Eid al-Adha is on Thursday, September 24, 2015

September 14, 2015 Leave a comment
Categories: Općenito

Iskorištvanje prilika prije nego bude kasno / Seizing Opportunities Before It Is Too Late

September 11, 2015 Leave a comment

Iskorištvanje prilika prije nego bude kasno

migration-2Život sam po sebi je prilika, a sam život je pun bezbrojnih prilika i mgućnosti koje su nam konstantno otvorene te ih Allah dž,š, stavlja na raspolaganje svojim robovima jednih iza drugima. Postoje sve vrste mogućnosti u svim poljima. Neke od njih promjenu tok cijelog ljudskog života, dok druge utječu na drastične promjene za one koji ih iskoriste. Neke mogućnosti se nikada ne ponove. Jedan od naših predaka je rekao: ”Ako se vrata dobra otvore ispred tebe, onda požuri da uđeš na njih, jer ti neznaš kada će se ta vrata zatvoriti”.

Prilika može biti i pokornost Allahu dž,š, ili neko hairli djelo s kojim možeš izgraditi ummet i zajednicu. Može da bude neka visoka pozicija, koju takođe možeš iskoristit u služenju vjere i ummeta, takođe može da bude trgovina, kao što je poslanik a,s, rekao: ”Kako je lijep imetak u rukama dobrog čovjeka”. Imam Ahmed.

Prilike i mogućnosti su se rasprostranile po cijelom dunjaluku. Poslanik a,s, je rekao: Ako bi nastupio Sudnji Dan a u ruci nekog od vas se nađe sadnica te mu bude ukazana prilika da je zasadi neka je zasadi. Allahov poslanik a,s, je bio savršen primjer za sve nas kada je u pitanju iskorištavanje ukazanih prilika za neko dobro djelo, takođe bi podsticao i ashabe r,a, da pokazuju svoju pokornost Allahu dž,š, upućivao ih te im davao i instrukcije!

Jedne prilike je Abdullah ibn Abbas r,a, jahao pored poslanika a,s, te mu poslanik a,s, reče: O mladiću! Hoćeš li da te podučim nečemu!? Čuvaj Allaha i Allah će tebe čuvat! Čuvaj Allaha i naći ćeš Ga pored sebe! A kad pitaš, pitaj Allaha, a ako moliš za pomoć traži je od Allaha. Jedne prilike kad je poslanik a,s, vidio Omera ibn Ebu Selamu r,a, kako kruži rukom po sahanu po svim krajevima, tada mu poslanik a,s, reče: O mladiću, reci bismillah i jedi ispred sebe.

Ebu Bekr Es-Siddik r,a, je iskoristio priliku i postao je prvi čovjek koji je prihvatio islam. Poslanik a,s, je rekoa: Zaisa, Allah me poslao vama, pa ste rekli, ti govoriž laži, ali Ebu Bekr je rekao: Ti govoriš istinu, podržao me je sa svojim životom i imetkom, zato ostavite moje ashabe.

Osman ibn Affan r,a, je takođe iskoristio priliku kad mu je se ukazala u Medini i kad je sastavio (spojio, kompletirao) Kur’an u jednu knjigu a ostali ashabi su se s tim jednoglasno složili.

Oni koji iskoriste ukazanu priliku odu daleko ispred onih koji to propuste. Oni koji su to učinili i iskoristili su svakako Muhadžiri kao i Ensarije, oni su daleko bolji od onih koji su došli kasnije njih. Oni od njih koji su se borili u bitci na Bedru su daleko bolji od onih koji to nisu. Isto tako oni koji su prihvatali islam, trošili svoj imetak i život na Božijem putu, borili se sa poslanikom su daleko bolji od onih koji su došli nakon toga. Kaže uzvišeni u suri Vakija 10-14: I oni prvi – uvijek prvi! Oni će Allahu bliski biti, u džennetskim baščama naslada, biće ih mnogo od naroda drevnih.

Ukazane prilike prolaze brzo, razmisli malo o životu kako brzo prolazi, vrati se nazad par godina svog života, koliko se čovjek promjenio, od zdravlja, bolesti, imanja, bogatsva i siromaštva, od nesigurnosti do sigurnosti itd. ِEbu Hurejre r,a prenosi da je poslanik a,s, rekao: Požurite sa dobrim djelima prije nego vas zadese iskušenja koja liče na mrklu noć. Čovjek će osvanuti vjernik a omrknut kao nevjernik, ili omrknut će kao vjernik a osvanut kao nevjernik. Prodavat će din i vjeru za ovosvjetske koristi. Imam Muslim, Ahmed i Tirmizi

Zbog ovoga naš poslanik a,s, je dao uputstva svom ummetu da iskoriste ukazane prilike i požurivanje činjenja dobra prije nego bude kasno. Ibn Abbas r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Iskoristi pet stavri prije drugih pet! Mladost prije starosti. Zdravlje prije bolesti. Bogatsvo prije siromaštva. Slobodno vrijeme prije zauzetosti i preokupacije. Život prije smrti. Imam Hakim

Iskoristi svoj život, jer kad čovjek preseli, djela prestaju i tada nastaje kajanje za propuštenim. Iskoristi svoje zdravlje, jer kad čovjek padne na postelju postaje slab da bi uradio šta dobro, tada će želit da bude u mogućnosti da posti i klanja, ali!? Iskoristi svoje slobodno vrije prije nego što te dunjaluk na obuzme, ovosvjestke stvari i obaveze. Iskoristi svoju mlados, prije nego ostariš, tvoje tjelo postane slabo i iznemoglo. Iskoristi svoje bogatsvo i imetak, pomozi onome kome je pomoć potrebna, daji zekat, djeli sadaku, prije nego izgubiš imetak ili otnae iza tebe.

Svaka ukazan prilika je prednost ne važno kolika ona bila u tvojim očima. Poslanik a,s, je rekao: Nemojte omaložavati dobro djela, pa i ako sretneš svoga brata sa nasmijanim licem. Imam Muslim od Ebu Zerra r,a. Takođe poslanik a,s, kaže: Zaštitite se od Džehennemske vatre makar sa pola hurme udjeljene kao sadaka, a ako nemožete onda sa lijepom riječju. Takođe kaže a,s: Čovjek može izgovoriti jednu riječ s kojom će uzvišeni biti zadovoljan a da to i ne primjeti, s tom riječju Allah ga uzdiže na visoke stepenove.

Vjernik iskorištava svaku priliku koja mu se ukaže da udjeli sadaku, ne obraćajući pažnju na sumu, čini sve što je u njegovoj mogućnosti bez obzira koliki je uspjeh, daje sve od sebe. Uzmimo za primjer poslanika Jusufa a,s. Bez obzira kroz šta je sve prošao u zatvoru opet je služio vjeri i pozivao je druge ka istini. O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i Svemoćni? Jusuf 39.

Pokajanje je takođe prilika koja je uvjek tu, ali niko nezna kada će doći kraj. Kaže uzvišeni u suri Ali Imran 133: Nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje. Allah dž,š, je dao pokajanje svojim robovim kako bi razmotrili situaciu i kako bi se bili u mogućnosti vratiti Allahu dž,š. Poslanik a,s, kaže: Melek na lijevoj strani (koji piše loša djela) čeka šest sati prije nego upiše loše djelo. Pa ako se pokaje i zatraži Allahov oprost Melek to ne zapisuje. A ako se ne pokaje niti traži od Allaha oprost tada Melek zapiše kao jedno loše djelo. Ibn Hibban u Hiljetul evlija, i Albani, hadis je hasen.

Takođe postoje sezonske prilike koje nam se ukazuje. Tako postoji sezona Hadža u kojoj se brišu svi grijesi, takođe prilika za obavljanje Umre. Sezona mjeseca rmazana čiju su dani i noći blagoslovljeni. Poslanik a,s, kaže: Obavlajnje namaza u mom mesdžidu (poslanikovoj džamiji) je bolje za hiljadu puta nego obavljati namaz u drugim džamijama, osim u haremu u Meki. Obavljanje namazu u Mekanskom haremu je bolje nego obavljanje namazu bilo u kom drugom mesdždi za sto hiljada puta.

Svaki razumni muslima koji ima jaku odlučnost preuzima inicijativu u svoje ruke, stvara sebi šanse, gleda da iskoristi svoje vrijeme na najbolji način, tako da sve što bude radio bude mu od koristi na budućem svijetu. Gleda da bude od koristi svojoj zajednici kao i šire cijelom ummetu, jer kako god život je kratak.

Molim Allah da nam podari berićeta u životu kog proživimo i da bude od koristi ummetu i muslimanima, zajednici kojoj pripadamo, Amin.

Read more…

Čudan zeman će nastati!!! (2 dio)

September 5, 2015 Leave a comment
Čudan zeman će nastati!!!
2 dio

2- Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Doći će vrijeme kada će svijet imati ljudske oblike ali će im srca biti poput srca pustinjskih vukova. Prolijevaće krv, a neće se libiti od zla kojeg čine! Ako im dadneš prisegu na vjernost – prevariće te, a ako ti se obrate – lagaće te, ako im se povjeriš – iznevjeriće te, a kada ne budeš sa njima – ogovaraće te. Djeca će im biti bezobrazna, omladina devijantna, a njihovi stari će biti poročni – neće naređivati dobro niti će odvraćati od zla. Biti sa njima je poniženje, a tražiti ono što je njihovo je pravo siromaštvo! Dobri među njima je zalutao, dok je zalutali među njima dobar! Sunnet je za n jih bid’at, dok je bid’at za njih sunnet.

Onaj koji dobro među njima naređuje je sumnjiv, fasik među njima je častan čovjek, dok je vjernik kod njih potlačen! Kada se ljudi počnu ponašati tako Allah će dati da njima ovladaju ljudi koji će ih ubijati ako što prozbore, koji će ih eksploatirati ako budu ćutali, koji će im uzimati ono što zarade, i koji će se nepravedno prema njima odnositi dok budu vladali njima!“ (Džami’ul-Ehadis, Sujuti, br.31621.)

A koliko je danas vukova, srca su im kruta i bez milosti, gledaju kako da unište sve one koji im stanu na put ili im se suprostave ili ih pokušaju upozoriti! Krv se prolijeva na svakom ćošku čak je postalo prolijevanje krvi velika zarada, hić haber kad im se kaže da to nije humano!

Mi im damo prisegu i podržimo ih jer su nam obećali, oni nas slažu i ostane na pukim obećanjima, njihova djecu su brezobrazna i bez karaktera, omladina je skrenula. Zaista kada bi analizirali svaku rečenicu koja je rečena prije 1436 godina, a danas smo mi svjedoci svim tim dešavanjima. A nije čudno što odnose nepravedno prema ljudima! Nepravda je vidljiva ali?

Molim Allaha dž,š, da nas sačuva takvih iskušenja i da budemo od onih koji će biti pokorni Allahu dž,š,. Amin.

Nagrada pedest ljudi od vas!

September 5, 2015 Leave a comment

Nagrada pedest ljudi od vas!

Prenose Ebu Davud i Tirmizi od Ebu Sa’lebe el-Hušenija slijedeće: “Pitao sam Poslanika, s.a.v.s., o ovom ajetu: ‘O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravom putu, neće vam nauditi onaj koje zalutao! Al-Maide 105, pa je odgovorio: ‘Vi naređujte jedni drugima dobro, a odvraćajte od zla. Kada vidite kako ljudi slijede škrtost, prohtjeve i daju prednost dunjaluku, kada vidite samodopadljivost ličnog mišljenja i stvari koje ne možete promijeniti, tada se posvetite sebi i udaljite se od masa, jer će doći teški i naporni dani u kojima će pridržavanje vjerskih propisa biti kao držanje žeravice u šaci. Tad će vjernik koji se pridržava propisa imati nagradu pedeset ljudi koji rade isto kao i on.’

Upitali su: ‘Božiji Poslaniče, imaće nagradu pedeset ljudi tog vremena?’ ‘Ne, nego nagradu pedeset ljudi od vas’- odgovori Poslanik. (Prenosi ga Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže. Tirmizi za ovaj hadis kaže daje hasen-garib)

Oni ovu nagradu zaslužuju baš zato što su strani među ljudima i što se pridržavaju poslaničke prakse u vrijeme tmina mišljenja i prohtjeva ljudi.

Molim Allaha uzvišenog da nas nagradi ovom nagradom, da nam pomogne da izdržimo i predeveramo ova iskušenja, Amin.

Čudan zeman će nastati!!! (1 dio)

September 4, 2015 Leave a comment

Čudan zeman će nastati!!!

1 dio

1- Od Huzejfe b. el-Jemana, r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: “Islam će se gubiti i nestajati kao što blijedi platno, tako da doći će vrijeme kada se neće znati niti za namaz, niti za post, niti za obrede, niti za zekat; Allahova Knjiga će u jednoj noći iščeznuti tako da jednog ajeta neće ostati na zemlji. Razne skupine ljudi će ostati, neki oronuli starac ili starica, koji će govoriti: „Zatekli smo naše stare kako izgovaraju: La Ilahe Illallah – pa ih i mi izgovarasmo“!?

Sileh b. Zufer rhm., prigovori Huzejfi b. el-Jemanu r.a.: “Šta će im koristiti takvo: La Ilahe Illallah” – kada ne znaju niti za namaz, niti za post, niti za hadždž, niti za zekat? Huzejfe r.a., se okrenu od njega, ne htijevši mu odgovoriti na pitanje. Sileh rhm., ponovi svoje pitanje, a Huzejfe r.a., mu opet ne htjede odgovoriti. Sileh rhm., po treći put postavi pitanje Huzejfi r.a., na šta mu on odgovori riječima: O, Sileh, spasiće ih džehennemske vatre, spasiće ih džehennemske vatre, spasiće ih džehennemske vatre!!!” (Hadis bilježi Ibnu Madždže, u Sunenu, br. 4049, kao i imam Hakim, u el-Mustedreku, 4/473., dok ga šejh Albani, rhm., u djelu “Silsiletul-Sahiha”, br.87., ocjenjuje sahihom.)

Allahu Ekber! I ovakvo vrijeme će doći ako već nije! Zaista se namaz zapostavlja, post se slabo posti a hadž je daleko da se obavi, za zekata para nema! Čudan li je to zeman koji će nas snaći. Ali ako ostane i šehadet on će nam ipak od koristi biti jer će ljude od Džehennema spasiti.

Molim Allaha dž,š, da nas spasi vatre, da nas uputi ka pravom putu, Amin ja Rabbeel Alemin.

Ko su stranci, garibi? / Who are al-Ghuraba, the Strangers?

September 4, 2015 Leave a comment

Ko su stranci, garibi?

Allahovo ime (Allah's name)Imam Muslim bilježi u svome ”Sahihu” od Ebu Hurejre r,a, od Allahovog Poslanika a,s da je rekao: ”Doista je islam počeo kao stranac i vratiće se kao stranac onako kako je i počeo, pa blago li se strancima”. Sehl b. S’ad Es-Sa’idi r,a, prenosi od Poslanika a,s, da je rekao: ”Doista je islam počeo kao stranac i vratit će se kako je i počeo, pa blago li se strancima.” Pa je rečeno: ”Ko su stranci o Allahov Poslaniče?” Odgovorio je: ”Oni koji ostanu čestiti (dobri, pobožni) kada se ljudi iskvare.

Isto tako ovaj hadis se prenosi sa sljeđećim dodatkom: Rečeno je: ”Ko su stranci o Allahov Poslaniče? Pa je odgovorio: ”Tuđinci iz (drugih) plemena!” Kao što bilježi Abdullah ibn El- Mubarek u svojoj knjizi ”Ez-Zuhd” od Abdullah b. Amra El-A’sa, gdje  kaže da je rekao Allahov Poslanik a,s: ”Blago li se strancima!”, rečeno je: ”Ko su stranci o Allahov Poslaniče? Odgovorio je: ”Dobri ljudi, a malobrojni, (tamo ili u vremenu) gdje je mnogo zla, gdje je veći broj onih koji im se suprostavljaju od onih koji ih slušaju (koji im se pokoravaju).

Hadis je prije svega, prema hadiskim stručnjacima, bez ikakve sumnje vjerodostojan. Prenosi se od nekoliko ashaba r.a. Prenose ga imam Muslim i Ibn Madže od Ebu Hurejre, Tirmizi i Ibn Madže od Ibn Mes’uda, Ibn Madže od Enesa, Taberani od Selmana, Sehla b. Sa’da i Ibn Abbasa r.a., kao što to stoji u djelu “El-Džami’u es-Sagir”.

Naš krajnji cilj je zadovoljstvo Allaha dž,š, te ulazak u Džennet koji se može ostvariti jedino onda kad zabranimo loše i da budemo jaki i izdržljivi na pravom putu u vremenu kada je većina ljudi korumpirana. Imam Ahmed kaže u vezi ovog hadisa; Stranci su oni či se iman (vjerovanje) povećava dok se kod drugih iman smanjuje. U istom hadisu kog prenosi ibn Mes’ud r,a, upitan je poslanik a,s, ko su stranci? A on a,s, je odgovorio; Tuđinci drugih plemena, Nuza’ minel Kabail. Ili oni koji se izdvoje i odvoje od svog narod.

Nuza’a ”oni koji se izoliraju” ima dva značenja; Prvo; oni koji se potpuno odvoje od svog vlastitog plemena ili naroda čak i porodice, običaja i tradicije. I drugo; oni koji ostave svoju domovinu ili mjesto gdje su se rodili kako bi prakticirali islam u svim segmentima života.

Poslanik a,s, je pohvalio takve strance, jer su oni ti koji ostavljaju sve vrste formi korupcije, nacionalizma, marksizma, običaja i tradicija, sve radi Allaha dž,š, i nikog se ne boje niti tugu osjećaju kad ih drugi grde. Tu su oni koji će biti manjina a izgledat će kao stranci jer će iskazivati ljubav prema Allahu dž,š, prema poslaniku a,s. To su ljudi koji se odreknu od svojih vlastitih plemena, od života, od kulture, od karijere od običaja. Vidiš ih da putuju po Allahovoj Zemlji, čineći hidžru iz jednog ka drugom mjestu.

U drugom rivajetu od Abdullaha ibn Amra ib Asa r,a, koji kaže; kad smo bili sa poslanikom a,s, pa kad je rekao: Bago li se tuđincima (strancima) pitali smo a ko su oni o Allahov poslaniče? Rekao je: To su dobri ljudi kojih je manjina kad ih porediš sa drugima. Poslanik a,s, je takođe rekao: Budi na dunjaluku kao stranac ili kao putnik prolaznik. Ko god živi na ovom svijetu kao putnik prolaznik bit će garib ili stranac. Jer stranci koji se spominju u ovom hadisima imaju zajedničko vjerovanje i karakteristike; stalno ispunjavaju ono što im Allah dž,š, i poslanik a,s naređuju a ostavljaju i izbjegavaju ono što im je zabranjeno.

Imam Taberani takođe bilježi hadis od Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: Doći će vrijeme trpljenja i sabra, kada će onaj ko se bude držao vjere imati nagradu 50 šehida. Omer r.a., reče: Od njih ili od nas? Reče: Od vas! Ashabi r,a, nisu se susretali sa iskušenjima sa kojima se mi danas susrećemo. Takođe oni nisu imali učenjaka, oni su direktno pitali poslanika a,s. Definitivno je teže slijediti poslanika a,s, kad ga ne vidiš nego da ga gledaš i budeš u njegovom mubarek prisustvu, zato mi možemo zadobiti višu nagradu prolazeći kroz sve ovo, a ne vidimo poslanika, niti sa nama sjedi itd.

Pa ko su onda stranci? Stranci su oni koji sebe podčine samo i jedino Allahu, koji slijede islam u svim aspektima svog svakodnevnog života. Čine ibadet, poslušni su i ne slijede ništa i nikog sem Allaha uzvišenog, ne čineći pri ibadetu širk niti pripisuju druga Allahu dž,š.

Njihov uzor u svemu je poslanik a,s, Muhammed ibn Abdullah, zatim njegovi ashabi r,a. Jednoća i ujedinjenost je njihov atribut jer oni obavljaju rituale i sve obaveze samo Allahu, kaže Allah dž,š, u suri Enam 162: Reci: “Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.

Kaže uzvišeni u suri Enam 116: Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili; oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Da bi bio dio ovih stranaca, male skupine, moramo stalno odbijati sve ono što je protiv islama, kao što su ljusdki običaji, tj; običaji koji se kose sa islamom. Kao što je valentinovo (dan zaljubljenih) obilježavanje nove godine, kićenje jelke, djeda mraz, dan majki, dan očeva itd, dakle stvari koje se kose sa našom vjerom. Kaže uzvišeni u suri Ankebut 69: One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!

Read more…

Poslanikovo upozorenje !!!

August 31, 2015 Leave a comment

Poslanikovo upozorenje !!!

”Se jekunu fi ahiri ummeti unasun juhhadisune ma lem tesmeu entum vela abaukum fi ijjakum ve ijjahum”.

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإياهم 

Ebu Hurejre r,a, prenosi od poslanika a,s, da je rekao: U posljednjim generacijama moga ummeta bit će ljudi koji će vam kazivati hadiis koje niste čuli ni vi niti vaši roditelji, pa ih se pričuvajte. Budite oprezni!

Oni će prenositi i pričati ono što muslimanima nije bilo poznato. Ono što nije preneseno od prvih čestitih generacija ovog ummeta. Poslanik a,s, je upozorio svoj ummet da se čuva takvih ljudi i njihovog štetnog djelovanja.

Takođe ebu Hurejre r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Pred Sudnji Dan će se pojaviti lašci i manipulatori, koji će citirati hadise koje niste čuli ni vi niti vaši roditelji, pa ih se pričuvajte, da vas ne zavedu (odvedu u zabludu) i u smutnju odvedu.

وفي لفظ { يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم

U ovom hadisu je korišten izraz ”Dedžalun” i to je termin koji se odnosi na one koji svojim riječima i postupcima nastoje prikriti istinu i promovirati neistinu. To obuhvata sve skupine raznih pravaca, školi ili učenja, pa makar i tvrdili da pozivaju islamu i da je ono što oni ispovjedaju islam. To su aktivisti različitih sekti, pokreta i tagovaranja različitih pokreta, kojih je danas na pretek i na sve strane, i koji se suprostavljaju čistom islamu !!!

Malik r,a, je rekao: Znanje ILM se ne uzima od četvorice a uzima se mimo njih! 1- Znanje se ne uzima od onoga koji čini grijehe javno 2- Niti onaj ko je poznat po laganju 3- Niti onaj koji slijedi HAVU strasti i koji poziva druge da isto čine 4-  Niti abid koji ibadeti koji ibadeti ako nezna  šta govori i prenosi od hadisa.

Takođe Malik r,a, je rekao: Ovo znanje je DIN vjera, pa dobro otvorite oči od koga ćete uzimati ovu vjeru. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda r,a, da je rekao: Ljudi će biti u hajru (dobro) sve dok znanje uzimaju od velikana (alima, ljudi od znanja) i uleme njihove, pa kad budu znanje uzimali od slabića i od onih koji su najgori među njima tad će biti uništeni. 

Pojave koje nisu daleko ni danas!

August 30, 2015 Leave a comment

Ibn Hazm:

Još za vrijeme života Ebu Bekra r,a, dolazi do masovne pojave otpadništva. Ibn Hazm u djelu Milel ve nihal pvom djelu o sektama i religijama ističe da su se arapi nakon smrti poslanika a,s, podjelili u četiri grupe: prva je ona skupina koja je ostala na onome na čemu je bila za vrijeme poslanika a,s, i njih je većina bila. druga je ona grupa koja je ostala formalno u islamu ali nisu davali zekat ebu Bekru r,a, treća su oni koji su se potpuno odmetnuli od islama i proglasila svoje nevjerstvo i sljeđenje lažnih poslanika, dok je četvrta bila suzržana od bilo kojeg stava dok ne vide šta će se desiti!.

Kojoj grupi današnji neki muslimani potpadaju? Hvala Allahu dž,š, većina je kako treba ali ih ima mnogo koji se mogu vrlo lahko svrstat u jednu od ovih spomenutih grupa, zato se bori da budeš od prve a nikako od preostale tri. Molim Allaha dž,š, da nam pomogne Amin.

Najbolji ummet, narod

August 28, 2015 Leave a comment

Najbolji ummet, narod

Allahovo ime (Allah's name)Kaže Allah dž,š, u suri Ali Imran 110: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. Mogao je Allah dž,š, da nas stvori u bilo kojem vremenu i da pripadamo bilo kom ummet! No, međutim zbog Njegove milosti prema nama stvorio nas je da budemo i da pripadamo najboljem ummetu koji se ikad pojavio i mi smo zadnji ummet, do Sudnjeg Dana.

Poslanik a,s, je rekao: Moj ummet je učinjen najboljim ummetom. Imam Ahmed. Poslanik a,s, kaže: Zaista, vi činite sedamdeseti ummet. Vi ste od svih njih najbolji i najpoštovaniji kod Allaha. Imam Ibn Madže i Ahmed. Poslanik a,s, je rekao: Mi ćemo biti sedamdeseti ummet na Kijametskom Danu, mi smo zadnj i mi smo najbolji. Imam Ibn Madže. Našem ummetu su date blagodati koje nisu date nikom prije nas (prijašnjim narodima). Poslanik a,s, kaže: Dato mi je ono što nije dato ni jednom poslaniku prije mene; rekli smo; O Allahov poslaniče, a šta je to? Rekao je; Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene), dati su mi ključevi dunjalučkih riznica, nazvat sam Ahmedom, Zemlja mi je data mjestom za sedždu i čistom, i moj ummet je najbolji ummet. Imam Ahmed.

Naš poslanik a,s, nam je donio dobre vijesti, obradovao nas je, da će muslimani kao ummet zauzeti najveći prostor u džennetu (bit će najbrojniji). Abdullah ibn Mes’ud r,a, da je poslanik a,s, rekao: Jestel zadovoljni da vi budete jedna četvrtina od stanovnika dženneta? Rekli smo; Allahu ekber – Allah je najveći, a poslanik dodade; Jestel zadovoljni da vi budete jedna trećina stanovnika dženneta? Rekosmo Allahu ekber! A on a,s, reče: Nadam se da ćete vi biti jedna polovina od stanovnika dženneta. Imam Ahmed.

Od Burejde r,a, se prenosi da je Poslanik a,s, je rekao: Ljudi u džennetu je 120 safova (redova) ovaj ummet će zauzet 80 od njih (safova). Imam Ahmed, Ebu Ja’la Taberani, Ibn Madže, Tirmizi Hakim i ibn Hibban, hadis je sahih. Našem ummetu je poslat selam (pozdrav) od Allahovog dž,š, prijatelja Ibrahima a,s. Abdullah ibn Mes’ud r,a, prenosi da je poslanika,s, rekao: Sreo sam poslanika Ibrahima a,s, na noćnom putovanju, i rekao mi je: O Muhammede, poselami svoj ummet (poselami ih od mene) i reci im da je džennet lijep, a džennetska voda je slatka voda. To je prazna livada na kojoj nema ništa, na koju treba saditi sadnice izgovaranjem subhanallah, Alhamdulillah, la i lahe illa Allah i Allahu ekber. Imam Tirmizi.

Jedna razlika između našeg ummeta i prvih naroda i ummeta jeste to da smo mi striktni u pkornosti Allahu dž,š, i poslaniku a,s. Tokom bitke na Bedru kada su muslimani bili informisani da su kurejšije dobo naoružani i da ih je brojčano više. Mikdad bin Amr r,a, je ustao i rekao: O Allahov poslaniče! Kreni tamo gdje ti je naređeno, i mi smo s tobom. Mi nećemo reći kao što su izraelćani rekli Musau a,s,; Idite ti i tvoj Gospodar pa se borite a mi ćemo ovdje čekat. Ne, mi kažemo Idite ti i tvoj Gospodar a i mi ćemo za tobom krenuti i boriti se s tobom. Rahiqul makhtum.

Razlon zbog kojeg smo najbolji ummet je spomenut u ajetu iz sure Ali Imran: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: 1- tražite da se čine dobra djela, 2- a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. Imam Ibn Kesir kaže: Katade r,a, je rekao: Rečeno nam je da je Omer ibn El-Hattab r,a, proučio ovaj ajet tokom dana hadža kojeg smo obavljali, pa kad je ugledao ljude kako žure, rekao je: Ko god voli da bude od ovog pohvaljenog ummeta, neka obavlja obaveze koje je Allah postavio u ovom ajetu.

Naređivanje dobra i zabranjivanje zla, jer islam se sastoji od dobra koje je Allah dž,š, odredio da se uspostavi, a zabranjivanje lošeg koje je takođe Allah odredio da ga se čuvamo i izbjegavamo. Najveće dobro je vjerovanje u Allaha dž,š kao i ostatak islamskih ruknova i šarta. Najveće zlo je nevjerovanje u Allaha dž,š.! Allah nam naređuje da se klonemo lošeg i da i druge upozorimo na loše!

Mi smo danas svjedoci implementacije nevjerstva svugdje u svijetu. Loše se proširilo čak i među nama muslimanima i muslimanskim zemljama, svakodnevno proljevanje muslimanske krvi, korupcije u raznim kojekakvim režimima. Mnogo islamskih obaveza se odbacuju čak i od samih muslimana. U ovoj realnosti naređivanje ili preporučivanje dobra i odvraćanje od zla je od preke potrebe za današnji ummet, od kojeg se traži maksimalno zalaganje i trud.

Allah dž,š, je naredio ne smao pojedincima da se pobrinu za to, već i zajednicama ili grupi ljudi. Dans moramo razmišljati o blagodatima koje nam je Allah podario i Koji nas je učinio djelom ovog najboljeg ummet koji se ikad pojavio. Omer ibn Hattab r,a, je rekao: Mi moramo ispuniti uslov da bi bili najbolji ummet, tj; da naređujemo dobro i da zabranjujemo zlo.

Ali kako god draga braćo, znanje je to koje dolazi prije djelovanja. Prije nego započnemo sa naređivanjem odnosno zabranjivanjem, moramo biti spremni i znanjem okićeni. Moramo ispunjavati sve islamske dužnosti, raditi što nam je dozvoljeno a ostaviti ono što nam je zabranjeno. Kad imadnemo takvo znanje ili ilm onda možemo stupiti u djelo.

Molim Allaha dž,š, da nam pomogne, da nam omogući da budemo pokorni Njemu, da Ga volimo i da nam podari svoju ljubav i ljubav onih koji Njega vole ! Amin

Read more…

PODANICI/SLUGE

August 21, 2015 Leave a comment
PODANICI/SLUGE
Autor: Zrinka K.
Roditelj ste? Razmislite dva puta prije nego svoje dijete učite služenju, i to ne bilo kome, već najvećem zlu!
Animirani film koji je zaludio svu djecu svijeta, nije tako benigan kako to misle djeca, ali i njihovi roditelji! Zlo koje se skriva iza tog filma jako je predvidivo, zbog toga čudi nerealna ‘opsjednutost’ djece koja su posve luda za crtićem, koji zbog njihove ludosti osvaja milijarde i milijarde, što dolara, tako i nevinih dječjih srca.
U Hrvatskoj su prijevodi ovog filma nerealni i smiješni, dok izvorno ime ovih filmova otkriva puno više od onoga što otkrivaju hrvatski nazivi koji zapravo, nemaju veze s vezom. Naime, riječ Minions u Hrvatskoj je prevedena kao – MALCI-, iako je stvarni prijevod zapravo – PODANICI/SLUGE.
Naziv filma DESPICABLE ME , 1 i 2, u Hrvatskoj je preveden kao – Gru je ukrao Mjesec i Gru na super tajnom zadatku, dok je stvarni prijevod zapravo – PREZIRI ME 1 i 2.
Gledajući ove filmove nikako nisam mogla shvatiti zašto gotovo svako dijete na ovom planetu želi biti PODANIK i to nekoga tko se naziva Super Villain, a što u prijevodu znači -ZLIKOVAC, odnosno najveće zlo. Možda se odgovor krije u produkcijskoj kući koja je radila ovaj film, a riječ je o kući naziva ILLUMINATION ENTERTAINMENT, a čije ime govori samo za sebe!
Ova serija animiranih filmova doslovno je zaludila planetu, prvi dio filma zaradio je nevjerojatnih 543 milijuna dolara, dok je drugi dio zaradio 970 milijuna dolara i nadmašio sve rekorde. Naravno, zarađuje se masno na svim popratnim materijalima, torbama, odjeći, tabletima, igrama, lutkama, i svemu što dječji svijet može zamisliti. No, u čemu je fora?
Svatko tko je gledao i prvi dio, u nekoliko minuta može primijetiti o čemu se radi. U filmu imate prikazanog velikog zlikovca i njegove podanike koji se vesele zlu, koji se vesele krađi, koji plješću i skandiraju na grijeh. Ako si samo zamislimo da djeca danas žele biti Minionsi, odnosno podanici, jasno je vidljivo da tu nešto ne štima s plodovima ovog filma. Kao prvo, zašto se djecu uči da je dobro biti podanik zlikovca?, a drugo, zašto se djecu uči da je dobro i smiješno, biti zao? Evo o čemu se radi.
Sotona u ovo vrijeme žudi za djecom, jer današnja djeca, djeca su novog doba i upravo od njih Novi svjetski poredak tražit će dvije stvari, podanost i zlo! Biblija u nekoliko navrata spominje đavla i njegove podanike!  Nije slučajnost da se film koji je prošlog mjeseca zaposjeo sva kina svijeta zove MINIONS odnosno sluga ili podanik. Poruka ovog animiranog filma izuzetno je loša za djecu. Pogledajte samo plakat za promociju filma na kojemu je prikazan Gru i njegovi podanici.
Na vrhu plakata jasno je napisano; Kad svijet zatreba heroja, zvat će zlotvora/zlikovca! Villain = zlotvor/najveće zlo!
I nakon prvih par minuta prvog filma jasno je da je ovdje riječ o Antikristu, a da su ovi planetarno popularni filmovi namijenjeni kako bi pripremili djecu svijeta za vladavinu Antikrista, na sluganstvo i uživanje u grijehu. Jer, što drugo znači (pogotovo dječjem mozgu) – kad svijet bude trebao heroja zvat će zlikovca??? Kakva je to poruka?
Ono što se događa iza kulisa, posve je nevjerojatno. Iluminati, čije ime nosi i produkcijska kuća ovog filma priprema djecu na dolazak najveće zvijeri, Antikrista koji se u 2. Solunjanima opisuje ovako: ‘Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer, ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti, Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja…’
Ako samo malo pogledamo film vidjet ćemo da je Gru, čovjek bezakonja, sin propasti koji uzdiže sebe iznad dobra, Boga i sve svetinje, dok su sluge ono što će Antikrist tražiti od ljudi budućnosti! Oni će biti bezimeni, bezlični (bez ikakvih ljudskih posebnosti) sluge kojima je jedini značaj da im netko naređuje, baš kao što su predstavljeni Minionsi koji su ništa drugo doli običnih pomoćnika zla.
Najgore od svega je to što su Iluminati i pravi podanici zla, ovim animiranim filmovima postigli, ono što su htjeli! Medijima, reklamama i skupom propagandom predstavili su apsolutno zlo kao smiješno i kao dobro, pa su djeca jako zavolila podanike kao i njihovu nestašnost u zlu! Djeca su jako zavolila bezimena, bezlična, sluganska lica koja služe zlu, i to je opasno. Djeca su zbunjena, jer ih uče da je zlo, dobro.
U 3. nastavku filma koji je izašao prošlog mjeseca, naziva MINIONS, koji opisuje kako zapravo postati podanik zla, sve je rečeno, pa je tako jasno rečeno i što će se sve dogoditi s ljudima kada Antikrist dođe!
Na Wikipediji je to opisano ovako: ‘Pripravnici (ljudi) ispituju se jesu li kvalificirani da budu sluge- MINIONSI. Oni su upitani jesu li u potpunosti spremni prihvatiti tu zadaću, a nakon što pristanu dobiju svoje 3D naočale. Nakon toga uči ih se da pokušaju biti zli, te da se koriste glasom zlog klauna!
Tu je i ZAP pištolj (mikro čip) koji pretvara ljude u sluge, a zanimljivo je da sluge moraju proći i skener koji eliminira sve ljudsko u njima, da se ne bi što ljudsko provuklo. Glavni pomoćnik zlikovca Gru, je dr. Nefario, a prijevod ovog imena također znači, grješan i zao.
Dakle, ovdje je jasno opisan proces priklanjanja Antikristu! Prvo se traži želja i slobodna volja, (iz filma je vidljivo da želja dolazi zbog moći uživanja u grijehu, kao npr. što više ukrademo to smo sretniji zlikovci), nakon čega dolazi čipiranje, kao i potpuno brisanje ljudskosti, odnosno dobra iz čovjeka. I tako se postaje bezimeni, bezlični sluga zla. Tako čovjek postaje Minions! I sad vi imate milijune djece širom svijeta koji već sada žele proči ovaj proces kako bi na trenutak bili Minionsi? Nevjerojatno, jer kad odrastu, služenje zlu neće im biti strano, a to i je krajnji cilj ovog animiranog serijala!
Zanimljivo je zapravo kako je sve istinito prikazano, a zastrašujuća je činjenica da su djeca toliko uzljubila zlo i sluge zla preko ovog animiranog filma! Jer, baš kako je Hollywood primjerice uveo homoseksualnost kroz komedije i smiješne filmove, tako se sada djeca na smiješan način pripremaju na dolazak Antikrista!
Jedan vjeroučitelj u SAD-u zgrožen ovim animiranim serijalom, pokušao je djeci objasniti da je zlo uvijek zlo čak i onda kada je prikazano kao dobro, a nakon slikanja na satu vjeronauka dobio je mnoštvo crteža na kojima je naslikan križ, a pored njega Minions, kao jednako važan ili važniji od Krista, i to ga je rastužilo, jer je shvatio da njegove riječi za razliku od masovne propagande ne dopiru do djece.
‘Zar je moguće da roditelji dopuštaju da se zlo na taj perfidan način uvlači u dječja srca, dječje umove? Molimo ljudi, jer ako je istina prikazana kroz ove filmove, nije dobro, i ono što se sprema zaposjest će sve narode i sve ljude, a djeca kojoj je ovaj film prikazan, djeca su od koje će se tražiti sluganstvo, na što će mnogi, učeni od malih nogu naposlijetku i pristati,’napisao je vjeroučitelj na svom blogu.
Roditelj ste? Razmislite dva puta prije nego svoje dijete učite služenju, i to ne bilo kome, već najvećem zlu!
P.S. Odmah nakon izlaska filma, na španjolskim blogovima, pojavila se fotografija (naslovna članka) koja navodno prikazuje nacističke eksperimente nad djecom za vrijeme II. svjetskog rata, koji neodoljivo sliče – MINIONSIMA- Malcima (na hrv.). No, ubrzo nakon toga fotografija je demantirana, dok se istina ne može demantirati. Ne možemo se ne zapitati je li ovaj animirani film eksperiment nad djecom svijeta, s obzirom na to da djeca svijeta odjednom luduju za zlom? Možda ipak ima nešto u tim ‘nazzi Minionsima!’
Izvor: dnevno.hr
Categories: Djeca, Porodica, Poučno, Zanimljivo
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 78 other followers

%d bloggers like this: