Image

Postizanje Allahove dž,š, ljubavi kroz određene faktore

Postizanje Allahove dž,š, ljubavi kroz određene faktore

1 dio, prvi faktor– učenje Kur’ana

Da bi postigli Allahove ljubav, za to postoji više faktora.

No, međutim jedan od najvažnijih i najkorisnijih kad je u pitanju približavanje Allahu dž,š, jeste svakako Kur’an, kao što znate Kur’an je veličanstvena knjiga na koju je ukazao Allahov poslanik a,s.

Muslimani ne mogu uspjeti osim pomoću učenja Kur’ana i razmišljanja o njegovim značenjima. Onda kad se muslimani okrenu od Kur’ana i nađu nešto drugo kao zamjenu – da li to bilo pjeseme, muzika, igra, zabava ili neka druga vrsta razonode- Allah dž,š, kazni ih tako što im pusti da se raspravljaju.

Imam Tirmizi i Ahmed i Ibn Madže bilježe predaju od Ebu Umame r,a, koji prenosi od poslanika a,s, da je rekao: Nijedan narod neće zalutati nakon upute a da se neće početi t+raspravljati bez dokaza.

Svaki narod koji se odmetne od Kur’ana i sunneta ima poremećen sistem vrijednosti, odgoj i obrazovanje ne temelje se na ispravnim temeljima. Recimo njihova okupljanja i dogovaranja nisu produktivna, beskorisna su, neće donijeti dobro ni na ovom ni na budućem svijetu.

Narod koji temelji svoju kulturu na nečemu drugom a ne na Kur’anu je narod koji je zalutao, nema zdravo promišljanje. Zato nam je potrebno da se prisjetimo prvih generacija koji su živjeli u ”zlatnim stoljećima” uvidjet ćemo da su se oni pridržavali granica koje su uspostavili Kur’an i sunnet. Oni su bili najplodonosniji, najčasniji kada je u pitanju činjenja ibadeta i okretanje ka Allahu dž,š.

Onog trenurka kad smo se mi okrenuli od Kur’ana (osim onih kojima se Allah smilovao) naša srca su umrla i izgubili smo taj nur to svjetlo i istinski obožavanje Allaha dž,š.

Allah dž,š, naređuje svome poslaniku a,s. I da Kur’an kazujem. Neml 92. Dakle poslanikova obaveza je da kazuje Kur’an ljudima, interesantno je da je u početku bilo zabranjeno zapisivanje hadisa jer bi moglo odvratiti ljude od Kur’ana.

Ako bi se mmi danas ičim trebali ponositi, onda bi se trebali ponositi svojim hizmetom islamu, služenjem vjeri. No, međutim mnogi se danas ponose svojim porijeklom, ugledom, položajem, titulom, poslom koji obavlja, takav je poput faraona i njemu sličnim, jer se i on tako hvalio i uzdizao nad drugim.

Sad ibn Hišam bin Amir r,a, kad je upitao Aišu o moralu poslanika a,s, kazala je; Njegov moral je bio Kur’an. Imam Muslim. Ovaj hadis daje naj-jači i najriječitiji opis poslanika a,s, nakon Kur’ana. Kaže uzvišeni u suri Kalem 4; Jer ti si, zaista, najljepše ćudi. Neki učenjaci kažu, kada učiš Kur’an kao da učiš život Allahovog poslanika a,s.

Zatim uzvišeni kaže u suri Ali Imran 159: Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub razbjegli bi se iz tvoje blizine.

Zatim kaže u suri Earaf 199: Ti sa svakim lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se klonite.

Zatim kaže u suri Tevbe 128: Došao vam je poslanik, jedna od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

Poslanik a,s, je podučio ashabe kako živjeti s Kur’anom (nije ni vas ni mene izostavio) ali se i mi moramo pridržavati kao što su i oni.

Imam Muslim bilježi hadis od Ebu Umame r,a, koji prenosi da je poslanik a,s, rekao: Učite Kur’an jer će se on na Sudnjem Danu zauzimati za one koji su ga učili.

Imam Buhari bilježi predanje od Osmana r,a, koji kaže da je poslanik a,s, rekao: Najbolji među vama jesu oni koji su sebe podučili Kur’anu i druge tome podučavaju. Dakle, jesu najbolji oni među nama koji se druže s Kur’anom i prakticiraju ga u svom životu.

Poslanik a,s, je cijenio ljude shodno njihovoj bliskosti s Kur’anom. Enes r,a, pripovjeda; Poslanik a,s, je želio da pošalje izvidnicu koja se trebala boriti na božijem putu, pa je upitao: Ima li neko ko zna cijeli Kur’an napamet? Međutim svi su šutjeli! Pa je ponovo upitao ima li iko ko zna nešto napamet iz Kur’ana, jedan reče ja Allahov poslaniče, upita ga šta znaš, kaže suru el-Bekare! Reče poslanik a,s, ti ćeš im biti zapovjednik. Imam Tirmizi.

nastavit će se inšaAllah

 Imamsedin

NEĆU KLANJATI DOK MI NE ODGOVORITE NA TRI PITANJA

NEĆU KLANJATI DOK MI NE ODGOVORITE NA TRI PITANJA
Otišao mladić na studije u jednu od komunističkih država i tamo se zadržao neko vrijeme. Po povratku kući, roditelji i rodbina pripremili mu svečani doček, što ga izuzetno obradova. Ubrzo nastupi vrijeme namaza, i njegovi se spremiše da idu u mesdžid, a kada njemu bi rečeno da se i on spremi za namaz, hrabro se usprotivi i reče: “Neću klanjati sve dok mi ne dovedete najvećeg učenjaka iz našeg mjesta i on ne odgovori na moja tri pitanja!”
Ne preosta im ništa drugo nego da se daju u potragu za učenjakom, i nakon kraćeg vremena dovedoše učenjaka koji odmah stupi u razgovor sa mladićem, koji mu postavi sljedeća pitanja: “Da li Allah stvarno postoji, i ako postoji, kako izgleda? Šta je to Božija odredba i kako se ona dešava? Ako je šejtan stvoren od vatre, zašto će njome biti kažnjen kada mu ona ne može nauditi?”
Samo što je završio, učenjak ustade i jako ga udari po licu, toliko da se zatresao od bola. “Zašto si me udario”, upita ga ljutito, “sigurno nemaš odgovor na moja pitanja, pa ti nije preostalo ništa drugo, osim to?”
“Ne, odgovor na tvoja pitanja leži upravo u ovom šamaru”, odgovori on.
“Ne razumijem”, zbunjeno će mladić.
“Šta si osjetio poslije udarca?”, upita ga učenjak.
“Jaku bol!”, odgovori.
“Vjeruješ li stvarno da bol postoji, i ako postoji, kako izgleda, opiši mi je?”, nastavi sa svojim pitanjima učenjak.
“Kako da ne postoji, još uvijek je osjećam. A nisam u stanju da ti je pokažem niti da je opišem”, odgovori on.
“E, u tome leži odgovor na tvoje prvo pitanje, dokaz Božijeg postojanja je u tragovima i znacima Njegovog stvaranja koje svuda oko sebe vidimo, a na ovome svijetu Ga je nemoguće vidjeti”, zaključi učenjak, a zatim reče: “Da li si i u snu mogao zamisliti da će ti se ovo danas dogoditi? Da li te je neko prethodno obavijestio i da li si imao ikakvog znanja o tome?”
“Ne”, odgovori mladić.
“To ti je Božija odredba, ništa ne znaš o njoj dok se ne dogodi”, reče učenjak, dajući odgovor na njegovo drugo pitanje.
“Od čega je stvorena ruka kojom sam te udario?”, ponovo će učenjak.
“Od ilovače (zemlje)”, odgovori mladić.
“A lice po kojem sam te udario?”, nastavi on.
“Isto tako”, mladić će.
“I pored toga si osjetio bol, tako će i šejtan osjećati bol dok ga bude pržila džehennemska vatra, iako je od vatre stvoren”, završi učenjak sa svojim odgovorima, što bi dovoljno ovom mladiću da odagna šejtana od sebe i ponovo padne na sedždu Allahu, dželle šanuhu.
izvor: akos.ba
Image

Doći će svjetlo / There Will Come Light

Doći će svjetlo

dua101.jpgSvi smo čuli Allahovo ime El-Afuv, ”Onaj koji prašta” (Koji briše grijehe), i vrlo dirljiv kudsi hadis koji kaže: Allahov rob koji je počinio grije je rekao: Gospodaru, oprosti mi moj grijeh! A Allah dž, reče: Moj rob je počinio grijeh, i priznao da ima Gospodara Koji prašta grijehe i Koji kažnjava. Zatim čovjek ponovo učini grijeh, i reče; Gospodaru, oprosti mi moj grijeh! A Allah dž,š, reče; Moj rob je počinio grijeh i priznao je da ima Gospodara Koji prašta i Koje kažnjava! Čovjek ponovo počini grijeh i reče:Gospodarau, oprosti mi moj grijeh! A Allah dž,š, reče; Moj rob je počinio grijeh i priznao je da ima Gospodara Koji prašta i Koje kažnjava! Robe Moj! Radi kako hoćeš, zaista Sam ti oprostio! Imam Buhari i Muslim.

Dakle ovo nije karta za činjenje grijeha, kako to mogu neki razumit,  ali me ovo tako postaklo da mi ustvari uvjek moramo imati nadu da će nam Allah dž,š, oprostit i da će nas uputit i da ćemo biti bolji muslimani.

Koliko puta smo sjeli da prebrojimo svoje pogreške ili grijehe, da li smo možda primjetili koliko ustvari puno mi činimo grijeha tako da ustavri je to nemoguće haman i prebrojat! Možda mislimo da ne postoji način da nam Allah dž,š, oprosti, jer u našim mislima kruže misli da ustvari mi i ne zaslužujemo oprost..

Ovo nam pokazuje obim Allahove dž,š, Milosti, koju ljudski um i razum nemože ni zamislit. Kaže uzvišeni u suri Jusuf 87: I ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost.”

Uzmi u obzir: Nada nije luksuz da učinimo svoje živote boljim! To je ustvari obaveza svakog muslimana i muslimanke, sastavni dio vjere. Nakon uočavanja da mi nesmijemo očajavati i gubiti nadu u Allahovu Milost, isto tako nam je potrebno da razumijemo da očajavanje u bilo kojoj formi je ne prihvatljivo u muslimanskom životu.

Kad je život i u najgoroj situaciji, osjećamo gorčinu u grlu, težinu u stomaku, koji raste i ide prema srcu i koji obuhvaća i preuzima kontrolu nad svim, financijsko opterećenje, poslovni problemi, komunikacijski problemi koji nam se čine kao vrhunac svih problema. Kako ćemo se oporaviti i osloboditi prekomjernog duga, otpuštanja s posla ili razvoda, ili problema sa djecom? Izgleda da naša budućnost ide nazad, lišeni smo nade, i izgleda poprilično ružno! Iskušenje da se odreknemo i da odustamo je uveliko poraslo, a krevet nam se čini za dobro opuštanje  i dugo ležanje, razmišljajući o ničemu.

Spomenut ću neka kazivanja koja će nam ukazati, da je gubljenje nade i očajavanje ustvari loše i da je u škripcu!!!

Hronike ili vjesti, od kojih je jedna od naj-ljepših koje se bilježe u Kur’anu o Musa a,s. Šta bi moglo biti naj-uznemiravajućije od neprijateljske vojske koja je za petama a more ispred. I onda kad su jedni druge vidjeli, ashabi Musa’a a,s, rekoše kako to spominje i Kur’an: Pa kad jedni druge ugledaše, ashabi Musaovi povikaše: Samo što nas nisu stigli! Neće! Reče on, Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.”

U istom dramatičnom škripcu, većina nas bi podlegla osjećajima potpune bezpomoćnosti. Naša srca nebi čak ni vidjela svrhu u nadi za izlaz. Ali Allah dž,š, kazuje Musau a,s, šta da čini: I Mi objavismo Musau: Udari štapom svojim po moru! I ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo. (63). Ko je mogao zamisliti takav bjeg! Možda mi nekada ne vidimo izlaza iz problema, ali Allah dž,š, Vidi, jer je On taj Koji nas stavlja na kušnje.

Uzmi u obzir takođe kazivanje o poslaniku Junusu a,s, kojeg je riba (kit) pojela i koji je bio u njenom stomaku u sred mora, ali ipak nije ni on izgubio nadu i nije očajavao i odustajao od Allahove Milsosti. On je se konstantno molio, i od njega a,s, smo i naučili dovu koja je jedna od najboljih dova. U suri Enbija 87 Allah dž,š, kaže: I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti – pa poslije u tminama zavapi: Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!”

To je zbog nade i duboke iskrenosti njegovog obraćanja Allahu dž,š, pa ga je Allah dž,š, spasio. U suri Safat 143-144 Allah dž,š, kaže: I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni.

A što se tiče našeg poslanika Muhammeda a,s, on je otišao do Taifa da ih obavjesti o uputi. Ali ga je njegov narod porekao te su ga protjerali i kamenjem gađali. Allah dž,š, mu je poslao Meleka da upita poslanika a,s, ako hoće da Taif uništi sa dva brda, ali je poslanik a,s, to odbio, jer je on a,s, imao nadu da će nekad jednog dana biti neko od njihove djece ko će prigrliti islam.

U kur’anskim kazivanjima je velika važnost, čak i u najcrnjim satima, nada poslanika a,s, je bila nepokolebljiva, jer su oni bili pomagani objavom. Dakle očaj nije naša opcija. Naša iskušenja i tegobe nikada neće biti kao što je bio slučaj s poslanicima a,s. To znajmo i smirimo se.

Razmišljaj o prirodi noći i dana, najcrnji sati dolaze neposredno pred zoru, dakle kad je život težak i osjećaš se kao da si u tami i pokušavaš da nađeš izlaz, znaj da će se novo svjetlo zadržati na najbližem horizontu.

Imamsedin August 5th, 2016 / 2nd, Dhul- Qa’dah 1437

Continue reading

Image

Važnost obrazovanja /The Importance of Education

Važnost obrazovanja

dua101.jpgSvakako da je danas najlakše manipulisati sa narodom kad nemaju ili nisu dovoljno edukovani, svejedno da li se radi o religiji ii ne, isto se može nama manipulisat ako ne poznajemo svoju vjeru onda dođu manipulatori pa nam ispiru mozak, a ako ne poznajemo društvenenauke bar osnovu isto se dešava da manipulatori nas okreću i ispiru mozak kako hoće, pogotovo u današnjem vaktu! zato!

Početak nove školske godine je uzbudljivo vrijeme i odlična prilika za novi početak. U narednih nekoliko dana našoj djeci i mladima će trebati naša potpora i ohrabrenje, podrška, uputstva savjeti i molitve. Zato želim da našim učenicima i njihovim roditeljima kažem par nasihata (savjeta) kako bi mogli ove nove akademske godine pretvoriti u obrazovne i produktivne koristi koliko je to moguće.

Jedna od mojih savjeta je, da nas podsjeti, kako islam pridaje veliku pažnju kada je u pitanju obrazovanje i ssticanje istog, i drugo da nas ohrabri da prihvatimo više holistički (ili cjelokupni) koncept obrazovanja.

Islam je u velikoj mjeri naglasio važnost obrazovanja. U Kur’anu riječ ILM ili znanje i njene izvednice koje se spominju više od 800 puta. Osim toga, prva riječ Kur’ana poslaniku Muhamedu (savs) je u obliku naredbe: Ikre! – Bukvalan prevod je “recituj” ili “čitaj“. Čitaj! U ime svog GospodaraKoji satvara od ugruška? (Sura al-Alek, poglavlje 96, ajet 1)

Tu su i brojni poslanikovi hadisi koji uče muslimane da se osnaže sa znanjem i educiranjem. Prema jednom hadis kojeg bilježi Enas ibn Malik r,a, od poslanika Muhammeda (as) da je rekao: Traženje znanja je obaveza svakog muslimana. (Imam Ibn Madže).

U drugom hadisu kog prenosi Abdullah ibn Umar r,a, kad je poslanika Muhammed (as) ušao u mesdžid i primijetio dvije grupe ljudi. Jedna grupa je obavljala namaz i učila Kur’ana a druga je bila angažovana u podučavanja i učenju. Poslanik (as) je pohvalio obadava skupa, ali radije bi da se pridruži grupi koja je angažovana u obrazovnim aktivnosti. Zatim je proglasio: “Ja sam poslan kao učitelj“.

Stoga je jasno da su primarni izvori islama Kur’an i Hadis, koji su najpreči u traženju znanja i da su jedan od najviših i najplemenitija djela ‘Ibadeta’ (obožavanja Allaha dž,š). Svejsni Musliman je neko ko čita svakodnevno i stalno nastoji da podigne svoj nivo obrazovanja i bazu znanja.

Osim toga, traženje znanja je jedan od načina da se postigne uspjeh na ovom i budućem životu. Poslanik Muhammed a,s je rekao da: Ko krene putem traženja i sticanja znanja, Allah dž,š, će mu olakšat put do Dženneta. (Imam Buhari i imam Muslim).

U svjetlu gore navedenog jasno je da Ikre (pismenost) je naš put do uspjeha na ovom svijetu i na Ahiretu. Pozivam vas da pokušate da poboljšate svoje znanje o islamu putem predavanja i čitanja knjiga o islamu.

Poštovana Braćo: Drugo pitanje želim podijeliti s našim učenicima, kao i njihovoj podršci roditelja, da prihvatimo islam kao holistički (cjelokupni, ne-razdvojini) koncept obrazovanja.

U islamskoj koncepciji obrazovanja se ne odvaja znanje između vjerskog i sekularnog. Islam nas je oslobodio ovog dualizma. Islamski koncept (Tevhid) jedinstvo Allaha dž,š nas ohrabruje da sve znanje dolazi iz jednog izvora. Islamski kriteriji za razlikovanje znanja je da li je korisno ili štetno znanje.

Ranije generacije muslimana jasno su shvatile ovaj holistički (jedinstveni i cjelokupni) koncept obrazovanja i oni su bili pioniri u mnogim disciplinama znanja i nauke. Na primjer, Al-Havarizmi (u.847) – koji je živio u 9. stoljeću – osnovao je algebra. Džabir ibn Hayyaan (u.813) koji je živio u ranom 9tom stoljeću se smatra ocem moderne kemije. Al-Bejruuni (u.1051) – koji je živio u 11stom stoljeću – utvrdio obim zemlje. Al-Raazi, Ibn Sina i Ali Ibn Rabbaan napisali su velike knjige na kojima se temelji moderna medicina. Svi ovi muslimanski naučnici bili su veliki religijski učenjaci i ulema i oni nisu pravili kontradikciju niti razliku između dvije grane znanja.

Jedan od glavnih uzroka slabosti ummeta danas je da smo izgubili ovo holističko (jedinstveno i cjelokupno) razumijevanje obrazovanja. Mnogi muslimani još uvijek smatraju društvene i prirodne nauke kao ne-vjersko znanje. To treba ispraviti, sve veći broj muslimana počinje mijenjati tu pogrešnu percepciju obrazovanja u islamu.

Ja bih da završim sa riječima ohrabrenja našim učenicima dok se pripremaju za povratak u školu. Pozivam sve učenike da marljivo uče i da budu uspješni u svojim studijama, da budu najbolji studenti u školama i univerzitetima. Povratak u škole, osnovne, srednje i fakultete zahtjeva više pažnje, da bi na kraju uspjeli. I znajte da vaš uspjeh nije samo vaš, već i vaših roditelja, prijatelja i vaše zajednice kojoj pripadate, i svakako cijelog muslimanskog ummeta.

Želim završiti sa jednom od najboljih dova koju bi  svako od nas trebao da uči kad traži znanje. Možete je naći u suri Taha 20 poglavlje u ajetu 114 koja glasi; Gospodaru povećaj mi znanje.

Continue reading

Image

Poruke bedra, noći kadr i zekatul fitr – The lessons of Badr, Night of Al-Qadr & Zakatul-Fitr

Poruke bedra, noć kadr i zekatul fitr

2d849-imam2bsedinUpravo smo u posljednjih deset dana ramazana, zato je neophodno nešto kazati o bedru, noći kadr i zekatul fitretu. Danas i nije velika razlika od dana predhodnog bedra! I ako su muslimani danas u velikom broju, i pored tog broja ipak preživljavaju ugnjetavanja, nepravdu, siromaštvo, bolesti, nepismenost i neznanje. Ono što je potrebno današnjim muslimanima je još jedan bedr u tri različita nivoa.

Prvi nivo i najbitniji nivo kao pojedinca. Onda kada se muslimani okrenu od Allahove vjere, Allah dž,š, se okrene od nas sve dok se mi ne vratimo Njemu i pokajemo se. Moramo shvatiti da sve dok se mi iskreno ne pokajemo i vratimo Allahovoj vjeri u cjelosti, nećemo imati nade da prevaziđemo druge prepreke. (povratak islamu).

Drugi nivo; je unutrašnji problemi svake pojedinačne zemlje. I ovo se u većini slučajeva veže za vlade tipične zemlje. Većina, ako ne i sve muslimanske zemlje imaju vladare umjesto da imaju lidere i vođe koji upravljaju zemljom. Takvi vladari neće postati vođe u kalupu poslanika a,s. Niti su u kalupu njegovih nasljednika halifa r,a, sve dok oni sebe ne vide kao one koji samo obavljaju i izvršavaju funkciju pozicije u kojoj se nalaze. Oni se trebaju oslanjati na svoj autoritet znanja, mudrosti i harizme da bi stekli poštovanje svog naroda.

Možda nam izgleda ironično kad zapadni politički analitičari primjete da takvo vođstvo je prisutno u zemljama koje nisu nikada okusile demokratiju decenijama. Nažalost, na nacionalnom nivou vladari su zadovoljni da ih se narod boji i da imaju strah umjesto da budu voljeni. Ali, sve dok sjeme pravog liderstva ostane živo, ima nade za pravog muslimanskog lidera da se pojavi jedan od nas Allahovom milošću.

Onda kad se ov dva nivoa učvrste i krenu u pravom smjeru, tek tada ummet se može okrenuti – trećem nivou- baviti se sa vanjskim prijetnjama. Tek tada ummet može utrošiti svu svoju energiju i resorse (izvore) da postane ekonomski, i intelektualno moćnom i vojno jakom. Sve je ovo ostvarivo uz Allahovo pomć, ali se moraju preduzeti sljedeće mjere i imati ih na umu: Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. Sura Ra’d 11. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor.

Drugo: Noć Kadr je mubarek noć, ona je bolja od hiljadu mjeseci što odgovara (83 g i 4 mjeseca) koji su razlozi za ovoliku veličinu i vrijednost te noći’ Kur’anski ajeti i hadisi nam daju odgovor na to pitanje.

Allah dž,š, je rekao u suri Duhan 3-6: Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi. po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike. kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna. Kao što uzvišeni kaže u suri Kadr: Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr – a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

Allah dž,š, je objavio Kur’an u noći Kadr iz Levhul Mahfuza u Bejtul izze na zemaljsko nebo, a odatle poslaniku a,s, punih 23 godine. U toj noći je počela objava Kur’ana poslaniku Muhammedu a,s,. U toj noći je sve zapisano u detalje i nema promjene, od stvari koje se propišu su; nafaka, dužina žvota itd. U toj noći meleki sa Džibrilom a,s, se spuštaju na Zemlju.

U toj noći meleki daju sigurnost vjernicima, to je dakle noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Činjenje dobrih djela u toj noći je bolje nego u hiljadu drugih mjeseci, mnogi hadisi pojašnjavaju važnost ove noći. Imam Buhari i Imam Muslim bilježe hadis od poslanika a,s, da je rekao: Ko god bdije noć kadr u obožavanju Allaha dž,š, (u ibadetu) i traži oprost, njegovi prijašnji grijesi će biti oprošteni.

Kad je noć Kadr? Allah dž,š, je odredio datum te noći poslaniku a,s, ali je poslanik a,s, zaboravio jer su se dvojica ljudi prepirali. Poslanik a,s, je rekao: Izašao sam da vam kažem kad je noć Kadr, ali sam zaboravio iz razloga što su se taj i taj raspravljani o nečemu, možda je to bolje za vas, tražiti je (noć Kadr) u devet, sedam i pet.Tj; 29,27,25 noći ramazana.

Imam Buhari bilježi da je poslanik a,s, rekao: Ja sam vidio tu noć, te sam zaboravio, tražiti je u zadnjih deset noći a posebno u neparnim noćima, u mom snu vidio sam sebe da sam činio sedždu u vodi i blatu, bila je kiša te noći, a bila je to 21 noć. Ebu Seid El-Huri r,a, koji je prenosilac ovog hadisa je rekao: Ja sam vidio blato i vodi na poslanikovom licu kad je odlazio sa sabaha.

Šta trebamo učiti u toj noći? Aiša r,a, je rekla; O Allahov poslaniče! A šta ako ja znam kad je noć Kadr, šta treba da učim; poslanik a,s, reče: reci: Gospodaru Ti si Taj koji prašta i zaista voliš da praštaš pa mi oprosti!

Treće: još jedna važna stvar koju želim spomenuti danas je svakako zekatul fitr. Svakako da je obaveza svakom muslimanu i muslimanki, mladom i starom, mušku i žensku, bogatom i siromašnom, ako posjeduje višak hrane koja prevazilazi njegovu potrebu za jedan dan i noć. Svaki muslim treba da da za svoju porodicu zekatul fitr.

Zekatul fitr je propisan u drugoj godini po hidžri u Medini, tj; u istoj godini kad je naređen i post mjeseca ramazana. Mnogi hadisi govore o zekatul fitretu. Imam Buhari i Imam Muslim te i drugi prenose da je Ibn Omer r,a, rekao: Poslanik je naredio muslimanima da daju zekatul fitr koristeći pregršt (kao mjeru) hurmi, pšenice, raži, obaveza je slobodnom i robu, muškaracu kao i ženi, mladim kao i starijim. Kao što je naredio da se podjeli prije bajram namaza.

Šta je prihvatljivo da se da kao zekatul fitr? Imam Buhari i Imam Muslim prenose od Ebu Seida El-Hudrija r,a, koji kaže: Mi smo davali kao zekatul fitr pregršt hrane, ili pregršt hurmi, ili ječam ili sušenog sira, i ja ću davati sve dok sam živ.

Većina učenjaka kaže, može se dati u vrijednosti hrane koja se spominje u hadisu, i nemože se dati novac umjesto toga. Kako god, imam Ebu Hanife r,h, kaže da ustvari možeš dati novac jer je svrha davanja zekatul fitra ustvari da učiniš siromaha bogatim u tom danu, a i novac je korisniji za njih. Dakle veličina zekatul fitra za ovu godinu je 10 dolara po osobi.

Kad se daju vitre! Treba da se da i podjeli prije bajram namaza. Poslanik a,s, je reko: Ako ga insan podjeli prije bajrama onda je kabul i primljeno, a ako ga podjeli nakon bajrma namaza ond aje to regularna sadaka.

Kome se daje zekatul fitr: Zekatul fitr se daje siromašnim muslimanima, oni čija je zarada mala i nezadovoljava osnovne potrebe za život. Jer poslanik a,s, je opisao zekatul fitr kao hranu za siromašne.

Mudrost zekatul fitreta! Poslanik a,s, je spomenuo dvije mudrosti: prva je pročišćavanje za one koji su postili i koji su eventualno nešto nepristojno rekli ili počinili tokom ramazana (posta) i da se nahrane siromasi.

Imamsedin / juni-24-2016 / 19-Ramazan-1437

Continue reading

Image

Ustrajnost u poslušnosti Allahu dž,š

Ustrajnost u poslušnosti Allahu dž,š

2d849-imam2bsedinAllah dž,š, je omogućio svojim robovima raznolike puteve blagodati i On jedini ima kontrolu dana i mjeseci. On čini da noć smjenjuje dan a da dan smjenjuje noć. On je sve stvorio sa razlog, On određuje sve i On svodi rač svakom. On je učinio da ovaj svijet bude poput tržišta gdje ljudi idu napred i nazad, neki se prodaju a neki se oslobode i otkupe! Dani su dijelovi i faze ljudskog života, prolazak svakog dana se smanjuje ljudski život te približava nas našoj smrti i našem kraju.

Draga braćo, neki blagoslovljeni dani su već prošli u kojima smo već prošli kroz jednu od faza našeg života. Neka oni koji su činili hajrate u tim danima, zahvale se Allahu dž,š, i neka nastave s tim činom, a oni koji su činili loše neka se pokaju Allahu dž,š, i neka učine teobu i dobra djela. Imam Ahmed r,h, kad je upitan; Kad će biti dan odmora? Rekao je: Onda kad prvi korak bude zakoračen u džennet.

Postoji sreća za one ljude koji čine konstantno dobra djela, upitan je Vjerovjesnik a,s: Koji je čovjek najbolji?” Odgovorio je: Onaj čiji život bude dug, a djela dobra. Rečeno je: Koji je to najgori čovjek? Rekao je: Onaj čiji život bude dug, a djela loša. Imam Tirmizi. Od dova Allahova poslanika a,s bila je i dova: Učini nam život povećanjem svakog dobra i učini nam smrt rahatlukom od svakog zla. Imam Muslim.

Postoje znakovi koji nam ukazuju na primljenost dobrih djela, kao što postoje znakovi koji ukazuju na neprimljenost teobe i pokajanja. Znak lošeg djela je da počiniš odmah drugo loše djelo. Zato, čini dobro kako bi nastavio činit dobro, jer znak za primljeno djelo je njegov kontinuet. Kad se učini loše trebalo bi poslje učiniti neko dobro djelo kako bi izbrisao loše. Kaže uzvišeni u suri Hud 114: I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele.

Biti ustrajan u pokornosti i kontinuetu te pridržavanju Allahovih dž,š, naredbi su karakteristike vjernika. Kaže uzvišeni u suri Fussilet 30: Onima koji govore: “Gospodar naš je Allah” – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: “Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan. Allah dž,š, je naredio svom poslaniku a,s, i vjernicima da budu ustrajni u svom vjerovanju, u suri Hud 112 Allah dž,š, kaže: Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.

Ustrajnost u vjeri su ustvari vrata ka blagodatima i uspravnosti u svim sferama. Allah dž,š, kaže u suri El-Džinn 16: A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili. U hadisu kog bilježi imam Muslim od Sufjana bin Abdullaha As-Sekafija r,a, da je rekao; Rekao sam poslaniku a,s,: Kaži mi riječ o islamu, tako da nemam više potrebe da ikog pitam pored tebe? Poslanik a,s, reče: Reci ja vjerujem u Allaha i na tom ustraj.

Budi ustrajan u pokornosti svome Gospodaru u svakom vremenu i prostoru! Kaže uzvišeni u suri Hidžr 99: i sve dok si živ, Gospodaru svome se klanjaj! Nemoj biti od onih koji obožavaju Gospodara samo u nekim sezonama i onda okrenu leđa svom Gospodaru.

Draga braćo, pobožni ljudi imaju strah za primljenost svojih djela. Imam El-Hasan El-Basri kaže: Sreo sam se sa ljudima koji su se toliko bojali, da njihova djela ne budu odbačena, čak su neki od njih osjećali se da nisu spašeni čak i ako bi udjeljivali onoliko koliko bi zemlju ispunilo u ime Allaha.

Zato neka se niko ne diči sa svojim djelima, jer ti ne znaš jesul primljena ili odbačena. Isto tako ne osjećaj se sigurno i spašeno od svojih grijeha, jer ne znaš jel ti oprošteno ili nije! Neka niko ne bude ponosan svojim djelima, jer se može dogoditi da bude razočaran na kraju. Ponos vodi ka iluziji, ka pogrešnom osjećaju i na kraju Allahovom planu, odbijanje činjenja dobrih djela i zaboravljanje loših. Ibn Mes’ud kaže: Dvije stvari uništavaju čovjeka; Očajavanje i oholost, ponos.

Kaže uzvišeni u suri Nahl 92: I ne budite kao onā koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela, i ne služite se zakletvama svojim da biste jedni druge prevarili samo zato što je jedno pleme mnogobrojnije od drugog. Traži pomoć od Allaha dž,š, u prevazilaženju ponosa sa podcjenjivanjem svojih dobrih djela, nek te bude strah da Allah dž,š, ti ne oduzme blagodati onda kad si odsutan od Njegovog spominjanja.

Seid bin Džubejr je rekoa: Čovjek je ušao u džennet kao rezultat grijeha a drugi je opet ušao u vatru kao rezultat dobrog djela! A kad su ga upitali kako to; rekao je: Prvi čovjek je počinio grijeh ali ga je uvjek bilo strah grijeha, te ga bilo strah od Allaha zbog tog grijeha, pa je Allah učio da uđe u džennet zbog strahopoštovanja. Drugi je radio dobro i uvjek je bio pun sebe toliko da je Allah dž,š, uništio njegova djela te ga uveo u vatru.

Zato očuvaj djelo koji si učino u mjesecu ramazanu, budi iskren, traži oprosta i zadovoljstvo Gospodara. Ljudi inače po prirodi čine grijehe, ali ono što je uništavajuće je ustrajnost u činjenju grijeha. Zato naka svako stavi Božije pravo koje je između njega i Gospodara, i Allah će staviti pravo između Sebe i svog roba.

Spominje se u jednom događaju od Ebu Dža’fera As-Saiha, da je Ebu Muhammed bio trgovac koji je pozajmljivao ljudima novac. Prolazio je pored djece koja su se igrala a djeca su govorila jedan drugom; On je čovjek koji uzima kamatu! Naćulio je svoje uho i rekao: O Gospodaru! Moja tajna je došla čak do djece na ulici. Otišao je kući uzeo sav svoj novac i rekao: Gospodaru, bio sam pozajmljivač a sada kupujem svoju slobodu! Ujutro je podjelio sav svoj imetak kao sadaku te se posveto ibadetu.

Ebu Sulejma Et-Temimi je rekao: Čovjek može počiniti grijeh tajno ali se odrazi na čovjek javno te nosi sramotu tog djela na sebi.

Imamsedin / 16-Juni-2016 / 12-Ramazan-1437

Continue reading

Ramazan izgradnja dohovne izdržljivosti

Ramazan izgradnja dohovne izdržljivosti

Za samo nekoliko dana ćemo dočekati sa dobrodošlicom mjesec ramazan, mjesec bereketa, nagrade i oprosta. To je mjesec u kom se ima za cilj njegovati takvaluk i bogobojaznost, da probudi budi naš duh ibadeta te da ojača naš iman i vjerovanje koje je izblijedio od prošlog ramazana. Kaže uzvišeni u suri Bekare 183: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.

S početkom ramazana, mi ustvari započinjemo i djela ibadeta koji je specifičan, jer nije naređen ni u jednom drugom mjesecu osim u ramazanu. Od momenta kad započnemo postiti, mi se nalazimo u strateškoj poziciji da povećamo svoj status kod Allaha dž,š. Poslaik a,s, kaže: Zadah postača je Allahu dž,š, draži od mirisa miska. Imam Buhari. Ovaj hadis nas podsjeća da Allahova ljubav prema nama se povećava onda kada ulažemo svoj trud u discipliniranju i odgajanju samih sebe, od raznih prohtjeva i svakodnevnih užitaka.

I zbog toga, poslanik a,s, je obećao svim onima koji poste u hadisu; Zaista oni koji poste, onda kada se mrse (prekidaju post) ima dova koja se ne odbija. Imam Hakim i Taberani. Post je izvanredno vrijeme za nas, zato nemoj da taj dio vremena prokockamo, kako nam se nebi kojim slučajem iman smanjio ili da se udaljimo od Gospodara.

Dok postimo i tražimo od Allaha dž,š ono što želimo, ne čini ništa od onoga što može da utječa na nas i na naš cilj. Možda mnogi od nas poste ali ne izbjegavaju neka manja djela koja bi možda mogla utjecat na nas ili posljedice koje se mogu desiti.

Kako se ramazan približava, navlažimo svoj jezik sa salavatima i zikrom. Nek nam se oči ohlade sa ajetima i Kur’anom, kojeg možda nismo učili redovno tokom prošle godine. Po noći, pokušaj da obavljaš teravih namaz. Obaveži se (stavi sebi u obavezu) da činiš dobra djela, te se fokusiraj kako da se približiš svome Gospodaru tim djelima. To je zbog toga što, kad naši stomaci postanu prazni i dok naša tjela odmaraju od probavljanja hrane, naša srca i naš razum mogu se koncentrisat puno bolje onda kad obavljaju dobra djela. U namazu smo fukusirani mnogo bolje, čak i onda kada činimo zikr, naša srcu su u stanju da osjete i prihvate riječe dok učimo zikr.

Trudimo se da pronađemo i postignemo nagradu noći kadr, te Allahov oprost, oprost ne počinje samo u deset zadnjih noći već od samog početka. Ono što mi tražimo od Allaha dž,š, je blagodat i nimet dženneta što je mnogo više i izvan onoga što nam ovaj svijet nudi. Ono što mi od Njega tražimo je, oprost za sve naša grijehe i konstantne greške.

U svakom slučaju ne bi smjeli praviti računicu i čekati samo na zadnjih deset noći ili čak samo 27 noć. On uzvišeni želi od nas da od Njega tražimo oprost tokom cijelog ramazana i da činimo dove. Sjeti se šta Uzvišeni kaže u suri Ali Imran 133-134: I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju a Allah voli one koji dobra djela čine.

Prije ulaska u ramazan, pokušaj da oprostiš drugima! Nadajući se kad to uradimo, da će i nama Allah dž,š, oprostiti! Iskoristi ovu priliku da upališ žar ili fitilj sa svojom famelijom koja je možda bila ugašena tokom godine. Ojačajmo rodbinske, komšijske te prijateljske veze, jer kad mi to uradimo onda se možemo nadati da i Allah dž,š, popravi našu vezu s Njim Uzvišenim.

Ramazan nije mjesec ljenosti i fizičke neaktivnosti, umjesto toga to je mjesec marljivosti i rada. Ako radimo svakodnevno za luksuz ovosvjetskog prolaznog života, onda šta nas sprečava da damo sve od sebe za budući vječni svijet?! Allah dž,š, nam daje mnogo prilika da zadobijemo bonus poena i mnogostruke nagrade, te privilegije u mjesecu ramazana.

Zato pokušajmo da iskoristimo vrijeme u ramazanu, molimo Allaha dž,š, da ne budemo od onih za koje poslanik a,s, kaže da su gubitnici i propalice! Čovjek će biti gubitnik ako mu ne bude oprošteno u ramazanu. Imam Tirmizi.

Imamsedin / 03-Juni-2016 / 27-Sha’ban 1437

Poruke iz Sure Džumuah 1 dio

Sura Džumuah

Sura El-Džumuah – petak- ima svega 11 ajeta! Dakle na izgleda vrlo mala i kratka sura, no, međutim kada pogledamo u njen sadržaj, puke i poruke onda tek shvatamo njemu veličinu i dužinu.!

يُسَبِّحُ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّـهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga! On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi, i drugima koji im se još nisu priključili – On je Silni i Mudri. To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće – a u Allaha je milost velika.

Ovo su prva 4 čjeta iz kojih učimo sljedeće; Sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji hvali Allaha dž,š. Hvala prije svega Vladara tj; Allaha dž,š, hvali Svetoga i Silnoga i Mudrog Allaha dž,š, Jer je jedini Vladar, istinski vladar Allah dž,š, Koji je i Svet, Koji je i Silan i Koji je Mudar, sve je to Allah dž,š.

Takođe učimo iz ovih ajeta; Da je On dž,š, poslao poslanika jednog od nas, koji je dobro poznat ljudima njegova narav, porjeklo i ponašanje, Njegova Mudrost je da takvog poslanika pošalje ljudima, tako da ljudi nebi imali dileme u ono što taj poslanik govori i čemu poziva. A zašto ga je poslao? Iz razloga da nam kazuje ajete iz Kur’ana, da razumijemo Kur’an da ne budemo od onih koji imaju uputu a ne razumiju je! O tome se govori u nastavku ove sure!  Da nas poduči knjizi tj; Kur’anu, te da nas poduči mudrosti tj; Sunnetu njegovom, jer je i sunnet jedna vrsta objave, a to je ujedno i mudrost, ono što nam danas fali je mudrost.

Prije slanja poslanika Muhammeda a,s, ljudi su bili u očitoj zabludi, sljedili su svoje strasti, svoje prohtjeve, svoje običaje i tako gradili i izgrađivali bolesna društva, a šta vidimo danas, koliko nas je danas da sljedimo svoje prohtjeve, svoje običaje, svoje kulture, sljedimo sve osim onoga što bi trebali sljediti a to je Kur’an i Sunnet poslanika a,s.

To je Allahova Milost! Dakle Allahova Milost je da Njega sve hvali i na nebesima i na Zemlji, koji je jedini istinski Vladar, koji je Sveti, Silni i Mudri, Allah dž,š. To je stvarnost i suština blagodati! To je Allahova Milost što nam je poslao poslanika Muhammeda a,s, koji je nama poznat, znamo njegovu porodicu, njegovo pleme itd. To je Allahova Milost Što nam je poslao poslanika koji će nas očistiti od stranputica, i koji će nas podučiti istini Kur’anu i koji će nas podućiti mudrosti, čak i ako smo bili na zabludi ipak ima selameta za nas, samo moramo postupiti onako kako nam poslanik a,s, kaže. A tako i oni koji dođu kasnije koji će se priključiti ovim prvima i to je Allahova Milost! Jer je On dž,š, Silni i Mudri. To je Allahova Milost; što nam daje konstantno, i stalno nam ukazuje na pravi put.

To su Allahove blagodati koje ukazuje i daje onimo kome On hoće.

Molim Allaha dž,š, da nam podari da ustrajemo na putu istine, amin.

Svaka im čast!

Ne mogu a da ništa ne kažem, poslije svega šta se desilo ovih dana u cijelom svijetu na zemaljskoj površini, zaista čovjek nekada ostane bez komentara ili izbezumljen, nijem, slijep i gluh.. a šta bi! možemo li išta učiniti, uraditi da bi nekome uljepšali dan, da bi ga oraspoložili, učini veselim i radosnim? Svakako da možemo ako ikog onda samog sebe. Kako nam i Poslanik a,s, savjetuje; ”Olakšavajte a ne otežavajte, obeseljavajte a ne rastužujete”!

Kako? Evo ovih dana znamo šta je se desilo u Bostonu, no, međutim takve i još gore eksplozije se dešavaju još na mnogim mjestima a pogotovo gdje su muslimani… pa šta? Kakve veze ima.. U Palestini već 50-60 godina, eto i u Iraku, eto i u Burmi, bilo je i u Bosni, Kosovu, Bangladešu, Indiji, Somaliji već duže vremena, itd…. kao i u arapskom svijetu u modernom dobu, Tunis, Libija, Egipat, Sirija, itd…

Muslimansko dijete siše dojku mrtve majke. Ali koga briga!” Ovo je nova vijest koja je šokirala one koji razuma i ljudskosti imaju. Ovo se širi po novinama i raznim profilima…”Tri Amerikanca su ubijeni u Bostonu, a cijeli svijet zna o njima”. Svaka im čast.. Da, svaka im čast kad su uspjeli obavjestiti cijeli svijet da zna šta im se i koja im se tragedija desila.. To su pravi domovnjaci, koji se sikiraju za svoje,, kod nas je većinom eto bilo je, desilo se, ubijeno toliko itd.. Ima li iko da mrdne prstom?

Dakle, koga briga. U Iraku, od 2003 pola milijuna iračke djece je ubijeno, to je 50.000 godišnje, to je 1.037 po danu, 1 dijete je poginulo svakih pola sata! ” I ovo je vijest koja kruži na socijalnim mrežama.. Dakle hoće li muslimani početi razmišljati ozbiljnije, hoćemo li još lutati i ibretiti se kako su oni uspjeli obavjestiti cijeli svijet za svojih troje ubijeni na maratonu.. Kako to da oni mogu a mi ko biva nemožemo nešto nam se neda, a onda svi pišu eto kako je to ko biva nepravda, jest kad se gleda iz jednog ugla, a ako pogledamo iz više uglova tek tada ćemo shvatiti realnost.

Nažalost, mi okrivljujemo druge, drugi su krivi, drugi nam ko biva nedaju, ko ih pita što bi rekao muftija, moramo smjeti i moramo znati ”Uči čitaj u ime Gospdara tvog Koji stvara” ovo su bile prve riječe objave, naredba i imperativ izučavanja, istraživanja, analiziranja, meditiranja, razumjevanja, pisanje, prevođenje, štampanje, printanje itd… A gdje smo mi? Pa nedaju nam…Dr Kardavi kaže da se riječ ILM (znanje) i Ja’lemun, Jetefekerun, itd, ove riječe se spominju na preko 800 puta u Kur’anu, a sve aludiraju na izučavanje. Ali koga briga za tim. bitno je brinuti kako drugi dospjevaju do javnosti i obavještavaju šta im se desilo, maja koga briga za Kur’anom i naukom!

Svaka im čast još jednom kad su uspjeli obavjestiti javnost o događajima koji su se zbili, a nama muslimanima nek bude pouka, a jedino nas može izvesti iz tmina i tame u kojoj žive muslimani je povratak Allahu dž,š, napuđtanje činjenja širka, malih i velikih grijeha. Kad to uradimo onda ćemo shavatiti šta trebamo i šta smijemo a šta nesmijemo.

Imam Hasan El-Basri je rekao; Da ste vi vidjeli ashabe r,a, rekli biste im da su ludi, a da su oni vas vidjeli rekli bi vam da niste muslimani. Dobro razmisli o ovome, koliko smo mi muslimani, koliko praktikujemo islam u svome privatnom pa i u javnom životu??? To je pitanje, a ne kako su uspjeli da obavjeste javnost, svaka im čast još jednom….!

By imamsedin Posted in Islam

Poslanikova, sallallahu alejhu ve sellem, medicina – Meso (Ebu El-Fadl Dželaluddin Es-Sujuti)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi sljedeći hadis: “Jedenjem mesa osvježavamo srce.” Hadis bilježi Ibn Madždže.
Preporučuje se jedenje mesa samo nekim danima, a ne svaki dan. Ovaj savjet nam dolazi od Ibn Omera, radijallahu anhu.
Ljekari kazu da je meso veoma hranjivo i cini jakim i korisnim.
Najbolje meso je bravetina. Najbolja bravetina je od jednogodišnje životinje. Staro meso nije zdravo. Najgore meso je sa glave. Veoma loša je utroba.
Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najviše volio meso sa ramena i prsa.
Galen, koja je bila majka medicine je rekla da je najbolje kuhano meso. Također jer rekla da su masnoća i loj loši, i njihova hranjiva vrijednost je zanemariva. Meso sa desne strane je bolje od onog sa lijeve strane.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Dobro sažvačite meso, jer tada je hranjivije i lakše se probavlja.” Hadis bilježi Ebu Davud.
Muhammed ibn Vesai je rekao: “Jedite meso jer ono poboljšava vid.”
Et-Zuhri je rekao: “Jedite meso jer ono povećava snagu do sedamdeset puta.”
Meso koze je najbolje kada je životinja stara dvije godine. Meso ženke je bolje od mesa mužjaka.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Budite pažljivi prema kozama, jer one su zaista džennetske životinje.” Hadis bilježi En-Nesai.
Govedina se veoma teško probavlja, pa se zbog toga preporučuje jedenje teletine.
Konjsko meso je štetno, a diskutabilno je da li ćemo ga uopšte tetirati kao hranu. U svakom slučaju, korisno je napomenuti da je za vrijeme Bitke na Hajberu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio jedenje magarećeg mesa, a dozvolio jedenje konjskog mesa.

By imamsedin Posted in Islam