Optimizam, nada ili viza za budućnost

Optimizam, nada ili viza za budućnost

I dio

Nijedna ideologija ne može pružiti veći optimizam od istinske vjere dini islama.  Čak i u najtežim situacijama islam čovjeku pruža nadu i smisao za bolji život. U islamu nema razočarenja i besmislenosti, jer dini islam nam nudi riješenja za sve problema čovječanstva. Kaže uzvišeni u suri Kehf 54; ”U ovom Kur’anu Mi na razne načine objašnjavamo ljudima raznovrsne primjere, ali čovjek je više nego iko spreman da raspravlja”.

Dakle šta nam ostaje? Ostaje nam samo da upoznamo tu veličanstvenu vjeru koja nam nudi riješenja, u raznim situacijam cijelog našeg života. Tako ako upoznamo svoju vjeru tada neće biti mjesta u našm srcima i dušama, pesimizmu i beznađu.

Jedan od američkih predsjednika je rekao, pred samu smrt; ”Vi ste narod koji će doživjeti moć i slavu, ali samo pod jednim uvjetom, a to je nemojte sumnjati u to!”. Ovo je izrekao nakon drugog svjetskog rata 1945 g.

Dali mi muslimani sumnjamo u ono što je objavljeno? Jer je nama obećana slava i ponos  i na kraju pobjeda. Kur’an i kerim počinje riječima; ”Elif lam mim, Ova Knjiga u koju nema sumnje upustvo je svima koji se Allaha boje”.

Zašto sumnjamo u orginal, mnogi muslimani danas sumnjaju u islam da je to zapravo pravi put, i da nas vodi ka uspjehu i na dunjluku i na ahiretu. Dok drugi iskorištavaju naše ideje i sprovode ih u djelo, a mi mislimo kako su oni napredniji i kako su nadareni od Boga za to, a ustavri su preuzeli naše, ono što smo ti i ja Allahov robe napustili.

Kako riješiti probleme? Jedino riješenje je vraćanje orginalu, Kur’anu i Poslanikovom putu, jedino na taj način će mo vratiti izgubljeni ponos i dostojanstvo. Ima među nama i onih koji samo kukaju, i govore ovako se nemože, a nisu ništa ni poduzeli, da bi šta uradili, ali je kukanje na druge kriv je ovaj, kriv je onaj, a ko biva samo je on u pravu, a ne vidi da je jedio on u krivu, ako će mo ispravno gledati.

Poslanik a,s, je rekao; ”Kada čujete da čovjek kaže; ”Propade svijet”, znajte da je on najviše propao”. Hadis bilježi imam Muslim, Ebu Davud, Ahmed i Malik. U drugom hadisu kaže Poslanik a,s: ”Ako bi nastupio Sudnji Dan, a u vašoj ruci se našla sadnica, zasadite je!”. Ovo je lijep primjer za optimizam, jer vjernik ne bi trebao da živi za ciljeve i prohtjeve ovog svijeta, ovaj svijet je samo tranzit do vječnog. Normalno kako to i Poslanik a,s, kaže; ”Radi za ovaj svijet kao da ćeš ostati vječno, a pripremaj se za odlazak (na ahiret) kao da ćeš umrijeti sutra”. Eto dragi brate, sestro, oče i majko, pokušaj se uskladiti na ovaj način.

Kako Poslanik a,s, ulijeva u srca ljudi optimizam? Rekao je Poslanik a,s,: ”Allah je rekao; Ako moj rob naumi uraditi dobro djelo, pa ga ne uradi, upisat ću mu dobro djelo, a ako ga uradi, upisat ću mu od 10 do 100 sevaba. A ako naumi uraditi loše djelo, pa ga ne uradi, za to mu neću upisati grijeh, već jedno dobro djelo, a ako ga uradi, upisat ću mu samo jedno loše djelo”. Evo koliko se podstiče hajr i dobrota u odnosu na loše, pa ti vidi.

Poslije svega ovog ne treba biti pesimista i gubiti nadu u Allahovu milost, naš Poslanik a,s, je rekao; ”Griješnik koji se nada Allahovoj milosti bliži je Allahu od pobožnjaka koji se ne nada Allahov milosti”. Dakle nada je zadnje što umire u čovjeku.

Alija r,a, je jednom čovjeku, koji je zbog mnogobrojnih grijeha bio izgubio nadu u Allahovu milost, rekao:”Opasnije od svih tvojih grijeha je to što si izgubio nadu u Božiju milost”. Koliku važnost optimizmu pridaje islam je i u tome što se sadakom smatra i vedrina lica, kad se s nekim susrećemo. A  to je ujedno i pozitivna energija koja se prenosi i na druge, to bi bilo ”ko nema para da dijeli sadaku, neka hoda s osmjehom na licu i imat će za to nagradu”.

Mnogima od vas je poznat hadis kojeg prenosi Seid el-Hudri r,a, koji govori o čovjeku koji je ubio 99 osoba. Zatim je otišao pobožnjaku i upitao ga dali za njega takvoga postoji pokajanje, ovaj mu je odgovorio da nema, zatim je katil ubio i ovog pobožnjaka i upotpunio sa njim 100 osoba.

Zatim se ponovo uputi i traži najučevnijeg čovjeka tog vremena, kad su mu ukazali na njega, on mu postavi isto pitanje kao i prvi put, da li za njega postoji oprost, našto mu je alim učenjak odgovori svakako da postoji, pod jednim uslovom, a to je da napustiš mjesto griješenja i da odeš tamo gdje se obožava samo Allah dž,š, što je on i učinio, ali ga na putu zadesi smrt, zatim rasprava između meleka milosti i meleka kazne, kome pripada. Tada je došao melek u obliku čovjeka i presudio im, rekao je izmjerite zemlju odakle je krenuo i onu kojoj je krenuo, pa kojoj bude bliži toj i pripada, kad su to uradili ustanovili su da je ipak bliže onoj kojoj je i krenuo to jest pokajanju. Te su ga uzeli meleki milosti.

Pouka iz ovog hadisa je da su bila dva čovjeka koji su pripisivali sebi znanje, a to je pobožnjak i učenjak, pobožnjak je rekao da nema milosti te je i njega smakeo, dok je učenjak sa svojim znanjem i mudrošću rekao da postoji oprost za njega te ga je naputio ka spasu. Dakle pobožnjak nije dao nadu za život, djelovao je pesimično.

Nepostoji grijeh kojeg Uzvišeni neće oprostiti, osim širka (pripisivanja Njemu druga) kaže uzvišeni u suri Nisa 48: ”Allah neće oprostiti da se Njemu drug pripisuje, a oprostit će sve mimo toga kome hoće”. A u suri Zmer 53; ”O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On, doista grijehe prašta i On je milostiv’‘.

Šta mislite koji je povod objavi ovog ajeta? Povod je bio da je jedan Allahov rob počinio zinaluk s mrtvom ženom, i došao je Poslaniku a,s, prestrašen misleći da za njega nema oprosta, obavjestio je Poslanika a,s, a Poslanik a,s, mu je rekao: ”Uzvišeni Allah je dao bolest, ali je za svaku bolest dao i lijek, pa se liječite ali ne haramom”. Hadis bilježi imam Ebu Davud.

Dakle Poslanik a,s, nije rekao za tebe nema lijeka (pokajanja), kao što mnogi doktori kažu danas, za tebe nema lijeka, ta bolest je opaka i još je nismo otkrili. Jer bolesniku kad kažeš da izgleda dobro da se rumeni daješ mu optimizam i nadu za dalji nastavak, tako isto i sa griješnikom, ako ga prestrašiš on se izgubi i izgubi nadu u milost, izgubi optimizam. I da završim sa hadisom koji je pun životnog optimizma; ”Olakšavajte a ne otežavajte, obradujte a ne odbijajte”.

Priredio: Sedin ef-Agić

II dio: Optimizam

Bottom of Form

Ustav muslimana je Kur’an, a njihov uzor je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Njihov uzor su čestiti ljudi ovog ummeta.  Optimizam znači pozitivnost. Optimizam znači «idi radi», optimizam znači «ima koristi» od tebe. Mi jednostavno, da bi uspjeli u životu, moramo zasaditi optimizam u naše duše. Uzvišeni je rekao:”Allah neće promjeniti stanje jednog naroda dok taj narod sam sebe ne promjeni”. Realan optimizam nam daje nadu u Allaha, daje nam snagu u imanu, daje nam povod da se pokrenemo i radimo. Ništa u životu, od najmanje do najveće stvari ne možeš promjeniti ako nemaš optimizma.

Imajmo nadu da će nam se Allah smilovati i da ćemo živjeti životom čestitih i dostojanstvenih ljudi. Nada u Allahovu milost rađa svaki hajr u srcu čovjeka, koja iz tog srca prelazi na djelo i na kraju završava sa uspjehom. Nada da ova situacija koju ummet proživljava, iza nje dolazi svjetlo, dolazi sunce koje će nas ogrijati nakon dugog mraka i tame. Kaže uzvišeni; ”Zaista je poslije teškoće dolazi olakšica, zaista je poslije teškoće olakšica”.

Ni jedna religija se nije toliko brinula za optimizam i ulijevala ljudim nadu u život kao što je to islam. Riječ «Bušra» tj. radosna vijest u Kur’anu je dosta puta spomenuta. U islamskoj terminologiji, radosne vijesti i ulivanje nade imaju veliku zapreminu. Allah dž.š. i Negov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominju radosne vijesti upravo u najtežim trenutcima za pojedinca i zajednicu.

Pogledaj prvi primjer:

• Umire najdraža osoba Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, hazreti Hatidža, radijallahu anha, a Allah dž.š. obavještava Svoga Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: «Obraduj Hatidžu Džennetom».
• Nakon što je preselio Abdullah b. Haram, radijallahu anhu, dolazi njegov sin Džabir uplakan Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem mu reče: Raduj se Džabire, Allah dž.š. nije razovagarao sa bilo kim bez zastora, a sa tvojim babom je razgovarao bez zastora (perde).

Znate šta znači riječ optimizam? Optimizam znači: «Da se nadaš nečemu pozitivnom u budućnosti, a što je daleko da se desi.»

Da li je optimizam sekundarna ili možda individualna stvar svakog čovjeka ili spada pod neki islamski propis? Optimizam je farz.

Braćo, sestre, očevi, majke; govorimo o jednom Allahovom farzu, a ne o nečemu sporednom!!!

Eh, sada se sigurno pitate odakle mi ovo? Poslušajte šta kaže naš Gospodar riječima Jakuba, alejhi-s-selam: ”I ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost”. (Yusuf 87).

Nemojte misliti kada o ovome govorimo da želimo zamazati sebi oči. Ne, ne, mi govorimo o Allahovom farzu. Pazite, Allah dž.š. ima 100 milosti, jednu je postavio na zemlju, a 99 ostavio za Sudnji dan. Samo jednu, onda možeš zamisliti kolika je Njegova, subhanehu ve te’ala, milost?.

Rekao je u hadisi-l-qudsiju: «Moja milost nadvladava Moju srdžbu» (Buhari i Muslim) Allah dž.š. je za Sebe rekao: «On je Sebi propisao da bude milostiv» (el-En’am 12) Pa s toga, ako i trun posumnjaš u Allahovu milost i izgubiš nadu u Njegovu milost, znaj da si se ogriješio o Allahovu naredbu i o Allahov farz. Moramo biti sigurni da će Allah uzdignuti islam i muslimane, u to nema sumnje. Vjerujem kao što i vas svojim okom vidim.
Ne kažem ovim da je pesimista nevjernik! Ne. Pesimista je griješnik i posjeduje svojstvo nevjernika, a to je pesimizam. Allah dž,š, uči vjernike da to nije njihovo svojstvo, da je njihovo svojstvo da donose radosne vijesti, da ne gube nadu u Allahovu milost, da budu optimisti… to su svojstva mumina.

Nemoj da te vijesti i bolno praćenje svih dešavanja obmanu, zavedu da zaboraviš da je Allah Milostiv i da će on uzdići ovu vjeru, sviđalo se to nekome ili ne. Radi svoj posao, nastoj da pomogneš svojoj braći, budi pozitivan u svom okruženju… i sve to sa velikom dozom optimizma; Da, Allah će uzdignuti islam!

Sada ćemo vidjeti kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, usađivao optimizam u srca svojih ashaba. Malo kada, ili nikada, to nije radio osim u najtežim okolnostima kada mu’min treba da pokaže jačinu svoga imana i kada čovjek koji je daleko od Allaha padne u provaliju pesimizma.

1.Kada mu je došao Adij b. Hatem et-Ta’i, koji se ubraja među najplemenitije i najpoštenije arape. Sa nekoliko optimističkih poslaniških riječi, Adij će primiti islam. Kada je došao Adij da se susretne sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, Poslanik, mu reče: «Ja znam šta te sprečava da prihvatiš islam.» A šta to? – reče Adij. «Kažeš za nas da smo nejaki, poniženi, siromašni…» Adij je potvrio šutnjom. Zatim ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: «Znaš li gdje se nalazi Hira?» A Hira je bila prelijepa i moćna kraljevina koja je pripadala Perziji. Čuo sam za nju, ali je nisam posjetio. – odgovori Adij. «Tako mi Allaha, o Adij. Žena će sama putovati od Hire sve dok ne tavafi oko Kabe, neće u svom putovanju imati razloga da se boji nikoga osim Allaha. Tako mi Allaha, blago Kisre će mo zaplijeniti.» Kojeg Kisre? Kisre b. Hurmuza? – upitao je nasmijavši se Adij. «Da, Kisre b. Hurmuza, Kisre b. Hurmuza, Kisre b. Hurmuza. A novac će se dijeliti sve dok ne dođe vrijeme da ne bude nekoga ko će ga uzeti.» Rekao je Adij: Zatresao sam se od njegovih riječi.

Adij je primio islam zbog optimizma, nade u bolje sutra. Nakon što je Hira postala dio islamske države i nakon što se Kisrin imetak dijelio među muslimanima, Adij se uplakanih očiju prisjetio svoje priče sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem: Tako mi Allaha, vidio sam ženu koja je došla iz Hire samostalno da tavafi oko Kabe, učestvovao sam u zapljenjivanju i djeljenju Kisrinog imetka i duboko sam uvjeren da će doći i vrijeme kada će se imetak dijeliti, ali ga neće imati ko, iz potrebe, uzeti, jer nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako izvijestio.(Ahmed).

2.Kada su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i hazreti Ebu Bekr, radijallahu anhu krenuli za Medinu (hidžra), Suraka b. Malik ih je pratio, Ebu Bekr se okreće i dovikuje kolebljivim glasom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov Poslaniče, samo što nas nije sustigao. Ebu Bekr, radijallahu anhu, se boji za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Suraka samo još što ne pusti strijelu koju je uperio na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iz svog luka.

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se uopšte ne okreće, već se obraća svome Gospodaru sa velikim samopouzdanjem: «Gospodaru, poštedi me od njega kako i na koji način Ti Želiš, Ti si zaista Svemoćan!» Poslije ovih riječi Suraka pada sa svoga konja, ponovo se diže i kreće prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekru, radijallahu anhu, i u vrijeme kada tamam želi da ispusti iz svoje ruke strijelu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kaže: «Gospodaru, poštedi me od njega kako i na koji način Ti Želiš, Ti si zaista Svemoćan!» Kada je Suraka vidio da mu ne može ništa, povikao je: «O Muhammede, zaustavi se.

Želim nešto da te zamolim. Vidim da ti ne mogu ništa, pa mi udjeli nešto iz riznice tvoje dobrote.» Neko od nas kada bi se stavio u Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, poziciju možda bi mu rekao: Dobro, kada stignem u Medinu, poslaću ti hediju….

Međutim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Suraki: «Obećavam ti Kisrin nakit!» Kisre sina Hurmuzovog?? «Da!» Da li bi mi napisao garanciju za to šrto kažeš?– reče Suraka. Povjerovao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ako u tom trenutku nije prihvatio islam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio Amiru b. Fuhejri da napiše Suraki ono što je želio.

Prolazi vrijeme, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je preselio, došao Ebu Bekr, zatim i on preselio, zatim dolazi Omer i za vrijeme njegovog hilafeta muslimani osvajaju Kisrinu carevinu i dolazi Kisrin nakin u džamiju Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem kod hazreti Omera, radijallahu anhu. Tada hazreti Omer ustaje, penje se na mimber i suznih očiju doziva:»Gdje je Suraka b. Malik? Gdje je Suraka b. Malik. Donesi mi garantno pismo koje si prije dvadeset godina dobio i uzmi ono što ti je naš Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao. Svi u džamiji su plakali i prisjećali se lijepih trenutaka, gledajući u lice Miljenika svijeta, sallallahu alejhi ve sellem.
Ne smiješ dozvoliti da te tvoja tuga zbog nevolja i belaja kroz koje prolazi islamski ummet zatvori u rešetke pesimizma i gubljenja nade. Digni glavu, pomozi svojoj braći, pomozi islam kako najbolje možeš, radi svoj posao kao da je ovisnost islama o tebi. Ne smijemo dozvoliti da nas pesimizam obori, da nam naše ambicije utrne, da nas paralizira od aktivnosti i rada za islam i dobrobit čovječanstva.

3.U bitci na Hendeku, koju je Allah dž.š. opisao: «Kad su vam došle i odozgo i odozdo , a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali, – tada su vjernici bili u iskušenje stvaljeni i ne mogu biti gore uznemireni» Tada, u takvoj situaciji, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sa svojim ashabima kopa rov, hendek, kanal.

Kada ashabi naiđu na velik kamen, pozovu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da ga razbije. I ispriječi se jedna veća stijena, zovnuše Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on uz tekbir razbi jedan dio stijene i reče: «Allahu Ekber, dobio sam ključeve Šama. Zamahnu drugi put i razbi drugi dio stijene, te reče: Allahu ekber, tako mi Allaha osvojiće te Perziju. I kada je zamahnuo treći put sa bismillom i tekbirom, razbio je stjenu i rekao: Tako mi Allaha, osvojit će te Jemen.»

Čekaj, gdje su to bili oni? Da li su ležali na svilenoj postelji, uz hladno i ukusno voće….. Neeeee!!! U toj situaciji nisu mogli mirno ni nuždu obaviti, a Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, im govori kako će osvojiti Šam, rimsku tvorevinu, Perziju i Jemen. Optimizam u najtežim vremenima.
4. Kada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vraćao iz Taifa, gdje su ga vrijeđali verbalno, fizički napali i okrvavili, gdje je pretrpio najteže dane svoje misije i pri povratku iz tog grada, dolazi Džibril sa melekom brda, naziva Poslaniku selam i kaže: Allah je vidio šta ti se desilo sa tvojim narodom i naredi mi šta želiš? Ako želiš, ja ću ova dva brda srušiti na njih? Kao da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dočaravao:

Od njih nema koristi, nema nade…. Ali Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije tako razmišljao, nadu u Allahovu milost nikada nije gubio pa je rekao: «Ne! Moja želja je da Allah dž.š. od njih izvede generaciju koja će robovat Allahu i koja mu neće druga pripisivati» Ovo je optimizam u najtežem stanju.
Prvi korak optimizma je mašta o nečemu. Čovjek nekada samo mašta o nečemu što je za njega nedostižno. Međutim, ako čovjek mašta nešto i stavi sebi za cilj do kojeg mora stići, neminovan je uspjeh i on će svoju maštu i svoj san ostvariti. U ovo nema sumnje.

Sanjaš kako bi volio postati veliki inžinjer, ljekar, učenjak…. i kreni tim putem iskreno i marljivo, sigurno, 100%, stižeš do svog cilja. Ovo je isprobano i praktično dokazano. Salahuddin el-Ejjubi, za njega je san bio oslobađanje Qudsa/Jerusalema. Na kraju, sa optimizmom i marljivim radom, ostvario je svoj san.
• Dozvolite mi da vas pozovem da maštate o tome kako će te sutra ući i osloboditi Quds i mesdžidu-l-Aqsa. Opustite se i zamislite vas da ulazite u Quds kao osvajači i oslobađate Palestinu od onih pogana koji se nalaze trenutno u njoj.

Na koja vrata ćeš ući? Hmm, ući ću na vrata Hitta, tj. vrata na koja je ušao Musa, alejhi-s-selam, sa svojim sljedbenicima naredivši im da uđu skromno i ponizno. Reci: Ja želim ući na ta vrata kao ponizni i pokorni rob svome Gospodaru. Zamisli da te narod Palestine dočeka sa suzama radosnicama i zagrljajem. Sa tvoje desne strane je tvoj brat iz Sibira, a sa lijeve iz Južne Amerike ili Afrike ili Malezije.

Volite jedni druge kao da ste braća po krvi. Zamisli sebi mjesto na koje je stao hazreti Omer, radijallahu anhu, i zamolio Bilala da zauči ezan. Zamisli taj ezan koji će se čuti i u Džakarti, Sarajevu, Kazablanki, Brazilu i svugdje… ezan slobode i mira, ezan bezbjednosti…

Gledaš karavane i kolone kako se slivaju da klanjaju i da obiđu sveto mjesto sa kojeg je njihov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzdignut na Mi’radž. Da dođeš i poselamiš majku šehida i kažeš joj: Ja sam tvoj sin, umjesto tvoga sina koji je poginuo.

Maštaj o Iraku, čija će se djeca, umjesto ostataka oružja, pušaka, bombi… igrati sa laptopom, sa kompjuterskim programima, onako kako sva djeca svijeta. Maštaj o Sudanu, gdje će majke sretno i u zadovoljstvu dočekivati novorođenče, bez da razmišlja da li će umrijeti od gladi ili nekako preživjeti.

Maštaj o Bosni, koja će imati stabilnu ekonomoju, poštene političare, obrazovane građane, medije koje će istinu prenositi, strance koji će dolaziti samo u turizam, a ne vladati njome… Probudimo se iz tog sna i objektivno pogledajmo: Je li ovaj san moguće da se pretvori iz sna u stvarnost? Nije samo da je moguće, nego će se i desiti, a hoćemo li mi biti ti koji će svoj san vidjeti u stvarnosti, molim Allaha da nas počasti barem jednim dijelom!

Poruka omladini
Uvjeren sam da će se desiti ono što maštamo i sanjamo, ali omladino moja nemojte dozvoliti da budete propalice u školama, da budete face u kafanama, diskotekama i ostalim mjestima koje nisu za tebe, a džamije vas ne vide osim bajramom, da školu pohađate zato što vas roditelji tjeraju....

Poruka očevima i majkama

Očevi moji, nemojte žaliti sve što imate samo da uspijemo u našim aktivnostima, našim projektima koje su uspjeh svih muslimana svijeta. Majke moje, odgojite sinove i kćeri koji će robovati Allahu jedinome, koji će biti prvaci u nauci, sportu, izumu…

Sada ću vam reći nekoliko stvari koje nas obavještavaju o neminovnom trijumfu islama:

  1. Kada pogledamo povijest, vidjet ćemo da je nemoguće da vlast i vođstvo civilizacije ne može biti u rukama jednog naroda, već da se ono premješta. Allah dž.š. kaže: «A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima» Nemoguće je nepromjenljivost stanja.
  1. Ovaj ummet nikada ne može izumrijeti. Ovo je naša akida, naša čvrsta vjera. Može znatno oslabiti, da ga niko ništa ne pita…, ali umrijeti i nestati nikada! Zašto?

Ovaj ummet nosi posljednju Allahovu riječ čovječanstvu i ne može izumrijeti. Allah dž.š. kaže: «Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti

Tako isto, Allah dž.š. će sačuvati narod koji Njegovu knjigu uzdiže i Njegovu riječ širi. Kada bude pomračenje sunca, ptice pribjegnu u svoje gnijezdo, ali ne spavaju. one čekaju kada će se sunce ponovo pojaviti da ožive. Uvijek, kod pomračenja sunca, ima svjetla da je dovoljno čovjeku da vidi bez svijetla.

Mi sada živimo u pomračenju sunca i moramo raditi da bi Allah dž.š. otklonio od nas pomračenje i da nas ogrije sunce ljepote, mira i slobode. A to svijetlo u pomračenju su naša omladina koja se vraća vjeri, naši očevi i majke koji shvaćaju da bez islama nema mira ni njima ni njihovoj djeci…
3. Kur’an nam šalje radosne vijesti i kaže: «Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci.» Još više: «Allah je zapisao: “Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti!“» Isto tako: «Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati.» itd.

Kaže Allahov Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem: «Zasigurno će ova vjera stići dokle je stigao dan i noć. Allah neće ostaviti ni jednu kuću, bilo to u gradu ili selu, a da islamu u nju neće ući, bilo to s ponosom ili poniženjem, sa ponosom kojim će Allah uzdignuti islam, i sa poniženjem kojim će poniziti kufr»(Ahmed).

Kazao je, alejhi-s-selam također: «Allah mi je prikazao cijelu zemlju, od istoka do zapada, pa sam vidio da će moj ummet zavladati svim o¬nim što sam vidio» (Muslim). Mnogi misle da je neophodno da muslimani ratovima dobiju ovu spomenutu zemlju. Ne. Bliže značenje je da će ti ljudi ući u islam i postati dio Muhammedovog, sallallahu alejhi we sellem, ummeta.

4.Još ubjedljivije da moramo biti optimisti je i činjenica da ova vjera kada god misliš da joj je propast došla, ustane i otpočne sa snažnim širenjem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u Mekki, ali dolazi hidžra kao pobjeda vjere.

Poslije smrti Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ljudi se odmeću od vjere, a nakon toga dolazi oslobađanje Rimskog i Perzijskog carstva. Krstaši preuzimaju Quds 90 godina, a zatim dolazi Salahuddin. Tatari ulaze i sravnavaju Bagdad sa zemljom, Allah šalje Kutuza koji im staje u kraj. Nakon što su muslimani u potpunosti protjerani iz Andaluzije, nije prošlo malo vremena Mehmed Fatih oslobađa Kostantinopolj (Istanbul).
5. Predznak uspjeha je žena muslimanka. Žena čini pola društva a pola drugog odgaja. Ako je žena pobožna ne boj se.
6. Sve svjetske strukture padaju. Svi načini života koji su ljudi izmislili ne uspjevaju. Sve pada u vodu sem islama. Komunizam, socijalizam, sekularizam….Kao da Allah kaže: Eto, jeste li sve probali? Ne preostaje vam ništa drugo mimo islama!
7. I na kraju, znajte da se uspjeh uvijek javlja u vrijeme kada je tmina najveća. Zora se rađa kada je noć najtamnija.

Optimizam braćo, širimo radosne vijesti, radimo veseli nadajući se Allahovom zadovoljstvu i skorom nominacijom islama nad ostalim paganskim i zalimskim strukturama vlasti i života. Ne gubimo nadu u Allahovu milost!

Priredio Imam sedin Agić

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s