Ljubav i islam

Ljubav i islam

Ljubav… Riječ za koju znamo svi, pa čak i mala djeca od tri-četiri godine… Riječ koju često čujemo i koju na različite načine tumačimo. Sam pojam ljubavi, kako to kaže Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, nemoguće je defnisati potpunom defnicijom. On kaže: ” Ljubav se ne može defnisati jasnijom defnicijom nego što je sama ta riječ, a svaka defnicija samo joj povećava suhoparnost i skrovitost. Njena defnicija jeste njeno postojanje i ne može se ljubav opisati jasnijim opisom nego što je sama riječ ljubav…”(Medaridžus-Salikin).

Ljubav prema Poslaniku, a,s… Fraza koju mi muslimani često upotrebljavamo i, nažalost, na različite načine shvatamo i tumačimo. No, da li je ovo samo fraza ili to u sebi nosi određene smislove i propise koji se direktno tiču našeg uvjerenja?

Vjerovanje u Poslanika, a,s, je jedan od temeljnih principa vjerovanja i jedan od temelja Islama. Vjerovanje u Allahovog Poslanika,a,s, spada prvenstveno u srčane postupke ili etiku naspram njega. U ovu etiku spada i ljubav prema njemu.

Ljubav prema Poslaniku, a,s, jeste nešto što je skriveno i što jedino može znati Uzvišeni Allah. Ljudi samo mogu znati manifestaciju te ljubavi, kao što je slijeđenje i pokornost Poslaniku,a,s. Uzvišeni Allah, iskušavajući one koji tvrde da Ga vole, kaže: “Reci: ako vi volite Allaha, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! A Allah je Oprostitelj grijeha, Milostivi!” (Ali Imran, 31.)

Ljubav prema Poslaniku, a,s, jeste jedan od uzročnika imana. Štaviše, ona je sam iman, kao što na to ukazuje hadis: ”Niko od vas ne vjeruje dok mu ja ne budem draži od njegovog roditelja, djeteta i svih ljudi.” (Buhari, Kitabul-iman)

Iz hadisa se razumije da se ljubav među ljudima očituje na tri načina:

ljubav poštovanja i uvažavanja, kao što je ljubav prema roditeljima,

ljubav samilosti i sažalijevanja, kao što je ljubav prema djeci, i

– ljubav slaganja i odobravanja, kao što je ljubav prema ostalim ljudima.

LJUBAV KROZ ŠERIJATSKE TEKSTOVE

Termin ‘ljubav’, navodi se u Šerijatu, tj. Kur’anu i Sunnetu, u svim prirodnim i vjerskim aspektima. Prirodni (instiktivni) aspekti su poput: Ljubavi prema očevima, sinovima, supružnicima, imecima i ostalim strastima. Uzvišeni, u prijevodu značenja ajeta, kaže: „Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude, žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu, a najljepše mjesto povratka je u Allaha.“(Ali Imran, 14).

-„I bogatstvo pretjerano volite.“(El-Fedžr, 20)

-„I on je, zato što voli bogatstvo, radiša.“(El-Adijat, 8)

-„Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite.“(El-Kijama, 20)

U hadisu kojeg prenosi Imam El-Buhari sa lancem prenosilaca od Ebu Hurejre,r,a, kaže se da je čuo Allahovog Poslanika,a,s, kako govori: „Srce odrasla čovjeka je kao srce mladića u dva slučaja: U ljubavi prema ovom svijetu i dugotrajnoj nadi.“ (Buhari, Kitabu riqaq, 8/111)

Od Enesa ibn Malika,r,a, prenosi se da je Allahov Poslanik, a,s, rekao: „Čovjek stari, a sa njim se povećavaju dvije stvari: Ljubav prema imetku i dugotrajnom životu.“ (Buhari, Kitabur-reqaiq, 8/111.

(Mnogi današnji muslimnai (savremeni) negiraju ljubav, no međutim to je urođeno i to se nemože izbrisat, ali eto pojedinici uspiju da se ponašaju ne-ljubazno, jer su protiv ljubavi, očito dolazi iz ne-znanja, tu nije u pitanju njihovo znanje ”ilm” već je u pitanju suprotno tome tj; ”džehl” ne-znanje, treba svakoj temi prići temeljito pa tek onda donijeti sud o nečemu, a samo pročitati par brošura i to je to, postaneš ”alim” učenjak po njihovom, pa zanijče i negira sve ostalo. Molim Svevišnjeg da nam podari zdrav razum u svemu amin).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s