Ravnanje Safova i njihov značaj

Ravnanje Safova i njihov značaj

Iz knjige “Putokazi Islama”

Pisac: Mr Šefik Kurdić

Prilikom skupnog klanjanja u džema`atu, svaki vjernik mora voditi računa i o ravnanju safova. Pravilnim redanjem u safove, namazu se daje još ljepši vanjski izgled. Izravnavanje i pravilnost samih redova simboliše donekle kompaktnost dotičnog džema`ata, njegovu povezanost i jedinstvenost, a neurednost safova je, svakako, odraz neurednosti učesnika u namazu ili, pak nepoznavanje elementarnih odrednica islama.

Po mišljenju našeg imama – Ebu Hanife, izravnati safove u namazu je sunnet. Identično je mišljenje imama-Šafije i Imama Malika. Neki islamski pravnici, međutim, ravnanje u namazu svrstavaju u vadžibe – stvarne potrebe, dok imam Ibn Hazm tvrdi da to čak strogo obligatna dužnost – farz. Muhammad a.s. je dosta pažnje polegao u ravnanju safova prilikom stupanja u namaz. Buharija prenosi hadis od Enesa r.a. koji je rekao: Proučen je ikamet za namaz i Allahov Poslanik, s.a.v.s., se okrenuo licem nama i rekao: “Ispravite redove i dobro se zbijte jedan uz drugog! Ja vas vidim iza svojih leđa!”

I jednom drugom hadisu Muhammed a.s. je rekao: “Ili ćete izravnati svoje redove u namazu ili će vam Allah izmiješati vaša lica unatrag.” (Prenosi Buharija). Ovim riječima je Allahov Poslanik, s.a.v.s., iskazao važnost ravnanja safova i pogubnost zapostavljanja istih.

Ibni Hibban u svom “Sahihu” navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, jednom prilikom rekao ashabima: “Zbijte redove, približite se jedan drugome i usporedite međusobno svoja ramena i vratove! Tako mi Allaha, ja vidim šejtana kao crno janješce kako se kroz praznine redova uvlači među vas.”

Na žalost, kod nas se ovoj islamskoj odredbi malo poklanja pažnje. Ako pažljivije pogledamo safove u našim džematima, uočićemo da mnogi nisu izravnani i da ima praznine izmđju pojedinih klanjača.

Za ovaj propust odgovorni su ponajvise imami koji su duzni prije nego se stupi u namaz, da se okrenu ka dzema`atu i izravnaju safove, jer to je Muhammed a.s. konstantno cinio. Svakako, dzema`at je duzan u tome da slijedi i slusa imama. Buharija prenosi hadis od Ebu Hurejra r.a. da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: “Imam je postavljenj da se za njim povodi i ne razilazite se s njim: kada čini ruku`, činite ga i vi, kada izgovori ‘Semi`allahu li men hamideh”, vi recite “Rabbena lekel-hamd”, kada krene na sedždu, krenite i vi, a kada klanja sjedeći, klanjajte sjedeći i vi, svi skupa! Ispravljaj redove namaza, jer ispravljen namaski red je sastavni dio ljepote namaza.

U drugoj predaji koju prenosi Enes r.a. stoji: Izravnajte svoje safove, jer poravnanost safova je dio ispravnosti namaza.”

Ashabi su u potpunosti shvatili ove Poslanikove a.s. riječi i istog momenta ih primjenjivali u svakodnevnom životu. Otuda nije ni čudo što je halifa Omer r.a. zadužio jednog čovjeka koji je ravnao redove u džamiji i početni namaski tekbir izgovarao tek kada bi mu javio da su safovi izravnani. Ovo je bilo i kod h. Osmana i h. Alije. H. Alija r.a. bi se po proučenom ikametu okrenuo prema džema`atu i rekao: “Ti se pomakni naprijed, a ti malo unazad.”

Prenosi se da je ovako redovno činio Allahov Poslanik, s.a.v.s. U većini džema`ata, na žalost, imam kada uđe u mihrab uopće se ne okrene sve dok namaz ne završi. Ovaj sunnet i lijepa praksa našeg Pejgambera a.s. je uveliko zapostavljen.

Ashabi su u svemu slijedili Poslanika a.s. i striktno se pridržavali svih njegovih uputstava, ipak Allahov Poslanik, s.a.v.s, nikada nije počinjao klanjati dok nije provjerio ispravnost safova i prisutnim se obratio riječima: “Izravnajte vaše safove, zaista izravnanje safova upotpunjuje namaz.” (Prenosi Muslim).

U hadisu koga, takođe, prenosi Muslim, Muhammed a.s. je rekao: “Izjednačite se, poravnajte se i nemojte jedan mimo drugog prolaziti, nemojte se razdvajati da vam se srca ne razdvoje. Nek’ se do mene primaknu punoljetni i učeni, a onda do njih bliži, pa opet njima bliski.”

Na žalost, mi to još nismo u dovoljnoj mjeri shvatili. Dobar broj naših džematlija služi se nekom svojom logikom (“Kad ima prostora u džamiji – što da se zbijamo”), tražeći i u džamiji kao i kod kuće nekakav komoditet. Razmislimo o naprijed citiranim riječima Allahovog Poslanika a.s.: Nemojte se razdvajati, da vam se srca ne razdvoje!”. Naime, čvrstim zbijanjem redova, posvećava se ljubav i sloga među klanjačima. U ovim Poslanikovim riječima, zbilja se krije veliki hikmet! I hadisu koga prenosi Ebu Davud, jasno se vidi koliko je ispravnost safova Allahu drago djelo i kakvu pažnju kod Allaha zavredjuje: Ko spoji saf Allah dž,š, će ga spojiti sa Sobom, a ko prekine saf Allah dž,š, će prekinuti sa njim.”

Muhammed a..s. se pohvalno izražavao o onim ljudima koji ranije dođu u džamiju i zauzmu mjesto u safu. “Dokle god čovjek iščekuje namaz, to mu se računa u namaz, a meleki mole Allaha dž.š. za dotičnog: “Ja Rabbi, oprosti mu, ja Rabbi, smiluj mu se!” (Prenosi Buharija)

Da safovi imaju veliku i neizrečivu važnost dovoljno je da spomenemo da čak dva poglavlja iz Kur`ana nose taj naziv: Suretu-s-Saf i Suretu-S-Saffat. U suri Es-Saff, Allah govorio kakvi trebaju biti safovi: “…u safovima kao da su bedemi čvrsti.” (Es-Saff:4)

Allah se čak u Kur`anu safovima zaklinje: “Tako mi onih u safove poredanih.” (Es-Saffat:1). Zar nam ove Allahove dž.š. riječi ne trebaju biti podsticaj da ubuduće više vodimo računa o ravnanju i zbijanju safova u našim džema`atima?!

(Molim Svevišnjeg Allaha dž,š, da nam otvori srca i da nam podari razumjevanje i da gledamo na ravnanje naših safova, da vodimo brigu, jer vidimo iz gore navedenih hadisa Resula Muhammeda a,s, kako je on a,s, vodio brigu o uspostavljanju i formiranju safova, a naš najbolji uzor je Muhammed a,s.)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s