SABAH-NAMAZ

SABAH-NAMAZ

SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. SABAH namaz ima 4 rekata. Dva rekata sunneta i dva rekata farza.

( 1 rekat čine kijam, kiraet, ruku i dvije sedžde )

Prvo se klanjaju sunneti pa farzi.

SABAH namaz se klanja na sljedeci način:

Nakon sto smo uzeli abdest stanemo na čisto mjesto, okrenemo se prema kibli, proučimo Bismillu i zanijjetimo sa sljedećim nijjetom:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL FEDZRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAKU EKBER

U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muškarac podiže ruke spram ušiju (ispruženi prsti i palcevima dotaći jagodice na ušima ) a žensko podiže ruke u visini ramena kao na sliči ispod.
Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase:

SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE

EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi
ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

Sura KEVSER glasi

INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER.

(Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)

Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-ALLAHU EKBER i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo

3 puta SUBHANE RABBIJEL AZIM

 
a onda se ponovo vracamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz krace zadrzavanje ucimo

SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD.

Zatim se sa tekbirom


ALLAHU EKBER

spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek toliki da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed i u takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo

 3 puta SUBHANE RABBIJEL EALA

Zatim izgovarajuci ponovo tekbir-

ALLAHU EKBER

podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. Poslije druge sedzde izgovarajuci tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

Sura KEVSER glasi

 INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER.

a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire)
i gledajuci preda se ucimo: ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU koji glase:

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU

SALAVATI glase: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID.

DOVA glasi: ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB.

Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci

 ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH

a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci

 
ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM.

Ovim smo zavrsili klanjanje sabahskih sunneta a sada su na redi farzi.
Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa i sabahskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi

ALLAHU EKBER 4X
ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X
ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X
HAJJE ALESSALAH 2X
HEJJE ALELFELAH 2X
KAD KAMETI SSALATU
KAD KAMETI SSALAH
ALLAHU EKBER 2X
LA ILAHE ILLELLAH

a zatim zanijjetimo sabahske farze nijjetom koji glasi:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL FEDZRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Sabahski farz se klanja isto kao i sabahski sunnet.

Kada smo klanjali sabahski farz i predali selam lijepo je prouciti ZIKR, DOVU i TESPIH i to na sljedeci nacin:

ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED.
SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM

EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM

BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM


ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija)

Zatim uzmemo TESPIH i proucimo sljedece:

JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X)

SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X)

RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X)

Poslije tespiha proucimo sljedece:

LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR
VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN

I na kraju NAMASKU DOVU koja glasi:

EUZU BILLAHIMINE SHSHEJTANI RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA

zatim potaremo rukama lice i proučimo FATIHU i s time smo završili sabah namaz.

Dodatak sabah namazu:

Sabah namaz, Ettehijatu, Salavati, Dova, Ikamet, Zikr, Namaska dova

Kada se klanja SABAH-namaz?

Sabah-namaz se klanja od zore do pred izlazak sunca.

Koliko rekata ima SABAH-namaz?

Sabah-namaz ima ČETIRI REKEATA – dva sunneta i dva farza. Prvo se klanja sunnet pa farz.

Šta je FARZ?

Farz je sve ono što nam je Allah džellešanuhu strogo naredio da radimo.

Šta je SUNNET?

Sunnet je sve ono što je Muhammed alejhisselam rekao i radio, pa i nama preporučio da radimo.

Kako se klanja SABAH-namaz?

Sabah-namaz se klanja na sljedeći način:

Nakon uzimanja abdesta, stanemo na čisto mjesto, okrenemo se prema Kibli, proučimo Bismillu i dižući ruke (muško spram ušiju, a žensko spram ramena) zanijetimo (u sebi) dva rekata sunneta, riječima:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL-FEDŽRI, EDA’EN MUSTAKBILEL-KIBLETI ALLAHU EKBER.

Zatim svežemo ruke – desnu preko lijeve (muško na pojasu, a žensko na prsima) i skrušeno stojeći pred Allahom džellešanuhu gledamo preda se i učimo (u sebi):

SUBHANEKE, E’UZU I BISMILLU, FATIHU I JEDNU SURU

Koji glase:

SUBHANEKE LLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TE BARE KESMUKE, VE TE’ALA DŽEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE.

E’UZU BILLAHI MINE-ŠŠEJTANI RRADŽIM.. BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM.

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE EN’AMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALLIN.

LI ILAFI KUREJŠIN, ILAFIHIM RIHLETE ŠŠITAI VE SSAJF, FEL JA’BUDU RABBE HAZEL BEJT, ELLEZI AT’AMEHUM MIN DŽUIN VE
AMENEHUM, MIN HAVF.

Spuštajući zatim ruke niza se i izgovarajući tekbir – Allahu ekber, pregibamo se na ruku’ (gledajući u nožne prste) i izgovaramo (tri puta): SUBHANE RABBIJEL AZIM, a onda se ponovo ispravljamo na kijam i, uz kraće zadržavanje, izgovaramo: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH – RABBENA LEKEL HAMD.

Zatim se s tekbirom – Allahu ekber, spuštamo na sedždu; prvo koljena, pa dlanove, a između njih lice (stopala na sedždi stoje uspravno, a prsti povijeni unaprijed), gdje (tri puta) izgovaramo: SUBHANE RABBIJEL E’ALA.

Zatim se s tekbirom – Allahu ekber, podignemo sa sedžde i na trenutak sjednemo na koljena, gledajući preda se, a potom na isti način sa tekbirom – Allahu ekber, učinimo još jednu sedždu (čime smo klanjali jedan rekat).

Poslije druge sedžde, izgovarajuci tekbir, ustajemo na drugi rekat, vežemo ruke i učimo:
BISMILLU, FATIHU I JEDNU SURU, a zatim na isti način učinimo ruku’ i dvije sedžde, a potom sjednemo na koljena i (na kade-I-ehiri), gledajući preda se, učimo:
ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU, koji glase:

ETTEHIJJATU LILLAHI
VE SSALAVATU VE TTAJJIBATU
ESSELAMU ‘ALEJKE EJJUHE-
NNEBIJJU VE RAHMETULLAHI
VE BEREKATUHU ESSELAMU ‘ALEJNA
VE ‘ALA ‘IBADILLAHI SSALIHIN.

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH
VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN
‘ABDUHU VE RESULUHU.

ALLAHUMME SALLI ‘ALA MUHAMMEDIN
VE’ ALA ALI MUHAMMED KEMA
SALLEJTE ‘ALA IBRAHIME VE ‘ALA
ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID.

ALLAHUMME BARIK ‘ALA MUHAMMEDIN
VE ‘ALA ALI MUHAMMED KEMA
BAREKTE ‘ALA IBRAHIME VE ‘ALA
ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID.

RABBENA ATINA FIDDUNJA HESENETEN
VE FIL ‘AHIRETI HASENETEN
VEKINA ‘AZABENNAR.

RABBENAGFIR LI VELIVALIDEJJE
VE LIL MU’MININE JEVME JEKUMUL HISAB.

PREVOD ETTEHIJJATU

Naše počasti, poštovanja
i dobra dijela, pripadaju
samo Allah.

Neka Ti je pozdrav,
milost i Allahov blagoslov
Božiji Poslaniče.
Neka je Božiji mir i blagoslov
nama i svim dobrim
Allahovim robovima

Vjerujem i izjavljujem
da nema drugog boga osim
Allaha i da je Muhammed
Božiji rob i Božiji poslanik.

Bože moj, blagoslovi Muhammeda
i rod Muhammedov,
kao što si blagoslovio
Ibrahima i rod Ibrahimov.
Zaista si Ti hvaljen i slavljen.

Bože moj, obaspi blagodatima
Muhammeda i rod Muhammedov,
kao što si obasuo blagodatima
Ibrahima i rod Ibrahimov.
Zaista si Ti hvaljen i slavljen.

Gospodaru naš, daj nam dobro
na ovome I na budućem svijetu
i sačuvaj nas džehenemske patnje.

Gospodaru naš, oprosti meni,
mojim roditeljima
i svim mu’minima
na Sudnjem danu.

Zatim, predamo selam, na desnu pa na lijevu stranu izgovarajući:
ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAHI, a onda proučimo:
ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM. TEBAREKTE JA ZEL DŽELALI VEL IKRAM.

Muškarci zatim prouče ikamet, koji glasi:

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,
EŠHEDU EN LA ILLAHE ILLELLAH,
EŠHEDU EN LA ILLAHE ILLELLAH,
EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH
EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH
HAJJE ‘ALESSALAH, HAJJE ‘ALESSALAH,
HAJJE ‘ALEFELAH, HAJJE ‘ALEFELAH,
KAD KAMETI SSALATU, KAD KAMETISSALAH,
ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER,
LA ILAHE ILLELLAH.

Zatim zanijetimo dva rekata farza, riječima:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA
SALATE FARDIL FEDŽRI EDA’EN
MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER.

Sabahski farz se klanja isto kao i sunnet.

Poslije selama, lijepo je proičiti ZIKR I DOVU koji glase:

‘ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI
‘ALA MUHAMMEDIN VE’ALA ALI MUHAMMED.
SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA
ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA
HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL
AZIM.

E’UZU BILLAHI MINE ŠŠEJTANI RRADŽIM.
BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM.

ALLAHU LA ILAHE ILLA HU, ELHAJJUL KAJJUM.
LA TE’HUZUHU SINETUN VE LA NEVM.
LAHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL’ERD.
MEN ZELLEZI JEŠFE’U ‘INDEHU ILLA BI’IZNIH.
JA’LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA
HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI ŠEJ’IN
MIN’ILMIHI ILLA BIMA ŠA’E.
VESI’A KURSIJJUHU SSEMAVATI VEL’ERDA.
VE LA JE’UDUHU HIFZUHUMA VE HUVEL ALIJJUL AZIM.

JA RABBI ZELDžELALI SUBHANALLAH.
(Uči se 33 puta subhanallah)

SUBHANA LLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH.
(Uči se 33 puta elhamdulillah)

RABBIL ‘ALEMINE TE’ALA ŠANUHU ALLAHU EKBER.
(Uči se 33 puta Allahu ekber)

LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH.
LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE
HUVE’ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR.
VEMA ERSELNAKE ILLA RAHMETE’LIL ALEMIN.

(Zatim se prouči namaska dova:

Bismillahi rrahmani rrahim

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN, VE
SSALATU VE SSELAMU ‘ALA SEJJIDINA
MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI
EDŽME’IN. ALLAHUMME RABBENA TEKABBEL
MINNA SALATENA INNEKE ENTE SSEMI’UL
‘ALIM, VE TUB ‘ALEJNA JA MEVLANA, INNEKE
ENTE TTEVVABU RRAHIM.

ALLAHUME RABBENA
ATINA FIDDUN’JA HASENETEN VE FIL’AHIRETI
HASENETEN VEKINA ‘AZABENNAR.

RABBENAGFIR LI VELIVALIDEJJE
VE LIL MU’MININE JEVME JEKUMUL HISAB.

SUBHANE RABBIKE RABBIL IZZETI ‘AMMA JESIFUN VE
SELAMUN ‘ALEL MURSELIN VEL HAMDULILLAHI RABBIL ‘ALEMIN
EL FATIHA.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s