Kako klanjati Akšam Namaz

Kako klanjati Akšam Namaz

AKŠAM NAMAZ se klanja od zalaska sunca pa do jacije.

Akšam namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta.

Kod akšam namaza se klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Aksšmski farzi se klanjaju na sljedeći način: Prva dva rekata klanjaju se kao i kod sabahskog farza. Prije nego sto počnu klanjati farze svakog namaza pa i akšamskog muškarci moraju proučiti ikamet koji glasi:

ALLAHU EKBER 4X

ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X

ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X

HAJJE ALESSALAH 2X

HEJJE ALELFELAH 2X

KAD KAMETI SSALATU

KAD KAMETI SSALAH

ALLAHU EKBER 2X

LA ILAHE ILLELLAH

A zatim zanijjetimo akšamske farze nijjetom koji glasi:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Zatim svežemo ruke desnu preko lijeve, muškarci na pojasu a žensko na prsima i skrušeno stojeći pred Allahom dž.š, gledamo preda se i učimo u sebi sljedeće:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase:

SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DŽEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE

EUZU BILLAHI-MINEŠ-ŠEJTANI-RRADŽIM

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

Sura KEVSER glasi

INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE ŠANIEKE HUVEL EBTER.

(Može se proučiti bilo koja sura a neke od njih možete naći na stranici SURE)

Kad smo klanjali prva dva rekata ostajemo na sjedenju gdje učimo ETTEHIJJATU

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU

a onda sa tekbirom ustajemo na treći rekat gdje učimo BISMILLU i FATIHU,

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

Učinimo ruku i dvije sedžde i dolazimo na završno sjedenje gdje proučimo isto što i na svim završnim sjedenjima tj. ETTEHIJJATU, SALAVATE i DOVU.

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU

SALAVATI glase:

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID.

DOVA glasi:

ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB.

Predamo selam i time smo klanjali akšamske farze.

Poslije farza klanjamo dva rekata sunneta koji se zanijjete ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muškarac podiže ruke spram ušiju (ispruženi prsti i palčevima dotaći jagodice na ušima ) a žensko podiže ruke u visini ramena kao na slici ispod.

Zatim svežemo ruke desnu preko lijeve, muškarci na pojasu a žensko na prsima i skrušeno stojeci pred Allahom dž.š, gledamo preda se i učimo u sebi sljedeće:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase:

SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DŽEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE

EUZU BILLAHI-MINEŠ-ŠEJTANI-RRADŽIM

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

Sura KEVSER glasi

INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE ŠANIEKE HUVEL EBTER.

(Može se prouciti bilo koja sura a neke od njih možete naći na stranici SURE)

Nakon što smo proučili sve ovo izgovaramo tekbir-ALLAHU EKBER i pregibamo se na ruku te gledajući u nožne prste izgovaramo 3 puta SUBHANE RABBIJEL AZIM kao na slici ispod.

A onda se ponovo vraćamo u uspravan položaj (ali ne vežemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz kraće zadržavanje učimo SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD.

Zatim se sa tekbirom-ALLAHU EKBER spuštamo na SEDŽDU ( prvo koljena pa dlanove a između dlanova lice, razmak između dlanova 20-30 cm kod muškaraca te laktovi podignuti od tla a kod žena razmak između dlanova tek toliki da lice može stati između i laktovi spušteni na tle, stopala na sedždi stoje uspravno a nožni prsti povijeni unaprijed i u takvom položaju, na sedždi izgovaramo 3 puta SUBHANE RABBIJEL EALA kao na slici ispod.

Zatim izgovarajući ponovo tekbir-ALLAHU EKBER podignemo se sa sedžde i na trenutak sjednemo na koljena gledajući preda se a potom na isti način sa tekbirom-ALLAHU EKBER učinimo još jednu sedždu čime smo klanjali prvi rekat. Poslije druge sedžde izgovarajući tekbir ustajemo na drugi rekat vežemo ruke i učimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti način učinimo ruku i dvije sedžde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire) kao na slici ispod.

I gledajući preda se učimo: ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU koji glase:

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN EŠEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU

SALAVATI glase:

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDŽID.

DOVA glasi:

ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB.

Kada smo proučili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajući. ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH.

 
A poslije toga potaremo lice rukama izgovarajući; ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DŽELALI VEL IKRAM.

Ovim smo završili klanjanje akšamskog sunneta .Poslije toga proučimo ZIKR, DOVU učinimo TESPIH i proučimo NAMASKU DOVU.

ALA RESULINA SALAVAT:

 ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM

EUZU BILLAHI MINE ŠEJTANI RRADŽIM

BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM

ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. MEN ZELLEZI JEŠFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI ŠEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA ŠAE. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija)

Zatim uzmemo TESPIH i proučimo sljedeće:

JA RABBI ZELDŽELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X)

SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X)

RABBIL ALEMINE TEALA ŠA’NUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X)

Poslije tespiha proučimo sljedeće:

LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN.

I na kraju NAMASKU DOVU koja glasi:

EUZU BILLAHIMINE ŠEJTANI RRADŽIM

BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽMEIN. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATE KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MEŠAJIHINA VE LI DŽEMI IL MUM’ININE VEL MUM’INATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA

Zatim potaremo rukama lice i proučimo FATIHU i s time smo završili akšam namaz.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s