Savjeti Poslanika Muhammeda a,s, današnjim muslimanima

 

Savjeti Poslanika Muhammeda a,s, današnjim muslimanima

6) Propisi o selamu,

drugi dio

Rekao je Uzvišeni u suri Maide 3 ajet;. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.

Kao što smo rekli i u prvom dijelu, da je islam vjera života, potpuna vjera koju je Uzvišeni upotpunio i usavršio sa svim potrebnim stvarima, tako je regulisano i samo pozdravljanje odnosno nazivanje selama ili islamski pozdrav.

Večeras nastavljamo sa drugim djelom o selamu a radi se o nazivanju selama.

Kako nazvati selam?

Već smo prošli put napomenuli da mi nije cilj da kažem da mi neznamo kako se naziva selam, i ko kome naziva selam i na koji način itd, ne već samo želim da nas napomenem na ono što se bilježi i prenosi od Poslanika Muhammeda a,s,. a ni u kom slučaju ponižavanje nekog od nas. Dakle hoću da mi nastavimo sa tom praksom i da nastavimo širiti islam odnosno selam odnosno mir i ljubav.

Jer smo rekli da islam znači mir, a musliman koji slijedi dini islam je onaj koji nudi svakom mir[1]. Dakle u sunnetu Allahovog Poslanika a,s, se spominje više verzija nazivanja selama. Naziva se u ”određenom” a i u ”ne-određenom” članu; kao npr; ”Esselamu alekum” određeni član ili ne određeni ”Selamun alekum”.

Zatim se selam može nazvati u ”množini” što je bolje kao i u ”jednini” npr; ”Esselamu alejkum”, množina i u jednini; ”Esselamu alejke”. Znamo po našem vjerovanju i ubjeđenju da čovjek nikad nije sam, tj; stalno ga prate meleki koji se nalaze na desnom i lijevom ramenu (Kiramen i Katibun[2]).

Muavija bin Kurre navodi da mu je otac rekao; Sine moj kada prođe pored tebe čovjek i nazove ti selam sa riječima; Esselamu alekum, nemoj mu odvratiti sa; Ve aleke selam, želeći time obuhvatiti samo njega, jer on uistinu nije sam, nego mu reci: Esselamu alejkum. Hadis bilježi imam Buhai.

Kaže Uzvišeni u suri Nisa 86 ajet; Kada pozdravom budete pozdravljeni, ljepšim od njega odpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah dž,š, za sve obračun tražiti. Dakel spomenut ćemo par primjera; ako ti neko nazove selam; esselamu alejkum, ti odgovori bolje; ve alejkumusselam ve rahmetullah. A ako ti neko kaže esselamu alejkum ve rahmetullah, ti reci ve alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sve što je selam potpuniji sve je nagrada veće ko Allaha dž,š.

Imran bin Husajn r,a, kaže da je neki čovjek došao Poslaniku a,s, i nazvao mu selam rekavši; Esselamu alekum. Poslanik a,s, reče; deset, (dobrih djela). Došao je drugi čovjek i rekao; Esselau alejkum ve rahmetullah, Poslanik a,s, reče; dvadeset. Zatim dođe i treće čovjek i reče; Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tada poslanik reče trideset. Hadis bilježi Imam Tirmizi, Imam Ebu Davud zatim Imam Ahmed i Imam Nesai.

Šta je sa ”Merhaba”?

Ovo je nama svima poznato, da nakom selam dolazi i merhaba. Da li se to spominje u praksi Poslanika a,s?

Aiša r,a, prenosi da je Poslanik a,s, kada bi se pojavila njegova kćerka Fatima r,a, rekao; Merhaba, kćeri moja, zatim bi joj rekao da sjedne sa njegove desne ili lijeve strane. Hadis bilježi imam Muslim Imam Buhari.

Alij ibn Ebi Talib r,a, prenosi da je Ammar ibn Jasir r,a, tražio dopuštenje da uđe kod Poslanik a,s, a on, prepoznavši njegov glas, mu je rekao, Merhaben bit-tajibil mutajjibi. Hadis bilježi Imam Tirmizi. Ikrime bin Ebi Džehl r,a, kaže; Poslanik a,s, me dočekao, onoga dana kada sam mu došao, riječima; Merhaba, muhadžire konjaniče[3].

Ovaj hadis je izrečen zbog sljedećeg razloga; Ikrime r,a, je bio sin Ebu Džehla. Obojica su bili poznati po velikoj mržnji prema Islamu i Muhammedu a,s. kada su muslimani 630 godine oslobodili Mekku, Ikrime je uzjahao konja i pobjegao, plašeći se osvete muslimana za njegovo neprijateljstvo. Njegova žena, Umm Hakim bint Haris je pitala Poslanika a,s, hoće li amnesitirati (oprostiti) i Ikrimu. Nakon što je Poslanik a,s, potvrdno odgovorio, ona je uzjahala konja i stigla svog muža, koji se već ukrcao u lađu za Abesiniju, i vratila ga u Mekku. Kada je stigao Poslaniku a,s, on mu je uzgovorio ove riječi, koje znače; dobro došao iz zemlje nevjerstva, u koju je krenuo, u zemlju islama i mira, u koju se vraća, jer nakon oslobođenja Mekke, hidžra u druge zemlje (predjele) je bila suvišna. Ikrime r,a, je nakon toga, postao jedan od velikih junaka islama i borac za njegovu afirmaciju. Poginuo je u bici na Jermuku 13 godine po hidžri, u 62 godini života.

Ko će prvi nazvati selam ili poselamiti se?

Samo nazivanje selam je sunnet, a odgovoriti na selam ili uzvratiti na selam je vadžib, ali je poznato da onaj ko prvi nazove selam ima veću nagradu. Ebu Umame r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Najpreči ljudi Allahu su oni koji prvi nazivajuu selam[4].

Redosljed ko kome prvi naziva selam; malađi će nazvati selam starijem, manja grupa većoj, pojedinac grupi, onaj koji ide, jaše ili se vozi onome koji sjedi ili ide pješke. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; onaj koji jaše, nazvat će selam onome koji ide pješice, onaj koji ide piješice onome koji sjedi i manja skupina većoj[5]. A ako se sretnu dvije osobe onda ko prije nazove selam je vrijedniji od drugog, Ebu Umame r,a, Džabir bin Abdullah r,a, to pojašnjava; Ako se sretnu dvije osobe koje idu pješice, vrijednija je ona osoba koja prva nazove selam. Hadis bilje imam Buhari.

Nazivanje selama bi trebalo biti prije bilo kakvog razgovora

Džabir bin Abdullah r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Selam ide prije razgovora, udrugoj predaji se naovdi; nikoga ne pozivajte na jelo, sve dok selma ne nazove..hadis bilježi Imam Tirmizi.

Abdullah ibn Omer r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Ko počne govoriti prije nazivanja selama nemojte mu odgovarati. Hadis bilježi Ibnus suni. Albani r,h, kaže da je hadis hasen, dobar. Dakle kako vidimo selam je ključ koji svako od nasi ima i nosi.

Ebu Hurejre r,a, prenosi hadis u kom se kaže; Ukoliko vam neko bude tražio dopuštenje da uđe, a ne bude nazvao selma, recite mu; ne možeš ući, dok ne doneseš ključ, a on je selam. Hadis bilježi Imam Buhari.

Još jedna lijepa praksa je i to da se selam naziva pri dolasku kao i odlasku

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; kada neko od vas prispije na sijelo, neka nazove selam, a kada ga bude htio napustiti, neka opet selam nazove, jer prvii nije preči od posljednjeg. Hadis bilježi imam Buhari, Imam Tirmizi, Imam Ebu Davud, Imam Nesai.

Imam Mehed Handžić r,h, kaže; da je ovaj sunnet potpuno zabačen u našoj zemlji. Malo je čudno da se ljudima selam naziva pri dolasku kao i pri odlasku[6]. Eto zbog čega želim obnoviti neke osnovne stvari koje mi poznajemo a i ne poznajemo. Zbog ovakvih razloga lijepo je obnoviti i u detalje zaći da bi se što bolje razumili propisi vezani za svakodnevnicu, a mi smo dobar dio objasnili.

Nazivanje selam ukućanima, samom sebi, poznatim i nepoznatim, zatim nazivanje selama ženama i djeci

Ene ibn Malik r,a, kaže; sinčiću, kada uđeš svojoj porodici, nazovi im selam, jer je u tome berićet i za tebe i za tvoju porodicu. Hadis bilježi Imam Tirmizi.

Ako b insan ušao u prostoriju u kojoj nemm anikoga isto će nazvati selam; Abdullah ibn Omer r,a, prenosi; Ko uđe u prostoriju u kojoj nema nikoga, neka kaže; Esselamu alejna ve ala ibadihi salihin (selam neka je na nas i na dobro Allahove robove). Hadis bilježi Imam Buhari.

Abdullah ibn Amr r,a, prenosi da je neki čovjek upitao Poslanika a,s, Koji je islam najbolji? Poslanik mu odgovori; Nahraniti gladnoga i nazivati selam onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ. A jedan od predznaka sudnjeg dana da će ljudi selamiti samo one koje poznaju.

Dakle kako nazvati svakom selam kad neko možda nije musliman, odprilike ako čovjek osjeti da je neko musliman po ponašanju, po nekim znakovima ako insan može da ih uoči nazavt će mu selam, u protivnom neće, jer neko može biti nemusliman a nemuslimanu se ne naziva selam.

Da li treba nazvati selam ženama ili ne?

 

Umihana r,a, je nazvala selam Poslaniku a,s, Hassan el-Basri kaže; Žene su selamile ljude. Predaju bilježi imam Buhari. Esma Bint Jezid r,a, kaže; Allahov Poslanik a,s, je prošao pored nas, žena, i nazvao nam selam. Imam Ebu Davud, ibn Madže.

Nije lijepo razmišljanje samo na strasti kako to većina hoće da kaže, da ako žena progovori sa svojim lijepim glasom, onda muškarac musliman odmah nešto ko biva osjeća. Uzburka ga itd. Dakle ja ovo ne prihvatam kao argumet, jer mi nismo kao oni koji kad se pojavi žensko, odmah počnemo dručije razmišljati i gledati na njih, ili se naslađujemo pogledom itd. To je jedna vrste bolesti i nesumnjam da ima takvih ljudi, ali to nije argumet da se nesmije nazvati selam ženi, ili žena muškarcu.

Mada ako se pojavi firna ili neka smutnja bolje izbjeći nazivanje selama ako se muškarac ili žena osjeća neugodno. Jer se na taj način prekida svaki vid smutnje.

Zatim nazivanje selam djeci, Poslanik a,s, je nazivao slema i djeci. Enes bin Malik r,a, prošao je pored djece i nazvao im selam, a onda rekao; Ovako je činio Allahov Poslanik. Imam Buhari, Muslim, Tirmizi Ebu Davud i Ibn Madže blježe ovaj hadis.

Ako ima u skupu i muslimana i nemuslimana, kako takvoj grupi nazvati selam?

Nazvat će se selam, a s tim se podrazumjeva da se odnosi samo na muslimane. Usame bin Zejd r,a, kaže da je Poslanik a,s, prošao pored skupine u kojoj je bilo muslimana, idolopoklonika i židova a nazvao im je selam. Hadis bilježi Imam Buhari, Imam Muslim i Imam Tirmizi.

S obzirom da se nemuslimanu na naziva selam, ali postoji pravili koko se pozdraviti sa nemuslimanima. Abdurzzak prenosi od Katade da je rekao; Kada ulazite židovima i kršćanima pozdravite ih na slijedeći način; esselamu ala me ittebeal huda, (neka je mir na one koji slijede uputu).

A ako nam nemusliman nazove selam mi ćemo uzvratiti na slijedeći način, reći ćemo ”ve alejkum”. Hadis kod Buharije i Muslima.

nasatvit će se inšallah

Imam Sedin Agić

Mart 17, 2012

24 Rabeul Ahir 1433.


[1] Ovdje treba nopomenuti da je prije svega mir sa svojim Stvoriteljem sa svojim Gospodarom, a zatim i sa Njegovim stvorenjima, ma ko oni bili i ma kavi oni bili, i ma šta oni radili.

[2] Ako bog da bit će govora o Melekima posebno, u drugm dijelu koji dolazi uskoro, a to ej vjerovanje u Meleke.

[3] Hadis bilježi Imam Tirmizi, Imam Ibn Madže.

[4] Hadis bilježi Imam Ebu Davud, Imam Tirmizi.

[5] Hadis bilježi Imam Buhari; Muhemmed bin Musenna dodaje u svojoj predaji; Mlađi nnaziva selam starijem.

[6] Vazovi od Imamm Handžića.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s