Faktori koji nam pomažu da postignemo Allahovu dž,š, ljubav

Faktori koji nam pomažu da postignemo Allahovu dž,š, ljubav

Postoji više faktora za postizanje Allahove dž,š, ljubavi, jedan od najvažnijih je svakako Kur’an, jer muslimani ne mogu uspjeti osim pomoću učenja Kur’ana i razmišljanja o njegovim značenjima. Kada su muslimani napustili i okrenuli se od Kur’ana, i zabavili se nečim drugim mimo Kur’ana, onda ih Allah dž,š, kazni tako što im pusti da se raspravljaju.

Pogledaj ovaj hadis pažljivo, Imam Tirmizi  bilježi hadis pod  brojem 3253 od Ebu Umame r,a, koji je prenio od Poslanika a,s da je rekao; Nijedan narod neće zalutati nakon upute a da se neće početi raspravljati bez dokaza. Koji god se narod odmetne od Kur’ana i sunneta ima poremećen sistem vrijednosti, odgoja i obrazovanja. Njihova okupljanja nisu kvalitetna i nisu produktivna nemaju ploda, već su beskorisna koja ih odvode dalje od pravog puta[1]. Tako mi Allaha dž,š, kao da je ovaj hadis izrečen evo sad a ne prije 1433 godine, Poslanik a,s, upravo opisuje našu situaciju, ljudi raspravljaju što nije ovako, moglobi i ovako itd,.

A za ovo je najbolji dokaz današnjice, ne treba ovdje dodavati puno riječi, vidimo dokle smo došli, i šta nas je snašlo u životu, za kojeg možemo samo sami sebe okriviti, kada svi priznamo sami sebi da smo krivi i da je do nas, a da nije do nekog drugog, tek tada ćemo duboko razmišljati o uspjehu i kako biti produktivan za svoju vjeru, za svoj narod, za svoj ummet za svoju zajednicu.

Jedan učenjak kaže; narod koji gradi i temelji svoju kulturu na nečemu drugom a ne na Kur’anu je narod bez pameti, i nikada neće doći do slave. Allah dž,š, je naredio svom Poslaniku a,s, uu suri Neml, 92 uzvišeni kaže; I da Kur’an kazujem. To je bila zadaća Poslanika a,s, da kazuje Kur’an ljudima. Ako se musliman nečim ponosi onda treba da se ponosi svojim doprinosom i hizmetom islamu, služenjem vjeri, uzdizanje ”Šehadeta” ne rušenje kako danas neki muslimani rade. Zapamti te da onaj ko se ponosi svojim porjeklom, ugledom, položajem, titulom, poslom poput je FARAONA i njemu sličnim.

Poslanik Muhammed a,s, je podučio svoje ashabe kako da žive s Kur’anom (u skladu sa Kur’anom) i njegovim hadisima, a isto je i nas podučio nismo ni mi zaboravljeni osim ako smo mi sami sebe zaboravili.

Imam Muslim bilježi hadis od Ebu Umame r,a, da je Poslanik a,s, rekao; Učite Kur’an jer će se on (Kur’an) na Sudnjem Danu zazimati za one koji ga budu učili. Imam Buhari bilježi od Osmana r,a, da je Poslanika,s, rekao; Najbolji među vama jesu oni koji su sebe podučili Kur’anu i druge podučavaju.

Iz ovog možemo razumjeti zašto je Poslanik a,s, cijenio ljude shodno njihovoj bliskosti s Kur’anom. Enes r,a, nam prenosi; Allahov Poslanik a,s, želio je poslati jednu izvidnicu koja je trebala boriti se na Allahovom dž,š, putu pa je a,s, upitao, Imal neko među vama da zna cijeli Kur’an napamet? Oni su samo šutili, a Poslanikje ponovo upitao; imal neko među vama da zna napamet nešto iz Kur’ana? Jedan od prisutnih reče; Ja, Allahov Poslaniče, a Poslanik a,s, ga upita, a šta znaš napamet iz Kur’ana? Reče; Znam napamet suru El-Bekare, Poslanik a,s, reče; Ti ćeš im biti zapovjednik. Hadis bilježi Imam Tirmizi (2876) Imam Nesai (8656)

Kada bi analizirali ovaj hadis i sproveli ga na današnje lidere, koliko zaista oni znaju od Kur’ana? Da li neki direktor ili presjednik državni ili bilo koji drugi, koliko uopšte poznaju Kur’an, da li znaju učiti Kur’an, ko ne zna pravo Allah dž,š, taj nezna ni pravo ljudi, ko čuva Allahovo pravo taj čuva i pravo ljudi.

Džabir r,a, prenosi da je Poslanik a,s, raspitivao  o poginulim borcima u bitci na Uhudu, koji je od njih znao više Kur’ana napamet, pa ukoliko bi saznao za nekog da je znao više od ostalih malo bi ga isturili naprijed u zajedničkom kaburu. Allahu Ekber, koja je ovo počast. Hadis bilježi imam Buhari (1343-4080) i Ebu Davud (3138).

Dakle Kur’an je taj koji nas vodi direktno ka Allahovoj dž,š, ljubavi. Ibn Mes’ud r,a, je rekao; Neka se niko od vas ne pita da li voli Allaha dž,š, nego neka se zapita da li voli Kur’an, jer onaj ko voli Kur’an, voli i Allaha dž,š, shodno veličini tvoje ljubavi prema Kur’anu i ljubav je prema Allahu dž,š.

U vjerodostojnom hadisu se spominje predaja Usejda bin Hudajra r,a, koji je jedne noći učio suru El-Bekare, pa se njegov konj uznemirio i počeo se propinjati, on je prekinuo namaz jer se pobojao da će konj zgaziti njegovog sina. Kada se osvrnuo iznad sebe je ugledao bijeli oblak. Obavjestio je Poslanika a,s, o tome, pa mu Poslanik a,s, reče; zar si vidio? Usejd r,a, reče da; Poslanik mu reče; tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, meleki su se spustili da slušaju tvoje učenje Kur’ana, da si nastavio s učenjem Kur’ana do svanuća, ljudi bi ih vidjeli i oni se ne bi sakrivali od njih. Bilježi ga Imam Buhari (3914-4839-50119, i Imam Muslim (795).

A sad da spomenemo neke faktore koji pomažu u postizanju Allahove dž,š, ljubavi:

  1. Prvi uzrok postizanja Allahove dž,š, ljubavi jeste učenje Kur’ana, življenje u skladu njegovih naredbi, razmišljanje o značenjima ajeta i redovno učenje i primjenjivanje u praksi.
  2. Drugi uzrok bi bio; oslobađanje od okova materijalnog svijeta i skromnost. Sehl bin Sad r,a, kaže da je neki čovjek došao kod Poslanika a,s, i upitao ga; Allahov Poslaniče, uputi me na djelo zbog kojeg će me Allah dž,š, zavoljeti? Poslanik a,s, mu reče; budi skroman na ovom svijetu, Allah dž,š, će te zavoljeti. Ne teži za onim što posjeduju drugi ljudi i ljudi će te zavoljeti. Imam Ibn Madže (1402). Kaže Poslanik a,s, u hadis i kudsiju; Rekao je uzvišeni Allah; Mi smo spustili mal (imanje) da bi klanjali namaz i davali zekat. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed i Taberi. Koliko je onih koji su čuli po prvi put za ovaj hadis, dakle imanje je došlo samo da bi obavljali namaz i davali zekat, to je njegova svrha, a ne zaborav na Daravaoca imanja.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: انّا أنزلنا المال لاقامة الصلاة و ايتاء الزكتة. حديث صحيح رواه امام أحمد و الطبري

U drugom hadisu Poslanik a,s, je rekao; O sinovi Ademovi (O potomci Ademovi)! oslobodi se od dunjaluka i Meni se klanjaj, ispunit ću ti prsa bogatstvom i pobrinut će se za tvoje sirimaštvo, a ako tako ne uradiš, ispunit ću ti prsa zauzetoću i neću ti se brinuti za tvoje siromaštvo. Hadis bilježi Imam Tirmizi.

قال الله تبارك و تعالى في حديث القدسي: يا بني آدم! تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى و أسد فقرك, و ان لم تفعل ملأت صدرك شغلاً و لم أسد فقرك. رواه امام الترمذي

Zar ovaj hadis ne opisuje naše stanje, vidite koliko je narod zauzet, svii govorimo da nemamo vremena, nema se kad, nismo u kontaktu i izgubili smo konekciju sa Allaha pa nas je Allah učini da budemo preokupirani sa nečim drugim, svojim potrebama iz dana u dan a ništa nemmožemo postići, i uvjek samo želimo još više. Vratimo se Allaha pa će Uzvišeni Allah riješiti naše stanje, kad se mi konektujemo sa neprekidnom vezom.

Razlika između nas i prvih generacija je to što oni nisu dozvolili da materijalni svijet okupira i porobi njihova srca. Imetak je bio u njihovim rukama, ali nije mu bilo mjesta u njihovim srcima, i zbog toga su zaslužili Allahovu ljubav. Poslanik a,s, je upozorio njih kao i nas, da ne dozvolimo sebi da ovaj svijet okupira naša srca, pa da ga počnemo obožavati, jer postoji mnogo ljudi koji obožavaju novac, zlato, srebro, auta, kuće, položaj i ugled među ljudima. Rekao je Poslanik a,s; Propao je rob srebra, propao je rob zlata, propao je i ponižen neka je, a kad ga i trn ubode ostaje bospomoćan. Imam Buhari (2887). Kaže uzvišeni u suri Furkan 43; Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo?

Poslušaj ovo priču; priča o Muhammedu bin Vasiu, poznati asketa koji je bio jedan od vojnika u vojsci Kutejbe bin Muslima i zajedno se sa njima borio za uzdizanje riječe ”La i Lahe illa Allah” na istoku tadašnje islamske države. Kutejbe je želio ispitati ga i provjeriti njegovu skromnost pred svojim zapovjednicima. Držeći u ruci blago koje je zadobio u borbi protiv neprijatelja, a radilo se o zlatnoj volunskoj glavi, upitao ih je; mislite li da ime neko ko bi odbio ovo blago kada bih mu ga ponudio? Oni rekoše; ne mislimo da ima neko ko ne bi poželio da posjeduje toliko blaga.

Kutejbe im reče; pokazat ću vam jednog čovjeka, sljedbenika Muhammeda a,s, kome je svejedno da li pred njim bilo zlato ili prašina. Pozovite mi Muhammeda bin Vasia! Vojnici otiđoše po njega i zatekoše ga kako slavi Allaha dž,š, moli za oprost i zahvaljuje Mu se na pobjedi Muslimana nad neprijateljem.

Kad je došao kod Kutejbe bin Muslima on mu ponudi blago, a Muhammed bin Vasi ga prihvati. Kutejbe se veoma iznenadi! Bio je uvjeren da će odbiti. Na licu mu se jasno moglo vidjeti i primjetiti izraz negodovanja. Muhammed bin Vasi iziđe s blagom a Kutejbe zatraži od jednog vojnika da ga prati i vidi šta će učiniti s blagom.

On prouči dovu; O Allahu ne dozvoli da se moje mišljenje prema njemu promjeni. Muhammed ibn Vasi u putu prođe pored nekog siromaha koji je prosio od vojske i dade mu blago koje je dobio. Kada su o tome obavjestili Kutejbu on reče onima oko sebe; zar vam nisam rekao da postoji sljedbenik Muhammeda a,s, kome je zlato zanimljivo poput prašine?

Imam Buharija bilježi predaju od Abdullaha ibn Omera r,a, koji kaže; Allahov Poslanik a,s, stavio je ruku na moje rame, i rekao; Budi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik. Pogrešno je smatrati da je skromnost potpuno odricanje od ovog svijeta. Imam Ahmed kaže; ”Skromnost je klonuti se svega što je zabranjeno”. Ibn Tejmije kaže, ”Skromnost je klonuti se svega što ti neće koristiti na ovom svijetu”. Dok izbjegavanje onoga što se može koristiti ne može se nazvati skromnošću.

  1. Treći uzrok Allahove ljubavi prema robu je; obavljanje noćnog namaza. Kaže uzvišeni u suri Zarijat 17-18; Noću su malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili. U suri Sedžda 17; Bokovi njihovi postelja se lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju.

Ebu Hurejre r,a, prenosi od Poslanika a,s, da je rekao; Naš Gospodar se u zadnjoj trećini noći spušta na dunjalučko nebo i kaže; ima li neko da traži nešto, pa da mu udovoljim? Ima li neko da traži oprosta, pa da mu oprostim? Ima li neko da upućuje dove, pa da uslišam njegove dove? Imam Buhari i Muslim.

Učenjaci spominju i uzroke koji pomažu u obavljanju noćnog namaza:

  • Izbjegavanje činjenja grijeha danju. Jedan čovjek upita Hasana el-Basrija;  Ne mogu ustati noću da obavim noćni namaz, a Hasan mu reče; Tako mi Allaha sputali su to tvoji grijesi.
  • Učenje zikrova kojima je Poslanik a,s, podučio Aliju i Fatimu r,a, a to je izgovaranje tesbiha 33 puta, zatim zahvale 33 puta i tekbira 34 puta. Imam Buhari (3113, 3705) Muslim (2727)
  • Izbjegavanje sjedenja do kasno u noć. Pa ljudi koji mogu doći na sabah ne dođu a komoli na noćni namz da ustanu.
  • Spavanje poslije podne poznato kao ”Kajlula” ako je neko u mogućnosti jer će mu pomoći da se odmori a zatim noću da ibadeti.
  1. Četvrti uzrok Allahove dž,š ljuvavi prema robu je, razmišljanje o ajetima. Kaže uzvišeni u suri Ali Imran 190-191; U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. “Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!

Molim Allaha dž,š, da ovo bude od koristi i da postignemo Njegovu ljubav, i ljubav onih koji Njega vole i ljubav onih koje On dž,š, voli. Molim Allaha da nam da uspjeha na ovom kao i na onom svijetu, Amin ja Rabbel Alemin.

Imam Sedin Agić

Maj 02-2012

11 Džumadel Ahir 1433


[1] Hadis bilježe Imami Ahmed pod brojem 21660, Tirmizi br; 3253, Ibn Madže 48.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s