Današnja hutba 21 Sep-2012 /05 Zul Ka’deh 1433

 

Nesreće ili nedaće

 današnjoj hutbe ćemo govoriti o nedaćama kao izvor Allahove dž,š, milosti, ili  kao kazna ljudima. Kada Allah dž,š, iskušava svoje robove sa raznim iskušenjima i sa katastrofama, to je znak Njegove milosti. Dakle nedaće nam dolaze da bi nas očistile od grijeha, dolaze nam nedaće kao nagrada ili kao milost da bi se ljudi vratili Allahu dž,š. Zato želim da navedem nekoliko ajeta i hadisa na ovu temu. Allah dž,š, nam govori u suri El-E’raf 97-99:

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.

A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Naša kazna neće snaći noću dok budu spavali? Ili su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće stići danju dok se budu zabavljali? Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji.

Draga braćo zapamtite da vrste nedaća koje nam dolaze i s kojima nas Uzvišeni iskušava su bezbrojne. Neki od njih mogu biti; strah, glad, suša, poplava, nesreća, bolesti, zemljotresi, neimaština, gubljenje imanja, zdravlja, plodova, brige, tuga, itd. Allah dž,š, nam govori u suri El-E’raf 4-5;

وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ.

Koliko smo Mi samo gradova razorili! I kazna Naša im je dolazila noću i danju kad bi prilegli, a kada bi ih kazna Naša zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo na riječi: “Nasilnici smo, zaista bili!

U većini slučajeva sve nesreće koje nas pogode i zadese su rezultat naših grijeha, u hadisu kog bilježi Imam Ahmed i Imam ibn Madže od Ibn Ebi Malika od njegovog oca od Ata’a ibn ebi Rebbaha od Abdullaha ibn Omera r,a da je rekao: Okrenuo nam se Poslanik a,s, i rekao; O skupino muhadžira! Pet stvari kojima ćete biti iskušavani, a ja molim Allaha da vas sačuva njih: kada se nemoral (zinaluk, prostitucija i blud) pojavi u jednom narodu (bude javno činjen) zadesit će ih razne bolesti (kuga, sida, kapavci, i druge venerične bolesti) i oskudica koja nije bila poznata u prijašnjim generacijama. Kada budu zakidali na vagi i budu krivo mjerili, zadesit će ih teške i gladne godine (neimaština i siromaštvo) i nepravednost njihovih sultana (nepravednost vođa). Kada nebudu davali zekat, zabranit će im se kiša s neba, a da nije životinja kiša uopšte nebi pala. Kada prekrše ugovor sa Allahom i Njegovim poslanikom, tada će se na njih neprijatelji navaliti pa će im oduzeti dio onogu što oni imaju. I kad god njihovi vladari (vođe) ne budu sudili po Allahovoj knjizi i budu izabirali iz Allahove objave, tada će ih pogoditi međusobno neprijateljstvo.

Ovaj hadis nam kazuje budućnost kako će se desiti ako se ispune uslovi, a pošto su uslovi tu onda možemo zaključiti da oskudica dolazi od proizvedenih grijeha i neposlušnosti Allahu dž,š, i Njegovom Poslaniku a,s.

Još jedan hadis koji opisuje strašnu situacija i osskudicu, u hadisu kog bilježi Imam Tirmizi i Imam Ahmed, od Ebu Hurejre r,a, da je Poslanik a,s, rekao; kada se plijen uzme kao zajednički, a povjerenje kao dobit, zekat kao gubitak, kad se znanje uzme za nešto drugo a ne za  vjeru, (bude se izučavalo za dobobit) kada čovjek postane poslušan ženi a neposlušan svojoj majci, kada čovjek uzme nekog drugog za prijatelja a oca za neprijatelja, kada se budu (pojavi) podizali glasovi u džamijama, kada najgori postanu vođe, a najbolji postanu najgori, kada se bude pokoravalo  čovjeku iz straha od njegovog zla, kada se pojavi muzika i muzički instrumenti i kada se bude pio alkohol (javno) i kada se pojavi proklinjanje prvih generacije muslimana (od ovih poslije njih) kad se sve ovo pojavi onda čekajte; crveni vjetar, zemljotres, i ponore (propadanje u Zemlju) i padanje kamenja sa neba.

Iskušenja i katastrfo nisu nove, to je isto štivo, jer je Allah dž,š, iskušavao i one prije nas, i poslanike i njihov ummet. Takva iskušenja su dobar ispit jer se tada ljdui vrate Allahu dž,š. Zato smatrajte svako iskušenje kao izvor Allahove milosti a ne kao izvor Allahove kazne. U suri Bekare 214 Uzvišeni Allah nam govori: Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali – uzviknuli: “Kada će već jednom Allahova pomoć!?” Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!

Allah dž,š, hoće da Mu se vratimo, da Mu budemo pokorni i poslušni, da tražimo oprosta da se kajemo. Allah dž,š, nam govori u suri Ali Imran 133-136; i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine, i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju, Njih čeka nagrada – oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!

Molim Allah dž,š, da nas spasi iskušenja i da nam podari imana da izdržimo iskušenja koja nas pogove. Amin.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s