Zlatno pravilo: ”Voli ljudima ono što vališ samome sebi” I dio

Ovo je zlatno pravilo u našem dinu, uzajamna i naizmjenična korist, koja je islamskog morala i islamskog karaktera, te i islamski princip. Princip koji pozova ljude da se prema drugima ophode na onaj način na koji svako voli da se drugi ophode prema njemu.

Još što je važno napomenuti je, da je ovdje jedna kolekcija hadisa na istu temu koja će nam pomoći da bolje razumijemo ovo pravilo. Jer nije dovoljno spomenuti samo par hadisa i tako dati zaključak, ovi hadisi nam govore da je vjera koncept života, još ako bi se mi tako ponašali i ako bi sprovodili ove hadise u djelo to bi nam urodilo i plodom.

U oksfordskom riječniku se spominje izreka; uradi za druge ono što voliš da i drugi urade za tebe. U nekim formam ova izjava se može naći skoro u svim religijama.

Ovo načelo se spominje u našem dini islamu nekoliko puta, Poslanik a,s, je to rekao:

Enes ibn Malik r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; neće niko biti vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli i samom sebi, (ili je rekao komšiji). Imam Muslim.

Imam En-Nevevi je komentarisao ovaj hadis i rekao; bolje je da se to odnosi na svu (generalno) braću tako da obuhvata i kafire i muslimane, pa će tako voljeti svome bratu ćafiru ono što voli samome sebi, a to je ulazak u islam, kao što voli svome bratu muslimanu da opstane musliman i u islamu. Zbog toga je dobro doviti za nevjernika tj; mustehab je doviti za ćafira, pod ljubavlju se misli na dobrotu i korist, a misli se na ljubav, vjersku ljubav, a ne ljudsku ljubav.

Ako se sjećate kad smo govorili o zabrani proklinjanja bilo koga uključujući i životinje. Vidjeli smo kako je zabranjeno proklinjati pa makar bio i nevjernik ili čak i životinja. A koliko je onih koji proklinju svoju braću muslimane. ?

Dakle ovo bi bilo lijepo protumačiti kao bratstvo (generalno) tako da to bratstvo uključuje i vjernike i nevjernike. Tako da volimo njima ono što volimo sami sebi, a to je da uđe u islam (da se vrati islamu) kao što volimo muslimanima da ostanu muslimani. Jer nam Uzvišeni kaže u suri Ali Imran; O vjernici budite svjesni Allaha, i ne umirite drugačije osim kao muslimani. I u ovom ajetu se traži od nas da umremo kao muslimani Allahu predani. Iz tog razloga bi trebali upućivati dove i moliti se da uputi i nevjernike.

Poslanik a,s, je rekao; tako mi onoga u Čijoj je ruci moj život, neće rob biti vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što bude volio samome sebi od dobra. Imam Ahmed, Sahih.

Rekao je Poslanik a,s; nećete biti pravi vjernici sve dok ne budete voljeli ljudima ono što budete voljeli samima sebi, i sve dok se ne budete voljeli samo radi Allaha dž,š. Imam Ahmed, Sahih.

U drugom hadisu Poslanik a,s, je rekao; nećete dostići potpuni iman (vjerovanje)  sve dok ne budete voljeli ljudima ono što volite samima sebi od hajra. Ibn Hibban, Sahih.

Poslanik a,s, je rekao; nećete osjetiti (halvu) slast imana sve dok ne bude neko zavolio nekog samo radi Allaha. Imam Buhari.

Abdullah ibn Amr r,a, prenosi da je Poslanikk a,s, kazao; ko voli da bude spašen od vatre i da bude uveden u džennet onda nek umre sa imanom (vjerovanjem) u Allaha i Sudnji Dan, i neka tretira ljude (neka se ophodi prema njima) na onaj način na koji voli da bude tretiran, (onako kako voli da se drugi ophode prema njemu). Imam Ahmed, Sahih.

Poslanik a,s, je rekao; ko voli da bude spašen od vatre i da bude uveden u džennet, onda neka umre sa svjedočenjem da nema drgog boga sem Allaha i da je Muhammed Njegov rob i njegov Poslanik, i neka se obhodi prema ljudima na onaj način na koji bude želio da se ljudi prema njemu ophode. Imam At-Taberani, hasan.

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete (uzajamno) voljeli, hoćete li da vam ukažem na nešto, i ako ga uradite povećat će ljubav među vama! širite selam međusobno. Imam Muslim.

U drugom hadisu Poslanik a,s, je rekao; tako mi onoga u čijoj je ruci moj život, nećete ući u džennet sve dok se ne predate, a nećete se predati sve dok se ne budete uzajmno voljeli, širite selam, voljećete se, i čuvajte se mržnje (srdžbe) jer mržnja je britva, ne kažem vam da brije dlake već brije din (vjeru). Imam Buhari.

Imam Sedin Agić

01 Dec-2012 (17 Muharrem 1434)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s