Današnja hutba 21-Dec-2012 (08 Safer 1434) – Today’s Khutbah

Riješenje za čovječanstvo

Draga braćo: današnja tema je ”SELAM” ova riječ se spominje u Kur’anu 140 puta u različitim formama. Riječ islam znači mir, iskrenost, poniznost, pokornost i poslušnost jedino Allahu dž,š. A sama riječ selam je jedno od Allahovih dž,š, lijepih imena. Onaj koji svakoga osigurava i štiti. Sura Hašr 23.

Musliman je onaj koji traži mir od tvorca i od pravog izvora, Allaha dž,š. Trebamo živjeti u miru sa Gospodarom, sa samim sobom i sa komšijama, sa zajednicom u kojoj se nalazimo pa i šire. Sve što postoji, sva stvorenja su se pokorila milom ili silom, Allahu dž,š. Kao što bi trbao ljudski rod da se pokori dobrovoljno Allahu dž,š. U suri Ali Imran 83 Allah kaže: Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i Njemu će se vratiti!

Allah dž,š, Gospodar svega poziva sviju da uđemo u kuću mira, a tako se traži od svakom muslimana, da uđe u kuću mira, kompletno i sasvim pokorno. U suri Junus 25 Allah dž,š, kaže: Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće. Zatim u suri El-Bekare 208: O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.

Najvažnija stvar ljudske postojanosti i cilj svakog od nas, cilj svakog ljudskog bića da postigne unutrašnji mir sa samim sobom, naš cilj nas ustvari vodi i motivira da radimo ovo što radimo. Unutarnji mir i spokoj je taj koji nas vodi i vuče da radimo sve ovo što radimo. Mir i spokoj se dijeli na dvije grupe: unutarnji mir, mir srca, duše i tijela. Te spoljašnji mir i spokoj zajednice i kulture. Dakle; unutarnji mir sa tijelom i dušom i spoljašnji mir bez tijela i duše.

Kada spojimo ova dva mira dobijemo vrhunac mira i sreća na Zemlji. Ali nema sumnje da su oba ova faktora važna i nemogu jedan bez drugog. Kad pogledamo ova dva primjera unutrašnjeg mira i spoljašnjeg, Allah dž,š, je objavio suru u Kur’anu onima koji ne prihvataju islam, namjenjena je Kurejšijama, a sura se zove El-Kurejš.

Allah dž,š, napominje pleme Kurejš na dvije velike blagodati koje im je podario, dva glavna faktora za normalan život, kaže Uzvišeni; neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju, tj; Gospodaru Kabe. Zašto oni da obožavaju Allaha dž,š.? Zbog čega? Zato je im je Allah dž,š, dao sve; koji ih gladne hrani i od straha brani. Dao im je Allah dž,š, hranu kao izvor života, i dao ima je sigurnost u zajednici.

Ove dvije blagodati, hranu i sigurnost, ove dvije sastavne dijelove za vanjski odnosno spoljašni vid mira. Mi nikad nećemo naći mir, nikada nećemo biti zadovoljni i nikada nećemo osjetiti udobnost, ako je društvo u haosu, u krizi i belaju. Ako se mi moramo sikirati za svoju vlastitu sigurnost, za sigurnost svoje djece i sigurnost onih koje volimo. Kako onda da živimo u miru?

Allah dž.š. nam govori: Obožavajte Mene, zato što vam Ja dajemmiran život (sigurnost) Obožavajte Mene zato što sam vas počastio sa sigunošću u društvu, gdje se ne bojite da hodate ulicama, i Ja vam dajem hranu koja vam je potrebna. I to je vanjski ili spoljašnji mir.

Ovo nam pokazuje da je spoljašnji mir takođe od velike bitnosti. Ali draga braćo i čestite sestre u islamu; Smiraj srca, smiraj duše i smiraj razuma je još važniji i još više bitan, nego li mir zajednice i društva.

Kako to i zašto? Jednostvano zato što mi živimo koliko toliko u mirnom društvu (El-Hadulillah) možemo da iziđemo slobodno na ulice, ne plašimo se da će nas neko opljačkati ili ubiti. I pretežno svi imamo dovoljno hrane (ako ne i previše), ali i pored toga opet ima onih koji žive život horora, straha, ili da kažem nemiran život. Zašto draga braćo?

Tzato što mi ustvari iz nutra nismo sretni, naše duše nisu dostigle smirenost kroz koju se postiže unutarnji mir. I ako imamo mirnih društava mirnih zajednica fala Bogu, ali i pored toga ope imamo pojedinaca koji žive u takvim društvima koji nisu dostigli nivo mira i smiraja.

Draga braćo; unutarnji mir je važniji nego spoljašnji, ali su obadva važna za svako zdravo društo i svaku zdravu zajednicu. A šta je to unutrašnji mir i smiraj? Unutarnji mir je mir srca, duše i tijela, ali se može postići samo ako priznamo i potvrdimo svoju svrhu života. Žašto sam ja ovdje? Ko me je stvorio i šta je cilj i svrha mog života?

Ova bitna pitanjakoja kruže kod svakog živog bića, nema ljdskog bića koje hodi ovom Zemljom svejdno da li on bio musliman, kršćanin, židov, budista, ateista, hindus ili bilo šta drugo. Svi razmišljaju o ovim stvarima. Šta ja radim ovdje? Šta je glavna svrha mog života na dunjaluku? Da li postoji život poslije smrti? Ko mi je Gospdar i šta traži On od mene?

Jedini način da postignemo savršeni mir na ovom dunjaluku, kao i na ahiretu je; kada odgonetnemo na ova pitanja. Kada mi znamo svoj cilj svoju svrhu života, kada damo zaključak; ja hoću da idem ovim putem, a ovo je gdje se sad nalazim. Kako da slijedim i idem tim putem? Kada odgovorimo na ova pitanja tek tada dolazimo do savršenog mira.

Jer unutarnji mir i spokoj je puno važniji nego vanjski, ali su obadva važna za svako zdravo društvo i svaku zdrvau zajednicu. Ša je unutarnji mir? I kako postići taj mir?

Onda kada mi postignemo unutarnji mir i spokoj a koji će nas ujedno voditi ka spoljašnjem miru (fizikalnom) jer unutarnji mir vodi ka vanjskom a nikako obrnuto. A svakako da su obadva od velike važnosti za zdravu zejednicu. A dini islam je došao upravo kao riješenje za sva ova pitanja, unutarnji i spoljašnji mir.

Možemo postići mir samo ako se potpuno i u kompletu pokorimo Allahu dž,š, Allah dž,š, kaže u Suri Zarijat; A džine i ljude Sam Stvorio samo da mi ibadet čine.  Kada se vratimo Allahu dž,š, kada nam Allah dž,š, bude jedini cilj i kada damo prednost Allahu nad svim ostalim našim obavezama, tek tada možemo doći i postići unutarnji mir i spokoj. A kad budemo sprovodili Allahov zakon (ŠERIJAT) tek tada možemo postići i spoljašnji odnosno vanjski mir i spokoj.

Eto, zbog toga mi imamo riješenje, imamo metodologiju za postizanje unutrašnjeg kao i spoljašnjeg građanskog mira. Molim Allah dž,š, da nam podari da se Njemu vratimo i da nam podari da osjetimo unutarnji mir kao i spoljašnji, amin.

Imam Sedin Agić

21-Dec-2012 (08 Safer 1434)

The solution for humanity

Dear Muslims; the subject of my khutbah is “SALAM’’ this word mentioned in the Qur’an 140 times in different forms. The word salam means peace, greeting, sincerity, surrender submission to the will of Allah, and salam is the one of the beautiful names of Allah. ‘’He is the Source of Peace (and protection)”.

Dear Muslims; a Muslim is that person who seeks peace from the originator and the source of peace, Allah. We should try to live in peace and harmony with Allah, himself and his family. Muslim lives in peace with his neighbors, society, environment and the universe at large.

The whole universe and all living creatures have already submitted themselves willingly or unwillingly to Allah. Therefore, humanity at large should submit themselves willingly to Allah. The Qur’an states this fact about the creatures in the universe as follows; Do they seek for other than the religion of Allah, while all creatures in the heavens and on earth have, willingly or unwillingly, bowed to His will (accepted Islam) And to Him shall they all be brought back. Ali Imran 83.

Allah invited everyone to enter the Home of Peace and then He demanded from all the believing Muslims to enter in peace in its totality. Allah said in surah Yunus 25: And Allah invites to the Home of Peace and guides whom He wills to a straight path.

And in surah Al-Baqarah 208: O you who have believed, enter into Islam completely [and perfectly] and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy.

The most crucial issue, to human existence, it is the goal of every single human being, the ultimate goal of every object of creation, to achieve an inner peace, within him self, it is this goal, that drives and motivates us, to do all what   that we do.

This serenity this inner peace, is what drives us to do what we do. And peace is divided into two categories: an internal peace, of the mind and soul and body and heart, and an external peace of society, and civilization and culture. An internal peace within the body, and an external peace with out the body.

These two pieces put together form ultimate peace on the earth, and there is no doubt, that both of them are important, in fact, if you look at for example, the outer peace and external peace, Allah revealed entire surah in the Qur’an, intended for those who rejected Islam. Intended for the Quraish, named Surah Al-Quraish.

And He reminded, the tribe of Quraish, of two favorites that He has given them, and He mentioned two favors as being the most paramount. He said in Surat Quraish; Let these people worship the Lord of this House (meaning the Lord of the Ka’bah). Who has fed them, [saving them] from hunger and made them safe, [saving them] from fear. Why?

Why should they worship Him? For what reason! Because! Allah gave them food, to eat to satisfied, their hunger with, and He gave them security and peace, from fear in society.

And these two things, food to eat and security in society, these are integral portions, of the external peace. You will never find peace, you will never find satisfaction, and you will never live comfortable, if society is in chaos, and turmoil, if you worry about your own security, or the security of your children.

How can you live a peaceful life? So Allah said; Worship me, because you have peaceful society, worship me, because I have blessed you with the society, were you are not scare, of walking around streets, where I have given you the food that you need to eat, and that is external peace.

And so that’s shows us the external peace is very important. But my dear brothers and sisters in Islam; the peace of the heart, the peace of the mind, the peace of the soul is far more important then the peace of the society. Why so and how so? Simple; imagine we live in peaceful society and Al-Hamdulillah most of us really do, we can walk on the streets, and we are not worry about being robbed.  And most of us have the food to eat, and to satisfy what we need to satisfy. Yet despite this many of us live lives they are not peaceful. Why?

Because internally we are not happy, our souls have not attained the tranquility, through which peace is attained, even though; peace prevalent society Al-Hamdulillah, we thank Allah. Yet still individuals living in those societies have not attained peace. Why?

Because the inner peace, is more important then the outer peace, and both are important, for a healthy society. What is the inner peace?

Inner peace, the peace of heart and soul, can only be obtained by acknowledging the purpose of ones life. Why am I here? Who created me? What is the purpose of my life?

These central questions, these important questions, abounded in the minds of every single intelligent human being. No human being walks on this earth: Muslim, Christian, Jew, Buddhist, and Hindu, it does not matter, no human being walks on face of the earth, except these questions clouded his mind.

What am I doing here? What is the ultimate purpose of life? Is there a life after death? Who is my God, what does He want of me? The only way, to attain ultimate peace in this world, and on hereafter! When we answer on these questions, when we know our goal and purpose of life. When we put a conclusion, when we put ultimate destination, this is where I need to go, this is where I am now. How do I get following this path? When we answer on these questions then and only then, we will attain the peace.

Because the inner peace is more important then the outer peace, and both are important, for a healthy society. What is the inner peace? How the peace attain?

And once we attain the inner peace, which will lead us to the external and outer peace. The inner peace leads to the outer peace, but not the apposite. And both types of peace’s’, both peace’s’ of the inner mind and external body are necessary, for any healthy society. And Islam has come with the solution to all of these questions, the inner peace and outer peace.

We can attain peace by worshiping Allah alone, as Allah said in the Qur’an: I have only created men and Jinn to worship Me. When we turn to Allah, when we make Allah our ultimate destination and goal, and when we preferred the pleasure of Allah over our own pleasures. That is what will get us internal peace. And once we follow the “SHARIAH” that will guarantee the external peace.

So, Islam has come with the solution, and methodology, for attaining the inner tranquility and external civic peace and society.

Imam Sedin Agic

21-Dec-2012 (08 Safar 1434)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s