Strpljivost i izdržljivost

predavanje

Jučer na džmmi smo govorili o koristima u iskušenjima, večeras govorimo o nekim zlatnim prijerima od ashaba r,a, i Poslanika a,s, i kako su oni izdržali i šta su sve preživjeli ali opet ih to nebi pokolebalo u njihobom vjerovanju.

Mušrici su stalno uznemiravali Poslanika Muhammeda a,s, i njegove ashabe i to od samog početka pa sve dok muslimani nisu ojačali, čak i Poslanik a,s, i ako je bio Poslanik počaćen sa RISALOM, odabran od Allaha, pečat svih Vjerovjesnika i Poslanika, i pored svega toga opet je dovođen u velika iskušenja od prvog dana.

Cijeli njegov a,s, život je bio pun iskušenja, pun izazova i tegoba, ali ipak ga nije to pokolebalo nije ga poljuljalo u njegovom vjerovanju u Allaha, već je nastavio saburati i trpijeti na tom putu on i njegovi ashabi koji su bili oko njega, Poslanik a,s, ih je učio kako da budu izdržljivi, kako treba imati strpljenja i kako treba ostati čvrst i jak u svojoj vjeri i vjerovanju.

Tako su i ashabi r,a, podnosili iskušenja koja su bila kao brda natovarena na njihova leđa, ipak su se trudili onoliko koliko im je Allah dž,š, dao da se trude, jedan od takvih je bio upravo HABAB IBN ERT r,a.

Habab ibn Ert r,a, je iz plemena Temim, njegovo pleme je porobljenjo i opljačkano od drugih plemena, tako da je i sam Habab bio zarobljenik, a bio je maldić koji je imao manje od dvadeset godina. Tako da se i on našao na pijaci u Mekki sa ostalim zarobljenicima za prodaju. Habab je primio islam na samome početku, povjerovao je u Muhammeda a,s, i njegovo poslanstvo.

Inače Hbab je radio kao kovač, kovao je mačeve, tako da je u tom poslu bio vješt, kao što je bio i sluga Ummu Enmar bint Siba’a el-Huza’ah. Kada je ona saznala da je on primio islam kažnjavala ga je sa vatrom, usijavala bi željezo te ga stavljala na njegova leđa i glavu, samo da se odrekno Muhammeda i njegovog vjerovanja, ali sve je to Habab podnosio i nije ga moglo odvratiti od vjere u jednog Boga, već mu je to povećavalo vjerovanje i čvrstinu vjerovanja.

Govori nam i sam Habab r,a, šta je sve preživljavao od strane mušrika, kako su sa njim komunicirali i onda kada je imao pravo i svoj hak kod njih, čak i ako su mu bili dužni. Bilježi imam Buhari predaju: Kaže Habab r,a, bio sam kovač u džahilijetu, a El-As ibn Vail Es-Sehmi mi je bio dužan, došao sam kod njega i zatražio sam svoj dug! Pa mi je rekao: Neću ti vratiti tvoj dug (tvoj hakk) sve dok se ne odrekneš Muhammedove vjere, sve dok ne porekneš Muhammeda? Pa sam mu rekao; Tako mi Allaha ja se neću odreće sve dok te Allah ne usmrti i ne proživi ponovo. Pa je rekao: Zar ću umrijetia zatim ponovo proživljen biti? Rekao sam mu da. Pa je rekao: Ostavi me dok ne umrem pa dok ne budem proživljen i dok ne imadnem porod i bogatstvo (djecu i imanje) pa ću ti onda isplatiti dug. Tada je Allah dž,š, objavio ajete iz sure Merjem 77-80: Zar nisi vidio onoga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori: “Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!” Ili je on budućnost prozreo ili je od Milostivog obećanje primio? Nijedno! Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti, a ono što smo mu dali – naslijediti, i sam samcat ća Nam se vratiti.

Kad je se povećala tortura mušrika prema Poslaniku i njegovim ashabima tada se Habab požalio Poslaniku a,s, tada je Habab r,a, rekao: Požalili smo se Pslaniku a,s, dok je  on ležao u hladu kabe rekli smo: Zar nećeš tražiti pomoć za nas (mislići od Allaha dž,š,)? Zar nećeš doviti za nas? Pa je Poslanik a,s, rekao: I prije vas bi čovjeka dovodili do iskopane rupe te bi ga stavili u nju a zatim bi mu stavljali na glavu testeru i tako bi ga prerezali na dva dijela, ali ih to nijej moglo odvratiti od njihovog vjerovanja. Zatim bi uzimali češljeve od čelika i njima bi razdvajali meso od kostiju ali i to ih nebi odvratilo od islama. Tako mi Allaha dž,š, Allah će upotpuniti svoju vjeru sve dok putnik ne bude putovao bez straha iz Sane do Haderuk Mevta sam, i neće se bojati nikoga sem Allaha, ili vuka za svoje stado, ali vi požurujete! Bilježi ga Imam Buhari.

U drugom rivajet su spominje: Kada su došli da se požale Poslaniku a,s, Poslanik a,s, je ustao i sjeo te mu je pocrvenilo lice i rekao: Zar nećeš tražiti pomoć za nas (mislići od Allaha dž,š,)? Zar nećeš doviti za nas? Sjeo je pa mu je pocrvenilo lice te je rekao)

Ovaj način obraćanja i traženja Hababa r,a, od Poslaniku a,s; Zar nam nećeš doviti? Zar nećeš tražiti pomoć? Ove riječe nam govore da je Habab premoren od pukog kažnjavanja i da je pokleknuo, tada je Habab tražio brzo riješenja i izlaz iz te krize.

Zato je Poslaniku a,s, pocrvenilo lice ispravio se u sjedeći položaj (jer je ležao u haldu kabe) i onda se obratio ovim riječima koje ih učvršćuju koje im daju nade i snage te strpljenja, ali je u isto vrijeme i ukorio ashabe rekavši: Ali vi požurujete! Jer on a,s, želi da odgoji ashabe prije same pomoći, treba da ih poduči strpljenju, izdržljivosti i požrtvovanosti a ne odmah dok su u krizi uputi dovu i eto pobjede, treba biti postojan i čvrst. To je bila priprema za pomoć.

Poslanici su bili na iskušenja kao i njihovi sljedbenici ali njima pripada velika nagrada. Allah kaže u suri Jusuf 110: I kad bi poslanici gotovo nadu izgubili i pomišljali da će ih lašcima proglasiti, pomoć Naša bi im došla; Mi bismo spasili one koje smo Mi htjeli, a kazna Naša ne bi mimoišla narod nevjernički!

Zatim kaže uzvišeni u suri Nur 55; Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici.

Kao što vidimo iz ovog primjera Hababa ibn Erta r,a, on je bio na velikom iskušenju i zato je imao opravdanje da se požali Poslaniku a,s, ali Poslanik a,s, je želio da ih odgoji (svoje ashabe) i one koji dođu poslije njih da se strpe i da budu čvrsti da ne požuruju stvari. Zato je Poslanik a,s, punio njihova srca sa obećanim Džennetom i svega onoga što je Allah pripremio za vjernike i strpljive. I da ih ne zadivljuje ono što imaju nevjernici od dinjaluka.

Pored onoga što je snašlo ashabe r,a, od raznih iskušenja Poslanik a,s, im otvara vrata radosti i nade za skoru budućnost u kojoj će Allah dž.š. pomoći islam, a poniziti kufr. U hadisu Poslanika Muhammeda a,s, Tako mi Allaha dž,š, Allah će upotpuniti svoju vjeru sve dok putnik ne bude putovao bez straha iz Sane do Haderuk Mevta sam, i neće se nojati nikoga sem Allaha, ili vuka za svoje stado, ali vi požurujete!

Tako je Poslanik a,s, odgajao ashabe sa Kur’anom podučavao ih je lijepom karakteru, savjetovao ih da saburaju i da budu strpljivi na iskušenjima na koja padnu, podučavao ih je da praštaju tako da bi im se povećala čvrstoća u vjeri dini islamu.. ashabi su bili izloženi raznim iskušenjima ipak se to nemože porediti sa iskušenjima Poslanika Muhammeda a,s. Jer iskušenje Poslanika Muhammeda a,s, je najveće iskušenje i njemu su bila najveća iskušenja. Ebu Seid El-Hudri r,a, prenosi, pitao sam Poslanika a,s, ko je najvećeg iskušenja od ljudi? On a,s, reče: Poslanici te oni koji su čvrsti u svojoj vjeri (čovjek bude iskušavan onoliko koliko je jak u svojoj vjeri) ako mu je iman čvrst i jak njegova iskušenja su veća i jača, a ako je u vjeri slab i nestabilan onda su njegova iskušenja slabija. Čovjeka će pratiti iskušenja sve dok ga ne očiste od grijeha. Imam Ibn Madže.

Zato ne bi trebalo da muslima oslabi ako naiđe na kakvo iskušenje  u svome putovanju ka Allahu dž,š, prije nas je bio Poslanik a,s, i njegovi ashabi i zato ne požurujmo plodove i retultate, treba da znamo da kad god se poveća tama, jutro je blizu, i kad god se povećavaju iskušenja, pomoć i pobjeda su blizu. Allah dž,š, kaže u suri Bekare 214: Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali – uzviknuli: “Kada će već jednom Allahova pomoć!?” Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!

Izvor: islamstory.com

Prevod i obrada teksta: Imam Sedin Agic

Jan- 05-12013

23 Safer 1434

Advertisements

One thought on “Strpljivost i izdržljivost

  1. ezretan

    nek je sva hvala I slava Allahu swt I Mir boziji na Mohammeda saws, njegovu casnu porodicu, plemenite hasabe I njihove porodice, sve vjernike I vjernice.
    Alhamdulillah!!!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s