Ljubav prema Poslaniku a,s, II dio (Jan-25-2013 – 13 Rebiul Evvel 1434)

Ljubav prema Poslaniku a,s,

II dio

Imam Sedin  Agić”Tako mi Allaha, nisam nikoga vidio da voli neku osobu kao što ashabi vole Muhammeda”. Ovo je poznata izreka Sufjana ibn Harba još dok je bio mušrik.

Enes ibn Malik r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; Nećete biti pravi vjernici sve dok vam ja ne budem draži od očeva vaših, od djece vaše i svih ljudi. (Imam Buhari i Muslim).

U drugom hadisu se prenosi; Bili smo sa Poslanikom a,s, kada je uzeo Omera r,a, za ruku, te mu Omer r,a, reče: O Allahov Poslaniče! Ti si mi draži od svega, osim mene! A Poslanik a,s, mu reče; Ne, takomi Onoga u čijoj je ruci moj život (nećete imati potpuni iman) sve dok vam ja ne budem draži i od vas samih. Tada Omer r,a, reče; Tako mi Allaha! Sad si mi draži i od samog mene, a Poslanik a,s, reče; Sad, omere.

Aiša r,a, prenosi da je neki čovjek došao Polaniku a,s, i rekao: O Allahov Poslaniče! Ti si mi najdraži (tebe najviše volim), više od moje porodice, od moje djece čak i od mene samog. Ali ponekad kad sjedim kod kuće sjetim te se, i onda poželim da dođem da te vidim. I kad razmišljam o tvojoj i mojoj smrti: shvatio sam kada ti preseliš da ćeš ti biti sa Poslanicima u Džennetu, pa se bojim ako ja uđem u Džennet, neću te moći vidjeti.

Aiša nastavlja dalje; Poslanik a,s, nije mu ništa rekao sve dok Allah nije objavio ovaj ajet (iz sure Nisa 69).

Allah dž,š, kaže u suri An-Nisa 69: Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti! A ovo je ujedno i vrlina i nagrada za ljubav prema Poslaniku a,s:

Allah dž,š, kaže u suri Tevba 24: Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovu putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put.”

Ens ibn Malik r,a, prenosi da je neki čovjek upitao Poslanika a,s,: Kada će nastupiti Sudnji Dan? A Poslanik a,s, mu reče; A šta si ti to preipremio za njega? Čovjek reče; Ništa, osim što volim Allaha i Njegovog Poslanika. A poslanik a,s, reče: Bit ćeš sa onim koga voliš. (Imam Buhari i Muslim)

U drugom rivajetu se spominje da je čovjek rekao; Nisam pripremio mnogo namaza, posta i sadake.

Enes ibn Malik je rekao: Mi (ashbai) nismo se ničemu više obradovlai kao što smo se obradovali ovim riječima; Bit ćeš sa onim koga voliš. Nastavi i reče; Ja volim Poslanika, Ebu Bekra, Umera r,a, i nadam se da ću biti s njima, i ako ja nisam uradio ono što su oni uradili, (dakle djela). (Imam Buhari i Muslim)

Voljeti Poslanika Muhammeda ,a,s,  je uslov za iman (vjerovanje) kao što je to i znak naše iskrenosti. Ta ljubav rađa iskrenost u našim naporima da slijedimo njegov put (sunnet). Ta ljubav nam pomaže da ostanemo čvrsti i postojni da hodimo stazom pravom pod poslaničkom zastavom i bajrakom.

Imam Hasan El-Basri r,h, je rekao kako je grupa ljudi iskazala svoju ljubav prema Allahu dž,š, te ih je Allah stavio na kušnju sa ajetom: Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” sura Ali Imran 31. Imam Džunejd je rekao; Niko ne može stići do Allaha osim sa Allahom. A da bi stigli do Allaha dž,š, onda moramo slijediti put odabranika Muhammeda a,s.

Poslanik a,s, je rekao: Svi ćete ući u Džennet, osim onih koji odbiju. A neko upita; O Allahov Poslaniče a ko će to odbiti? Onaj ko mi se pokori on će ući u džennet, a onaj ko mi se ne pokori on je odbio, reče Poslanik a,s.

Pored ovih činjenica ashabi r,a, su sljedili Poslanika Muhammeda a,s, i obnašali njegov karakter što nije bilo poznato prije u historiji čovječanstva, a razlog tome je jednostavan: oni su voljeli Poslanika Muhammeda a,s, u ime Allaha dž,š, povijest nije poznavala takvog osvajača srca kao što je to bio Poslanik Muhammed a,s.

Njegovi ashabi su govorili: Mi ne govorimo tebi kao što su musaov narod govorili njemu: Idi ti i tvoj Gospodar pa se borite. Mi smo ovdje sa tobom, mi ćemo se boriti sa tvoje desne i lijeve strane, ispred tebe i iza tebe.

Primjeri ljubavi ashaba r,a, prema Poslaniku a,s: prenosi se da je žena ensarijka došla kada je čula da joj je otac, brat i muž preselili u bitci na Uhudu. Ona je rekla: Šta je se zbilo sa Allahovim Poslanikom a,s? Oni su joj rekli da je dobro. Ona reče hvala Allahu. Pokažite mi ga da ga ja vidim! A kad ga je ugledala tada je rekla; Svaka druga tegoba je ne bitna i lakša kad si ti spašen!

Kada su mušrici zarobili Zejda bin Dasana r,a, i kad su htjeli da ga ubiju, Ebu Sufjan bin Harb koji je još bio mušrik je rekao: Zaklinjem te u ime boga Zejde: Bi li želio da je Muhammed na tvome mjestu danas, a dasi ti sa svojom porodicom i da ne budeš ubijen? Zejd r,a, je rekao: Tako mi Allaha, ja ne bih želio da Poslanika ubode ni trn, a kamoli da me zamjeni na ovom mjestu, i da ja sjedim sa svojom ženom i djecom. Tada je Sufjan rekao: ”Tako mi Allaha, nisam nikoga vidio da voli neku osobu kao što ashabi vole Muhammeda”. Drugi rivajet spominje da je to bio Habejbu ibn Adi r,a.

A kad je Ali r,a, bio upitan kako su oni volili Poslanika a,s, on je odgovorio: Poslanik a,s, nam je bio najrdaži (najviše smo ga voljeli) više od našeg bogatsva, od djece, od očeva, i majki. On a,s, je bio najviše voljen, više od hladne vode kada je insanu najpotrebnija.

Molim Allaha dž.š. da nam podari svoju ljubav, i ljubav onih koji Njega vole i ljubav djela koja nas Njegovoj ljubavi. Amin.

Imam Sedin Agić

25-Jan-2013

13 Rebiul Evvel 1434.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s