Ko je Muhammed a,s ?

20130126_191944[1]Muhammed a,s, je sin Abdullahov. Da bi upoznali Poslanika Muhammeda a,s, onda nam to najbolje opisuje Kur’an, Allah dž,š, Koji je odabrao Muhammeda a,s, i poslao kao Poslanika, kao učitelja, kao odgajatelja, kao pedagoga, kao psihologa, kao ljekara za srca i duše, kao muža, kao oca, kao djeda, kao prijatelja, kao milost cijelom čovječanstvu. Te kao pečat svih Vjerovjesnika i Poslanika a,s.

Allah dž,š, nam opisuje Poslanika Muhammeda a,s, pa kaže u suri Tevba 128: Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

Zatim kaže u suri Ahzab 40: Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik a Allah sve dobro zna.

Zatim kaže u suri Feth 29, opis Poslanika Muhammeda a,s, te opis njegovih sljedbenika: Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom;

Zatim u suri Nedžm 5-1: Tako mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao! On ne govori po hiru svome, to je samo Objava koja mu se obznanjuje, uči ga jedan ogromne snage.

Dakel Poslanik a,s, nije govorio po hiru svome i po svom ćejfu, kako bi ga mi nazvali. Njemu je dolazila objava.

Zatim Uzvišeni kaže u suri Kalem 1-4: Nun. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu, ti nisi, milošću Gospodara svoga, lud; ti ćeš, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti, jer ti si, zaista, najljepše ćudi. Ako hoćemo da se ugledamo na nekoga onda bi to trebao biti Muhammed a,s. Ako hoćemo da budemo učitelji onda imamo primjer u Poslaniku a,s, ako hoćemo da budemo liderui ili vođe onda nam je neophodno da se ugledamo na Poslanika a,s. Ako hoćemo bili čim da se bavimo i da radimo zaista imamo najbolji primjer u našem Muhammedu Allahovom Poslaniku a,s.

U suri Enbija 106-107 kaže uzvišeni: U ovome je doista pouka za ljude koji se budu Allahu klanjali, a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Dakle on a,s, je samo Poslanik koji nam donosi objavu, da po njoj postupamo i da nju slijedimo.

Zatim se uzvišeni kune životom Poslanika Muhammeda a,s, pa kaže u suri Hidžr 72: A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.

Kad se Uzvišeni nečim kune onda nam to kazuje na važnost tog Allahovog stvoprenja.

A kako i nebi kad je Aiša r,a, rekla kad je upitana o Poslanikovom karakteru i ahlaku, pa je rekla; Njegov karakter, ahlak i etika je bio Kur’an.

Draga braćo, sestre, majke i očevi, draga omladino! Riječ ”Rauf” koja se spominje u ajetu iz sure Tevbe se spominje u Kur’anu na 11 mjesta. U suri Bekare 207 kaže uzvišeni; a Allah je milostiv robovima Svojim. U suri Tevbe 117 kaže: jer je On prema njima blag i milostiv.

Kaže Abdullah ibn Abbas r,a, jedno od Poslanikovoh imena kojim ga je Allah dž,š, nazvao i imenovao je ”Raufun Rahim”. On a,s, je prema vjernicima blag i milostiv, on a,s, jedva čeka da pravim putem krenemo, njemu a,s, je teško što ćemo udariti na muke.

Poslanik a,s, u hadisu koji bilježi imam Muslim potvrđuje svoju poslaničku veličinu:

Ebu Hurejre r,a, prenosi hadis: “Bi rečeno Muhammedu a,s: “Uputi dovu Allahu protivu mušrika!” Poslanik a,s, reče: “Ja nisam poslan kao onaj koji proklinje, već sam uistinu poslan kao milost!“ (Muslim)

Prenosi Ebu Salih r,a: „Poslanik a,s, ih je dozivao: „O ljudi, ja sam milost koja vam je poklonjena!“ (Ed-Darimi)

26-Januar -2013

14-Rebiul Evvel 1434

Grand Rapids MI.

Imam Sedin Agić

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s