U vremenu nepravde i zulma – današnja hutba (Mart-22-2013\ 10-Džumadel Ula 1434)

U vremenu nepravde i zulma

islamic-center.jpgNepravdu niko ne voli, svako voli pravdu, zulum i nepravda u Kur’anu se spominje preko 200 puta, što nam ukazuje na opasnost takve vrste karaktera. Zulum ili nepravda je suprotna pravdi. Nepravda se dijeli na tri dijela; prva vrsta je; Nepravda prema Bogu, tj; činjenje širka, a širk je jedan od najvećih grijeha, kaže uzvišeni u suri Lukman 13; Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: “O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.. Druga vrsta je; Nepravda prema samome sebi. I treća vrsta je nepravda prema ostalim stvorenjima.

Primarni cilj islama je uspostava pravde na Zemlji. Cilj svih prijašnjih Allahovih, dž.š, Objava i vjerovjesnika je: „Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije (mjerilo i pravdu) objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali!“ sura Hadid 25. Pravedno postupali tj;  slijeđenje Poslanika u onome što su naredili i zabranili.

Stoga, nepravda je suprotna i u konfliktu sa svim nebeskim Objavama i vjerama. U hadisu kudsiju Ebu Zerr El-Gifarij r,a, prenosi da je Allahov Poslanik a,s, prenio Allahove, dž.š, riječi: „O Moji robovi, Ja sam zabranio Sebi nepravdu i zabranio sam je i među vama, pa nemojte biti nepravedni!“ Allah Uzvišeni ne voli zalime, zulumćare (nepravednike), niti narod koji je nepravedan.

Allah dž,š, kaže u suri Kaf 17-18: Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.

Allah dž,š, kaže u suri Ibrahim 42: A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade zulumćari! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene. Nomoj misliti da ako je Allah odgodio kaznu zulumćarima da On njih ne motri, ne, sve On njima broji i prebrojava.

Kur’an Časni je pun ajeta u kojima se govori o teškoj kazni koja će pogoditi zalime, tirane, nepravednike, tlačitelje, u suri Neml 52 Uzvišeni kaže: „Eno kuća njihovih, puste su zbog nepravde koju su činili!. A u suri Kehf 59 kaže; „A ona sela i gradove smo razorili zato što su stanovnici njihovi zulum činili i za propast njihovu bismo tačno vrijeme odredili!“. Allah dž,š, ih je uništio zbog nevjerovanja.

Uzvišeni veli u suri El-En’am 44-45: I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; A kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili, „I zameo bi se trag narodu koji čini zlo (nepravdu), i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!“ Imam Ahmed prenosi od Ukbe ibn Amira da je Poslanik a,s, rekao; Ako vidiš nekog čovjeka da mu Allah daje ono što želi i pored njegovih grijeha, znaj da je to samo privremeno zavođenje.

Kur’an Časni ne samo da zabranjuje muslimanu da čini zulum, nepravdu, nego zabranjuje i bilo kakav vid pomaganja ili pružanja podrške zalimu, onome ko čini drugima nepravdu, u suri Hud 113 Allah dž,š, kaže: I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugog zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći!. Ne budite uz njih, ne pomažite ih, ne ohrabrujte ih, ne branite ih, ne tražite od njih pomoć – sve ovo znače riječi iz ajeta „ve la terkenu!“ Nije dovoljno samo nekoga nazvati zalimom. Zalim se mora zaustaviti i onemogućiti u onome što čini jer će svojom nepravdom svima oko sebe zlo nanijeti. Zulum ili nepravda je uzrok teškog stanja jednog naroda i njegova porobljavanja od strane nekoga izvana.

Džabir bin Abdullah r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Bojte se nasilja (nepravde) jer je nepravda tama i muka Sudnjeg Dana. Čuvajte se škrtosti i pohlepe, jer su škrtost i pohlepa upropastili narode prije vas, to ih je natjeralo na međusobno krvoproliće, da halalom učine i rade ono što im je bilo haram. Imam Muslim.

Ebu Musa El-Ešari r,a, prenosi da je Posanik a,s, rekao; Allah dž,š, odgađa kaznu nasilniku, ali akd mu kazna dođe, neće ga pomilovati. Zatim je proučio 102 ajet iz sure Hud: Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje njegovo zaista je bolno i strađno. Imam Buhari i Muslim.

Šta imamo u modernom svijetu, koliko je nepravde naneseno, gdje misle nasilnici da će pobjeći, kuda su krenuli, pa svemu ima kraj dans ili sutra. Pogledajte moderni svijet dokle je stigao do vrhunca zulma i nepravde, jači ima pravo nad nejačim, bogatiji nad siromašnijim.

 In the time of oppression

islamic-center.jpgNo one likes injustice and oppression, but every one like justice, in the Qur’an the word injustice and oppression mentioned more then 200 times, which telling us a lot. What kind of character is the injustice? What oppressors think who they are?

The primary goal of Islam is to establish justice on earth. The goal of all previous revelations and the Prophets is, in surah Hadid 25 Allah said: We have already sent Our messengers with clear evidences and sent down with them the Scripture and the balance that the people may maintain [their affairs] in justice. By this, oppression is always in conflict with all revelations and all religions.

Allah (s,t) said in surah Qaf 17-18: When the two receivers receive, seated on the right and on the left. Man does not utter any word except that with him is an observer prepared [to record]. And Allah said in surah Isra 36: And do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight and the heart – about all those [one] will be questioned.

Allah said in surah Ibrahim 42: And never think that Allah is unaware of what the wrongdoers do. He only delays them for a Day when eyes will stare [in horror]. Do not think that Allah is unaware of what the unjust disbelievers do, do not think because He is giving them respite and delayed their punishment.

The forbidden injustices include all forms. The first, the highest level and the most extreme form of injustice is al-shirk or associating partners with Allah. Allah says in the surah Luqman 13: “Verily joining others in worship with Allah is a great form of injustice indeed. The second form is unjust towards one own self such as committing sins. The third form is dhulm or unjust towards others whether human beings or other creatures.

Allah said in surah Naml 52: So those are their houses, desolate because of the wrong they had done. Indeed in that is a sign for people who know. And He said in surah Al-Kahf 59: And those cities – We destroyed them when they wronged, and We made for their destruction an appointed time.

Allah said in surah Hud 113: And do not incline toward those who do wrong, lest you be touched by the Fire, and you would not have other than Allah any protectors; then you would not be helped.

Jabir bin Abdullah r,a, reported that the Messenger of Allah said: Beware of injustice, for oppression will be darkness on the Day od Resurrection, and beware of stinginess because it doomed those who were before you. It incited them to shed blood and treat the unlawful as lawful. (Imam Muslim)

Abu Musa Al-Ash’ari reported that the Messenger of Allah said: Verily, Allah gives respite to the oppressor. But when He seized him, He does not let him escape. Then the Prophet recited ayah from surah Hud 102: And thus is the seizure of your Lord when He seizes the cities while they are committing wrong. Indeed, His seizure is painful and severe.

Abdullah bin Amr bin Al-As reported: Messenger of Allah said: A Muslim is one from whose tongue and hands the Muslims are safe, and a muhajir (emigrant) is the one who refrains from what Allah has forbidden. (Buhari and Muslim).

Muath ibn Jabal reported that the Messenger of Allah said: “Beware of the supplication of the oppressed, for there is no barrier between it and Allah”. (B, M)

It was relayed on the authority of Abu Dhar al-Ghifari, that the Prophet, said, of what he related from his Lord, magnified and exalted be He, Who said: “O My servants, I have made oppression unlawful for Me and unlawful for you, so do not commit oppression against one another.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s