Hutba- Vjerovanje u Sudnji Dan \ May-03-2013\ 22-Jumadal Ahir/1434

Vjerovanje u Sudnji Dan 1 dio

Imam Sedin Agic Podstičem i sebe i vas na svjesnost o Allahu dž,š, i konstantnoj pokornosti u svemu što nam je naređeno i ostavljanje svega onoga što nam je zabranjeno. Allah dž,š, kaže u suri Lukman 33: O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.

U hadisu kog bilježi Imam Buhari i Muslim od Ebu Hurejre r,a, dok je Poslanik a,s sjedio sa svojim ashabima Melek Džibril je došao i upitao Poslanika a,s: Šta je iman (vjerovanje)? Nato mu Poslanik a,s, odgovori; Iman je: da vjeruješ u Allaha, u Meleke, u susret sa Njim, da vjeruješ u poslanike i da vjeruješ u Dan proživljenja.

Vjerovanje u Sudnji Dan je stub imana (vjerovanja) kao što Allah dž,š, kaže u suri Nisa 136: O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet – daleko je zalutao. Od imena Sudnjeg dana su; Dan proživljenja (jeumul Beasi) Dan okupljanja (jeumul Džem’i) Smak svijeta, Nevolja najveća, Čas neizbježni, Događaj i mnogi drugi.

Vjerovanje u Sudnji Dan nam daje mogućnost da poboljšamo  svoj karakter i svoj moral, da poboljšamo svoju međuljudsku vezu. Mi kao muslimani vjerujemo u da ćemo jednog dana stati pred Allaha dž,š, i dati dževab za svoja djela koja smo uradili. Zato Allah dž,š, nam naređuje da učimo u namazu stalno: Vladara Dana sudnjeg. (maliki jeumi din).

Jedino na Sudnjem Danu je pravda ”Allahova pravda” jer je On pravedni. On jedino može da presudi pravedno svojim stvorenjima. Neće se pokorni robovi i nepokorni robovi isto smatrati i tretirati ili jednakopravno, ne. Allah dž,š, kaže u suri Džasije 21: Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!

Zatim Allah dž,š, kaže u suri Hadž 1-2: O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.

Zatim kaže u suri Abase 33-37: A kada dođe glas zaglušujući- na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje i od oca svoga, i od drúge svoje i od sinova svojih – toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Poslanik a,s, je opisao stanje ljudi na tom Danu kad je rekao: Allha dž,š, će dovesti vjernika u svoju blizinu i zaštitit će ga (stavit će ga pod svoju zaštitu) a zatim će ga upitati: Jesil ti uradio to i to od grijeha? Rob će reći: Da, Gospodaru. Zatim će ga Allah ispitivati sve dok rob ne prizna sve svoje grijehe, i pomisli da je propao. Allah dž,š, će tada reći: Ja sam ti prekrio tvoja loša djela na dunjaluku i Ja ti ih danas opraštam, i zatim će robu Knjiga dobra data biti. Ali za nevjernike i munafike (njihovi grijesi će biti izloženi javno) i svjedoci će reći: Ovo su ljudi koji su laži iznosili protiv Allaha. Pa neka je Allahovo proklestvo na griješnike.

Svijest o Sudnjem Danu treba da nas drži budnim, i da radimo dobra djela koja će nam biti od koristi. Svijest o Sudnjem Danu bi trebala da nas podstiče na pripremanje za Taj Dan. Allah dž,š, obećaje vjernicima spas na tom velikom Danu. Allah dž,š, kaže u suri Insan 8-11: i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju. “Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo! Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.” I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati.

Svi koji su svjesni ovog Dana i žestine koja će se desiti tog Dana, onda bi trebali stalno doviti i tražiti oprost, klanjati namaz, davati zekat i sve ostalo što se od nas traži da ispunjavao uslove koji će nas spasiti strahota na Sudnjem Danu. Allah dž,š, kaže u suri Nur 37: ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni.

Molim Allah dž,š, da nas pomogne i da budemo spašeni na Danu Sudnjem, molim Allaha da nas spasi od iskušenja, molim Allaha da nas spasi od zulma i nepravde, molim Allaha da nam poveća iman i ubjeđenje i da preselimo sa La i lahe illaAllah Muhammedu Resulullah. Amin ja Rabbel Alemin.

Belief in the Last Day

I urge you and myself to be ever conscious of Allah and do construct our lives in accordance to what He has ordered us as He says, “O mankind, fear your Lord and fear a Day when no father will avail his son, nor will a son avail his father at all. Indeed, the promise of Allah is truth, so let not the worldly life delude you and be not deceived about Allah by the Deceiver.” (Luqman: 33).

Dear Muslims: one day while the Prophet (pbuh) was sitting in the company of some people, (The angel) Jibreel came and asked, “What is faith?” Allah’s Apostle replied, ‘Faith is to believe in Allah, His angels, (the) meeting with Him, His Apostles, and to believe in Resurrection.”

Believing in the Last Day is indeed an article of Iman (faith) as Allah the most Exalted says, “O you who have believed, believe in Allah and His Messenger and the Book that He sent down upon His Messenger and the Scripture which He sent down before. And whoever disbelieves in Allah, His angels, His books, His messengers, and the Last Day has certainly gone far astray.” (Annisaa: 136). Variations of its name include the Day of Resurrection, Gathering, Judgment, and Reckoning, Al-Haqah – The Reality, Al-Qar’iah – The calamity, As-Saiqah – The Blast.

Believing in it prompts us to elevate our morality and seek sincere connection with others. As Muslims, we think on the outcome of our deeds, as we believe we are going to stand in front of Allah for questioning with regard to what proceeded of our sins and what will follow. That is why Allah the most Exalted asked us to recite in every prayer the following verse: “Sovereign of the Day of Recompense.” (Al Fatiha: 4).

On the Last Day, the utmost Divine justice shall prevail when Allah is questioning His Creation; no one’s deeds shall go in vain and the righteous and the unrighteous cannot be treated equally. Allah the most High says, “Or do those who commit evils think We will make them like those who have believed and done righteous deeds – [make them] equal in their life and their death? Evil is that which they judge.” (Al Jathiya: 21).

Because of the importance of this day, a glimpse into it was described in the Qur’an as a reminder to us. Allah says, “O mankind, fear your Lord. Indeed, the convulsion of the [final] Hour is a terrible thing. On the Day you see it every nursing mother will be distracted from that [child] she was nursing, and every pregnant woman will abort her pregnancy, and you will see the people [appearing] intoxicated while they are not intoxicated; but the punishment of Allah is severe.” (Al Haj: 1-2).

He also says, “But when there comes the Deafening Blast on the Day a man will flee from his brother and his mother and his father and his wife and his children. For every man, that Day, will be a matter adequate for him.” (Abasa: 33-37).

For his part, our Prophet (pbuh) described the situation of people on that particular day, saying, “Allah will bring a believer near Him and shelter him with His Screen and ask him: Did you commit such-and-such sins? He will say: Yes, my Lord. Allah will keep on asking him till he will confess all his sins and will think that he is ruined. Allah will say: ‘I did screen your sins in the world and I forgive them for you today’, and then he will be given the book of his good deeds. Regarding infidels and hypocrites (their evil acts will be exposed publicly) and the witnesses will say: These are the people who lied against their Lord. Behold! The Curse of Allah is upon the wrongdoers.”

The Last Day and the judgment that awaits everyone should serve as a wake-up call to hearts and minds to do good deeds. Practically, this must prompt people to engage in good actions.

All of this is for winning Allah’s satisfaction and for fear of the tribulation of that Day. Indeed Allah has promised the pious salvation in the Hereafter as recompense in return for their good actions and speech. He the Almighty says, “And they give food in spite of love for it to the needy, the orphan, and the captive, [Saying], We feed you only for the countenance of Allah. We wish not from you reward or gratitude. Indeed, We fear from our Lord a Day austere and distressful.” So Allah will protect them from the evil of that Day and give them radiance and happiness.” (Al Insan: 8-11).

Truly, it is the Day of Judgment when the hearts will fearfully turn about and the distress will heighten. But true believers will always ready themselves to it because they trust that it is inevitable. Thus they will pray and supplicate to their Creator and give Zakat and charity. Standing in awe for meeting their Lord, they keep away from sins, holding a mixed feeling of fear and hope for a day when no worship or actions are accepted anymore.

Allah the most exalted says, “[Are] men whom neither commerce nor sale distracts from the remembrance of Allah and performance of prayer and giving of zakat. They fear a Day in which the hearts and eyes will [fearfully] turn about.” (Annur: 37). Indeed, glad tidings to whoever repents and gets ready to the Day of Reckoning by devoting himself wholly to acts of kindness and charity so the latter will testify for him when standing in front of Allah.

O you who believe! Obey Allah, and obey the Messenger, and those charged with authority among you.”(Annisaa: 59).

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s