Hutba – Predznaci Sudnjeg Dana 4-dio \ May-31-2013 \ 21-Rajab-1434

Predznaci Sudnjeg Dana 4 dio

Uzvišeni kaže u suri Naziat 42-46: Pitaju te o Smaku svijeta: “Kada će se dogoditi?” Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš, o njemu samo Gospodar tvoj zna. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao, a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.

Dabi insan bio siguran na budućem svijetu mora vjerovati u ”gajb” nevidljivo jer je to temelj islamskog vjerovanja. Takođe vjerovanje u Sudnji Dan i njegove predznake je od imana, dakle iman ili vjerovanje nisu samo riječi, već i riječi i djela.

Savakako da je pripremanje za odlazak na hadž obaveza, kako bi bili spremani za to putovanje morajmo se pripremati na razne načine, fizički, psihički, te financijski, dakle ovo je obaveza svakog pojednica da se pripremi za putovanje po dunjaluku a šta je sa putovanjem u vječnost!

Najbolje putovanje za takav put je takvaluk, bogobojaznost, Allah dž,š, kaže u suri Bekare 197: I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni! Od sljedećih predznaka su:

5- Preseljenje na ahiret svih Poslanikovih ashaba: Ebu Musa El-Ešari r,a, prenosi da je Poslanik a,s rekao: Zvijezde su garancija nebesima, pa kada nestane zvijeda, doći će nebesima ono što je obećano. A ja sam garancija svojim ashabima, pa kad ja odem, desit će se sa ashabima ono što je već obećano. A ashabi su garancija mog ummeta, pa kad oni odu, desit će se ummetu ono što je obećano. Imam Muslim.

Ashabi r,a, su najbolji i najodabraniji ljudi poslije Poslanika a,s, u ovom hadisu je dakle komparacija odlaska ashaba sa dva predznaka Sudnjeg Dana, prvi je nestanak zvijezda i nestanak plamtećih zvjdzica, a drugi je preseljenje Poslanika a,s, na ahiret. U drugim hadisima se spominje da će dobri ljudi odlaziti jedan po jedan sa ovog svijeta, dakel umirat će, tako da će na zemlji ostati najgora stvorenja nad kojima će se i desiti Smak svijeta.

6 i 7- Osvojenje Bejtul Makdisa i pomor poput pomora od bolesti stoke (kuga). Ova dva predznaka smo spomenuli i prije, dakle hadis od Avfa ibn Malika r,a, se prenosi da je Poslanik a,s, rekao: nabroj šest stvari, pa je između ostalog spomenuo i osvajanje Bejtul Makdisa. Te pomor među vama (kuga) koji će odnijeti živote. Imam Buhari. Dakle Jerusalem je bio osvajan dva puta i to prvi put u vremenu Omera r,a, 16 godine po hidžri ili 636 po Isa a,s. A drugi put za vrijeme Ejjubiske vladavine pod vođstvom Salhuddina Ejjubije r,a, 583 po hidžri ili 1187 po Isa a,s. I ponovo će biti oslobođen od okupatora sa Allahov dozvolom u skoroj budućnosti.

8- Pojava raznovrsnih iskušenja i nereda: Fitna znači iskušenje i ispit imana i čvrstine vjere sa raznim stvraima, a ta razna iskušenja će svako okusiti, svaki pojedinac svaki vjernik. I to je jedan od znakova Sudnjeg Dana koji se približno dobro ostvario i pojavio u našem vremenu, tako da se možemo naći u okruženju iskušenja. I iz dana u dan sve je intezivniji, stalno se pojačava.

– iskušenje sa gledanjem u zabranjene stvari, putem satelita, raznih magazina i novina, printane i elektronske pošte. – iskušenje u zabranjej imovini, kao što je kamata, mito, tako da ljudi padaju u velika iskušenja, tako da oni koji su vjernici postanu stranci u zajednici.

Poslanik a,s, najavljuje velika iskušenja koja će zadesiti sve vjernike, svaki put kad se pojavi novo iskušenje vjerik će reći; ovo je moja propast, ili ovo će me uništiti, pa potom to iskušenje prestane, a drugo ga snađe.

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Dočekajte (dobrim) djelima iskušenja koja su poput najmračnijeg dijela noći: Čovjek će tada osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik, ili omrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik. Prodavat će svoju vjeru za naznatnu dunjalučku korist. Imam Muslim.

Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Doći će vrijeme takve smutnje da će onaj koji sjedi biti bolji od onog koji stoji, onaj koji stoji biti će bolji od onog koji hoda, onaj koji hoda biti će bolji od onog koji trči. Ko god se izloži ovim nevoljama nastradaće. Prema tome, ko god može naći utočište, od ovih smutnji nek se sakrije. Imam Buhari.

 

The signs of the Day of Judgment 4-part

Allah said in surah An-Nazi’aat 42-46: “They ask you (O Muhammad) about the Hour, – when will be its appointed time? You have no knowledge to say anything about it, To your Lord belongs (the knowledge of) the term thereof? You (O Muhammad) are only a warner for those who fear it, The Day they see it, (it will be) as if they had not tarried (in this world) except an afternoon or a morning.”

To have assurance of the Hereafter and believe in the Unseen is a fundamental of Islamic faith. Therefore, to believe in the Last Day and its signs is within the belief of Unseen. Faith is not merely a matter of words. We must realize the presence and goodness of Allah. When we do so, the scales fall from our eyes.

It is recommended that pilgrims should come with provisions, so that they should no be compelled to resort to begging. But, if provisions are required to provide for a journey on earth, how much more important is to provide for the final journey in to the future world?

The best of such provisions is right conduct, which is the same as the fear of Allah. Allah said in surah Baqarah 197: And take provisions, but indeed, the best provision is fear of Allah. And fear Me, O you of understanding. So, the next sign of the Last Day are:

5- Disappearance of the noble companions: Abu Musa Al-Ash’ari narrated that the Messenger of Allah said: The stars are a source of security for the sky and when the stars disappear, there will come to the sky what is promised. I am a source of security for my companions, and when I am gone there will come to my companions what they are promised. My companions are source of security for my Ummah, when they are gone there will come to my Ummah what they are promised. Imam Muslim.

The companions of Prophet are the best, after the Prophet, for this Ummah. The loss of the companions is connected to two signs of the Hour; the loss of the stars and descent of meteors, and the death of Messenger of Allah. It is proven by hadith that the righteous will disappear, the best and then the next best, and so on, and the Hour will come upon the most evil of people.

6 and 7- Conquest of Jerusalem, and a plague. We said about them before, when we mentioned hadith of Awf ibn Malik that the Prophet said: Count six things prior to the Hour. Among which he mentioned the conquest of Jerusalem and death (plague, epidemic decease). Jerusalem was conquered twice: one during the time of Umar ibn Al-Khattab 16th AH\636 CE. And again during the time of the Ayyubi state when it was conquered by Salahu Din Al-Ayyubi 583 AH\1187 CE. Jerusalem will be conquered again by Allah permission through the hands of a group of believers, at which point the trees and rocks will speak.

8- Prevalence of turmoil (fitnah and afflictions) affliction means the test and trial of our virtue and faith by many things, which would face each and every individual believer by many things and different ways. This is one of the signs of the Hour, which has begun to appear clearly in our own time; one finds oneself surrounded by all kinds of turmoil.

– The fitnah of looking t forbidden things, such as those on satellite channels, in magazines, and on the internet. – The fitnah of forbidden wealth, such as riba (usury) selling impermissible products such as alcohol, and other. Allah will not answer the supplication of one who consumes impermissible wealth. – People falling into a great amount of Fitnah, until the one who is pious and pure becomes a stranger among them.

The Prophet a,s, spoke of the great tribulations which would appear and overwhelmed the true Muslims; each time a new Fitnah appears, the believer will say; this will be my doom, it would disappear and another would then appear. Abu Hurairah r,a, narrated that the Messenger of Allah said: Hasten to perform good deeds before the emergence of turmoil like a pieces of black night: a man will be a believer in the morning and a disbeliever by the evening, or he will be a believer in the evening and a disbeliever by the morning; he will sell his religion for worldly gain.  Imam Muslim.

Abu Hurairah narrated, Allah’s Messenger said: There will be Fitan (trials and afflictions) during which a sitting person will be better than standing one, and the standing one will be better than a walking one, and the walking one will be better than a running one, and whoever will expose himself to these Fitan, they will destroy him, so whoever can find a place of protection or refuge from them should take shelter in it. Imam Buhari.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s