Za strpljive je nagrada pedesetorice

Za strpljive je nagrada pedesetorice

Slide1Hadis bilježe Imami Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Hibban, Taberani i El-Bezzar. Imam Et-Tirmizi prenosi od Ebu Umejje Eš-Ša’banija da je rekao otišao sam kod Sa’leba El-Hašenija, pa sam ga upitao: Kako ti tumačiš ovaj ajet? Rekao je: Koji ajet? Odgovorio sam: Riječi uzvišenog: O vjernici, brinite se o sebi, ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao! Nastavio je: Tako mi Allaha, upitao sam o njemu dobro znanog, upitao sam Allahovog Poslanika a,s, pa mi je odgovorio: Vi međusobno naređujete dobro i pozitivno i međusobno zabranjujete pokuđeno i zabranjeno svo dok ti ne vidiš da se je pokorno pohlepi, da se strast slijedi, da je data prednost dunjaluku i da se svako uznosi sa svojim mišljenjem i stavom, onda se brini samo za sebe i kloni se svjetine, jer su iza vas dani u kojima će strpljivi biti kao onaj ko je stegnuo žar u šaci, ali će onaj koji bude radio i praktikovao islam imati nagradu pedesetorice koji rade kao što vi radite sad. A neko upita; Allahov Poslaniče, nagradu pedesetorice ljudi od nas ili od njih? Poslanik a,s, reče; Nagradu pedesetorice od vas.

Seid ibn Musejjeb r,a, kaže: Kad naređuješ dobro i zabranjuješ zlo, neće ti nauditi onaj ko je zalutao, ako si ti na pravom putu.

Kao što vidimo iz hadisa Poslanika a,s, da je nagrada ogromna a razlog tomo je da ashabi r,a, su imali potporu u vjeri i imali su pomagača, a mi danas nemamo, kako to spominje Hafiz Sulejman El-Hatabi i Ibn Redžeb.

I onaj ko ostane čvrst na Poslaničkoj stazi u vremenu korupcije, smutnje i iskušenja postat će stranac. To vidimo svuggdje u svijetu i na svakom mjestu, razvrat na svakom ćošku, bijes, ružnoća i korumpiranost u vjeri se pojavila, vjera se transformirala i promjenila, želje i strasti su nadvladale nad ispravnošću, slabo se može ko naći da ti u pomoć pritekne. Ljudi su postali kao osušena slama, ratovi su se masovno pojavili, munafikluk i licemjerstvo su se rasprostranili, strpljenje iskrenih se stanjilo, putevi dobra su se prekinuli a putevi ka zlu i putevi zla su postali lahki i primamljivi, tako da izgleda da nema izlaza iz takve situacije.

Vjernici su u sredini ovog svega, ali slabo mu ko pritiče u pomoć, slabo se ko odaziva na njegov poziv, opozicije su navalile protiv njega sa svih strana, sva koplja i sve oružje i oruđe je upereno u vjernika, svako oko ga špijunira, svaka uvreda je usmjerena prema njemu, tako da je postao stranac u takvom društvu, srce mu se cijepa od onoga što se dešava islamu, neistina je zapalila svoju vatru i šejtanluci pune horizont.

Ali i pored svega ovog vjernik ne popušta i slijedi pravi put, a pomoć mu dolazi samo od Allaha. Izdržljivi će biti nagrađeni oni koji se strpe u takvim okolinama. Allah dž,š, kaže u suri Zumer 10: Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni.

Neki učenjaci su rekli: Ko god slijedi Kur’an i praksu Poslanika a,s, sa svojim srcem, i slijedi ashabe r,a, ashabi neće imati ništa više od njega (od nagrade, ili prednosti) u odnosu na njega, osim što su oni vidjeli Poslanika a,s.

Imam Ahmed prenosi od Abdullahi ibn Mesuda r,a, da je Poslanik a,s, rekao: Islam je počeo tuđinski (stran, čudesan) i vratit će se tuđinski kao što je i počeo, pa blago se tuđincima. Poslanik a,s, je bio upitan; A ko su tuđinci Allahov Poslaniče? On je rekao: To su oni koji su bogobojazni (svjesni Allaha) kada su ljudi korumpirani. A u drugoj predaji, To su oni koji bježe radi Allaha dž,š, sa svojom vjerom od iskušenja i belaja.

U drugoj predaji kod Tirmizije stoji; To su oni koji popravljaju kod ljudi što su ikrivili od mog sunneta. Kod imam Ahmeda stoji od Abdullaha ibn Omera r,a: To je mala grupa bogobojaznih ljudi u sred velike grupe korumpiranih ljudi, oni koji idu protiv njih je više nego onih koji su sa njima.

Jusuf bin Ubej je rekao; Nema ništa stranije od sunneta, a šta je stranije nego onaj ko poznaje sunnet. Poslanik a, je rekao u hadisu kog biljaži imam Muslim od Ma’kila in Jasira r,a: Pokoravanjne u vremenu iskušenja i zablude je isto da čovjek učini hidžru k meni.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s