Hidžra prvi dio (The Hijrah 1-part)

Hidžra

prvi dio

Slide1Draga braćo! Ispunjavanje vjerskih obaveza i težnja za visokim ciljevima zahtjeva veliki lični napor i trud, žrtvovanje vremena i bogatstva, ne samo to već ponekad zahtjeva i žrtvovanje života kada je u pitanju ispunjavanje vjerskih obaveza, gubljenje prijatelja i dobivanje neprjatelja, ovo je ustvari bila vrlo česta situacija Poslanika islama prilikom širenja islama.

Allah dž,š, je poslao Polsanika Muhammeda a,s, cijelom čovječanstvu u vremenu kada je bilo to najpotrebnije. Sljedbenici Knjige su izvitoperili i iskrivili svoje Knjige, tako da je cijeli svijet bio u potpunom mraku, u potpunoj tami, zabludi te širku i neznanju. Tada Allah dž,š, šalje svoga roba Muhammeda a,s, cijelom čovječanstvu, kaže uzvišeni u suri El-Earaf 158: Reci: O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, Njegova vlast je na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove; njega slijedite – da biste na Pravome putu bili!”

Poslanik a,s, je našao ljude kako obožavaju razne predmete i razne stvari kao što je: Drveće, kamenje, mjesec, zvijezde, meleke i džinne itd.. on a,s, ih je našao da pozivaju ka tim božanstvima, tražeći od njih pomoć, zaštitu, korist, žrtvovali su njima, zaklinjali se njima, te su ih uzimali kao posrednike misleći da će ih ta božanstva Bogu približiti.

Kod tih ljudi je bilo i vračanje, magija, raširenost nemorala, kidali su rodbinske veze, zarađivali su novac na hala i haram način, koristili su se kamatom i lihvarstvom, uzrpiravali su tuđu imovinu, svoju vjeru, običaje i tradiciju su gradili na ličnim personalnim materijalnim interesima.

Zato je Poslanik a,s, došao da pozove ljude da posvjedoče Allahovu Jednotu, i da samo Allaha obožavaju, i da je Muhammed a,s, Njegov rob i Poslanik. Pozvao ih da posvjedoče i da se predaju Allahu i da sva djela posvete samo Allahu, u obožavanju, u dovljenju, klanju, zaklinjanju, traženju pomoći i zaštite, tavafu i sve ostalo da rade i čine samo Allahu.

Kaže Allah dž,š u suri Enam 151: Reci: Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje: da Njemu nikoga ravnim ne smatrate, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate – Mi i vas i njih hranimo – ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva – eto, to vam On preporučuje da biste razmislili.

Takođe ih je Poslanik pozvao da samo njega slijede, Allah dž,š, kaže u suri El-Hašr 7: Ono što vam Poslanik kao nagradu dā – to uzmite, a ono što vam zabrani – ostavite.

Poslanik a,s, je došao da pomogne ljudima da žive čedan život, plemenit karakter, učvsti vjerovanje, činjenje dobra porodici i drugima, da popravi komšijske odnose, i da zabrani nepravdu nasilje i ostale loše osobine.

On naređuje da se konsultuje Knjiga u dnevnom ljudskom životu, zabranio im je posjećivanje proroka, naređivao je da se zarađuje na halal način i da se troši na dozvoljen način. Allah dž,š, kaže u suri El-Earaf 33: Reci: Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdano nasilje, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.

Zatim uzvišeni kaže u suri En-Nahl 90: Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.

Imam Ibn Džerir Et-Taberi prenosi od ibn Abbasa r,a, da je rekao; Kada je Ebu Taliba bolest oborila na postelju, kurešijske vođe a među njima je bio i Ebu Džehl su posjetili Ebu Taliba, te mu rekli: Tvoj bratić ponižava naše bogove i čini to i to, uradi neku prevednu stvar i zaustavi ga u ponižavanju naših bogova, a i mi ćemo njega i njegovog Boga ostaviti! Tada je Ebu Talib rekao; o bratiću moj! Zašto se ljudi žale na tebe i govore da im ponižavaš bogove njihove? Poslanik a,s, reče: O Amidža! Ja od njih želim da samo jednu riječ izgovore, riječ preko koje će im arapi biti zahvalni, a ne arapi će im plaćati džizju.

A Ebu Džehl tada reče: Reći ćemo ako treba i deset puta. A Poslanik a,s, reče; Reci; La i lahe illa Allah. Tada kurešijske glavešne rekoše; Hoćel to on da preobrati obožavanje bogova u obožavanje Jednog Boga? To je zaista nevjerovatna stavr!

Ove riječe znače da mogu da transformiraju čovjeka u njegovom vjerovanju, i cijeli ljudski živor, jer je vjera koncept ljudskog života. Allah dž,š, kaže u suri Enam 162-163: Reci: “Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.

Kada je započela tortura sve žešća i žešća u Meki, i kada su mušrici htjeli da ubiju Poslanika Muhammeda a,s, tada melek Džibril dolazi Polsaniku i govori mu: Allah dž,š, ti je dozvolio da učiniš hidžru u Medinu, zato ne zanoćuj u svojoj kući da te oni nebi ubili.

Ovo je ujedno i uvod u ono što dolazi nakon toga, a to je hidžra u Medinu za koju se Poslanik a,s, pripremao tri godine, u nastavku ćemo vidjeti i spomenuti neke od koristi hidžre.

Do tada molim Allaha da nam podari iskren nijeti i da nam oprosti, te da nas uputi na pravi put, amin ja Rabbel Alemin.

The Hijrah (First part)

Slide1Dear brothers! The fulfillment of one’s religious obligations and aspiration for lofty goals takes a great personal effort, and the sacrifice of one’s time and wealth. Even one’s life may be at stake in the course of fulfilling this great obligation, in addition to losing one’s friends, gaining more enemies, exposing oneself to ridicule, and having few helpers and protectors. This, in fact, was the Prophet’s very situation during his propagation of Islam.

Allah sent Muhammad to Mankind at a time when they were most in need of His message and religion. The People of the Book had then altered their books and the whole world was in total darkness of shirk and ignorance. It was then that Allah sent His slave Muhammad to all people. The Almighty says in surah Al-A’raf 157: “Say (O Muhammad) to mankind: ‘Verily, I am sent to you all as the Messenger of Allah to whom belongs the dominion of the heavens and the earth. None has the right to be worshiped but He, Who gives life and causes death.

The Prophet found people worshiping different deities like trees, stones, the moon, angels, jinns, etc. He found them calling unto these deities, seeking their assistance, taking refuge with them, beseeching them for benefits, slaughtering for them, vowing to them, and taking them as intermediaries thinking that they could bring them closer to Allah. He found them consulting fortune-tellers and sorcerers, spreading immoralities, maltreating neighbors, severing bonds of kinship, earning money from both lawful and unlawful means, practicing usury and usurping other people’s properties. Their religion, customs and traditions were based on personal interests and material considerations.

Then the Messenger of Allah came, calling people to the testimony that there is no deity worthy of worship except Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah. He called to all that this statement entailed such as devoting all acts of worship like du’aa, slaughtering, vowing, seeking help and refuge, making tawaf, etc, to Allah alone. Allah says in surah Al-An’am 151: “Say (O Muhammad): ‘Come, I will recite what your Lord has prohibited you from. Join not anything in worship with Him…

He also called them to follow him alone. Allah says in surah Al-Hashr 7: “Whatsoever the Messenger (Muhammad saws) gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain (from it).

The Prophet of mercy came to enjoin on people chaste life, noble characters, firmness in faith, doing good to the kith and kin, good neighborliness and abstention from injustice and forbidden things. He enjoined them to consult the Book of Allah in their affairs, forbade them from visiting soothsayers, he enjoined earning from lawful means and spending in lawful causes, and made all people equal in the eyes of Allah’s law. Allah says in surah Al-A’raf 33: “Say (O Muhammad): (But) the things that my Lord has indeed forbidden are al-fawaish (great evil sins, every kind of unlawful sexual intercourse, etc.) Whether committed openly or secretly, sins (of all kinds) unrighteous oppression, joining partners (in worship) with Allah for which He has given no authority, and saying things about Allah of which you have no knowledge.” 

He also says in surah An-Nahl 90: “Verily, Allah enjoins al-’adl (i.e. justice, and worshipping none but Allah alone – Islamic Monotheism) and al-ihsaan (i.e. to be patient in performing your duties to Allah, totally for Allah’s sake and in accordance with the sunnah (legal ways) of the Prophet in perfect manner) and giving (help) to kith and kin.” 

 Ibn Jareer related from Ibn ‘Abaas that he said; “When Abu Talib fell sick, Quraysh elders including Abu Jahl – visited him and they told him: Your nephew insults our gods and does so-and-so. Do justice to us and stop him from insulting our gods and we also will leave him and his God!’ Abu Talib then addressed the Prophet: ‘O nephew! Why do your people complain and claim that you insult their gods?’ The Prophet replied, ‘O uncle! I only want them to utter a word through which the Arabs will feel indebted to them and on which account the non-Arabs will have to pay them jizyah (tribute).’ Abu Jahl said: We will say it even ten times. Then the Prophet said: Say, Laa ilaaha illa Allaah.’ [i.e. there is no deity worthy of worship except Allah]. The Quraysh elders were dismayed when they heard that and turned their backs dusting their garments and saying: Will he turn all the gods into one god? This is really an amazing thing.

These elders knew the meaning of this word; that it transformed man totally in his worship, interactions and his whole life as Allah says in surah Al-An’am 162-163: “Say (O Muhammad) ‘Verily, my prayer, my sacrifice, my living and my dying are for Allah, the Lord of the Aalameen. He has no partners, and of this I have been commanded, and I am the first of the Muslims.

This is actually the meaning of the kalimah from which the Quraysh idolaters fled. The Prophet called all people to this concept; a religion that elevates man to highest ranks and which can make him have eternal happiness.

When the torment became severe in Makah, and the idolaters wanted to assassinate the Messenger of Allah, angel Jibreel came to him and said; Allah has given you permission to migrate to Medina, do not therefore pass this night in your house so that they may not get you.”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s