Hidžra, lekcija muslimanskoj manjini 4 dio (Hijrah Lessons for Muslim Minorities 4th part)

Hidžra, lekcija muslimanskoj manjini 4 dio

Slide1Hidžra u Medinu je bila prekretnica muslimanske historije koja ima inspirisanu poruku, posebno za muslimanske manjine. Poslanik Muhammed a,s, i njegovi ashabi postavili su divan primjer koji muslimani trebaju uzeti od njih i sprovesti u praksu u svim aspektima života.

Nakon što je Poslanik i ashabi učini hidžru u Medinu,  Poslanik Muhammed a,s, nikada nije zaboravio ljubav prema meki, prema svojoj domovini, on je ostao u Medini sve dok nije umro. Poslanik Muhammed a,s, i njegovi ashabi nisu štedjeli napor i trud u izgradnji Medine, te su medinu pretvorili u razvijeni i civilizovani grad. Muslimani koji žive u većinskim ne-muslimanskim zemljama, bez obzira da li bili muhadžiri ili domaćini, mogu uzeti važne pouke iz hidžre.

Istinski domoljubilac: Kada se Poslanik i ashabi nastanili u medini, oni su vodili birgu o novom domu kao i kad su bili u mekki, osjećali su se kao kod kuće. Njegova velika ljubav i briga za Medinom, koju je proglasio svetom, na isti način maka je bila sveti grad. Poslanik Muhamed a,s, je rekao: “Uistinu Ibrahim a,s, je proglasio Meku svetom i molio se za njene stanovnike, i ja proglašavam medinu svetom kao što je Ibrahim proglasio Makau svetom, molio sam da u svom sa’u i Muddu (dva standarda težine i mjerenja) dva puta kao što je Ibrahim molio za stanovnike meke. Imam Muslim.

Muslimanske manjine, u Europi, Americi i drugim mjestima, trebaju biti vjerni i lojalni građani u svojim zemljama u kojima žive. Nema sukoba između vjere, državljanstva i očuvanja vjere. Muslimani trebaju da prethode drugima u službi svoje zajednice i rada za svoj ​​interes i dobrobit.

Miran suživot: Poslanik Muhammed a,s, i njegovi ashabi uspostavili su dobre odnose s drugim zajednicama koje su živjele u Medini. Tu je bila velika jevrejska zajednica, kao i neka druga arapska plemena koji nisu prihvatili islam. Poslanik a,s, pripremio je misak (zavjet ili ustav) za organiziranje odnosa između ovih zajednica. Medinski ustav je utvrdio načela na kojima će se uspostaviti srdačni odnosi između muslimana i ne-muslimana. Zaštitu života i imovine, kao i slobodu misli i molitve, su zajamčena i garantovana.

Muslimanska manjina, ne samo da tu postoje ili koegzistiraju s drugim zajednicama svoje zemlje, ali bi trebali podržati i pomagati u dobru onoliko koliko mogu. Ako tako postupe onda oni slijede Poslanika a,s, i njegove ashabe koji su radili i podržavali interese i dobrobiti svih zajednica koje su živjele u medini.

Razvoj Zajednice: Po dolasku u Medinu, Poslanik a,s, gradi džamiju koja će da pruža socijalne i obrazovne usluge zajednici. Ljudi su se okupljali oko obrazovnih i duhovnih sesija i učenja u Poslanikoj džamiji.

Muslimanske manjine trebale bi aktivno da učestvuju u razvoju svojih zajednica. Islamski centri a posebno na Zapadu, treba da pruži obrazovnu i socijalnih usluga za sve zajednice. Mesdžidi treba da igraju (da vode) vitalnu ulogu u dobru i fer odnosima s drugim zajednicama. Muslimani, po uzoru na Poslanika a,s, i njegovih ashaba, trebaju vršiti onoliko koliko je u njihovoj moći da promovišu razvoj svoje zemlje.

Plemenit karakter i ponašanje: Poslanik Muhammed a,s, i njegovi ashabi r,a, su bili najiskreniji, najvjerniji, najpouzdaniji, najlojalaniji, i istinski ljudi koje je svijet ikada poznavao. U medini, oni su se vjerno i iskreno odnosili prema svim ljudima, bez obzira na njihovu vjeru, rasu ili kulturne pozadine. Oni su volili dobrotu i blagostanja za sve. Ashabi r,a, su odbili da ostanu u stanju mirovanja ili ovisnosti o drugima, oni bi, rađe bavili se radom ili trgovinom da zarade svojim vlastitim rukama za život i koristi svoje zajednice.

Kur’an je pohvalio moral i karakter ranije muslimanske zajednice u medini, Kaže Allah dž,š, u suri Hašr 9: I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se uščuvaju lakomosti, oni će, sigurno, uspjeti.

Muslimani koji žive u većinski ne-muslimanskim zemljama nikada ne trebaju oklijevati da daju prioritet javnog interesa i socijalne zaštite njihovih zajednica preko svoje lične koristi. Mi treba da budemo dobar primjer za druge u vjernosti, pouzdanosti, saradnji u dobru i poštenju, itd, koje su osobine pravih muslimana. Ukratko, hidžra oživljava plemeniti moral i karakter muslimana, kako pojedinca tako i zajednice. To može biti ponovo prekretnica u životu današnjih muslimana “ako budemo izučavali i implementirali zlatne primjere” univerzalne poruke mira, ljubavi, ljudskog bratstva, razvoja, plemenitog morala, i blagostanja.

Hijrah Lessons for Muslim Minorities 4th part

Slide1The Emigration to Medina (Hijrah) was a turning point in Muslim history that has many inspiring lessons, especially for Muslim minorities. Prophet Muhammad and his Companions set wonderful examples that Muslims should learn from and translate into practice in all aspects of life.

After the Prophet and his Companions’ migrated to Medina, Prophet Muhammad never forgot his love for Makah, he remained in Medina until he died, and he protected and developed it. Prophet Muhammad and his Companions spared no effort to cultivate Medina and turn it into a developed, civilized city. Muslims living in majority non-Muslim countries, whether emigrants or natives, have important lessons to draw from the Hijrah occasion.

True Spirit of Citizenship: Once settled in Medina, Prophet Muhammad and his Companions from Makah loved and cared about it the same way they were concerned about Makah, their original home.

Out of his great love and care for Medina, Prophet Muhammad declared it as a sacred, inviolable city, the same way Makah had been a sacred city. Prophet Muhammad said: “Verily [Prophet] Ibrahim declared Makah sacred and supplicated (for blessings to be showered) upon its inhabitants, and I declare Medina to be sacred as Ibrahim had declared Makah to be sacred. I have supplicated (Allah for His blessings to be showered) in its sa’ and its mudd (two standards of weight and measurement) twice as did Ibrahim for the inhabitants of Makah. Muslim.

Muslim minorities, in Europe, America and elsewhere around the world, should be faithful and loyal citizens to their countries where they live. There is no conflict between faithful citizenship and preserving one’s faith. Muslims should precede others in serving their communities and working for their interest and wellbeing.

Peaceful Co-Existence: Prophet Muhammad and his Companions established good relations with other communities living in Medina. There was a large Jewish community as well as some other Arab tribes who had not accepted Islam. The Prophet prepared a mithaq (a covenant or a constitution) for organizing relations between these communities. The covenant of Medina laid down broad principles on which cordial relations would be established between Muslims and non-Muslims. Protection of life and property, and freedom of thought and of worship were guaranteed. Among the principles of the covenant are:

Muslim minorities, therefore, should not only peacefully co-exist with other communities of their country, but they should also support and assist them in goodness as much as they can. In doing so, Muslims are following the path of the Prophet and his Companions who worked for the interest and wellbeing of all communities living with them in Medina.

Developing the Community: On arriving in Medina, the Prophet built his masjid to provide social and educational services for the community. People used to gather to hold educational and spiritual sessions in the Prophet’s masjid. Social celebrations and gatherings – such as weddings – took place in the masjid. People discussed various concerns of the city in the Prophet’s masjid, which was not confined to the performance of Prayers.

Muslim minorities should actively participate in the development of their communities. Islamic centres, particularly in the West, should provide educational and social services for all communities. Masjids should play a vital role in marinating good and fair relations with other communities. Muslims, following the example of the Prophet and his Companions, should exert their utmost efforts to promote and develop their countries.

Noble Characters and Behavior: Prophet Muhammad and his Companions were the most honest, faithful, trustworthy, loyal, and truthful people that the world has ever known. In Medina, they dealt faithfully and honestly with all people, irrespective of their faith, race, or cultural background. They loved goodness and wellbeing for all. The Companions refused to stay idle or be dependent on others; they rather engaged in work and trade to earn their lawful livelihood and benefit their community.

The Qur’an praised and commended the morals and characters of the early Muslim community in Medina, saying: “And those who before them, had homes (in Medina) and had adopted the Faith, show their affection to such as came to them for refuge, and entertain no desire in their hearts for things given to the (latter), but give them preference over themselves, even though poverty was their (own lot). And those saved from the covetousness of their own souls, they are the ones that achieve prosperity.” Al-Hashir 9.

Muslims living in majority non-Muslim countries should never hesitate to give priority to public interest and the social welfare of their communities over their own personal benefits. They should be good examples for others in faithfulness, trustworthiness, cooperation in goodness, honesty, etc., which are the traits of true Muslims. In short, the Hijrah occasion revives noble morals and characters of Muslims. It could be once again a turning point in Muslims’ lives if they learn and implement its golden lessons: the universal messages of peace, love, human brotherhood, development, noble morals, and wellbeing.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s