ISLAM I OMLADINA-OMLADINA i ISLAM

ISLAM I OMLADINA-OMLADINA i ISLAM

Govoriti o omladini u Islamu, naša je neizostavna obaveza, pogotovo što živimo u vremenu pomanjkanja moralnih vrijednosti kod velikog broja ljudi, a na prvom mjestu omladine. Zanemarujemo činjenicu da je omladina svakim danom sve dalje od Islama i, možemo kazati, od osnovnih ljudskih normi

U sredini u kojoj se nalazimo, živimo, radimo i djelujemo, na pretek je prizora koji nam ne nagovještavaju sretnu i mirnu budućnost.

Ljudski život se sastoji od dvije slabosti koje omeđavaju period snage. Taj srednji period čovjeka je najvažniji period njegova života, koji podrazumijeva njegov puni angažman. To je vrijeme u kojem se od sebe mora pružiti sve ono što Islam traži, od obaveza prema Allahu, dž.š., i prema široj i užoj zajednici.

TO SU BILI MOMCI KOJI SU VJEROVALI U ALLAHA

Allah, dž.š., u 13. ajetu sure El-Kehf kaže: “Mi ti navodimo vijest o njima kao istinitu. To su bili momci koji su vjerovali u Gospodara svoga, a Mi smo im uputu povećali!” El-Kehf, 13.

Da li omladina u našem vremenu ima svijest o sebi i svome postojanju? Da li je svjesna svoga okruženja i šta je njihov krajnji cilj, a šta domet? Da li omladina ima dobro pamćenje?

Da li se Bošnjaci kao narod, a pogotovo omladina, nalaze na raskrsnici sa koje ne znaju kuda će krenuti, jer su putokazi uklonjeni, ili ih mnogi, zbog dobro “pognute ili uzdignute glave” ne vide? Niti jedan narod odricanjem od svoje vjere i samobitnosti nije zaslužio milost i naklonost drugih, pa ni Bošnjaci u tome zasigurno neće biti izuzetak!

Kur’an i Kerim nam govori o tim kvalitetima, govori nam kao naprimjer o mladiću koji se zvao JUSUF a,s. Tako da je sura dobila ime po JUSUFU a,s, ovo Kur’ansko kazivanje nam govori o karakteru jednog Allahovog roba, govori o njegovoj čednosti, njegovoj čistoći, bogobojaznosti, i svjesnosti o Allahu dž,š.

Zatim ponovo se možemo osvrnuti na Kur’an koji nam govori o još jednom čednom mladiću koji se borio protiv zla, a to je obožavanje nekog drugog mimo uzvišenog Allaha.  To je Kur’ansko kazivanje o IBRAHIMU a,s.

Pitanje koje se može postaviti je; kako omladina da sačuva svoj identitet? Ako ga već nisu mnogi izgubili. Omladina je tema o kojoj treba puno više govoriti, nije dovoljno samo jednom spomenuti u par godina, hej šta sa mladima kako ćemo njih odgojiti i kako ih sačuvati od pošasti koje im se nude svakog dana na svkom ćošku.

ISKORISTIMO MLADOST PRIJE STAROSTI

Naš Poslanik, s.a.v.s., nas podučava da budemo od onih koji prednjače u dobru i da koristimo dobro u kojem se nalazimo: Prenosi Ibn Abbas, r,a, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Iskoristi petoro prije petoro: život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije siromaštva!”

Zatim nas naš Poslanik a,s, upozorava i poziva kada kaže; O omladino, onaj ko je od vas u mogućnosti da se oženi neka se oženi, jer se u braku bolje obara pogled i bolje čuva polni organ. A onaj ko nije u mogućnosti neka posti jer je post njemu zaštita.

Zatim ne treba zaboraviti i savjer Poslanika a,s, Abdullahu ibn Abbasu (svome amidžiću) kada mu je rekao: “Jahao sam iza Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: ‘Mladiću, zar da te ne podučim nekim rijčma sa kojima će te Allah okoristiti?’ Rekoh: ‘Svakako’. Pa Vjerovjesnik reče: ‘Čuvaj Allaha – čuvat će te. Čuvaj Allaha naći ćeš Ga pred sobom. Znaj za Allaha u izobilju znat će za tebe u oskudici.

Kada moliš moli Allaha. A kada pomoć tražiš – traži je od Allaha. Pero je presahlo za ono što će biti, pa kada bi sva stvorenja htjela da ti neku korist, koju ti Allah nije odredio, pribave – ne bi bili to u stanju.

I kada bi htjeli da ti neku štetu, koju ti Allah nije odredio, nanesu – ne bi bili u stanju. Znaj da je u strpljivosti na onome što ti je mrsko veliko dobro. I da je pobjeda sa strpljenjem. A da je razgala sa teškoćom. I da je s mukom olakšanje.”

Poslanik, s.a.v.s., nas podsjeća na to da ćemo na Sudnjem danu biti pitani za četiri stvari: Niko se na Sudnjem danu neće moći pomjeriti sa svoga mjesta dok ne bude upitan za četvoro: 1- u što je život potrošio, 2- kako je mladost proveo, 3- šta je primijenio od onoga što je naučio i 4- kako je imetak stekao 5- i u šta ga je potrošio!” (Tirmizija)

Imamo li na umu rijeci našeg Poslanika, s.a.v.s.: “Svi ćete vi ući u Džennet, osim onih koji to odbiju!” Upitaše ashabi: “A ko to odbija Džennet, o Allahov Poslaniče?” Reče: “Ko mi je pokoran, on će ući u džennet, a onaj ko se ogriješi prema meni (ko bude činio grijehe), on odbija ulazak u Džennet!”

Nažalost nesporna činjenica da je upravo današnja omladina došla u jednu jako tešku situaciju. Poslanik a,s, je rekao u jednom od svojih hadisa, kada je govoreći o vremenu smutnje upitao ashabe;

”Šta ćete raditi kada vam se žene odaju bludu (zinaluku i prostituciji) a OMLADINA ogrezne u psovci i kocki. Upitaše ashabi; zar može doći takvo vrijeme? Poslanik a,s, reče; može i gore. Upitaše ashabi; a zar može doći gore? Poslanik a,s, reče; Može, a to je kad nebudete naređivali dobro i odvraćali od zla. Upitaše ashabi; zar može doći takvo vrijeme?

Poslanik a,s, reče, može i gore. Ashabi upitaše; zar može doći i gore? Poslanik a,s, reče; može, a to je kad budete dobro smatrali zlim, a ono što je zlo dobrim. Upitaše ashabi; a zar može doći takvo vrijeme? Poslanik a,s, reče; može i gore. Ashabi upitaše a zar može doći gore? Poslanik a,s, reče; može, a to je kad budete naređivali zlo, a odvraćali od dobra, tada se u tom vremenu ni vaši najučeniji neće moći snaći”.

Eto kakvo je vrijeme došlo, vidite da Poslanik a,s, govori istinu prije 1435 godine, najavio je veliki nered, a spomenuo je upravo VAS draga OMLADINO.

VEĆINA PRVIH MUSLIMANA SU BILI MLADIĆI

Poslanik, s.a.v.s., je u svojim redovima imao uglavnom mlade ashabe. Najstariji od njih je bio Ebu Bekr, r.a., koji je u to vrijeme, kada je primio Islam, imao 38 godina, dok je Omer, r.a., od njega bio mlađi deset godina, i nije napunio 30. Alija, r.a., je imao osam godina. Zubejr ibn Avam je imao također oko deset godina. Bilal ibn Rebbah je bio mladić u naponu snage, Abdullah ibn Mes’ud, Seid ibn Zejd, Musab ibn Umejr, El-Arkam ibnul Arkam, Habbab, .

Mladi ashabi Poslanika, s.a.v.s., su bili ti koji su pomogli Islam i uložili su sve svoje napore, žrtvovavši svoje vlastite živote i imetke na Allahovu putu.

Omladina je u prvo vrijeme Islama, kao i u kasnijoj historiji, bila glavna snaga, a Muhammed, a.s., joj je posvećivao posebnu pažnju. On se ponosio svojim mladim ashabima i određivao ih je na čelo vojske, kao što je slučaj sa Usamom bin Zejdom, kojeg šalje u pohod, a bio je golobradi mladić.

Prvi ashabi koji su se odlučili na prelazak na Islam, bili su upravo mladići, kao što su: Alija ibn Ebi Talib, Usame ibn Zejd, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Amr i dr. Poslanikova, s.a.v.s., omladina se isticala u dobru. Oni su se natjecali u svemu što je korisno. Učcemu se mi danas natječemo i šta je naš cilj?

Omladina je uvijek kroz historiju, uz Allahovu pomoć, bila tajnom snage Ummeta, osloncem njegova uspona, izvorom njegove časti i poštenja i nadom za budućnost.

Mladost koja nije ogrezla u grijehu i koja spozna istinu, uvijek ima dodatnu snagu da izdrži mnoga iskušenja i pokaže veliku snagu u vođenju Ummeta.

Imam Sedin Agić

Dec-21-2013/ 18-Safer-1435

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s