Vrijednost donošenja salavata na Resulullaha alejhi sselam

Vrijednost donošenja salavata na Resulullaha alejhi sselam

Zahvala Allahu dž,š, koji nas je uputio na pravi put, hvala Allahu dž,š, koji nas je počastio da budemo muslimani, da budemo sljedbenici Poslanika Muhammeda a,s, da budemo ummet Muhammeda a,s. Molimo Allaha dž,š, da nas učvrsti na putu istine, i da sliedimo Poslanika a,s, da nam on a,s, bude uzor u dunjalučkim i ahiretskim sferama života. Neka je salavat i selam na Allahovoga miljenika i Poslanika Muhammeda a,s, na njegovu porodicu, na ashabe i na sve one koji su ga slijedili i na one koji ga slijede i na sve one koji će ga slijediti do Sudnjeg Dana.

Vrijednost donošenja salavata na Poslanika Muhammeda a,s, je ogromna, obzirom da je ovo mjesec u kome se Poslanik a,s, i rodio pa eto bilo bi lijepo donjerti što više salavata na njega kao i cijele godine, prije svega želim da napomenem sebe pa i vas, i da često donosimo salavat na Muhammeda a,s.

Allah dž,š, kaže u suri Ahzab 56: Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav! U ovom veličanstvenom ajetu nam Allah dž,š, poručuje i govori o položaju Poslanikovom kod Njega, On ga hvali a meleki ga blagosiljaju, zatim je i nama naređeno da ga i mi blagosiljamo da ga selamimo.

Od Husejna r,a, prenosi se da je Poslanik a,s, rekao: “Škrt je onaj pred kim se spomenem a on ne donese salavat na mene.” Evo iz ovog hadisa nam je jasna vrijednost donošenja salavata na Poslanika a,s, u protivnom pred kim se spomene Poslanik a,s, a ne donese salavat na njega on je škrtac.

Prenosi se od Ebu Hurejre r,a, da je Poslanik a,s, rekao: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset.” Imam Muslim. Pogledajte Allahove dž,š, blagodati, ti samo jednom donesi salavat na Polanika a,s, Allah dž,š, će na tebe deset puta donijeti salavat.

Od Enesa b. Malika r,a, prenosi se da je Poslanik a,s, rekao: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata, poništit će mu deset loših djela i uzdići će ga za deset deredža (stepenova).” Imam Ahmed, Nesai.

Od Ebu Umame r,a, prenosi se da je rekao: “Rekao je Poslanik a,s: Povećajte donošenje salavata na mene petkom. Doista, meni se svakog petka izlažu salavati mog ummeta, pa ko od njih bude najviše donosio salavat na mene bit će mi najbliži.” Imam El-Bejheki.

Jedne prilike Omer ibn Hattab drugi pravedni halifa, a od prilike znao mi svi ko je bio Omer r,a, kada je ulazio u poslanikovu džamiju zatekao je Hassana ibn Sabita (inače ovaj ashab je bio pjesnik u poslanikovo vrijeme) kako recituje poeziju, u kojoj je hvalio Poslanika a,s, te spominjao njegove kvalitete itd. Kad je to Omer r,a, vidio rekao je Hassanu ibn Sabitu; Zar poeziju u poslanikoovj džamiji? A Hassan ibn Sabit mu odgovara; Ja sam poetiju recitovao ispred onoga ko je bolji od tebe – (misleći na Poslanika a,s). Pošto je tu bio i Ebu hurejre Hassan ibn Sabit zatraži od Ebu Hurejre r,a, da mu bude svjedok, pošto je Ebu Hurejre pristao, tada Omer reče dajte mu stolicu u džamiji neka nam recituje poeziju.

Zato je danas naša tradicija, kod bošnjaka, ne samo kod nas već i kod arapa, pakistanaca, turaka i svim ostalim jezicima postoji spjevovi ili poezija koja govori o Poslaniku a,s, i njegovim osobinama i karakteristikama itd, što je nama poznato kao MEVLUD. A baš u tom mevludu se donosi salavati na Poslanika a,s, u nekim mevludima ima i ajeta i puno više se donose salavati na njega a,s, zavisi na kom je jeziku i ko ga je pisao itd.

Dakle ako mi donesemo jedan salavat na Poslanik a,s, Allah dž,š, donese deset salavata na nas, a kad Allah dž,š, donese salavat na nas to znači da nas deset puta izbavlja iz tmina na svjetlo, deset puta si dalji od zablude, deset puta si bliži pravom putu a deset puta si dalji od tmine, a nama je to danas preko potrebno, pogledajte ove zablude, iskušenja, zavođenja i td.

Allah dž,š, kaže u suri Ahzab 43: On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima samilostan.  Kaže Allah dž,š, u hadis i kudsiju; Ko Me spomene u sebi, spomenem ga u Sebi, a ko Me spomene u društvu, spomenem ga u boljem od tog (društva). Imam Ahmed prenosi od Abdullaha ibn Amra r,a, da je rekao: Allhov Poslanik a,s, je rekao; Koji god ljudi budu sjedili u nekom sijelu u kome se budu spominjali Allaha dž,š, žalit će zbog njega (zbog tog dana) na Sudnjem Danu. Imam Tirmizi.

Vidite ovdje, Allah nas blagosilja, donosi salavat na as, ne samo Allah već i njegovi meleki, koji su zaduženi da budu pokorni i da obožavaju samo Allaha, ali im je naređeno da i oni blagosiljaju ljude. A sve to da bi nas izveo iz tmina na svijetlo, iz zablude u uputa, iz krivog u pravo, iz stranputica na pravi put.

Spominje se u vjerodostojnoj predaji da je Polanik a,s, bio upitan o ponedjeljku, pa je a,s, rekao: To je dan u kome sam se rodio, (dakle naznačio je da je to dan njegovog rođenja). Zatim kaže Imam, Hafiz, Ibn Hadžer El-Askalai r,h, koji je komentator buharijine zbirke hadisa: Pronašao sam uporište ili osnovu za Poslanikov a,s, rođendan! Kako bi upitan? Rekao je: Kada je Poslanik a,s, upitao židove o danu ašure, (zbog čega poste taj dan) rekli su mu; U tom dana Allah dž,š, je spasio Musa’a a,s, od Faraona! Imam, Hafiz El-Askalani r,h, kaže: Ako je dan u kome je Musa a,s, spašen od Faraona bio vrijedan veličanja i veselja, onda je dan rođenja Poslanika Muhammeda a,s, vrijednije i preče.

Allah dž,š, kaže: A poslali so te o Muhammede samo kao milost CIJELOM ČOVJEČANSTVU. Dakel svim narodima, i kršćanima i židovima i muslimanima i svim ostalim, svrtanim i ne svrtanim.

Zato donnosite puno salavata na Poslanika Muhammeda a,s, kako bi bili sa njim i kako bi bio naš šefadžija na Danu Sudnjem.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s