Poslanikove a,s, suze za ummetom

Poslanikove a,s, suze za ummetom

Imam Sedin Agic Rekao je Allah dž,š, u suri Tevbe 128: Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Allah dž,š, je učinio dobročinstvo prema vjernicima što im je poslao Poslanika jednog od njih – tj, njihove vrste i na njihovom jeziku.

Poslanik a,s, nikada nije prestao moliti za sigurnost i dobrobit svog ummeta. Imam Muslim nam bilježi predaju, u kojoj se spominju suze Poslanika Muhammeda a,s, i njegovu zabrinutost za nas. Jedne prilike Poslanik a,s, je učio 36 ajet sure Ibraim, u kom Allah dž,š, kaže; Oni su, Gospodaru moj, mnoge ljude na stranputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio, moje je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustajao pa, Ti, uistinu, praštaš i samilostan si. Ovo je dova Ibrahima a,s, za svoj narod, zatim je Poslanik proučio ajet 118 sure Maide:

Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si. Ovo je dova Isa’a a,s, svome narodu da ih ne kazni. Kako je plakao Poslanik a,s, je rekao: Gospodaru! Moj ummet, moj ummet.

Pun nade da će Allah dž,š, zaštiti njegov ummet i da će ustrajati na uputi i biti zaštićeni džehennemske vatre. Allah dž,š, jeposlao meleka Džibrila a,s, da upita Poslanika a,s, zašto plače? Nakon što je obavješen, Džibril a,s, je rekao Poslaniku a,s; Zaista Mi ćemo te učiniti zadovoljnim tvojim ummetom, i nećemo te učiniti tužnim zbog njih.

Mi moramo imati čvrstu nadu u Allaha i da tražimo od Njega, dakle Allah dž,š, može da nam usliša i ukabuli dovu, bez slanja meleka, jer Allah je taj Koji sve zna, ali Allah dž,š, nas uči da i ako Allah dž,š, zna sve i ništa mu skriveno nije od naših želja, ipak Allah dž,š, od nas traži da budemo skrušeni i da podignemo ruke i da upućujemo dove, tako da bi čovjek stalno ostao skrušen i ponizan pred Allahom dž,š.

Ponekad mi osjećamo da naše bogatstvo koje smo stekli, porodicu koju smo izgradili, karijera koju smo postigli, inteligencija kojom smo obdareni, te vještine i druge stvari, mislimo da nam tu ne treba pomoć od Allaha, ili ako čak nemamo vremena da zamolimo Allaha za takvo nešto, to je sjeme šejtana koje je usadio u naša srca.

Ovaj hadis nas podsjeća da ga sprovedemo i implementujemo u djelo, jer braćo draga; Poslanik a,s, je plakao moleći Allaha da bude zadovoljan sa nama. Ne dozvoli da tvoja djela budu kontradiktorna Poslanikovom pravcu, koliko nas je danas koji pokazujemo vjerovanje, a u srcu nosimo mržnju, ljubooru, zavidnost prema našim partnerima ili prijateljima.

Ono što bi trebali izbjegavati je da prestanemo govoriti kako smo vjernici a ne pridržavamo se osnovih vjerskih pricima od namaza, posta, zekata i hadža. Ili oni koji nose muslimansko ime a život mu je korumpiran sa zabranjenim stvarima. A ako zaista volimo Poslanika a,s, onda bi trebali da ga slijedimo u svim aspektima, ne samo u izgledu ili vanjštini a unutrina nam obolila. Zato je Poslanik a,s, osvajao ljudska srca sa ljepotom islamskog ahlaka, islamske etike i karaktera. A šta je danas sa nama? Da li mi živimo poslanikov način života ili mi živimo svoj način življenja?

Molim Allaha da nas uputi sviju i da nam popravi međusobne odnose.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s