Pouke i poruke Isra’a i Mi’radža / Lessons from Al-Isra’ and Al-Mi’raj

Pouke i poruke  Isra’a i Mi’radža

imam-sedin-agic2.jpgKaže uzvišeni u suri Isra 1: Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On, uistinu, sve čuje i sve vidi. Već smo pred kraj mjeseca Redžeba, muslimani širom svijeta očekuju tu noć, inače kad god se govori o mjesecu Redžebu, ljudi ga vide kao eksta činjenje ibadeta, posta pa i ako nemamo za to čistu potporu iz Kur’ana ili Sunneta Poslanika Muhameda a,s.

Isra’a znači ”putovanje noću” dok Mi’radž znači ”uzdizanje”, mo međutim Isra i Mi’radž u islamu je poznat kao mu’džiza ili nad-naravnost ili nad-prirodan čin i događaj, koji se desio Poslaniku Muhammedu a,s. Dakle, to se putovanje desilo iz Meke u Jerusalem, i to se zove ”Isra” a ”Miradž” uzdizanje se desilo iz Mesdžidul Aksa’a u nebeske sfere. Nemamo tačan datum tog događaja, no, međutim većina učenjaka kaže: Da se desilo između 16-12 mjeseci prije hidžre u Medinu.

Lekcija 1: Poslije tegoba dolazi olakšica, te milost svjetovima: Nakratko prije Hidžre, Poslanikov amidža je preselio, te nakon tri dana je preselila i njegova supruga Hadidža r,a. U mjesecu Ševalu, tačnije 6 Ševala desete godine poslanstva, Poslanik a,s, je otišao u Taif sa željom da osvoji srca lidera i da prihvate dini islam, da bi ga mogli pomagati i da se islam ustabili. No, međutim on a,s, i njegov poziv su kompletno odbijeni i ne-prihvatljivi, ne samo to, već su ga naružili, psovali, ponižavali i čak su ga kamenjem udarali. Kaže uzvišeni u suri Šerahl 4-5: I spomen na tebe visoko uzdigli! Pa uistinu, uz teškoću je olakšanje. Uistinu, uz teškoću je olakšanje.

Allah dž,š, je poslao Muhammedu a,s, meleka brda, da uništi stanovnike Taifa, ali je Poslanik a,s, rekao: Nadam se da će neko od njihovih potomaka obožavati Allah i da Mu neće činit širk. Zar ovo nije rahmet? U takvoj situaciji on ipak donosi takvu odluku!

Ne samo to ako bi dalje išli, Poslanikovo tajno pozivanje tri godine u islam, zatim javno, zatim progon u Abesiniju, zatim tri godine blokade i bojkotovanja, tada muslimani nisu ima ni vode ni hrane, zatim dolazi ”godina žalosti”.

Iz ovih dešavanja koja su se pojavila u isto vrijeme, vidimo da je Poslanik a,s, deverao, trpio i prolazio kroz razna iskušenja. No, međutim Allah dž,š, ga uzdiše, da ga učvrsti i da bi ga pripremio za sljedeću etapu a to je činjenje hidžre ili selidba u Medinu, napuštanje rodnog mjesta, te uspostavljanje islamske države. Inače kažu učenjaci da je događaj Isra’a i Mi’radža se desio negdje na polovini poslanstva.

Lekcija 2: Kazivanje o Israu i Mi’radžu te sastanak sa Poslanicima a,s, je dokaz jedinsvenosti i put Poslanika a,s. Kaže uzvišeni u suri Enam 83-87: I to je dokaz Naš kojeg smo dali Ibrahimu protiv naroda njegovog. Uzdižemo stepenima koga hoćemo. Uistinu! Gospodar tvoj je Mudri, Znalac.

I podarili smo mu Ishaka i Jakuba; svakojeg smo uputili; i Nuha smo uputili ranije; i od potomstva njegovog Dawuda i Sulejmana i Ejjuba i Jusufa i Musaa i Haruna – a tako nagrađujemo dobročinitelje – I Zekerijjaa i Jahjaa i Isaa i Iljasa – svaki je od dobrih – I Ismaila i El’jesea i Junusa i Luta – svakojeg smo odlikovali nad svjetovima – I (neke) od očeva njihovih i potomaka njihovih i braće njihove; i odabrali smo ih i uputili ih putu pravom.

Lekcija 3: Vođstvo i liderstvo čovjječanstva i svih Poslanika i Vjerovjesnika. Poslanik Muhammed a,s, je vođa svih Poslanika a,s, koji je i pečat svih objava. Džabir bin Abdullah prenosi od Poslanika a,s, da je kazao: Dato mi je pet stvari koje nisu date nikom prije mene: Svaki Poslanik je poslat svom narodu a ja sam poslat cijelom čovječanstvu (crvenim i crnim). Imam Muslim. Ebu Hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Ja sam odlikovan nad ostalim Poslanicima sa šest stvari: jedna od njih je: Poslat sam svim stvorenjima. Imam Muslim.

Lekcija 4: Namaz – uzdizanje vjernika. Svi znamo da je namaz propisan u ovom putovanju, namaz je jedan od stubova ISLAMA, odprilike svima nam je manje više poznat i hadis gdje se spominje 50 propisanih namaza u toku dana i noći, no međutim Poslanik Musa a,s, je savjetovao Poslanika a,s, da traži olakšicu sve dok nije spalo na pet, onda je rečeno PET dnevnih namaza je kao pedeset. Učenjaci kažu: Namaz je Mi’radž (uzdignuće) vjernika.

Zatim u drugom hadisu Poslanik a,s, kaže: Ugovor između nas i njih (nevjernika, munafika) je namaz ko ga osavi nevjernik je. Imam Ahmed, Ibn Madže.

Lekcija 5: Kazna za ne pokornost Allahu dž,š. Hadis spominje da su Poslaniku bili pokazani stanovnici Džehennema zbog različitih grijeha trebamo se sjetiti tih predaja i svakao biti obazrivi i čuvati se tih grijeha, kao i svih ostalih. On a,s, je vidio one koji su činili BLUD (a danas je to rasprostranjeno, kako među ne-muslimanima tako i među muslimanima) i vidio je kako se kažnjavaju, tako i oni koji KLEVEĆU, klevetnike, one koji koriste KAMATU i mnoge druge griješnike.

Upitaj se brate, da li možda danas ima ovakve vrste grijeha kod nas ili ne, da li se mi čuvamo ovih i svih ostalih grijeha? Molim Allaha da nam se smiluje i da nas uputi na pravi put.

 Lessons from Al-Isra’ and Al-Mi’raj

imam-sedin-agic2.jpgAllah says in surah Al-Isra 1: Blessed is the One who took His Servant during part of the night on a journey from Masjid Al-Haram to Masjid Al-Aqsa, whose precincts we did bless.

We are in the later days of the month of Rajab; the anniversary of the Isra and Mi’raj will be in the coming days. Muslims around the world will think about the amazing incident that took place in the life of our beloved Prophet Muhammad.

Usually when people talk about this month, they see it as a day to make extra prayers or fast, even though there is no text from the Qur’an and sunnah to support this.

Isr’a literally means a journey by night and Mi’raj literally means an elevator or a ladder, i.e., an instrument that lifts something up. But, In Islam, Isra’ refers to a miraculous night-journey made by the last Prophet from Makah to Jerusalem, and Mi’raj refers to the vehicle which took the Prophet from Jerusalem, up to and out of the universe, through the seven heavens. As for its exact date, there is difference of opinion amongst the scholars regarding it. However, the majority of jurists are in favour of a date between 16-12 months prior to migration to Medina. Lessons from the Isra nad Mi’raj:

Lesson 1: After hardship there is ease, and mercy for humanity.

Shortly before the Hijrah, (the migration to Medina) the Prophet’s uncle Abu Talib died. Three days after Abu Talib’s death, the Prophet’s wife, Khadija bint Khuwaylid died.

Following that (in the month of Shawwal 6th, 10th year of Prophet hood) the prophet went to Taif with the aim of winning the leaders of it to Islam so they could support him and establish Islam, but his invitation was totally rejected. He was chased out of the city and stoned so badly that his sandal became clogged with blood. Allah says:
After hardship there is ease. Verily with the hardship there is relief. Sura Ash-Sharh 4-5.

Allah sent to him the angel of the mountains to destroy them, but he a,s, said: I hope that someone will come from their offspring who will worship Allah.

From these events, which occurred around the same time, we can see that the Prophet had suffered a series of disappointing setbacks and trials. Thus, Allah took him up into His presence in order to strengthen him and prepare him for the next, forthcoming difficult stage of Prophet hood, which would be the Hijra, the establishment of the Islamic state the carrying of Islam to the world.

Lesson 2: The story of Isra and meet with the Prophets is a testament to the unique manhaj of the Prophets.

Allah said in surah Al-An’am83-87: And that was Our [conclusive] argument, which We gave Abraham against his people. We raise by degrees whom We will. Indeed, your Lord is Wise and Knowing. And We gave to Abraham, Isaac and Jacob – all [of them] We guided.

 

And Noah, We guided before; and among his descendants, David and Solomon and Job and Joseph and Moses and Aaron. Thus do We reward the doers of good. And Zechariah and John and Jesus and Elias – and all were of the righteous. And Ishmael and Elisha and Jonah and Lot – and all [of them] We preferred over the worlds. And [some] among their fathers and their descendants and their brothers – and We chose them and We guided them to a straight path.

Lesson 3: Leadership of all other prophets and for all humanity

The Prophet Muhammad is the leader of the entire Prophet’s who brought the final revelation and complete Deen.

Jabir narrated that the Messenger of Allah said: I have been given five things which none before me was given: each Prophet was sent specifically to his people while I have been sent to every red and black. (Muslim)

Abu Hurairah narrated that Allah’s Messenger said: I have been preferred over other Prophets with six things, one of which was that: I am sent to all of creation. (Muslim)

Lesson 4: Salah – the ascension for a believer

We know the obligatory Salah was revealed during this journey. It is one of the pillars of Islam. Many of us are aware of the hadith where initially 50 salah a day was prescribed by Allah, then Musa (as) advised the Prophet to ask for a reduction. In his mercy reduced the number to 10 times a day and then finally to 5 times a day.

It was said: The Salah is the mi’raj of the believer. Also the Hadith of the Prophet as narrated authentically in the Musnad of Imam Ahmed ibn Hanbal: The covenant between yourself and myself is the Salah whoever abandons prayer commits an action of disbelief.

Lesson 5: Punishments for disobedience to Allah

The ahadith mention that the Prophet was shown people being punished for various types of sins. We should remember these narrations and be careful to stay away from such sins. He saw those who committed adultery and their punishment, those who slandered, those who engaged in Riba and various other sins.

The Prophet said: I heard them clamoring to Allah. He asked: O Jibril, who are these? He replied: They are those of your Community who eat up usury. They cannot stand up except in the manner of those whom the Satan touches with possession.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s