I POBJEDNIK JE?

I POBJEDNIK JE?

Slide1Za vrijeme halife Omera r,a, kada je jedne prilike krenuo u damask (Šam) sa njim je bio na putu i Ebu Ubejde r,a. Kad su došli do jednog potoka koji je bio dubok a trebali su preći preko njega, Omer r,a, je skinuo sandale te ih stavio preko ramena, a zatim je poveo devu za sobom kroz vodu. Ebu Ubejde je to sve posmatrao pa reče halifi Omeru r,a: Imam strah, kada bi te ljudi vidjeli, mislili bi da nemaš časti i ponosa. A omer r,a, mu reče: O Ubejde! Da je neko drugi mimo tebe, i koji nema znanja kao ti tako nešto rekao pa hajd! Bili smo naj-poniženiji narod, pa nas je Allah počastio i uzdigao sa islamom. I kad god budemo tražili ponos, ugled, dostojanstvo i čast u nečemu drugom mimo islama, Allah će nas poniziti, i izgubit ćemo ugled, čast i dostojanstvo.

Braćo i sestre, mi znamo da je pobjeda i pomoć blizu i da je obećana, no, međutim, neki od nas nisu baš sigurni u to obećanje i da budućnost i trijunf pripadaju islamu i sljedbenicima islama. Mnogi od nas misle da je ta pobjeda o kojoj Allah govori pripada samo određenoj grupi vjernika, ili da je pobjeda bila samo u određenom periodu.

Moramo razumiti da to nije obećanje od bilo koga, ne, to je obećanje od Gospodara Svjetova, Allaha dž,š. I to nije obećanje budućeg svijeta već ovog svijeta. Kaže Allah dž,š, u suri Gafir 51: Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovome svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci. Možemo se nadati pobjedi i trijunfu onda kada budemo predali svoju lojalnost Allahu i Njegovom Poslaniku i vjernicima, i nikome više. Allah dž,š, kaže u suri Maide 56: Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana će svakako pobijediti.

Pobjeda i ponos će doći samo od Allaha, ko god je bude tražio od nekog drugog mimo Allaha dž,š, samo će doživjeti ponor i poniženje. U suri Nisa 138-139 Allah dž,š, kaže: Bolnu patnju navijesti licemjerima, koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu? A kada neko misli da ta pobjeda i ponos koji su obećani vjernicima je ustvari iluzija, ustvari oni samo ponavljaju izjavu munafika u svoje ime. Allah dž,š, nam to govori u suri Ahzab 12: Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili: Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali! Zatim kaže uzvišeni u suri Ahzab 25: Allah je nevjernike pune srdžbe odbio – nisu nimalo uspjeli – i vjernike je Allah borbe poštedio – Allah je, uistinu, moćan i silan.

Imam ibn Kesir kaže o ovom ajetu: Ko god želi ponos na ovom svijetu i na budućem neka bude poslušan Allahu, njegov cilj će biti ostvaren, Allahu pripada sva slava i ponos. U suri Ali Imran 26 Allah dž,š, kaže: Reci: O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro – Ti, uistinu, sve možeš!

Kralj, princ, vojvoda, knez, ovo su engleska imena za uzajamno uvažavanje. Ljudi žele biti poštovani na ovom svijetu, i oni su napravili način na koji bi bili uvažavani neki pak to traže u novcu, ali berza padne u vodu onda izgube sve, onda se ubiju ili žive poniženi. Dok neki to traže u odjevanju, i tako se uzdižu nad drugima, neki to traže u vojsci i vojnoj snazi, ali kad se kolo okrene protiv njih onda postanu najponiženiji. Jedino u obožavanju Allaha dž,š, je stvarni ponos, jer to pripada Allahu dž,š, kaže uzvišeni u suri Munafikunn 8: Oni govore: Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!” A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju. Zatim kaže u suri Hadž 18: A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah ono što hoće radi.

Šta je on radio? Pravio je brod u pustinji! Poslanik Nuh a,s, je gradio brod u sred pustinje i nigdje ni kapi kiše, Allah dž,š, nam kaže u suri Hud 38: I on je gradio lađu. I kad god bi pored njega prolazile glavešine naroda njegova, rugale bi mu se. Ako se vi rugate nama – govorio je on – rugaćemo se i mi vama, onako kako se vi rugate.

Šta je se desilo, draga braćo i sestre, narodu koji nije htjeo da vjeruje u Allaha dž,š, i Allahovog Poslanika a,s, koji ih je pozivao 950 godina!? Gdje su oni danas? I, KO JE POBJEDNIK?! Zaista na kraju Allah dž,š, je dao pobjedu Nuhu a,s,. Na kraju, Allah dž,š, govori Poslaniku a,s, kao zaključak nuhog kazivanja kako pobjeda uvjek pripada vjernicima. Hud 49: Zato budi strpljiv, ishod će, zaista, u korist čestitih biti.

U svojoj zabludi u potrazi za čast (čašću) grci su odredili ženskog boga (da Allah oprosti) čija je uloga i čast bilda da daje pobjedu i čast. Dobio je popularnost i u umjetnosti, obično predstavljen kao krilati vijenac ili palmina grana, nazvali su je NIKE (najke) mnogi od prisutni danas možda nose ove znakove širka na sebi. Poslanik a,s, je rekao u hadisu kog prenosi Et-Temim Ed-Dari r,a: Zasigurno će ova vjera stići dokle je stigao dan i noć. Allah neće ostaviti ni jednu kuću, bilo to u gradu ili selu, a da islamu u nju neće ući, bilo to s ponosom ili poniženjem, sa ponosom kojim će Allah uzdignuti islam, i sa poniženjem kojim će poniziti kufr. Imam Ahmed.

Rekao je Poslanik a,s: Allah mi je prikazao cijelu zemlju, od istoka do zapada, pa sam vidio da će moj ummet zavladati svim onim što sam vidio. Imam Muslim. Postoje razni načini s kojima Allah daje pomoć i pobjedu svojim iskrenim vjernicima. Možda Allah da pobjedu i trijunf kroz uspjeh i širenjem islama. Ili možda Allah da trijunf kroz razna iskušenja koja insanu pomažu da razlikuje dobro od lošeg, iskrenog i munafiku (licemjera). Ili Allah dž,š, dadne trijunf pomagajući svog roba sa čistim i jasnim dokazima, kao što je pomogao svog roba i Poslanika Ibrahima a,s, protiv Nemruda, kada je Ibrahim a,s, rekao da Allah daje život i smrt, pa Nemrud reče i ja dajem smrt i život kome hoću, no, međutim kada Ibrahim reče da Allah daje da sunce izlazi sa istoka a zalazi na zapadu pa ti ako možeš promjeni, nemrud zanjemi i zavapi.

Zaključak; svi mi znamo da je Poslanik a,s, započeo svoju misiju sa islamom na brdu SAFA, kada je obavjestio svoj narod o Allahu dž,š, i Sudnjem Danu, tada je njegov neprijatelj Ebu Džehl okrenuo leđa Poslaniku a,s, i rekao je glasno: Da Bog da propao, pa zar si nas zbog toga pozvao na skup! Svi su ostavili Poslanika a,s.

Da bi dva desetljeća kasnije, na oprosnom hadžu Poslanik a,s, ustao na istom brdu, ali ovog puta kao pobjednik jer je cijela Meka bila muslimanska, tada je na istom mjestu izrekao: Nema Boga sem Allaha, Jednog Jedinog! On je svoje obećanje ispunio, i pomogao je svog roba, i uzdigao je svoju vojsku, i porazio je saveznike i njihovu vojsku.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s