Način reforme društva

Način reforme društva

Imam Sedin Agic Dobri maniri, poštovanje drugih, osiguravanje njihovih prava je rezultat prijateljskih odnosa među ljudima, na ovaj način se čiste srca i duše, pokazuje se simpatičnost i ljubaznost. Poslanik Muhammed a,s, je kazao u hadisu: Nije od nas, onaj ko ne poštuje starije, i ko nema milosti prema mlađima, i ko ne uvažava učenjake. Imam Ahmed.

Dobar moral i ponašanje je put do korisnog znanja. Allah dž,š kaže u suri Mudžadale 11: Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. – A Allah dobro zna ono što radite.

Danas nam je najpotrebnije korisno znanje (priko potrebno), korisna nauka koja će nas voditi ka progresu, ka napredku, slavi i dosotjanstvu, a koje nam je nedostajalo već duži niz godina. U isto vrijeme, to bi nas dovelo do zadovoljstva našeg Gospodara dž,š. Bilo koji student ili učenik, bilo šta da studiraju, ne može završiti bez postignutog lijepog morala i manira. Međutim ako osoba savlada neku vrstu nauke bez manira i morala, to može da loše utječe na insana, na njegov vlastiti život, na ovom i budućem životu.

Naši prethodnici su uzimali znanje od onih koji su imali lijep moral i karakter. Jedan od prethonika je kazao: Ko traži vjersko znanje, a nema lijep karakter, on će iznositi laži o Allahu i poslaniku. Drugi je rekao: lijepim karakterom se može razumjeti znanje, i sa znanjem se čine dobra djela.

Lijep karater i moral su nužni: lijep karakte je potreban svakom muslimau i muslimanki, pojedicu i grupi, lijepo ophođenje sa Allah i poslanikom a,s. Rekao je uzvišeni u suri Bekare 83: A ljudima lijepe riječi govori. Kad se desi interakcija između muslimana i neke druge osobe, svako bi trebao da ispuni kriterije, prava i obaveze jednih naspram drugih. Preko potrebno je da se razumiju principi jednih naspram drugih. To je ono što podrazumjeva lijep karakter. A ovo se može postići samo sa potrebnim korisnim znanjem.

Neko možda kaže da su maniri ustvari neka vrsta eike: ustvari to se zove šerijat (islamski propisi) i način sa kojim se približavamo Allah dž,š. I to je predmet pet osnovnih islamskih odlika ili principa. Dobri maniri su obaveza svakom muslimanu i muslimanki da ih se pridržava u svakodnevnom životu. Tih pet osnovnih islamskih odliku su; Farz (stroga islamska dužnost) Haram (stroga islamska zabraba) Sunnet (Preporučena islamska dužnost) Mekruh (pokuđena stvar u vjeri) Mustehab (Lijepa stavr u vjeri).

Stroge vjerske dužnosti se znaju kroz dobre manire: Sa dobrim karakterom svaki musliman zna svoje obaveze kada je u pitanju obožavanje Allaha dž,š, svakodnevno, pa i u radu sa drugima. Poslanik a,s, je rekao: Neka se Allah smiluje svakom čovjeku koji je velikodušan i umjeren u svakoj prilici: kad kupuje i prodaje; kad dug vraća i kad ga potražuje. Buharija.

Dobri maniri su slika nacije: Mi zahtjevamo dobre manire i karakter da bi naša omladina poštovala starije, da studenti poštuju svoje profesore, da profesori poštuju svoje studente, da djeca poštuju svoje roditelje, čovjek ženu, žena čovjeka itd: naš poslanik a,s, je rekao: Nije od nas ko nije milostiv prema našim mlađima i ko ne poštuje naše starije, i ko ne uvažava naše učene. Imam Ahmed

Dobri maniri su rezultat pozivanja drugih u islam; dobri maniri i karakter su sredstvo za svaku vrlinu, i to je jedna od svrha slanja poslanika a,s. Kaže poslanik a,s: Poslan sam kako bih upotpunio plemenite moralne osobine. Imam Ahmed.

Vjernik sa svojim dobrim karakterom dostiže visoke stepenove: Poslanik a,s, je rekao: Vjernik sa dobrim karakerom dostiže visoke stepenove kao onaj koji posti i klanja cijelu noć. Imam Ahmed.

Nema ništa teže na vagi od dobrog karaktera; Poslanik a,s, je rekao: Nema ništa što će biti stavljeno na vagu a da će biti teže od lijepog ahlaka. Imaoc lijepog ahlaka će imati stepen stalnog postača i klanjača.” (Et-Tirmizi, 2003). Poslanik a,s, je rekao: Ono zbog čega će najviše ljudi ući u Džennet je takvaluk i lijep ahlak.”Et-Tirmizi.

Kada uvidimo vrijednost lijepog karaktera u islamu i kako islam pridaje važnost tome, onda možemo shvaiti da se dobar moral sastoji iz dva djela: Da roditelji uče svoju djecu dobrim manirima, i maniri koje djeca (čovjek) stekne dok se izgrađuje.

Allah dž,š,nam kaže u suri Tahrim 6: O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Abdullah ibn Abbas kaže za ovaj ajet; ”Čuvajte ih” tj; educirajte ih, i podučavjte dobrim manirima i karakteru. Kaže uzvišeni u suri Šems 9-10: Uspjeće samo onaj ko je očisti (dušu), a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s