Najvažnija djela! / The Most Important Deeds

Najvažnija djela!

dua101.jpgImam Muslim bilježi hadis od Ebu Hurejre r,a, u kome prenosi da je poslanik a,s, rekao: Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova. Najbolji njegov dio je izgovoriti “la ilahe illallah”, a najmanji je uklanjanje sa puta nečega što smeta prolaznicima, a i stid je jedan dio imana.

Hasan El-Banna je rekao; Djela srca imaju prednost nad djelima udova, i ako je potrebno obadvoje ako želimo postići potpunost. (poruka podučavanja). Dakle, on navodi da su djela srca i udova važna, i da bi svako trebao da pokuša da bude dobar u obadvije vrste djela. Ali kako god, djela srca je prijoretnije i treba se više fokusirat, jer izvor i početak vjerovanja je srce (odnosno u srcu) vjerovanje u Allaha dž,š, se nalazi u srcu, akidet (vjerovanje) je fondacija i temelj onoga šta musliman čini i radi.

Poslanik a,s, kaže: U tijelu ima jedan organ, koji kada je dobar, bude dobro cijelo tijelo, a kada je pokvaren, bude pokvareno cijelo tijelo, taj organ je srce. Imam Buhari i Muslim. Srce nije ništa drugo do mjesto djela, osjećaja, emocija, vjerovanja i nevjerovanja, namjera i želja. Ustvari srce je ono što Allah kaže i poslanik a,s. Ebu-Hurejre r.a, prenosi da je Allahov Poslanik a,s, rekao: Zaista, Allah ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela. (Muslim)

Dvije stvari Allah govori o nama; Naša srca i naša djela! Koja se opet vežu na osnovu našeg nijeta i naše namjere. Zaista se djela vrednuju po namjerama. Buhari i Muslim. A namjera ili nijet leže u srcu.

Kroz Kur’an i hadis poslanika a,s, možemo razumjeti da djela srcem su od velikog značaja. Kaže Allah dž,š, u suri Bekare 165: Ali pravi vjernici još više vole Allaha. Poslanik a,s, je rekao: Žaljenje je kajanje. Imam Ahmed. Poslanik a,s, kaže: Onaj koji se kaje isto je kao da nema grijeha!. Ibn Madže.

Kaže Allah dž,š, u suri Šura 36: Bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svoga se uzdaju; od Enesa r.a, da je rekao posalnik a,s: Ko pri sebi bude imao tri svojstva osjetit će slast imana: da voli Allaha i Njegovog Poslanika više od bilo koga, da čovjeka kojeg voli, voli samo radi Allaha i da prezire (mrzi) povratak u nevjerstvo, nakon što ga Allah iščupa iz njega, kao što mrzi da bude bačen u vatru.

S druge strane, grijeh srca je gori i opasniji nego grijeh udova. Od Abdullah ibn Mes’uda r.a, se prenosi da je poslanik a,s, kazao: U Džennet neće ući onaj koji u svom srcu bude imao i trunku oholosti. Ibn Madže.

Šejtan je učinio grešku koja ga je izvela iz dženneta i udaljila ga od Allahove milosti, zbog njegove arogantnosti i oholosti. Najgore djelo ikad učinjeno je odbijanje vjerovanja u Allaha (ne prihvatanje Allaha za Gospodara) nešto što čovjek radi sa svojim srcem. Zato se trebamo fokusirati više na srce nego na tjelo. Šta se nalazi u našem srcu je puno važnije i veći je prioritet, te se zbog toga trebamo i više fokusirat na njega. To je ono što će se odraziti i što će utjecati na ostatak našeg tjela, mi ne kažemo ni u kom slučaja da djela udova nidu važna niti to negiramo, ustvari mi želimo samo da ukažemo na ono što je važnije i vrijednije. .

Suština djela: Isto tako možemo djela podjliti u kategorije; ona djela koja se vežu za formu, i ona djela koja se vežu za suštinu!

Recimo, pojava muslimana koji održava svoju bradu koja je sunnet i praksa poslanika a,s, i to je dobar primjer u sljeđenju poslanika a,s, ali suština muslimana i njegovog izgleda je više od toga nego sami njegov izgled.

Recimo govoriti istinu, surađivati na iskrenošću, ili pomaganje onima kojima je pomoć potrebna, je ustvari suština islama. Muslimanima i muslimankama je naređeno da se lijepo oblače, ali čestitost ili čednost je više od odjeće.

Učenje Kur’ana na ispravan način i lijepim melodičnim glasom je preporučeno i obaveza, ali je važnije se ponašati po Kur’ana nego njegovo učenje. Obavljanje pet dnevnih namaza je stroga obaveza koja se sastoji od određenih radnji kao što su kijam, ruku i sedžda bez kojih namaz nebi bio valjan, ali skrušenost u namazu, poniznost i prisutnost srcu su važniji od toga. Allah dž,š, kaže u suri Ankebut 45: Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost!

Mnogo puta vidimo kako muslimani se fokusiraju samo na formu ali ne i suštinu djela koja čine. Ne kažemo da forma djelal nije važna, ali moramo biti obazrivi na prioritet djela a to je njegova suština.

The Most Important Deeds

dua101.jpgAs narrated by Abu Hurairah r,a the Prophet said: “Iman (faith) is some seventy (or some sixty) branches, the highest of which is (to testify that) there is no god but Allah, and the lowest is removing (any source of) harm from the road. And modesty is a branch of Iman.” (Muslim)

Hassan Al-Banna said: “The actions of the heart takes precedence over the actions of the limbs, though achieving excellence in both is required.” (Risalat At-Ta`aleem, The Message of Teachings)

He states that both the actions of the hearts and the actions of the limbs are important and one should try to achieve excellence in both. However, the actions that one does by the heart have more priority and should take more focus. Faith originates in the heart; believing in Allah starts in the heart; creed is the foundation of anything a Muslim does. The Prophet said his very famous saying: “Indeed there is a piece of flesh in the body; when sound, the whole body is sound and when bad the whole body is bad. Indeed it is the heart” (Al-Bukhari).

The heart is nothing but the set of actions, feelings, emotions, beliefs, intentions, and spirituality one has. The heart is what Allah Almighty considers as the prophet said: “Allah does not look at your appearances or your financial status, but He looks at your hearts and your actions.”  (Al-Bukhari)

Two things Allah considers about us: our heart and our deeds, which in turn are only considered, based on intention: “Verily deeds are by intention…” (Al-Bukhari and Muslim) and intention lies within the heart.

Throughout the Qur’an and the words of the Prophet the deeds of the heart has great values. Allah says: But those who believe are stronger in love for Allah. (Al-Baqarah 165) The Messenger said: “Remorse is repentance.” (Ibn Majah). Allah says: those who believe and on their lord they rely. (Ash-Shura 42:36)

The Prophet said: “Whoever possesses the (following) three qualities will have the sweetness (delight) of faith:  To love Allah and His Messenger more than anything else, to love people only for the sake of Allah, and to hate to revert to disbelief as much as hating to be thrown into fire” (Muslim) and many other examples.

On the other hand, the sins of the heart are more severe. The Prophet said: “He whose heart has the weight of a mustard seed of arrogance will not enter paradise.” (Ibn Majah and authenticated by Al-Albani)

The Satan’s fault that drove him out of Allah’s mercy and admitted him to the Fire was arrogance. The worst action ever is rejecting Allah and disbelieving in Him, something that people do by their hearts. Therefore, our focus should be more on the heart than on the body. What resides in the heart is more important, takes more priority, and requires more focus. It is what is going to affect the rest of the body. It is needless to say that we are not, by any mean, belittling the importance and the requirement of the actions of the body. Rather, we are just setting the priority and hence giving the listener the first tool to set priorities.

Essence of the Deeds: We can also categorize the actions (or even parts of the actions) that we do into two categories: those, which have to do with the form and another, which is related to the essence.

An example is the appearance of a Muslim. Men grow their beard following the Prophet’s tradition. It is, indeed, an expression of the following the Messenger. However, the essence of the Muslim identity is more than just the appearance.

Telling the truth, dealing with honesty, or helping the ones in need express the essence of Islam more. Women and men are obligated to dress in a way that reflects modesty. Yet, modesty is beyond clothing.

Reciting the Qur’an with proper rules and with beautiful voice is required, but what is more required is following the guidance of what we recite. Performing five daily prayers requires certain moves and words without which it is invalid. However, humility, submissiveness, and the presence of the heart are more essential. Abstaining from acts of disobedience is the essence of prayers, Indeed Prayer forbids from obscenity and iniquity. (Al-Ankbut 45:29)

Very often we find Muslims focusing of the form or shape of the actions neglecting both the essence of these actions and even more essential actions. This important tool teaches us to put more focus on the essence of the actions and on actions that are related to the essence of our faith.

The form and the shape are important. The Prophet here draws our attention to the very important and very high priority of the deeds; that is their essence.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s