Riječ tevhida – jeste li o njoj razmišljali? / The word tawhid – have you think about it?

Riječ tevhida – jeste li o njoj razmišljali?

110830_Eid_5Uzvišeni Allah kaže u suri Ibrahim 24 i 25: Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu; ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi – a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. Sintagma “lijepa riječ” kako se navodi u djelima učenjaka, odnosi se na riječi tevhida.

Sličan izraz navodi se i u drugim ajetima u Kur’anu gdje se umjesto sintagme “lijepa riječ” upotrebljava izraz “ljepše govori”, kao, naprimjer, u ajetu 33 u suri Fussilet: A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: Ja sam, doista, musliman! U kojem se isto tako aludira na izgovaranje riječi tevhida i pozivanje u ispoljavanje istinskog monoteizma, a također isto značenje odnosi se i na ajet 64 iz sure Ali Imran: O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da samo Allaha obožavamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo», u kojem se sljedbenici Knjige pozivaju da se okupe oko riječi tevhida.

Ovi ajeti ukazuju na važnost tevhida u životu svakog čovjeka, što ilustrativno možemo predstaviti kroz primjer drveta:

  1. Začetak drveta jeste košpica ploda: začetak tevhida jeste fitra (priroda vjere) kod svakog djeteta/čovjeka. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je poslanik a.s, rekao: Svako dijete se rodi u čistoj prirodnoj vjeri islamu pa ga njegovi roditelji odgoje (učine) jevrejom, krsčaninom ili vatropoklonikom. Imam Buhari i Muslim.
  2. Formiranje i rast drveta, njegov oblik i opstanak uveliko zavise od ambijenta na kojem raste: imanska sudbina djeteta/čovjeka uveliko zavisi od njegovih roditelja i društva.
  3. Nakon izbijanja iz zemlje u početku drvo je samo jedna motka koja ima na sebi dosta pupova od kojih kasnije nastaju grane: u početku se dijete prvo podučava namazu – stubu vjere, iz čega se granaju ostala djela. Zar nije poslanik a,s, rekao: Podučavajte djecu namazu od sedme godine! A pljesniti ih za namaz kad napune deset! Svakako stubova vjere ima pet, kako i poslanik a,s, kaže u hadisu; Islam se gradi na pet stubova!
  4. Drvo se sastoji od stabla i krošnje: iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko grana – dijelova, tj. mnoštva dobrih djela. Kako i poslanik a,s, kaže: Iman se sastoji od 60 ili 70 i nekoliko djelova.
  5. Drvo na kraju najčešće ima plodove: iman (vjerovanje) kod čovjeka ima svoje plodove – a to su rezultati dobrih djela.
  6. Korijen je kod drveta skriven (nevidljiv): čovjekov jekin (ubjeđenje) je skriven, pa ukoliko drvo ima čvrst korijen, ima i veliku krošnju, kao što se kaže u ajetu: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu, a ista takva situacija je i sa čovjekom – ako ima iskreno i jako ubjeđenje – imat će i mnoštvo djela.
  7. Mnoštvo je koristi od drveta, a prije svega, to su hlad krošnje i sladak plod: mnoštvo je dobrih djela kod čovjeka, ali su bolja ona od kojih se okoriste drugi. Naprimjer, kada čovjek uzme plod jabuke i odnese porodici, svi da se okoriste, i to je bolje od hlada krošnje koja koristi samo onome ko je pod drvetom, a tako je i u vjeri: čovjek koji prenese znanje na drugoga, pa se znanje proširi, bolje je od toga da on sâm čini dotično djelo.

Dakle, pojedinac može da čini mnoštvo dobrih djela, ali da zajednica od njih nema koristi. Tako čovjek može čitati Kur’an, ali ako ga ne primjenjuje, onda društvo od toga nema koristi, a ni on sâm. Isto tako, drvo može imati veliku krošnju a da u isto vrijeme nema ploda (licemjer).

Drvo neće imati ploda ako mu Allah to nije odredio, a ni čovjek neće raditi dobro ako ga Allah nije uputio. Dakle, ako vjernik želi postići i ovosvjetski i onosvjetski uspjeh neophodno je da svoj život uskladi sa islamskim principima!

Vidjeli smo da se zdravo drvo poredi sa čovjekom, istinskim vjernikom, ali postavlja se pitanje, šta je s onim “iščupanim drvetom”? Ima li nade za njega?

Kao primjer možemo navesti divlju voćku u šumi koja raste daleko (u dalaletu), a čovjek je odnese kući i na nju okalemi domaći kalem zdrave voćke (musliman čini da‘vu – poziv u tevhid). Ta voćka je iščupana, izbavljena iz dalaleta i takav je primjer čovjeka koji se vrati islamu nakon što je određeni period proveo u zabludi. Kada se ta voćka okalemi, odnosno kada čovjek počne izvršavati Allahove propise, to znači da ga je Allah počastio uputom isto kao što je isščupanoj voćki preko noći dao novi život putem kalema: Kaže Allah dž,š, u suri Junus 25: Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put onome kome On hoće.

The word tawhid – have you think about it?

110830_Eid_5Allah says in surah Ibrahim 24-27: Have you not considered how Allah presents an example, (making) a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches (high) in the sky? It produces its fruit all the time, by permission of its Lord. And Allah presents examples for the people that perhaps they will be reminded. The phrase “good word” as stated by the scholars, refers to the words of tawhid “the Oneness of Allah”.

A similar phrase is stated in other verses in the Qur’an where instead of the “good word” uses the term “beautiful speaking“, as, for example, in the verse 33 from surah Fussilet: And who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and says, “Indeed, I am of the Muslims!

In which also alludes to the utterance of the word tawhid and references in the manifestation of true monotheism, and also the same meaning refers to the verse 64 from sura Ali Imran: Say, O People of the Scripture, come to a word that is equitable between us and you – that we will not worship except Allah and not associate anything with Him. in which the People of the Book are invited to gather around the word tawhid.

These verses point to the importance of the oneness of Allah in every human life, as an illustration we present the example of wood:

  1. The origin of wood is the seed fruit: the beginning of tawhid is the “fitra” for each child/ man. Abu Hurairah narrated that the Prophet said: Each child is born in a state of “Fitrah” and then his parents make him a Jew, Christian or a Zoroastrian. Imam Bukhari and Muslim.
  2. The establishment and growth of the tree, its form and survival largely depend on the environment in which it grows: Iman fate of the child / man largely depends on his parents and society. Did not our Prophet said: Teach them or instruct them to pray when they are 7 and spank or slap them over prayer when they are 10.
  3. After the outbreak of the ground the wood is just one stick that has on it a lot of buds of which later formed branches. In the beginning of the child teaches prayer – a pillar of faith. The five pillars of Islam!

4th. Wood consists of trunk and treetop: Iman consists of sixty or seventy branches – parts, ie. Many good deeds! As the Messenger of Allah said: Iman has more than sixty or seventy branches!
5th. Wood of the end usually has fruits: Iman in humans has its fruits – and these are the results of good deeds.

6th. Root of the tree is hidden (invisible): man’s “Yaqeen” a certainty is hidden, but if the wood has a sturdy root, has a large crown, as it says in the verse: “ whose root is firmly fixed and its branches (high) in the sky? And exactly the same situation is with the man – if there is a sincere and strong belief – will have a variety of deeds.

7th. There are many benefits of wood, and above all, the shade and sweet fruit: there are many good deeds in humans. And so the faith in men, who transfer knowledge to the other and expand knowledge, is better than to keep the knowledge only for himself.

Therefore, an individual is able to do many good deeds, but the community cannot make use or benefit. Thus one can read the Qur’an, but if he does not apply, then society does not benefit, and not he himself. Also, a tree can have a big treetop at the same time no fruit (hypocrite).

So if a believer wants to achieve worldly and otherworldly success it is necessary to arrange his life with the Islamic principles: We have seen that a healthy tree is compared to a man, the true believer, but the question is, what about the “ripped tree”? Is there hope for it?

Examples include wild fruit or a tree in the forest that grows far (in dalal, misuided), a man take it home and begins to take care of it, so it becomes healthy fruit (Muslim makes Da’wa – and calls to tawhid). This fruit tree is uprooted; it was misguided, as example of a man who returns to Islam after a certain period spent in error. Allah said in surah Yunus 25: And Allah invites to the Home of Peace and guides whom He wills to a straight path.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s