Ihsan, dobročinstvo (perfekcija u djelu)

Ihsan, dobročinstvo

Allah dž,š, nam naređuje da praktikujemo dobročinstvo u mnogobrojnim ajetima. Takođe spominje u ajetima da voli dobročinitelje i da neće njihova nagrada biti izgubljena. Kaže Allah dž,š, u suri Ali Imran 134: Za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine: zatim kaže u suri Junus 26: One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga!

Ibn Abbas r,a, kaže za ovaj ajet; Da li je nagrada za la i lahe illa Allah i rad po poslanikovim učenjima osim Džennet? Ibn Redžeb kaže: Ihsan i dobročinstvo je obožavanje Allaha, znajući da nas On gleda. Kaže uzvišeni u suri Earaf 56: I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.

Zatim kaže u suri Hud 115: I strpljiv budi! Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine. Zatim kaže u suri Rahman 60: Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!

S druge strane, Allah dž,š, neće gledati u one koji ne budu vjerovali u Njega na ahiretu niti će im se obraćati. Kaže uzvišeni Bekare 174: Na Sudnjem danu Allah ih neće ni osloviti, niti ih očistiti – njih čeka patnja nesnosna. Zatim u suri Ali Imran 77: Allah ih neće ni osloviti, niti će na njih, na Sudnjem danu, pažnju obratiti, niti će ih očistiti – njih bolna patnja čeka.

Zbog grijeha srca će biti prekrivena mrljama tako da neće shvatati niti razumiti, a kad srce ne bude primalo pouke niti htjedne razumjeti, prestat će raditi a kad prestane s djelima tada se udalji od Allaha tako da Ga neće htjeti ni pogledati na Sudnjem Danu. Kaže uzvišeni u suri Nedžm 31: Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro.

Ihsan ili dobročinstvo (perfekcija u djeu) dolazi u različitim formama: 1- Dobročinstvo u obožavanju Allaha dž,š: poslanik a,s, je spomenuo hadis Džibrila a,s, kad je Džibril upitao poslanika o ihsanu; poslanika,s, je odgovorio: ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš jer i ako ti Njega ne vidiš znaj da On tebe vidi. Ovakva vrsta ibadeta ”čovjeka” drži konstantno budnim i opreznim.

  1. dobročinstvo u djelima; ovo znači da tvoja djela moraju biti u skladu sa sunnetom Allahova poslanika a,s, da budu čista i bez ikavih primjesa. Kaže uzvišeniu suri Lukman 22: Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća. Zatim u suri bekare 112: Onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra djela činio, toga čeka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati.

  1. Dobročinstvo u pogledu stvorenja: ovo uključuje svaku vrstu stvorenja. Čak sa životinjama se postupa na najbolji način. Ti si dobročinitelj (muhsin) ako si dobar prema ljudima, izvršavaš svoje obaveze prema drugima. Kaže uzvišeni u suri Nahl 90: Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.

Zatim kaže u suri Zarijat 15-18: Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti, primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili, noću su malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili.

Zatim kaže u suri Murselat 41:44: Oni koji su se Allaha bojali biće među izvorima, u gustim baščama, i među voćem koje budu željeli. Jedite i pijte, prijatno neka vam je! – za ono što ste radili. Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi.

Da praktikuješ ihsan i dobročinstvo prema roditeljima je ustavi da budeš blag, poslušan i da im činiš hair uvjek. Da ih zaštitiš od uznemiravanja, da se moliš Allahu za njih i da tražiš oprost z anjih, da ispoštuješ njihova obećanja i da poštuješ njihove prijatelje.

Dobročinstvo prema rodbini je da budeš takođe nježan prema njima, da ih ne uznemiravaš i ne nanosiš štetu.

Dobročinstvo prema onome kojem je pomoć potrebna je da mu izađeš u susret kad je mu je potrebno, da sačuvaš njegovu privatnost i da podstakneš i druge da mu pomognu.

Dobročinstvo prema svim stvorenjima je da budeš prema svima blag, nježan i pravedan, da štitiš njihova prava, da im umanjiš bol i ne nanseš bol.

  1. Dobročinstvo u pogledu životinja: jedna od formi dobročinstva je svakako dobročinstvo i prema životinjama, a za to djelo je velika nagrada. Abdullah ibn Omer r,a, prenosi da je neki čovjek došao poslaniku a,s, i rekao: Ako ja naspem korito (čanak) vode mojim kamilama, a i druge dođu i piju vodu, hoćul biti za to nagrađen? Poslanik a,s, reče: Bit ćeš nagrađen za svako učinjeno djelo premu bilo kom stvorenju.

Imam Muslim bilježi hadis u kom poslanik a,s, kaže: Allah dž,š, je propisao dobročinstvo prema svakom, pa kad ubijate životinju ubijte je na najbolji način, a kad koljete koljite na najbolji način, i neka svako naoštri svoj oštricu kad hoće da kolje da se životinja smiri.

Draga braćo forme dobročinstva su mnogobrojne a ovo su samo neke od njih. Prenosi se od Enesa ibn Malika r,a, da je poslanik a,s, rekao: Sedam stvari će koristiti čovjeku nakon njegove smrti. Ko god poduči nekog, ili iskopa bunar, ili prokopa kanal za potok, ili zasadi palmino drvo, ili izgradi džamiju, ili ostavi iza sebe mushaf (Kur’an), ili ostavi ilza sebe dobro odgojeno dijete koje će se moliti za njega. Imam El-Bezzar.

Takođe se bilježi kod imama Buharije i Muslima da je poslanik a,s, rekao: Ko god posadi sadnicu ili oživi dio zemlje, ne pojede niti čovjek niti životinja niti insekt niti ptica, a da za to čovjek ne dobije nagradu.

Spominje se da je jedan pobožnjak uzimao abdest dok mu je sluga bio nespretan, ispala je zdjela (bakrač) i razbila se, voda se prosula po gazdi, naljutio se gazda i htjede ga kazniti, no međutim sluga mu citira ajet; I oni koji kontrolišu svoju srdžbu! Čovjek reče ja se kontrolišem! A suga reče; I oni koji praštaju ljudima! Čovjek reče oprostio sam ti! A sluga ponovo reče; A Allah voli one koji rade dobročinstvo! Čovjek reče; idi slobodan si u ime Allaha (oslobodi ga).Imam Sedin Agic

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s