Važnost obrazovanja

dua101.jpgSvakako da je danas najlakše manipulisati sa narodom kad nemaju ili nisu dovoljno edukovani, svejedno da li se radi o religiji ii ne, isto se može nama manipulisat ako ne poznajemo svoju vjeru onda dođu manipulatori pa nam ispiru mozak, a ako ne poznajemo društvenenauke bar osnovu isto se dešava da manipulatori nas okreću i ispiru mozak kako hoće, pogotovo u današnjem vaktu! zato!

Početak nove školske godine je uzbudljivo vrijeme i odlična prilika za novi početak. U narednih nekoliko dana našoj djeci i mladima će trebati naša potpora i ohrabrenje, podrška, uputstva savjeti i molitve. Zato želim da našim učenicima i njihovim roditeljima kažem par nasihata (savjeta) kako bi mogli ove nove akademske godine pretvoriti u obrazovne i produktivne koristi koliko je to moguće.

Jedna od mojih savjeta je, da nas podsjeti, kako islam pridaje veliku pažnju kada je u pitanju obrazovanje i ssticanje istog, i drugo da nas ohrabri da prihvatimo više holistički (ili cjelokupni) koncept obrazovanja.

Islam je u velikoj mjeri naglasio važnost obrazovanja. U Kur’anu riječ ILM ili znanje i njene izvednice koje se spominju više od 800 puta. Osim toga, prva riječ Kur’ana poslaniku Muhamedu (savs) je u obliku naredbe: Ikre! – Bukvalan prevod je “recituj” ili “čitaj“. Čitaj! U ime svog GospodaraKoji satvara od ugruška? (Sura al-Alek, poglavlje 96, ajet 1)

Tu su i brojni poslanikovi hadisi koji uče muslimane da se osnaže sa znanjem i educiranjem. Prema jednom hadis kojeg bilježi Enas ibn Malik r,a, od poslanika Muhammeda (as) da je rekao: Traženje znanja je obaveza svakog muslimana. (Imam Ibn Madže).

U drugom hadisu kog prenosi Abdullah ibn Umar r,a, kad je poslanika Muhammed (as) ušao u mesdžid i primijetio dvije grupe ljudi. Jedna grupa je obavljala namaz i učila Kur’ana a druga je bila angažovana u podučavanja i učenju. Poslanik (as) je pohvalio obadava skupa, ali radije bi da se pridruži grupi koja je angažovana u obrazovnim aktivnosti. Zatim je proglasio: “Ja sam poslan kao učitelj“.

Stoga je jasno da su primarni izvori islama Kur’an i Hadis, koji su najpreči u traženju znanja i da su jedan od najviših i najplemenitija djela ‘Ibadeta’ (obožavanja Allaha dž,š). Svejsni Musliman je neko ko čita svakodnevno i stalno nastoji da podigne svoj nivo obrazovanja i bazu znanja.

Osim toga, traženje znanja je jedan od načina da se postigne uspjeh na ovom i budućem životu. Poslanik Muhammed a,s je rekao da: Ko krene putem traženja i sticanja znanja, Allah dž,š, će mu olakšat put do Dženneta. (Imam Buhari i imam Muslim).

U svjetlu gore navedenog jasno je da Ikre (pismenost) je naš put do uspjeha na ovom svijetu i na Ahiretu. Pozivam vas da pokušate da poboljšate svoje znanje o islamu putem predavanja i čitanja knjiga o islamu.

Poštovana Braćo: Drugo pitanje želim podijeliti s našim učenicima, kao i njihovoj podršci roditelja, da prihvatimo islam kao holistički (cjelokupni, ne-razdvojini) koncept obrazovanja.

U islamskoj koncepciji obrazovanja se ne odvaja znanje između vjerskog i sekularnog. Islam nas je oslobodio ovog dualizma. Islamski koncept (Tevhid) jedinstvo Allaha dž,š nas ohrabruje da sve znanje dolazi iz jednog izvora. Islamski kriteriji za razlikovanje znanja je da li je korisno ili štetno znanje.

Ranije generacije muslimana jasno su shvatile ovaj holistički (jedinstveni i cjelokupni) koncept obrazovanja i oni su bili pioniri u mnogim disciplinama znanja i nauke. Na primjer, Al-Havarizmi (u.847) – koji je živio u 9. stoljeću – osnovao je algebra. Džabir ibn Hayyaan (u.813) koji je živio u ranom 9tom stoljeću se smatra ocem moderne kemije. Al-Bejruuni (u.1051) – koji je živio u 11stom stoljeću – utvrdio obim zemlje. Al-Raazi, Ibn Sina i Ali Ibn Rabbaan napisali su velike knjige na kojima se temelji moderna medicina. Svi ovi muslimanski naučnici bili su veliki religijski učenjaci i ulema i oni nisu pravili kontradikciju niti razliku između dvije grane znanja.

Jedan od glavnih uzroka slabosti ummeta danas je da smo izgubili ovo holističko (jedinstveno i cjelokupno) razumijevanje obrazovanja. Mnogi muslimani još uvijek smatraju društvene i prirodne nauke kao ne-vjersko znanje. To treba ispraviti, sve veći broj muslimana počinje mijenjati tu pogrešnu percepciju obrazovanja u islamu.

Ja bih da završim sa riječima ohrabrenja našim učenicima dok se pripremaju za povratak u školu. Pozivam sve učenike da marljivo uče i da budu uspješni u svojim studijama, da budu najbolji studenti u školama i univerzitetima. Povratak u škole, osnovne, srednje i fakultete zahtjeva više pažnje, da bi na kraju uspjeli. I znajte da vaš uspjeh nije samo vaš, već i vaših roditelja, prijatelja i vaše zajednice kojoj pripadate, i svakako cijelog muslimanskog ummeta.

Želim završiti sa jednom od najboljih dova koju bi  svako od nas trebao da uči kad traži znanje. Možete je naći u suri Taha 20 poglavlje u ajetu 114 koja glasi; Gospodaru povećaj mi znanje.

The Importance of Education

dua10The beginning of a new academic year is an exciting time and a great opportunity for a fresh start. Over the next few weeks, our children and youth are going to need our encouragement, support, guidance, and prayers. I would like to provide our learners and their parents with some nasiha (advice) as to how they could make this new academic year as educationally productive as possible.

The starting point for my nasiha (advice) is to remind us about the great importance Islam places on the pursuit and acquisition of knowledge and secondly to encourage us to embrace a more holistic concept of education.

Islam has greatly emphasized the importance of education. In the Qur’an the word ‘ilm or knowledge and associated words are used over 800 times. Moreover, the first word of the Qur’an to be revealed to the Prophet Muhammad (peace be upon him) is in the form of a command:  Iqra!  – The literal translation is to “recite” or “read”. Read! In the Name of Your Lord – Who Created? (Surah al-Alaq, Chapter 96, Verse 1)

There are also numerous prophetic traditions (ahadith) which teaches Muslims to empower themselves with knowledge and through education. According to one hadith report by the companion Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) the Prophet Muhammad (pbuh) is reported to have declared: Seeking knowledge is obligatory on all Muslims. (Imam Ibn Majah).

In another prophetic tradition (hadith) reported by the companion Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) the Prophet Muhammad (pbuh) once entered the masjid and noticed two groups of people. One group was praying and reciting the Qur’an and another engaging in teaching and learning. The Prophet (pbuh) commended both but preferred to join the group engaging in educational activities. He then proclaimed: “I have been sent as a teacher”.

It is thus clear from the most primary sources of Islamic guidance, the Glorious Qur’an and the Hadith that seeking knowledge is one of the highest and the most noble acts of ‘ibadah (i.e. worshipping Allah). A conscientious Muslim is thus someone who reads daily and constantly strives to raise his or her level of education and knowledge base.

Moreover, seeking knowledge is one of the ways to achieve falah success in this life and the hereafter. The Prophet Muhammad (pbuh) is reported to have said that: Whoever embarks on a path of seeking knowledge Allah makes easy for him/her a road to paradise. (Imam Bukhari and Imam Muslim).

In light of the above, it is clear that iqra’ (literacy) is our path to success in this world and the hereafter. I urge you to try to improve your knowledge of Islam by attending Islamic classes and reading books on Islam.

Respected Brothers and Sisters: The second issue I would like to share with our learners as well as their supportive parents is to embrace Islam’s holistic concept of education.

In the Islamic conception of education, we do not separate knowledge between the religious and the secular. Islam has liberated us from this dualism. The Islamic concept of tawhid (the Unity of Allah) encourages us to see all knowledge as coming from a single source and being integrated. The Islamic criteria for distinguishing knowledge are whether it is beneficial or harmful knowledge.

The early generations of Muslims understood this holistic concept of education clearly and they were pioneers and trendsetters in many of the disciplines of knowledge. For example, Al-Khawaarizmi (d.847) – who lived in the 9th century – founded algebra. Jabir ibn Hayyaan (d.813) who also lived in the early 9thcentury is considered the father of modern chemistry. Al-Bayruuni (d.1051) – who lived in the 11thcentury – established the circumference of the earth.  Al-Raazi, Ibn Sina and Ali Ibn Rabbaan wrote great books on which modern medicine is based. All of these Muslim scientists were also great religious scholars and Ulama and they saw no contradiction between the two branches of knowledge.

One of the major causes of weakness of the Ummah today is that we have lost this holistic understanding of education. Many Muslims still regard the social and natural sciences as non-religious knowledge. This needs to be corrected. By the Grace of Allah, increasing numbers of Muslims are beginning to change this wrong perception of education in Islam.

Respected Brothers and Sisters: I would like to conclude with some words of encouragement to our learners as they prepare to return to school.

I call upon all learners to study diligently so that you succeed in your studies and be the best students.  Return to school, college or university more committed and focused to achieve success. Remember your success does not only belong to you, but to your family, the rest of the community, and indeed the entire Muslim ummah and our nation.

I end by recommending one of the best supplications (du`a), which we should read every day as we seek knowledge. It can be found in Surah Taha, chapter 20, verse 114, and reads as follows: Rabbi Zidni Ilman. O My Lord increase me in knowledge. 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s