Postizanje Allahove dž,š, ljubavi kroz određene faktore

1 dio, prvi faktor– učenje Kur’ana

Da bi postigli Allahove ljubav, za to postoji više faktora.

No, međutim jedan od najvažnijih i najkorisnijih kad je u pitanju približavanje Allahu dž,š, jeste svakako Kur’an, kao što znate Kur’an je veličanstvena knjiga na koju je ukazao Allahov poslanik a,s.

Muslimani ne mogu uspjeti osim pomoću učenja Kur’ana i razmišljanja o njegovim značenjima. Onda kad se muslimani okrenu od Kur’ana i nađu nešto drugo kao zamjenu – da li to bilo pjeseme, muzika, igra, zabava ili neka druga vrsta razonode- Allah dž,š, kazni ih tako što im pusti da se raspravljaju.

Imam Tirmizi i Ahmed i Ibn Madže bilježe predaju od Ebu Umame r,a, koji prenosi od poslanika a,s, da je rekao: Nijedan narod neće zalutati nakon upute a da se neće početi t+raspravljati bez dokaza.

Svaki narod koji se odmetne od Kur’ana i sunneta ima poremećen sistem vrijednosti, odgoj i obrazovanje ne temelje se na ispravnim temeljima. Recimo njihova okupljanja i dogovaranja nisu produktivna, beskorisna su, neće donijeti dobro ni na ovom ni na budućem svijetu.

Narod koji temelji svoju kulturu na nečemu drugom a ne na Kur’anu je narod koji je zalutao, nema zdravo promišljanje. Zato nam je potrebno da se prisjetimo prvih generacija koji su živjeli u ”zlatnim stoljećima” uvidjet ćemo da su se oni pridržavali granica koje su uspostavili Kur’an i sunnet. Oni su bili najplodonosniji, najčasniji kada je u pitanju činjenja ibadeta i okretanje ka Allahu dž,š.

Onog trenurka kad smo se mi okrenuli od Kur’ana (osim onih kojima se Allah smilovao) naša srca su umrla i izgubili smo taj nur to svjetlo i istinski obožavanje Allaha dž,š.

Allah dž,š, naređuje svome poslaniku a,s. I da Kur’an kazujem. Neml 92. Dakle poslanikova obaveza je da kazuje Kur’an ljudima, interesantno je da je u početku bilo zabranjeno zapisivanje hadisa jer bi moglo odvratiti ljude od Kur’ana.

Ako bi se mmi danas ičim trebali ponositi, onda bi se trebali ponositi svojim hizmetom islamu, služenjem vjeri. No, međutim mnogi se danas ponose svojim porijeklom, ugledom, položajem, titulom, poslom koji obavlja, takav je poput faraona i njemu sličnim, jer se i on tako hvalio i uzdizao nad drugim.

Sad ibn Hišam bin Amir r,a, kad je upitao Aišu o moralu poslanika a,s, kazala je; Njegov moral je bio Kur’an. Imam Muslim. Ovaj hadis daje naj-jači i najriječitiji opis poslanika a,s, nakon Kur’ana. Kaže uzvišeni u suri Kalem 4; Jer ti si, zaista, najljepše ćudi. Neki učenjaci kažu, kada učiš Kur’an kao da učiš život Allahovog poslanika a,s.

Zatim uzvišeni kaže u suri Ali Imran 159: Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub razbjegli bi se iz tvoje blizine.

Zatim kaže u suri Earaf 199: Ti sa svakim lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se klonite.

Zatim kaže u suri Tevbe 128: Došao vam je poslanik, jedna od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

Poslanik a,s, je podučio ashabe kako živjeti s Kur’anom (nije ni vas ni mene izostavio) ali se i mi moramo pridržavati kao što su i oni.

Imam Muslim bilježi hadis od Ebu Umame r,a, koji prenosi da je poslanik a,s, rekao: Učite Kur’an jer će se on na Sudnjem Danu zauzimati za one koji su ga učili.

Imam Buhari bilježi predanje od Osmana r,a, koji kaže da je poslanik a,s, rekao: Najbolji među vama jesu oni koji su sebe podučili Kur’anu i druge tome podučavaju. Dakle, jesu najbolji oni među nama koji se druže s Kur’anom i prakticiraju ga u svom životu.

Poslanik a,s, je cijenio ljude shodno njihovoj bliskosti s Kur’anom. Enes r,a, pripovjeda; Poslanik a,s, je želio da pošalje izvidnicu koja se trebala boriti na božijem putu, pa je upitao: Ima li neko ko zna cijeli Kur’an napamet? Međutim svi su šutjeli! Pa je ponovo upitao ima li iko ko zna nešto napamet iz Kur’ana, jedan reče ja Allahov poslaniče, upita ga šta znaš, kaže suru el-Bekare! Reče poslanik a,s, ti ćeš im biti zapovjednik. Imam Tirmizi.

nastavit će se inšaAllah

 Imamsedin

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s