Category Archives: Zekat-Zakat-الزكاة

Poruke bedra, noć kadr i zekatul fitr

2d849-imam2bsedinUpravo smo u posljednjih deset dana ramazana, zato je neophodno nešto kazati o bedru, noći kadr i zekatul fitretu. Danas i nije velika razlika od dana predhodnog bedra! I ako su muslimani danas u velikom broju, i pored tog broja ipak preživljavaju ugnjetavanja, nepravdu, siromaštvo, bolesti, nepismenost i neznanje. Ono što je potrebno današnjim muslimanima je još jedan bedr u tri različita nivoa.

Prvi nivo i najbitniji nivo kao pojedinca. Onda kada se muslimani okrenu od Allahove vjere, Allah dž,š, se okrene od nas sve dok se mi ne vratimo Njemu i pokajemo se. Moramo shvatiti da sve dok se mi iskreno ne pokajemo i vratimo Allahovoj vjeri u cjelosti, nećemo imati nade da prevaziđemo druge prepreke. (povratak islamu).

Drugi nivo; je unutrašnji problemi svake pojedinačne zemlje. I ovo se u većini slučajeva veže za vlade tipične zemlje. Većina, ako ne i sve muslimanske zemlje imaju vladare umjesto da imaju lidere i vođe koji upravljaju zemljom. Takvi vladari neće postati vođe u kalupu poslanika a,s. Niti su u kalupu njegovih nasljednika halifa r,a, sve dok oni sebe ne vide kao one koji samo obavljaju i izvršavaju funkciju pozicije u kojoj se nalaze. Oni se trebaju oslanjati na svoj autoritet znanja, mudrosti i harizme da bi stekli poštovanje svog naroda.

Možda nam izgleda ironično kad zapadni politički analitičari primjete da takvo vođstvo je prisutno u zemljama koje nisu nikada okusile demokratiju decenijama. Nažalost, na nacionalnom nivou vladari su zadovoljni da ih se narod boji i da imaju strah umjesto da budu voljeni. Ali, sve dok sjeme pravog liderstva ostane živo, ima nade za pravog muslimanskog lidera da se pojavi jedan od nas Allahovom milošću.

Onda kad se ov dva nivoa učvrste i krenu u pravom smjeru, tek tada ummet se može okrenuti – trećem nivou- baviti se sa vanjskim prijetnjama. Tek tada ummet može utrošiti svu svoju energiju i resorse (izvore) da postane ekonomski, i intelektualno moćnom i vojno jakom. Sve je ovo ostvarivo uz Allahovo pomć, ali se moraju preduzeti sljedeće mjere i imati ih na umu: Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. Sura Ra’d 11. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor.

Drugo: Noć Kadr je mubarek noć, ona je bolja od hiljadu mjeseci što odgovara (83 g i 4 mjeseca) koji su razlozi za ovoliku veličinu i vrijednost te noći’ Kur’anski ajeti i hadisi nam daju odgovor na to pitanje.

Allah dž,š, je rekao u suri Duhan 3-6: Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi. po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike. kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna. Kao što uzvišeni kaže u suri Kadr: Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr – a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

Allah dž,š, je objavio Kur’an u noći Kadr iz Levhul Mahfuza u Bejtul izze na zemaljsko nebo, a odatle poslaniku a,s, punih 23 godine. U toj noći je počela objava Kur’ana poslaniku Muhammedu a,s,. U toj noći je sve zapisano u detalje i nema promjene, od stvari koje se propišu su; nafaka, dužina žvota itd. U toj noći meleki sa Džibrilom a,s, se spuštaju na Zemlju.

U toj noći meleki daju sigurnost vjernicima, to je dakle noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Činjenje dobrih djela u toj noći je bolje nego u hiljadu drugih mjeseci, mnogi hadisi pojašnjavaju važnost ove noći. Imam Buhari i Imam Muslim bilježe hadis od poslanika a,s, da je rekao: Ko god bdije noć kadr u obožavanju Allaha dž,š, (u ibadetu) i traži oprost, njegovi prijašnji grijesi će biti oprošteni.

Kad je noć Kadr? Allah dž,š, je odredio datum te noći poslaniku a,s, ali je poslanik a,s, zaboravio jer su se dvojica ljudi prepirali. Poslanik a,s, je rekao: Izašao sam da vam kažem kad je noć Kadr, ali sam zaboravio iz razloga što su se taj i taj raspravljani o nečemu, možda je to bolje za vas, tražiti je (noć Kadr) u devet, sedam i pet.Tj; 29,27,25 noći ramazana.

Imam Buhari bilježi da je poslanik a,s, rekao: Ja sam vidio tu noć, te sam zaboravio, tražiti je u zadnjih deset noći a posebno u neparnim noćima, u mom snu vidio sam sebe da sam činio sedždu u vodi i blatu, bila je kiša te noći, a bila je to 21 noć. Ebu Seid El-Huri r,a, koji je prenosilac ovog hadisa je rekao: Ja sam vidio blato i vodi na poslanikovom licu kad je odlazio sa sabaha.

Šta trebamo učiti u toj noći? Aiša r,a, je rekla; O Allahov poslaniče! A šta ako ja znam kad je noć Kadr, šta treba da učim; poslanik a,s, reče: reci: Gospodaru Ti si Taj koji prašta i zaista voliš da praštaš pa mi oprosti!

Treće: još jedna važna stvar koju želim spomenuti danas je svakako zekatul fitr. Svakako da je obaveza svakom muslimanu i muslimanki, mladom i starom, mušku i žensku, bogatom i siromašnom, ako posjeduje višak hrane koja prevazilazi njegovu potrebu za jedan dan i noć. Svaki muslim treba da da za svoju porodicu zekatul fitr.

Zekatul fitr je propisan u drugoj godini po hidžri u Medini, tj; u istoj godini kad je naređen i post mjeseca ramazana. Mnogi hadisi govore o zekatul fitretu. Imam Buhari i Imam Muslim te i drugi prenose da je Ibn Omer r,a, rekao: Poslanik je naredio muslimanima da daju zekatul fitr koristeći pregršt (kao mjeru) hurmi, pšenice, raži, obaveza je slobodnom i robu, muškaracu kao i ženi, mladim kao i starijim. Kao što je naredio da se podjeli prije bajram namaza.

Šta je prihvatljivo da se da kao zekatul fitr? Imam Buhari i Imam Muslim prenose od Ebu Seida El-Hudrija r,a, koji kaže: Mi smo davali kao zekatul fitr pregršt hrane, ili pregršt hurmi, ili ječam ili sušenog sira, i ja ću davati sve dok sam živ.

Većina učenjaka kaže, može se dati u vrijednosti hrane koja se spominje u hadisu, i nemože se dati novac umjesto toga. Kako god, imam Ebu Hanife r,h, kaže da ustvari možeš dati novac jer je svrha davanja zekatul fitra ustvari da učiniš siromaha bogatim u tom danu, a i novac je korisniji za njih. Dakle veličina zekatul fitra za ovu godinu je 10 dolara po osobi.

Kad se daju vitre! Treba da se da i podjeli prije bajram namaza. Poslanik a,s, je reko: Ako ga insan podjeli prije bajrama onda je kabul i primljeno, a ako ga podjeli nakon bajrma namaza ond aje to regularna sadaka.

Kome se daje zekatul fitr: Zekatul fitr se daje siromašnim muslimanima, oni čija je zarada mala i nezadovoljava osnovne potrebe za život. Jer poslanik a,s, je opisao zekatul fitr kao hranu za siromašne.

Mudrost zekatul fitreta! Poslanik a,s, je spomenuo dvije mudrosti: prva je pročišćavanje za one koji su postili i koji su eventualno nešto nepristojno rekli ili počinili tokom ramazana (posta) i da se nahrane siromasi.

Imamsedin / juni-24-2016 / 19-Ramazan-1437

Continue reading

Advertisements

Trošenje imetka na Allahovom dž,š putu / Spending, in the way of Allah

Trošenje imetka na Allahovom dž,š putu

DinarPostoji veliki broj muslimana danas, koji vjeruju da Allah dž,š, ništa od njih ne očekuje, osim dnevnih, heftičnih i godišnjih rituala i obaveza, bez ikakvog zalaganja i žrtvovanja za zajednicu i za druge koji su u nevolji. Takva vrsta muslimana misli da njihov namaz, post i hadž će ih dovesti do zadovoljstva Gospodara i da će ih spasiti i smjestiti da uživaju.

Neki od njih, kad ih gledaš naizgled pokazuju i bogobojaznost, i njihovo zadovoljstvo je u debatiranju i raspravljanju o nekim manje važnim stvarima, obavezno citirajući Kur’an i Hadis. Njihova preokupiranost su te sporedne stvari i predstavljaju ih kao glavni problem u životu! Takva vrsta ljudi (da nas Allah sačuva) je ispada ”formalni muslimani” jer su oni preokupirani formom i izgledom a ne sa suštinom i stvarnošću islama.

Da li su takvi upravu? Da li će Allah primiti od nas kao formalnih muslimana? Možemo li dostići i postići cilj bogobojaznih samo sa obavljanjem namaza onako formalno? U suri Bekare 177 Allah dž,š, kaže: Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.

U ovako lijepom ajetu nam je pojašnjeno i precizno, tačno rečeno i definisano šta je zapravo ”bogobojaznost i pobožnost”? Istinski pobožni musliman nije onaj koji samo jednostavno se okreće prema istoku ili zapadu u obavljanju rituala, već je pobožan onaj koji čitav svoj život posveti u služenju Allahu dž,š, i Njegovim stvorenima. Istinsko srce vjernika je ispunjeno strahom, poštovanjem prema Gospodaru, ovo su kvaliteti bogobojaznih i svjesnih.

Draga braćo i sestre; moramo vjerovati iskreno u sve što nas Allah dž,š, uči u Kur’anu ili što je došlo od poslanika a,s. I kao takvo ubjeđenje moramo očuvati, moramo svoje vjerovanje prevesti i sprovesti u djelo. Bez djela, naše vjerovanje nema nikakvo značenje. Obavljanjem naših obaveza i dužnosti prema Allahu dž,š, se nemogu rastaviti i izdvojiti od obavljanja naših obaveza prema ljudima, zajednici i šire. Zato možemo lahko naći oko 18 puta da se spominje u Kur’anu rečenica; Ve akimus sala ve atu zeka. Obavljajte namaz i dajite zekat.

Prvo je dužnost koju smo obavezni prema Bogu dragom, a drugo je obaveza prema Njegovim stvorenjima. Namaz draga braćo bez davanja zekata je samo neputpini ritaul, a dati zekat bez iskrenog nijeta (u ime Allaha) je pogrešan motiv, i tako bude bezvrijedan.

Mi moramo trošiti i djeliti od našeg imetka iz ljubavi prema Bogu dž,š, i samo u ime Njega i radi Njega, moramo se konstantno napominjati, da nije važno koliko smo obrazovani ili bogati ili uspješni, mi smo došli na ovaj svjet bez ičega i tako ćemo ga i napustiti, ništa niko od nas neće ponjeti sa sobom osim djela. A sa trošenjem imetka u ime Allaha mi ustvari slijedimo prirodni poredak. Jer ne postoji drugi cilj našeg postojanja osim da veličamo Allaha dž,š, i da budemo u službi prije svega Njemu i njegovim stvorenjima.

A šta je sa onima koji jednostavno odbijaju da dijele svoj imetak, svoje dragocjeno vrijeme, svoj talenat, svoje vještine, sve to da koristi u zadovoljstvo Gospodara. Šta je sa onima koji su škrati i sebični, šta Kur’an o njima kaže? U suri Muhammed 38 Allah dž,š, kaže: Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki od vas su škrti – a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. – A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.

Dakle Allahu nisu dragi oni koji su sebični i koji škrtare, sebičnost je nedostatak povjerenja, nedostatak vjerovanja u Allahovu milost. Allah će učvrstiti naše vjerovanje u našim srcima, zato ne dozvolimo da se strah od neimaštine uvuče u naša srca. Pa da ne trošimo svoj imetak na božijem putu. Allah dž,š, nam je obećao u suri Ali Imran 92: Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.

U drugom ajetu u suri Bekare 245 Allah kaže: Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti. Ovakva vrsta metafore se ponavlja u Kur’anu oko 6 puta. Jer kad insan djeli od onog s čim nas je Allah obskbio, ustvari mi tada povećavamo stvarno bogatstvo, imetak i zalihe.

Allah dž,š, kaže u suri Bekare 261-262: Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna. One koji troše imetke svoje na Allahovu putu, a onda ono što potroše ne poprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada u Gospodara njihova – ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.

Draga braćo i sestre; kad imamo priliku da gradimo zajednički centar ili kulturni centar, i imamo priliku da učestvujemo u izgradnji i da damo nešto u božije ime, nadam se da svako ko ima vjere u Allaha neće propustiti ovu priliku!

Molim Allaha da nas sačuva straha od siromaštva, da nas sačuva sebičnosti i škrtosti! Molim Allaha da nam da snage i vjrovanja da ono što damo u ime Njega da će nam biti od koristi na Danu Sudnjem.

Continue reading

Lijepo je znati i ovo o sadaki (milostinji)

DinarU našoj vjeri, odnosno Šerijatu, postoje vjerski propisi, među kojima su propisi sadake i zekata. Zekat je opće poznata stvar. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,:“Doista im je Allah propisao imetak u njihovom imetku, koji se uzima od njihovih bogatih (muslimana), pa se vraća (daje) njihovim siromašnim (muslimanima).“ (Buharija i Muslim). Ovaj hadis ukazuje, da zekat ide od muslimana ka muslimanu. Zekat ima svoj poznati nisab, vrijeme i način dijeljenja te on je obavezan svakom muslimanu, ako njegov imetak dostigne visinu nisaba. Međutim, želim, po ko zna koji put, da kažem nešto opet o sadaki i određenim zanimljivostima u vezi sadake…

Da li si se zapitao/la bilo kad, zašto je propisana sadaka? Da bi dobio odgovor, pogledaj, pročitaj i razmisli o životu Poslanika, s.a.v.s. Da li si bilo kad, razmišljao/la o tome, zašto Poslanik, s.a.v.s., nikada nije jeo hranu ili imetak od sadake, niti je uzimao sadaku, nego je samo prihvatao poklon? Kad saznaš odgovor, onda ćeš da shvatiš, zašto je naređena sadaka? Dakle, kao što smo kazali a kao što je i poznato, Poslanik, s.a.v.s., nije uzimao sadaku a uzimao je poklon. Zašto? Sadaka se daje za čiščenje duše, pročiščavanje duše od grijeha. Znači, sadaka se dijeli kako bi se čovjek očistio od grijeha koje je počinio. Dijeljenje sadake je pomiješano sa grijesima, pa zbog toga Poslanik, s.a.v.s., nije htio da uzima sadaku, jer su ljudi sadaku dijelili kako bi se očistili od grijeha a Poslanik, s.a.v.s. tu sadaku nije htio da uzme niti da jede.

Da li si znao/la, da sadaka te može sačuvati od iznenadne smrti? Znači, ako budeš često i iskreno dijelio/la sadaku, Allah će te sačuvati da iznenada, neočekivano umreš. Da li si znao/la također, da sadaka čuva tvoje tijelo? Da, ako budeš često udjeljivao/la tvoje tijelo će biti sačuvano od nesreće i bolesti. Da li si znao/la, da sadaka čuva tvoju djecu, ženu/muža? Da, ako nekog pomogneš svojom sadakom, Allah će preko te sadake da zaštiti i sačuva tvoju porodicu. Zato nakon neke nesreće u kojoj ljudi prežive, šta naš narod odmah kaže:“Sadaka ih sačuvala“ Ili kažu:“Vi ste sigurno negdje jaku sadaku udijelili“ I u pravu je narod, Allah zna, ali nečija marka ili komad hljeba vas je uz Allahovu dozvolu sačuvao.

Zato su, kad je u pitanju sadaka, sva moguća vrata otvorena. Zekat je ograničen, nisab, kategorije ljudi, vremenski, ali kod sadake nije takvo stanje, može se dati bilo kada i bilo kome. Da li si znao da je najbolja i najvrijednija sadaka VODA? S’ad ibn Ubade, r.a., upitao je Poslanika, s.a.v.s.: “Božiji poslaniče, koja ti je sadaka najdraža?“ Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: “Voda (iskopati bunar ili dovesti vodu).“ (Ebu Davud) Zato i nije čudno što su naše dede i nane na udaljenim mjestima, kuda prolaze ljudi, putnici, djeca, životinje, pravili Hair česme, u ime Allaha da se napoji žedan insan ili životinja.

Prenosi Aiša, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.., rekao: „Ko napoji muslimana u predjelu gdje ima vode ima nagradu kao da je oslobodio roba, a ko napoji muslimana u predjelu gdje nema vode ima nagradu kao da je oživio mrtvu osobu.” (Ibn Madže) Prenosi se u nekim predajama, da su učenjaci imali običaj kazati:” „Ko ima puno grijeha neka poji žedne vodom, jer je Allah, dž.š., oprostio grijehe čovjeku koji je napojio žednog psa, pa kakva tek nagrada očekuje onoga ko napoji vjernika muslimana i spasi mu život.“

Saudin Cokoja

VRIJEDNOST SADAKE

Sadaka donosi velike koristi, zavrijeđuje veliku nagradu i ima golem uticaj. Ona unosi radost u srce i davača i primaoca. Ibrahim, a.s, bi dijelio najbolje što je imao, pa mu je neko rekao kako bi i malo manje bilo dovoljno, a on je odgovorio: «Kako ću od Allaha tražiti najbolje i najvrijednije sa onim što je kod mene najgore i bezvrijedno»!

1. Sadaka je dokaz imana.

Ako je sadaka rezultat iskrene želje da se nekome pomogne u ime Allaha, onda je ona dokaz imana. Dolazi od glagola sadaqa što znači potvrditi. Sam Poslanik, s.a.v.s, je rekao:»Sadaka je dokaz»!

Imam en-Newewi kaže:»Sadaka znači dokaz koji govori o imanu onoga ko je daje, jer munafik ne daje sadaku zato što je ne shvata vjernički. Onaj ko daje sadaku, on njome dokazuje iskrenost svoga vjerovanja. A Allah najbolje zna»!

2. Sadaka je moralna osobina Poslanika, s.a.v.s.

Od Ibnu Abbasa, r. a, se prenosi da je rekao:»Poslanik, s.a.v.s, je bio najdarežljiviji od ljudi, a najviše je dijelio u ramazanu kad ga je Džibril, a. s, poučavao Kur’anu. Bio bi darežljiviji od plodnog vjetra».

3. Sadaka liječi bolest i otklanja nevolje.

Među najveće koristi sadake je to što ona može biti uzrok izliječenja bolesnika i što otklanja razne nevolje i iskušenja. Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Liječite bolesne sadakom, imetak osiguravajte zekatom, a nevolje otklanjajte dovom».

Enes b. Malik: «Zaista Allah zbog sadake i čuvanja rodbinskih veza, insanu produžava život, štiti od teške smrti i od svega neželjenog i štetnog»!

Ibnul Qajjim, r. a, kaže:» Koji ljekar ne posmatra srce bolesnika i njegovo duhovno stanje, i koji bolesnike ne liječi sadakom, taj nije ljekar».

4. Onaj koji daje sadaku dobija nagradu iste vrste.

O tome govori hadisi kudsi u kojem Allah kaže:»Čovječe dijeli da ti dadnem»! Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v,s, rekao: »Ko od mu’mina otkloni neku dunjalučku brigu ili nevolju, Allah će od njega otkloniti brige na kijametskom danu, ko nekome olakša teškoću, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na akhiretu. Ko pokrije nekome sramotu, Allah će njega pokriti i na dunjaluku i na akhiretu. Allah je robu na pomoći, sve dok rob pomaže svome bratu ».

5. Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake.

U hadisu stoji: » Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih govori: »Allahu naknadi onome ko dijeli», a drugi govori:»Allahu, daj propast onome ko uskraćuje ».

6. Sadaka uvećava imetak i donosi rizk.

Allah kaže:»Ko će Allahu dati lijep kredit, pa da mu mnogostruko vrati»! (al-Bekare, 245. ajet). S druge strane Allah takođe kaže:»Šejtan vam samo siromaštvo obećava i razvrat naređuje, a Allah obećava oprost od Njega i veliku dobrotu. Allah je zaista neovisan i sve zna»! (al-Bekare, 268. ajet). Ibnul Qajjim kaže:»Allah obećava oprost grijeha i veliku dobrotu tako što će mnogostruko više naknaditi nego što je insan dao, kako na akhiretu tako i na dunjaluku».

Allah kaže i ovo:»Što god da podijelite, On će vam naknaditi, jer On je najbolji opskrbnik»! (Sebe’, 39. ajet). Komentarišući ovaj ajet, Ibnu Kethir kaže:»Što god da podijelite od onoga što vam je naredio i što vam je dozvoljenim učinio, On će vam to naknaditi povećanjem na dunjaluku, a nagradom na akhiretu».

7. Sadaka briše grijehe i povećava stepene

Allah kaže:»Uzmi iz njihova imetka sadaku (zekat), da ih time očistiš i uzdigneš». (at-tawba, 103. ajet). U komentaru ovog ajeta, As-Sa’di kaže: »Da ih očistiš od grijeha i lošeg ponašanja i da ih uzdigneš na veći nivo ponašanja, da čine bolja djela, kako bi im se povećala nagrada na dunjaluku i na akhiretu i kako bi im se povećao imetak». Poslanik u hadisu kaže:»Sadaka gasi grijehe, kao što voda gasi vatru».

8. Sadaka ublažava srdžbu Gospodara i štiti od teške smrti.

Od Enesa b. Malika se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:»Sadaka zaista gasi srdžbu Gospodara i otklanja tešku smrt».

Ebu Umame, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: »Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život».

9. Sadaka će biti uzrok spasa na Sudnjem danu.

Allah kaže:» i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju. “Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo! Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti.” I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi”. (Al-Insan, 8-12. ajeti).

Ukbe b. Amir, r. a, kaže:»Čuo sam Poslanika, s.a.v.s, kad kaže:»Svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake, sve dok se ljudima ne presudi». «Zaštitite se vatre makar sa pola hurme»!

«Ako musliman obuče siromašna muslimana, Allah će ga obući odjećom dženneta, ako nahrani gladnog muslimana, Allah će njega nahraniti plodovima dženneta, ako napoji žednog muslimana, Allah će njega napojiti sa zapečaćenog džennetskog napitka». (et-Tirmizij). Ebu Zerr el-Gaffari:»Nikad se na Zemlji ne podijeli sadaka, a da je sedamdeset šejtana ne pokuša spriječiti»!

Ko zna šta hoće i vjeruje u to, taj ne žali truda i žrtve.

Napisao Hamza ef. Subašić

5. veliki grijeh ne davanje Zekata

5. veliki grijeh ne davanje Zekata

Riječ zekat se spominje na više mjesta u Kur’anu u različitim formama, spominje se oko 34 puta.

Zekat se zove zato što čisti insana od duhovnih prljavšina, kao što je škrtost, sebičnost, itd, zekaz ima značenje i povećanja tj, raste i povećava se. Zekatom se čisti se imetak (imovina).

Uzvišeni kaže u suri Ali Imran u 180 ajetu;

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.

Zatim kaže u suri Fussilet 6-7 ajet;

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ, الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ.

A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju, koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju!

Zatim kaže u suri Tevba 34-35 ajet; 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ.

O vjernici, mnogi svećenici i monasi doista na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju.Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju.

35. na Dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. “Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!

Rekao je Allahov Poslanik a,s, u hadisu; bogataš koji ima zlato i srebro a ne daje na njega zekat (koji je obavezan), neka zna da će se rastopiti na kijametskom danu i pretvoriti u ploče koje će se zagrijavati sa džehenemskom vatrom. pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala.

A kad se te ploče ohlade, ponovo će biti grijane, a dan će trajati pedeset hiljada godina, oni će čekati dok Allah dž,š, ne presudi svim storenjima pa će na kraju njega (onoga koji nije davao zekat) pogledati dali da ga pošalje u džehenem ili da mu oprosti.

قال صلى الله عليه و سلم : أول ثلاثة يدخلون النار ـ أمير مسلط و ذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله تعالى من ماله و فقير فخور.

Rekao je Poslanik a,s, prve tri osobe koje će ući u vatru; vođa koji je nepravedan i zulumćar, bogataš koji nedaje zekat na imanje i siromah koji je ohol.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من كان له مال يبلغه حج بيت الله تعالى و لم يحج أو تجب فيه الزكاة و لم يزك سأل الرجعة عند الموت فقال له رجل : اتق الله يا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال ابن عباس : سأتلوا عليك بذلك قرآنا قال الله تعالى : و أنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي أؤدي الزكاة  و أكن من الصالحين  أي أحج قيل له : فما يوجب الزكاة .

Abdullah ibn Abbas r,a, je rekao; ko god imadne dovoljno sredstava za hadž pa ne ode ili je imao dovoljno imanja a ne udjeli zekat, on će moliti Allaha za povratak. Pa jedan čovjek reče; boj se Allaha o Ibn Abbase; onaj ko će pitati za povrata su kafiri, pa je Ibn Abbas rekao; da ti proučim ajet iz Kur’ana;

I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem (tj; zekat dam) i da dobar budem (tj; da obavim hadž)!”

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزميته ـ أي بشدقيه ـ فيقول : أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية  و لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة .أخرجه البخاري.

Ebu hurejre r,a, prenosi da je Poslanik a,s, rekao; kome Allah podari imanje a nebude davao zekat, na Kijametskom danu će mu se pretvoriti u zmiju, pa će ga kidati I trgati, I govorit će mu ja sam tvoj imetak. A zatim je proučio ajet iz sure Al Imran;

Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.

و قال صلى الله عليه و سلم : خمس بخمس قالوا : يا رسول الله و ما خمس بخمس ؟ قال : ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم و ما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر و ما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت و لا طففوا المكيال و الميزان إلا منعوا النبات و أخذوا بالسنين و لا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر.

Kaže Resul a,s, pet za pet, pa je bio a,s, upitan šta je pet za pet? Reče Poslanik a,s;

1. kad god ljudi iznevjere svoje obećanje, Allah na njih pošalje neprijatelja,

2. Kad god ne sude po Allahovom zakonu, pojavi se siromaštvo među njima.

3. Kad god se pojavi nered, prostitucija i zinaluk, pojavi se u velikim količinama umiranje.

4. Kad god su zakidali na vagi a da se nije pojavila teška godina.

5. A kad god nedaju zekat Allah nespušta kišu.

Imam Sedin Agić

Feb 18.2012

26 Rebiul Evvel 1433

5) Major sin is not paying Zakat

5) Major sin is not paying Zakat

The word “Zakat” mentioned in the Qur’an more than 33 times, in different places of the Qur’an. The Zakat paid on one’s wealth is so called  because it purifies wealth, and it is a means of increasing it, blessing it and making it more beneficial, and means of assisting one to use it in doing good deeds.

Allah, the Most High, says in Surah Al Imran 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

„And let not those who greedily hold back the gifts which Allah has bestowed on them of His Bounty (Allah has given to them from His Grace) think that it is good for them (and so they do not pay the obligatory Zakat).

No, it will be worse for them; soon shall the things which they greedily withheld will be tired to their necks like a twisted collar on the Day of Resurrection. And to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth; and Allah is Well-Acquainted with all that you do“.

And in Surah Fussilat (explained in detail) 6-7:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ, الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ.

„And woe to (polytheists) those who join gods with Allah, Those who give not regular Charity, and they are disbelievers in the Hereafter“.

Allah says in surat Tawbah 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ.

O you who believe! there are indeed many among the priests and monks, who in (there) Falsehood (lies) eat up the substance of men and block (them) from the way of Allah. And there are those who bury gold and silver and spend it not in the way of Allah: announce unto them a most grievous penalty“.

On the Day when heat will be produced out of that (wealth) in the fire of Hell, and with it will be burned on their foreheads, their flanks, their flanks, and their backs. “This is the (treasure, wealth) which ye buried for yourselves: taste you, then, the (treasures,wealth) you buried!

The Prophet Muhammad says: A wealthy person who has got gold and silver, but does not pay the Zakat due on the same, (should know that) his gold and silver will be melted on the day of Judgment and Converted into slabs which will then be heated in the fire of Hell, and then has sides, his forehead, and his back will be branded therewith.

When these slabs will get cold, they will be heated up once more in the furnace of the Hell, the branding will be continued throughout the day, the duration of which will be equal to fifty thousand years, and the case of all people will have been decided bu this time and they will be shown their way either to the Hell or to Paradise.[1]

The Prophet Muhammad says:

قال صلى الله عليه و سلم : أول ثلاثة يدخلون النار ـ أمير مسلط و ذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله تعالى من ماله و فقير فخور.

there are three people who will enter the fire; an oppressive leader, a wealthy person who does not pay Allah’s right from his wealth and proud person“.[2]

Ibn Abbas r,a, (may Allah be pleased with him) said:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من كان له مال يبلغه حج بيت الله تعالى و لم يحج أو تجب فيه الزكاة و لم يزك سأل الرجعة عند الموت فقال له رجل : اتق الله يا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال ابن عباس : سأتلوا عليك بذلك قرآنا قال الله تعالى : و أنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي أؤدي الزكاة  و أكن من الصالحين  أي أحج قيل له : فما يوجب الزكاة .

whoever has enough property to make pilgrimage or to pay Zakat but he does no, will ask Allah to return (to this world) when dying. Someone said: Ibn Abbas, fear Allah, No one asks for return but the unbelievers.

Then Ibn Abbas read Allah’ saying; And spent something (in cherity) out of the substance which We have bestowed on you, before death should come to any of you and he should say:

O my Lord! Why did  You not give me relief for a little while? I should then have given (largely) in charity, and I should have been one of those who do good deeds. Sura Al-Munafiqun 10.

Abu Hurayrah r,a, related that the Prophet said;

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزميته ـ أي بشدقيه ـ فيقول : أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية  و لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة .أخرجه البخاري.

 „Whoever is made wealthy by Allah and does not pay the Zakat of his wealth will be made like a bald-headed poisonous male snake with two black spots over its eyes. The snake will encircle his neck and bite his cheeks and say: I’m your treasure“. Then he recites the following verse:

And let not those who greedily hold back the gifts which Allah has bestowed on them of His Bounty (Allah has given to them from His Grace) think that it is good for them (and so they do not pay the obligatory Zakat).

No, it will be worse for them; soon shall the things which they greedily withheld will be tired to their necks like a twisted collar on the Day of Resurrection. And to Allah belongs the heritage of the heavens and the earth; and Allah is Well-Acquainted with all that you do“. Sura Ali Imran 180[3].

It was related that the Messenger of Allah said: „Five (actions) entail (punishments): they asked, what does it mean? He said:

و قال صلى الله عليه و سلم : خمس بخمس قالوا : يا رسول الله و ما خمس بخمس ؟ قال : ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم و ما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر و ما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت و لا طففوا المكيال و الميزان إلا منعوا النبات و أخذوا بالسنين و لا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر.

1. Whenever some people break a covenant, Allah will entice their enemy to attack them.

2. If they rule in other than Allah’s law, they will be plagued with poverty.

3. If indecency (adultery) prevails them, there will be more deaths.

4. If they give short scales or weights they will be deprived of tillage and will suffer the barren years,

5. if they do not pay Zakat, there will be no rain[4].


[1] Hadith reported by Imam Muslim, Ahmad and Imam Nasai.

[2] Hadith reported by Imam Hakim, Ibn Hibban and Imam Ahmad.

[3] Hadith reported by Imam Bukhari.

[4] Hadith reported by Imam Abu Dawud and Ahmad.

And Allah gives to whom He wills without limit

Allah said: “And Allah gives to whom He wills without limitو الله يرزق من يشاء بغير حساب. this ayah indicates that Allah gives sustenance to whomever He wills of His servants without count or limit in this and in the Hereafter. Hadith has stated (that Allah said) : “O son of Adam! spend (in Allah’s cause) and I (Allah) will spent on you”. ابن آدم أنفق أُنفق عليك. (reported by Al-Humaydi 2:459.

The Prophet said: “O Bilal! spend and do not fear deprivation from the Owner of the Throne“. (reported by Ima At-Tabarani 10:192.    أنفق بلال و ل تخش من ذي العرش اقلالا

Allah said: “and whatsoever you spend of anything (in Allah’s cause) He will replace it“. و ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

In addition, it is reported in the Sahih (that Prophet said) : “Every day two angels come down from heavens and one of them says: O Allah! Compensate every person who spends in Your cause, and the other (angel) says: O Allah! Destroy every miser“.  Reported By Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari 3:357.

” يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي ، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ”

Also in Sahih, Prophet said: “The son of Adam says, My money, my money! Yet, what is your money except that which you eat and use up, wear and tear, and spend in charity and thus keep (in your record). Other that that, it will go away and will be left for the people (the inheritors). Imam Muslim 4:2273.

in addition, Imam Ahmad reported that Prophet said: “The dunya (life of this world) is the residence of those who have no residence, the wealth of those who have no wealth, and it is harvested by those who have no sense of reason“. Imam Ahmad 6:71.  الدنيا دار من لا دار له ، و مال من لا مال له ، و لها يجمع من لا عقل له

Imam Sedin Agic

Tafseer Ibn Katheer

عناية القرآن بمصارف الزكاة

عناية القرآن بمصارف الزكاة

وإذا كان أمر الزكاة قد جاء في القرآن مجملا كما عرفنا، فإنه قد عنى -بصفة خاصة- ببيان الجهات التي تصرف لها وفيها الزكاة، ولم يدعها لحاكم يقسمها، وفق رأى له قاصر، أو هوى متسلط، أو عصبية جاهلية. كما لم يدعها لمطامع الطامعين الذين لا يتورعون أن تمتد أيديهم إلى ما ليس لهم، والذين يزاحمون بمناكبهم المستحقين من أهل الفاقة والحاجة الحقيقيين، وفى عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم- تطلع بعض ذوى الأعين الشرهة والأنفس النهمة، وسال لعابهم إلى أموال الصدقات، متوقعين من رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أن ينفحهم منها نفحات تشبع من طموحهم، وترضى من شرههم، فلما ضرب الرسول – صلى الله عليه وسلم- عنهم صفحًا ولم يلق إليهم بالا، غمزوا ولمزوا، وتطاولوا على المقام النبوي الكريم، فنزلت آيات الكتاب تفضح نفاقهم، وتكشف شرههم، وتبين جور موازينهم النفعية الشخصية، وتبين المصارف التي يجب أن توضع فيها الزكاة، وذلك قوله تعالى: “ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ . إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” (التوبة: 58 – 60).. وبهذه الآيات انقطعت المطامع، وتبينت المصارف، وعرف كل ذي حق حقه.

روى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فبايعته – وذكر حديثًا طويلا- فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة، حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك” (في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وقد تكلم فيه غير واحد (مختصر المنذري: 2/230).

Etiquette of ‘Eed

Etiquette of ‘Eed

‘Eeds or Festivals are moments of celebration common to all nations. The festivals of non-believing nations are associated with worldly matters such as the birth of a nation or its decline, the appointment or crowning of a ruler, his marriage, or the beginning of a season like spring, and so on. As to Muslims, their festivals (‘Eeds) are associated with their religious rituals.  They have only two festivals or ‘Eeds:  ‘Eed Al-Fitr (Celebration of the end of Ramadhaan) and ‘Eed Al-Adha (festival of sacrifice).

When the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) came to Madeenah and found the people celebrating two days he,allallaahu ‘alayhi wa sallam, said:  “What are these occasions”?  They said: “We used to celebrate them in Jaahiliyya (before the coming of Islam)”.  He, allallaahu ‘alayhi wa sallam, then said : “Allaah has replaced them for you with the two better days (i.e. ‘Eed Al Fitr and ‘Eed Al-Adha)”.  These two festivals which Allaah prescribed to the Muslims are part of the rituals of Islam which should be commemorated and the purposes of which should be understood.
Rules Pertaining to ‘Eed:
1.  It is forbidden to fast on the day of both ‘Eeds, as it is understood from the hadeeth narrated by Abee Sa’eed that the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) forbade the fasting of the two ‘Eeds.
2.   It is recommended that both men and women observe ‘Eed prayer in an open field as is clear in the Hadeeth narrated by Um Atiya, may Allaah be please with her, who said:  “We used to be ordered to come out on the day of ‘Eed and even to bring the virgin girls from their houses and menstruating women so that they might stand behind the men and say Takbir along with them and hope for the blessings of that day for purification from sins”.  Since menstruating women as well as those who are virgin are commanded to observe ‘Eed prayer, there is no doubt that the men, old and young are even strongly commanded to observe it.
3.  ‘Eed prayer should be performed before the khutba of ‘Eed as is confirmed in the hadeeth narrated by Ibn Amr, Abee Sa’eed, and Ibn Abbas may Allaah be pleased with them.
4.   It is recommended that the Imaam makes Takbeer (Allaahu Akbar) during the prayer, seven times in the first Raka’at and five in the second.  This has been confirmed by the companions of the Salaf (our righteous predecessors).
5.   It is recommended that the Imaam recites in the first Raka’at Soorah Al-A’alaa (chapter 87) and Soorah Al-‘Ghaashiah (chapter 88) in the second.  Other reports also show that the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) used to recite Soorah  Qaaf (chapter 50) and Soorah Al-Qamar (chapter 54) as is confirmed in Saheeh Muslim.
6.  There is no Sunnah prayer either before or after ‘Eed prayer as Ibn Abbas, may Allaah, be pleased with him, narrated that whenever the Prophet sallallaahu `alayhi wa sallam ( may Allaah exalt his mention ) went for ‘Eed prayer, he used to pray two Raka’at (of ‘Eed) but nothing before or after them.