Imati lijepo mišljenje o Allahu u vremenu iskušenja

November 21, 2014 Leave a comment

Imati lijepo mišljenje o Allahu u vremenu iskušenja

Imam Sedin Agic U hadisu kojeg bilježi imam Muslim, od Džabira, r.a., stoji da je kazao: Tri dana prije Poslanikove, s.a.v.s., smrti sam ga čuo kako kaže: ‘Neka niko od vas ne umre, a da o Allahu nema lijepo mišljenje.’ Draga braćo kao muslimani mi uvjek trebamo imati lijepo mišljenje o Allahu, sve dok radimo dobra djela, trebamo se nadati dobru, i da će nam Allah ukabuliti dobra djela, i iz njegove milosti On će nam oprostit i dati da živimo lijep život na ovom svijetu.

Imati lijepo mišljenje, pozitivno i optimistično o Allahu dž,š, je možda i teško kad je u pitanju neko od iskušenja ili u vremenu kušnji! Mnogo puta ta iskušenja dolaze uzastopno jedno iza drugog, ili čak mnoga dolaze u isto vrijeme odnosno istovremeno. Tokom tog vremena srce se slomi i iskomada se na djelove, tako da ima osjećaj da su se zidovi ovog svijeta srušili na njega, i da su se vrata pozatvarala.

U takvom stanju čovjek može da osjeća brigu i nervozu, koji mogu da poremete spavanje, čak i da poremeti cijeli ljudski život. U takvom vremenu kad se nađe insan i kad osjeća da je provalija ispod njega a svijet ga hoće progutat, tada moramo imati dobro i ispravno, pozitivno mišljenje o Allahu dž,š. Jer znamo da je to jedno od njegovih iskušenja i to je jedna mjera da se ispita naša izdržljivost, snaga i mogućnosti, jer On dž,š, nas poznaje bolje nego mi sami sebe.

Allah dž,š, zna tačno šta je u našim srcima i šta se nalazi u dubini naših srca. Kaže Allah dž,š, u suri Bekare 155: Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj izdržljive. U ovom veličanstvenom ajetu Allah dž,š, nam ne obećava bogatstvo, zdravlje i prosperitet cijelo vrijme (tokom našeg života) već nam govori da će nas zasigurno iskušavati sa mnogim stvarima kao što su; strah, glad, gubljenje života, gubljenje bogatstva, ali u isto vrijeme nam daje radosne vijesti a to je utjeha, ako na tim iskušenjima budemo strpljivi.

Allah dž,š, kaže u suri Bekare 214: Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali – uzviknuli: “Kada će već jednom Allahova pomoć!?” Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!

Kroz historiju čovječanstva, bogobojazni, pokorni kao i slabi su bili iskušavani, s hodno njihovom kapacitetu vjerovanja i Allahove dž,š, mudrosti. Naši preci su bili iskušavani sa azličitim iskušenjima a koja su ujedno bila teška i konstantna, kao što nas Allah dž,š, obavještava u suri Bekare 214: Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali – uzviknuli: “Kada će već jednom Allahova pomoć!?” Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!

No, i pored tolikih iskušenja i njihove veličine i jačine ipak su ostali čvrsti u svom vjerovanju, i Allah dž,š, daje odgovor na njihovo pitanje; “Kada će već jednom Allahova pomoć!?” kada kaže: Eto, Allahova pomoć je zaista blizu!

Zato dragi brate budi strpljiv na Allahovim odredbama, sačuvaj svoje misli, sačuvaj svoje srce od ružnog mišljenja o Allaha. Jer ti vidiš u tom iskušenju belaj za sebe, ali Allahovu odredba je veća i mudrija od toga! Kao što nas Allah dž,š, obavještava da poslije svake teškoće dolazi olakšica, i to potvrđuje ponavljajući to u istoj suri ajet iza ajeta. Ovaj ajet je tako bitan i jasan da ga može svako razumiti, u suri Šerah Allah kaže: Zaista, s mukom je i olakšanje, zaista, s mukom je i olakšanje!

Ovdje u ovim ajetima Allah dž,š, koristi riječ ”meal” što znači ”sa” a koja je drugačija kada Allah dž,š, kaže u drugom ajetu u suri Talak 7: Allah će, sigurno, poslije tegobe, olakšicu dati. Ovdje je korištena riječ ”ba’d” ”poslije”. U suri Šerah i riječima tegoba korišteno je određeni član ”el-usr” što označava jedninu tegobe, za koju se zna i koja je specifična (kao što je recimo rečeno za glad, gubljenje života, usjeva itd). Dok je riječ ”jusr” ”olakšica” ne određenog člana i koja nije specifiča olakšica i zato ih može biti mnogo, i raznilikih olakšica.

Učenjaci muffesiri kažu: Kada Allah iskušava roba svog sa nekim iskušenjem, u isto vrijeme, Allah dž,š, će mu dati mnogo vrsta olakšica. Dakel jedna tegoba ne može prevladati dvije olakšice, pa zbog toga, iskušenja ne bi nas trebala potresti i oslabiti naše vjerovanje, umjesto toga bi trebali biti stabilniji i iskoristiti tu priliku da se približimo Allahu dž,š, sa teobom i pokajanjem, dovom, zikrom, namazom, učenjem Kur’ana i svim ostalim vidovima robovanja, ako nas išta približi Allahu to bi trebala niti iskušenja, jer ako to ne uspijemo kroz iskušenja onda sumnjam da ćemo to postići sa blagostanjem.

Allah dž,š, iskušava svoje robove zbog razloga samo Njemu poznatog, i to je Njegova apsolutna mudrost, svaki insan bi trebao biti zauzet sa dobrim stvarima i sa pozitivnim mislima, jer nam Poslanik a,s, kaže: Od Ebu Hurejre r,a, prenosi se da je Vjerovjesnik a,s, rekao: ”Uzvišeni Allah je rekao: ‘Ja sam prema Svome robu onakav kakvo on ima mišljenje o Meni. Ja sam sa njim kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi. Ako Me spomene naglas u društvu, Ja njega spomenem u društvu koje je bolje od njegovog društva. Ako Mi se približi za pedalj, Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se približi za lakat, Ja se njemu približim za dužinu raširenih ruku. Ako Mi on hodeći dolazi, Ja njemu dolazim trčeći.”  Imam Buhari.

Imam Ibn Hadžer kaže: To znači, Ja sam moćan da uradim šta god moj rob očekuje da uradim. A Imam Nevevi kaže: Učenjaci kažu da je očekivanje onog najboljeg od Allaha ustvari, očekivati da spusti svoju milost na insana i da otkloni od njega tegobu.

U ovom hadisi kudsiju koji nas tjera na razmišljanje njegovog teksta, na prvi pogled Allah nas poziva ka posjedovanju pozitivng mišljenja o njemu u svim situacijama i okolnostima.. kada rob ima lijepo mišljenje o svom Gospodaru i nada se Njegovoj milosti i oprostu, Allah dž,š, ga neće razočarati.

Kada molimo Allaha dž,š, u našim dovama, moramo biti sigurni da će nam biti uslišano, kada se iskreno pokajemo i napustimo grijehe, moramo biti sigurni u Allahaov oprost i da će nam oprostiti. Kada radimo neko dobro djelo moramo imati pozitivno mišljenje da će Allah to primiti od nas, sve je ovo pod našom temom; imati lijepo mišljenje o Allahu.

Zato poslanik a,s, kaže: Kada molite i upućujete dove, budite sigurni da će vam biti udovoljeno. Imam Tirmizi. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Lijepo mišljenje o Uzvišenom Allahu sastavni je dio ljepote ibadeta.“ Imam Ebu Davud i Tirmizi.

Zato dragi brate ne dozvoli da te bilo kakvo iskušenje ili belaj koji te snađe da imaš ružno mišljenje o Allahu dž,š. Molim Allaha dž,š, da nas spasi lošeg mišljenja, da nam podari upute, berićeta u vremenu, imetku i djeci. Ami ja Rabbel alemin.

Put dobročinstva, put ka napredku

November 14, 2014 Leave a comment

Put dobročinstva, put ka napredku

Imam Sedin Agic Allah dž,š, nam naređuje da se držimo puta dobročinstva, puta uspjeha. Kaže uzvišeni u suri Hadž 77: O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. Kako vrijeme prolazi, sve što ostavimo od hajra i dobra je ono dobro koje smo učinili samo radi Allaha.

Ko je najzaslužniji da bude sljeđen, da to slučajno nije neka filska zvijezda, ili možda neki pjevač ili pjevačica, ili možda neki poznati govornik! Ne, niko od takvih, niko od onih koji samo pričaju a djelu čine suprotno. Allah dž,š, kaže u suri Enbija 73: I učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali.

E zbog toga su oni koji su željni i žedni Allahove blizine, oni su takođe željni da se trude da urade kakva hajra u svome životu, kaže uzvišeni u suri Bekare 148: Svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete!

Ebu Bekr r,a, je bio jedan od brilijantnih primjera koji je radio dobro. Jedne prilike naš Poslanik a,s, je upitao; Ko je od vas danas zapostio? Kaže Ebu Bekr ja, o Allahov Poslaniče. Zatim poslanik a,s, ponovo upita; Ko je od vas danas pratio dženazu namaz? Ebu Bekr ponovo reče ja, o Allahov poslaniče: Poslanik ponovo upita; Ko je od vas danas posjetio bolesnika? Kaže Ebu Bekr ponovo ja, o Allahov poslaniče. Tada poslanik a,s, reče: Kod koga god se nađu ova djela ući će u Džennet.

Znak uspjeha: Znak uspjeha da te Allah voli, je u onome s čim te je učinio zauzetim! Zato brate, ako hoćeš da znaš svoj rank i mjesto kod Allaha dž,š, onda pogledaj svjoje mjesto koje ti je dao, i gdje je Gospodar kod tebe?. Ako ti je Allah (neuzu billah, da Allah sačuva) deseti po redu ili bilo koji a ne prvi, onda ćeš i ti biti kod Allaha dž,š, zadnji. Zato su se ashabi nadmetali u dobročinstvu.

Omer ibn Hattab r,a, je jedne prilike želio da pretekne Ebu Bekra u dobročinstvu. Kaže Omer ibn Hattab r,a: Jednog dana je poslanik a,s, zatražio od nas da damo sadaku. Tada sam imao nešto imanja, i rekao sam; danas ću preteći Ebu Bekra r,a, i ako ga ikad preteknem to je danas. Tog dana sam donio pola svog imanja, poslanik me je upitao a šta si ostavio svojoj porodici, rekao sam isto ovoliko. Zatim je došao ebu Bekr r,a, i donio cijeli svoj imetak, poslanik a,s, ga upita što si ostavo svojoj porodici, rekao je Allah i poslanika a,s. Tada sam rekao kaže Omer; Nikada neću moći prestići Ebu Bekra.

Putevi činjenje dobra su raznovrsni, Ebu Zerr El-Gifari r,a, prenosi da je poslanik a,s, rekao: Sadaka se daje za svaki dan u kom sunce iziđe. Ebu Zerr reče: O Allahov poslaniče, a odakle ćemo mi dati sadaku ako smo siromašni? Poslanik a,s, reče: Vrata sadake su i izgovaranje tekbira (Allahu ekber) ili Tehlila (SubhanaAllah) ili Tahmida (El-Hadulillah) ili La i lahe illaAllah, ili estagfirullah.

Preporučivanje dobra, odvraćanje od zla (ili opominjanje), odklonjanje trnja i kamenja s puta kud narod hoda, upućivanje ili pomaganje slijepom, slušanje gluhog i nijemog sve dok ih ne razumiješ (dakle biti strpljiv s ljudima posebne potrebe) upućivanje i pomaganje onome ko nešto traži a ti znaš mjesto, pomaganje iznemoglom i onome koji tržai pomoć, sve ovo su vrata dobročinstva.

Najbolje i najvažnije dobro koje mi možemo uraditi jeste da napustimo loše i zabranjeno u našim životima. Prenosi se da je neki čovjek došao Ibrahimu ibn Edhemu i rekao mu: ”Moja duša me neprestano navodi na grijehe, pa me posavjetuj kako da se toga oslobodim.”

Ibrahim ibn Edhem mu odgovori: ”Kad te duša pozove u grijeh prema Allahu, ti se slobodno prepusti grijesima, ali pod nekoliko uvjeta.” ”Koji su to uvjeti?”, upita čovjek. Ibrahim mu reče: 1- ”Kada budeš želio učiniti grijeh onda to učini na mjestu gdje te Allah ne vidi.” Čovjek mu reče: ”Subhanallah, kako da to učinim kad me Allah svugdje vidi!”

Zatim mu reče: 2- ”Kada te duša pozove u grijeh učini to, ali ne na Allahovoj zemlji.” Čovjek reče: ”Ali kako kad je sva zemlja Allahova!” Ibrahim ibn Edhem je nastavio: 3- ”Kada budeš želio učiniti grijeh nemoj jesti ništa od opskrbe koju Allah daje.” Čovjek uzviknu: ”A zar sva opskrba nije od Allaha! 4- ”Kada budeš želio učiniti grijeh, i kada te nakon smrti meleki povedu u Vatru, nemoj ih slušati.” ”A kako da ih ne slušam i kako da se oduprem kad je to nemoguće.” 5- ”Kada budeš čitao svoje grijehe iz knjige koja će ti biti data na Sudnjem danu, nemoj ih priznati već poreci da si to činio.”

A gdje su kiramen-katibini, gdje su meleki čuvari, gdje su ostali svjedoci koji će svjedočiti protiv čovjeka?” Na kraju mu Ibrahim ibn Edhem reče: ”Pa kako se onda ne stidiš da činiš grijehe prema Allahu, a On te vidi, podario ti je život i opskrbu, dao ti zdravlje i snagu?!” Nakon tih savjeta čovjek je počeo plakati i kroz suze je govorio: ”Tako mi Allaha, od danas neću biti nepokoran Allahu, dž.š.”

Molim Allaha dž,š, da nas sačuva grijeha javnih i tajnih, da nam podari snage da ne pogriješimo prema Njemu i da nas učvrsti na putu istine i pokornosti, amin ja Rabbel Alemin.

Mudra poruka

November 13, 2014 Leave a comment

Jedna premudra hikaja nam kazuje da je jedan od mudrih halifa sa svojom svitom šetao parkovima drevnog Bagdada kada je u jednom vrtu ugledao starca koji u ruci drži mladicu palme sa jasnom namjerom da je posadi.

Halifa mu kaža, čestiti čovječe, deder mi reci zašto ciniš uzaludan posao? Šta te nagnalo da ciniš ono od čega ti pouzdano nikakve koristi neceš imati? Starac se nije dao zbuniti vec je halifi kazao da je tačno da on neće plodove ubirati sa ovog drveta ali je on za svoga života jeo plodove koje su zasadili njegovi preci pa i on isto cini za buduca pokoljenja.

Začudi se halifa dubokoumnošcu starca pa mu reče aferim, čestitam ti na tome. Napomenimo da je u taj vakat bio običaj da onoga koga halifa javno pohvali iz državne hazne bude nagrađen sa 1000 dukata. Starac primivši pare nastavi da govori.

Vidiš cestiti halifa moja palma koju još ni posadio nisam plod mi već dade. Halifa se nasmija i ponovo kaza aferim i starom baštovanu bude isplaćena još 1000 dukata. Stari baštovan još dometnu na svoje rijeci sljedecu mudrost. Svaka palma raca u godini dana tek jedanput ova moja, uzoriti halifa, evo rodi dva puta za jednu godinu. Halifa rece još jedanput aferim i uskliknu svojim dvorjanima. Požurimo odavde, ovaj starac kako je krenuo cijelu državnu blagajnu ce nam isprazniti.

:) uživajte

Ne dozvoljeni emulgatori !!!

November 7, 2014 1 comment
Categories: Općenito, Poučno, Zanimljivo

Važnost namaza!

November 7, 2014 Leave a comment

Važnost namaza

2d849-imam2bsedinI pored toga što ja namaz važan, žalosno je da mnogi muslimani danas ne klanjaju. Cilj namaza je da nas spoji sa Allahom dž,š, i da učvrsti našu vezu, da budemo zahvalni na svim blagodatima, i da nas opomene na Njegovu veličinu. Isto što se tijelo hrani hranom i vodom, tako isto i duša ima svoju hranu i potrebe. Duševne potrebe se ispunjavaju sa robovanjem Allahu dž,š, a jedan od najvažnijih načina robovanja je svakako namaz. Tako možda je tijelo insana zdravo, ali je duševno bolesno i mrtvo. Ebu Musa El-Eš’ari r,a, prenosi da je Poslanik a,s, je rekao: Primjer čovjeka koji spominje Allaha i onoga koji Ga ne spominje je primjer mrtvog i živog. Buhari.

Allah dž,š, kaže u suri Enfal 24: O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; Važnost namaza je: Direktna komunikacija sa Allahom dž,š: Poslanik a,s, kaže: Najbliži čovjek Allahu dž,š, je onda kada je na sedždi. Muslim.

Kroz namaz smo u mogućnosti da se povežemo sa Allahom dž,š, arapska riječ za namaz je SALAT što znači veza. Poslanik a,s, kaže: Kada neko od vas hoće da klanja, on komunicira sa Allahom dž,š, zato budite oprezni kako se obraćate Allahu.

Namaz je stub islama: Namaz je drugi stub vjere, kada postimo postimo samo jedan mjesec u goodini, kad dajemo obavezni zekat dajemo jednom godišnje, kad obavljamo hadž, obavlajmo samo jednom u životu, ali namaz je taj koji se mora obavljati najmanje pet puta na dan.

Uspjeh leži u namazu. Poslanik a,s, kaže: Prvo za šta će čovjek biti pitan na Sudnjem Danu jeste namaz, pa ako on bude valjan i ostala djela će biti valjana a ako on bude ne ispravan i ostala djela će biti ne ispravna. Koristi namaza: Štiti od šejtana prokletog: Čovjek je stvoren slabićem, i bez traženja pomoći od Allaha dž,š, bilo bi nemoguće se spasiti od šejtana. Allah dž,š, kaže u suri Ankebut 45: Molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Draga braćo! Nema sumnje da onaj koji stane pred Allaha dž,š, drugačiji od onoga koji ne stane pred Allaha. Ili kako neko može da nastavi sa činjenjem grijeha a stoji pred Allahov dž,š, pet puta devno.

Namaz obogaćuje dušu: Čovjek je zaboravko, a posebno u današnjem vaktu zautetosti, namaz zadovoljava naše duhovne potrebe, a to daje duši mir i zadovoljstvo. Kaže Uzvišeni u suri Ra’d 28: One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!”

Namaz nas čini skrušenim: Prepoznavajući Allahovu veličinu i našu ovisnost o Njemu, čovjek se pokori te bude skrušen i čuva se oholosti. U namazu čovjek spušta svoj naj-uzvišeniji dio tijela i intelekta na tlo, i izgovara riječi; Hvaljen neka je moj Gospodar!!

Skrušenost je jedna od osobina koje Allah dž,š, spaja sa uspjehom, kaže dž,š u suri Mu’minun 1-2: Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju.

Namaz briše grijehe: Svako čini grijehe, no, kako god, Allah dž,š, nam briše iste. Kaže uzvišeni u suri Hud 114: I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. Poslanik a,s, nam navodi lijep primjer kada je rekao ashabima r,a: Šta mislite o tome da je rijeka ispred vrata nekoga od vas, te da se u njoj pet puta dnevno okupa, da li bi na njemu ostalo prljavštine? Rekoše: Ne bi ostalo na njemu nimalo prljavštine. Poslanik a,s, reče: To je primjer pet dnevnih namaza kojima Allah briše grijehe. Buhari i Muslim.

Namaz liječe naše probleme: Čovjeka okružuju raznorazni problemi i iskušenja, jednom kad se fokusiramo na učvršćivanje naše veze sa Allahov dž,š, On dž,š, će riješiti naše dunjalučke probleme. Kako to naši učenjaci kažu: Ko učvrsti vezu sa Allahom dž,š, Allah će učvrstiti njihovu vezu sa ostalim stvorenjima. Allah dž,š, kaže. Tražite pomoć u strpljenju i namazu.

Namaz ujedinjuje muslimane: Kada se namaz obavlja u džematu, to označava, jedinstvo, bratsvo i jednakost među muslimanima. Klanjači stoje u safovima, rame uz rame, ne obraćajući pažnju na rasu, nacionalnost, boju, jezik, bogatstvo ili siromaštvo, svi klanjaju zajedno kao jedno tijelo. Ovakav način klanjanja uništava sve perde koje stoje među ljudima. Abdullah ibn Omer prenosi da je Poslanik a,s, rekao: Klanjanje u džematu je vrijednije i bolje za 27 ili 25 deredža. Buhari i Muslim.

S druge strane negiranje namaza, o tome kaže Uzvišeni u suri Infitar 6: O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit. Tako na taj način si nepokoran svome Gospodaru! Naše postojanje na ovom svijetu je samo radi robovanja odnosno obožavanja Allaha dž,š svaki dan. Kaže Uzvišeni u suri Merjem 59-60: A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći; ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući. Ljudi u Džehennemu će biti upitani: “Šta vas je u Sekar dovelo?” “Nismo” – reći će – “bili od onih koji su molitvu obavljali.

Nezahvalnost: Odbiti pozivnicu Gospodara i uspostavljanja bliske povezanost sa Njim je zaista čin ne zahvalnosti. Allah je taj Koji nas je stvorio i sve dao. Kaže Uzvišeni u suri Mulk 23: Reci: “On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!” Poslanikova stopla su oticala od dugog stajanja u namazu, a kad je upitan on bi rekao: Pa zar da ne budem zahvalni rob.

Biti lijen: Koju vrstu izgovora ćeš dati svom Gospodaru, na Danu Sudnjem? Onaj koji ti je podario 24 sata, a Koji od tebe traži da odvojiš za Njega nekih tridesetak minuta na dan.

Bit ćeš mizeran: Oni koji nemaju konekciju sa Allahom dž,š, oni traže alternativu da se smire na neki drugi način. Ali ta vrsta potrage je nedostižna i bez plodna je. Kaže Allah dž,š, u suri Taha 124-6: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti. “Gospodaru moj” – reći će – “zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?” “Evo zašto” – reći će On: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.”

Molim Allaha da nas pomogne i učini iskrenim.

Rekao je Sufjan Es-Sevri r,h

November 4, 2014 Leave a comment

Naj-jače oružje šejtana protiv insana je ”strah od siromaštva” a ako se nađe taj strah u ljudskom srcu, bude mu zabranjena istina (HAK) govorit će po svome hiru i mislit će o Gospodaru loše.

Sufjan Es-Sevri r.h

Da nas Allah sačuva siromaštav:
Kaže uzvišeni u suri Bekare 268: Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.

Imam Ibn Hatim navodi predaju od Abdullaha ibn Mes’uda r,,a, koji kaže: Rekao je Allahov Poslanik a,s: Šejtan ima interes prema čovjeku a i Melek ima interes. Interes šejtana je da ga navede na zlo i negaciju istine, a želja meleka je da ga nevede na dobro i potvdu istine. Ko tonađe neka zna da je to od Allaha dž.š. i neka Mu zahvali, a ko nađe šta drugo, neka traži od Allaha dž,š, da ga zaštitu od šejtana. Imam Tirmizi, Nesai i Ibn Hatim.

قال سفيان الثوري -رحمه الله-: “ليس للشيطان سلاح للإنسان مثل خوف الفقر، فإذا وقع في قلب الإنسان: منَعَ الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء”.

Sufyan al-Thawri (may Allah have mercy on him) said, “Satan has no powerful threat over man unlike fear of poverty. If it [fear of poverty] gripped man’s heart, he will be deprived of truth, motivated to follow his own whims and think ill of his Lord [Allah].”

Hidžra koju je učinio ashab Suhejb Er-Rumi r,a,

October 31, 2014 Leave a comment

Hidžra u ime Allaha i Poslanika a,s, priča Suhejba Er-Rumija

migration-2Draga i poštovana braćo u dini imanu i islamu! Kao što i sami znate da smo u novoj hidžrestkoj godini 1436, zato molim Allaha dž,š, da učini ovu godinu boljom, da mi kao sljedbenici islama budemo bolji, ujedinjeniji, kao jedan ummet kao jedn narod, kao jedno tjelo kako nam i poslanik a,s, savjetuje. U nastavku slijedi neke od lekcija hidžre, čisto nadajući da će uroditi plodom u ovoj i narednim godinama.

Kada govorimo o hidžri onda jednostavno ne možemo a da ne spomenemo Suhejba bin Sinana Er-Rumija r,a. Bio je ashab, i ovo dovoljno govori o kakvom insanu se radi! Pored toga što je bio ashab, želio je da učini hidžru iskreno, čak je žrtvovao sav svoj imetak u ime Allaha dž,š i radi Allaha i poslanika a,s.

Kada je došla naredba o selidbi iz Meke u Medinu, Suhejb r,a, nije okljevao niti se dvoumio da se odazove tom pozivu. Napustio je Meku da bi se pridružio poslaniku a,s, u Medini. No, međutim kada su kurejšije to čule, pokušali su da zaustave Suhejba, rekli su mu: O Suhejbe! Mi ti nećemo dozvoliti da odeš i odneseš sve svoje bogatstvo, došao si u Meku kao siromah pa si postao bogat.

Suhejb im je odgovorio: Ako je uslov da ne može napustiti Meku zbog imanja, koje je stekao, ja vam ostavljam sve imanje, zatim je Suhejb napustio Meku i otišao u Medinu, ostavljajući sve iza sebe kao prošlost.

Zamislite braćo, kao pojedinac koji nikada nije okusio siromaštvo, i nikada nije imao težak život, vjerovatno njegov odnos prema imanju je drugačiji od onog koji je osjetio neimaštinu. Onaj koji je prespavao pod vedrim nebom, kao krovom nad glavom, a pod njegovom glavom je bila zemlja, takav će sigurno više poštovati imetak i bit će mu teže da se rastane od imetka.

Suhejb Rumi je znao kako je biti siromašan, živjeti sa tegobama i neimaštinom. No, međutim opet je želio da sve žrtvuje samo da bi zadobio Allahovu ljubav i ljubav poslanika a,s.

Suhejbovo žrtvovanje je spomenuto u Kur’anu u suri Bekare 207: Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivili – a Allah je milostiv robovima Svojim. Iz ovog slučaja postoje mnoge lekcije, pouke i poruke: Prva: Značenje hidže je preširoko. Suhejb Rumi nije učinio samo fizičku hidžru u Medinu, već je on r,a, internizovao značenje hidžre, ovdje hidžra ne znači samo preseljenje iz Meke u Medinu (iz mjesta u mjesto), ona se tako odnosi i na promjenu na bolje kako bi zaradili Allahovu ljubav i zadovoljstvo, čak i ako bi značilo da moramo žrtvovati svoju komociju radi pokoravanja Allahu dž,š.

Poslanik a,s, je objasnio pravo značenje hidžre u hadisu kog bilježe imami Buhari i Muslim. Musliman je onaj od čijih ruku i jezika su sigurni drugi muslimani, a muhadžir je onaj ko napusti djelo koje mu Gospodar brani.

Poštovana braćo, ono ššto trebamo znati je da i mi trebamo učiniti hidžru, svaki dan smo bliži i bliži Danu u kom ćemo se sresti sa Allahov dž,š, i svaki dan smo bliži i bliži tom sastanku, i zbog toga bi svaki dan trebali povećati svoja dobra djela.

Poslanik a,s, je rekao u hadisu: Najbolji ljudi su oni koji dugo žive a imaju dosta dobrih djela. Imam Tirmizi. Postavlja se pitanje; koliko mi imamo dobrih djela koja smo uradili tokom našeg života?

Druga korist: Kako mi možemo učiniti promjene!Koncept hidžre je širok i opsežan, koji prikazuje da svaka promjena mora početa sa nama i od nas samih. Suhejb Rumi r,a, je obavio hidžru te je žrtvovao svoj personalno bogatstvo. Njegov nijet nije bio javni, njegova hidžra je bila u ime Allaha dž,š, i Njegova Poslanika a,s.

Na ovakav način bi trabli i mi primjeniti promjene na sebi. Hidžra zahtjeva ogromna odricanja sa naše strane, a Allah će primiti naše male promjene sve dok se to radi u Njegovo ime. Ashab pod imenom Fudejk r,a, je došao kod poslanika a,s, te ga upitao: O Allahov poslaniče? Neki govore da oni koji ne učine hidžru su propali! A poslanik a,s, reče: O Fudejk! Obavljaj namaz, daji zekat, napusti zlo, i živi sa ljudima gdje god hoćeš. Imam Ibn Hiban.

Ovo je značenje hidžre u islamu, zato draga braćo neka se svako obračunava, posebno na početku nove hidžretske godine, jesmo li mi žrtvovali svoje želje, svoje strasti, jednostavno samo radi Allahovog zadovoljstva. Šta je sa ponašanjem i obnašanjem po božijoj volji i naredbama?!

Mjenjaj se i ne čekaj sutra! Učini hidžru Allahu, jer to sutra možda neće nikad doći! Molim Allaha dž,š, da nam podari blagostanja i bereketa u ovoj godini, da nam podari mira, ljubavi, zdravlja i veselja, amin ja Rabbel alemin.

 

Dan AŠURE

October 31, 2014 Leave a comment

Bilježi imam Muslim:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ!” (مسلم
Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji post poslije ramazana je post mjeseca muharrema, a najbolji namaz poslije fard namaza je noćni namaz!”(Muslim)

Kako stoji u predajama, Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je za vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je Jevreje kako poste Ašuru, pa je u tom smislu i slijedeća predaja:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ: “قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: “مَا هَذَا؟” قَالُوا: “هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى.” قَالَ: “فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ.” فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.” (البخاري)

Prenosi Ibn Abbas, radijallahu ‘anhu: „Došao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u Medinu i vidio je Jevreje kako poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa, alejhis-selam, sa Benu Israelćanima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio.” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)

U imam Ahmedovoj zbirci se nalazi predaja:
“… وَهَذَا يَوْمُ اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ فَصَامَهُ نُوحٌ… ” (أحمد)
“…To je dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Džudijj, pa ga je Nuh postio…” (Ahmed)
Imam Buharija bilježi predaju:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: “مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ.” (البخاري)
Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu ‘anhu: “Nisam vidio Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek mjeseca (misleći na ramazan).” (Buharija)
U imam Ahmedovoj zbirci se nalazi hadis, koji govori o tome da je post Ašure uzrok praštanja grijeha učinjenih u protekloj godini:
“صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ!” (مسلم)
“Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim)

Posteći deveti dan muharrema, muslimani se i u ovom ibadetu razlikuju od Sljedbenika knjiga (Ehlu-l-Kitaba).

Islamski učenjaci su kazali da imaju tri stepena posta Ašure:
1) Oni koji poste samo deseti dan, jer je to u suprotnosti sa onim što je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: «Ako doživim slijedeću godinu, postiću i deveti dan!» 
2) Da posti dan prije ili dan poslije
3) Da posti i dan prije i dan poslije i Ašuru. Na taj način posteći tri dana od mjeseca muharrema, izvršavamo sunnet Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.

NAPOMENA: Post dana ašure pada u Ponedjeljak 3-Oktobra-2014, što odgovara 10 Muharremu 1435h, a Nedjelja 2-Oktobr je 9-veti dan, pa bi trebali postiti dan prije a to je 9 i 10 dan Muhrrema, a može se postiti i dan prije i dan kasnije tj; tri dana. Molim Allaha dž,š, da ukabuli od sviju, amin.

بالأسماء .. “الأضحى” السبت في 69 دولة والأحد في 12

October 3, 2014 Leave a comment

Interesantno!!!

69 država u svijetu obilježava kurban bajram u subotu 4 oktobra, 12 u nedjelju i dvije u ponedjeljak, hum :)

Ponedjeljak Indija i Pakistan. -

تحتفل 69 دولة وطائفة بأول أيام عيد الأضحى المبارك السبت. فيما يبدأ العيد في 12 طائفة ودولة من بينها موريتانيا والمغرب، الأحد المقبل، بينما تحتفل به الهند وباكستان يوم الاثنين.

أولا: دول وطوائف تبدأ عيد الأضحى السبت

* عربيا

1 – السعودية

وعادة ما تتبع أغلب الدول العربية والإسلامية الإعلان السعودي عن عيد الأضحى كونه مرتبط بمناسك الحج والوقوف بعرفة، وهم:

2- مصر

3- البحرين

4- سلطنة عمان

5- اليمن

6- الكويت

7- قطر

8- الإمارات

9- السودان

10 – جنوب السودان

11- فلسطين

12- سوريا

13 – تونس

14- الجزائر

15 -الأردن

16 – سنة العراق

17 – ليبيا

18 – الصومال

19- سنة لبنان

  * أفريقيا:

20- نيجيريا

21 – غانا

22- أوغندا

 * أوروبا

23- تركيا

24 – جمهورية شمال قبرص التركية

25 – النمسا

26 -  إيطاليا

27 – بلجيكا

28 – سويسرا

29 – جزر الكناري

30- فرنسا

31- الدنمارك

32- روسيا

33 – بريطانيا

 * آسيا

34 – كوريا الجنوبية

* أمريكا الشمالية

35- كندا

36- أمريكا

* أمريكا اللاتنية وجزر الكاريبي:

  37 دولة تتبع المنظمة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، بحسب تصريح الأمين العام محمد يوسف هاجر، اتباعا لما أعلنته السعودية وهي:

37- البرازيل

38- الأرجنتين

39- بوليفيا

40- المكسيك

41- تشيلي

42- كولومبيا

43- كوستاريكا

44- كوبا

45- الدومينيكان

46- الإكوادور

47- السلفادور

48- غواتيمالا

49- هندوراس

50- نيكاراجوا

51- بنما

52- باراغواي

53- بيرو.

54- أوروغواي.

55- فنزويلا.

56- أنتيغوا وباربودا.

57- البهاما.

58- باربادوس.

59- بليز.

60- دومينيكا.

61- جرينادا.

62- غويانا.

63- جامايكا.

64- سانت لوسيا.

65- سانت كيتس ونيفيس.

66- ترينيداد وتوباغو.

67- سانت فنسنت والجرينادين.

68- هايتي.

69- سورينام.

ثانيا : دول وطوائف تبدأ عيد الأضحى الأحد
*عربيا:

70- موريتانيا: حسب اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا

71- المغرب: حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

72- شيعة العراق: حسب المرجع الديني الأعلى علي سيستاني

73- شيعة لبنان: حسب مجلس الشيعي الأعلى

 *أفريقيا

74-جنوب أفريقيا: حسب لجنة علماء جنوب أفريقيا.

75- كينيا: حسب مصدر مسؤول في المجلس الإسلامي.

76- زامبيا: حسب المجلس الإسلامي.

 *آسيا

77- إيران

78- اليابان: حسب لجنة رؤية الهلال

79- ماليزيا: حسب مجمع المركز الإسلامي الماليزي

80- إندونيسيا

*منطقة أوقيانوسيا:

81- نيوزلندا: حسب المركز الإسلامي في نيوزلندا

 ثالثا: دول تبدأ عيد الأضحى الاثنين

82- باكستان: حسب اللجنة الحكومية في إسلام إباد.

83: الهند

Početak učenja tekbira!

October 2, 2014 Leave a comment

Početak učenja tekbira!

Početak učenja tekbira počinje prvog dana kurban bajrama pa sve do zalaska suncu zadnjeg dana bajrama a to su; 10, 11, 12, 13 (sve do 4 dana bajrama), dok se za ramazanski bajram uče tekbiri samo prvi dan bajrama. I ovog smo mišljenja. Svako uči tekbire, pojedinačno ili grupno, u kućamu ili džamiji. S tim činom se iskazuje jedinstvo muslimana i ummeta te pokornost Allahu dž,š, kao što kaže uzvišeni u suri rum 30: Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio – ne treba se mijenjati Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna. 

Ima i drugih mišljenje koja kažu:

1- da se tekbiri počinju učiti od sabah namaza dana Arefata do ikindije zadnjeg dana Tešrika (četvrtog dana bajrama). Ovo je stav imama Ahmeda, Sufjana Ebu Sevrija.

2- da se počinju učiti od podne namaza dana bajrama do sabah namaza zadnjeg dana Tešrika (četvrtog dana bajrama). Ovo je mezheb Malika i Šafije.

Oblik učenja tekbira je:

ALLAHI EKBER
ALLAHU EKBER
LA ILLAHE ILLELLAH
VALLAHU EKBER
ALLAHU EKBER
VE LILLAHILHAMD

Ali ima i drugih načina, tako da ne treba negirati neku drugu verziju, misleće da smo samo mi u pravu.

A Allah najbolje zna.!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 71 other followers

%d bloggers like this: